Quyết định số 308-QĐ-TC-LĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 308-QĐ-TC-LĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 308-QĐ-TC-LĐ về việc trạm quản lý giao thông đường thuỷ do Liên hiệp các xí nghiệp quản lý giao thông đường thuỷ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 308-QĐ-TC-LĐ

  1. LIÊN HI P CÁC XÍ NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N LÝ GIAO THÔNG NAM Ư NG THU c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 308-Q -TC-L Hà N i , ngày 08 tháng 5 năm 1991 QUY T NNH V TR M QU N LÝ GIAO THÔNG Ư NG THU T NG GIÁM C LIÊN HI P CÁC XÍ NGHI P QU N LÝ GIAO THÔNG Ư NG THU Căn c Quy t nh s 1843-Q /TCCB-L ngày 2-8-1988 c a B GTVT v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Liên hi p các xí nghi p qu n lý giao thông ư ng thu . Căn c Quy t nh s 249-PC ngày 20-2-1991 c a B GTVT - Bưu i n và giao cho Liên hi p t ch c l c lư ng thanh tra chuyên ngành. Trên cơ s 14 nhi m v c a Tr m qu n lý ư ng thu qui nh t i thông tư 1434- T- QL ngày 19-5-1962 và yêu c u nhi m v qu n lý Giao thông ư ng thu . Theo ngh c a ông Trư ng phòng T ch c - Lao ng. QUY T NNH i u 1: Nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Tr m qu n lý giao thông ư ng thu ư c quy nh l i như sau: I. NHI M V : Tr m qu n lý giao thông ư ng thu là ơn v cơ s th c hi n ch c năng qu n lý, s a ch a thư ng xuyên ư ng thu và thi hành lu t l - th ch giao thông v n t i trên ph m vi tuy n lu ng ư c phân công. Tr m có 10 nhi m v ch y u: 1. N m v ng tình hình lu ng l ch, thông báo k p th i cho các ch phương ti n thu b o m giao thông thông su t, an toàn. 2. Thư ng xuyên o dò phát hi n s bi n i lu ng l ch, phát hi n chư ng ng i v t; th c hi n các bi n pháp b o m giao thông c p thi t và báo cáo c p trên. 3. L p t, ki m tra, i u ch nh, b o dư ng s a ch a h th ng báo hi u ư ng thu úng lu t l quy nh. 4. Theo dõi m c nư c, th i ti t thông báo cho các phương ti n và thu th p tài li u a ch t, thu văn ph c v nghiên c u khai thác ư ng thu .
  2. 5. Theo dõi, ki m tra tác d ng c a các công trình trong h th ng giao thông ư ng thu và xu t bi n pháp s a ch a, b o v công trình. 6. Theo dõi phương ti n i l i, giúp các phương ti n b n n khi có i u ki n và l p biên b n khi có tai n n. 7. Hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c ch p hành lu t l th ch giao thông v n t i ư ng thu ã ban hành. Ph i h p v i các cơ quan h u quan và chính quy n a phương gi gìn tr t t - an toàn GTVT trên ư ng thu . 8. B o qu n, s a ch a trang b phương ti n công tác c a Tr m. 9. Qu n lý k thu t - Nghi p v trong ph m vi công tác c a Tr m và th c hi n các báo cáo theo quy nh. 10. T ch c i s ng v t ch t, tinh th n cho CBCNV c a tr m. II. QUY N H N: Tr m ư c s d ng d u riêng thi hành lu t l , th ch qu n lý GTVT. Trong quá trình ki m tra, thanh tra, l c lư ng thanh tra tr m ư ng thu ư c quy n áp d ng các hình th c, bi n pháp x ph t hành chính quy nh i v i thanh tra viên chuyên ngành và theo phân c p c a T ng giám c Liên hi p. III. CƠ C U T CH C Cơ c u t ch c c a Tr m qu n lý GT T g m: + Tr m trư ng - kiêm trư ng thanh tra tr m + Tr m phó và 1 k thu t viên - kiêm thanh viên cơ s (tuỳ quy mô, c i m c a tr m có th có c tr m phó và k thu t viên, ho c ch có 1 ch c danh). + M t s công nhân ư ng thu . +1 n 2 báo v viên ( i v i tr m có VT ). Ph m vi qu n lý và biên ch c th c a Tr m do Giám c xí nghi p quy t nh cho phù h p i m yêu c u qu n lý c a ơn v . i u 2. Vi c thành l p - chia tách - sát nh p - gi i th Tr m và danh sách tr m trư ng do T ng giám c liên hi p quy t nh trên cơ s ngh c a Giám c Xí nghi p. i u 3. Các ông: Giám c các xí nghi p qu n lý GT T, Trư ng các phòng ban - ơn v có liên quan căn c ph m vi trách nhi m c a mình thi hành Quy t nh này.
  3. Nguy n Văn Trư ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản