Quyết định số 31/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 31/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2003/QĐ-UB về ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 31/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V TRÌNH T , TH T C T CH C TH C HI N B I THƯ NG, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T S D NG VÀO M C ÍCH QU C PHÒNG, AN NINH, L I ÍCH QU C GIA,L I ÍCH CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t t ai năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1998 và năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N - CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 155/2002/Q -UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c ; Xét ngh c a Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph t i Công văn s 4294/TCVG-BVG ngày 06 tháng 12 năm 2002 và Giám c S Tư pháp thành ph t i Công văn s 10 /STP-VB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i v trình t , th t ct ch c th c hi n b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng trên a bàn thành ph . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày 10 tháng 3 năm 2003. Các d án ang th c hi n n bù theo chính sách b i thư ng h tr thi t h i và tái nh cư ho c phương án b i thư ng h tr thi t h i và tái nh cư ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t trư c khi Quy t nh này có hi u l c thì v n có giá tr thi hành và không áp d ng quy nh này. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, Th trư ng các s -ngành thành ph ,
 2. các t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - Th tư ng Chính ph - B Tài chính PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - B Tài nguyên-Môi trư ng - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - TTUB : Ch t ch, các Phó Ch t ch - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu ( B/ Nguy n Thi n Nhân Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY NNH T M TH I V TRÌNH T , TH T C TH C HI N B I THƯ NG, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T S D NG VÀO M C ÍCH QU C PHÒNG, AN NINH, L I ÍCH QU C GIA, L I ÍCH CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2003/Q -UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Cơ s pháp lý ti n hành b i thư ng, gi i phóng m t b ng : 1. Trình t , th t c thu h i t và giao t (cho thuê t) i v i các d án u tư ư c th c hi n theo trình t , th t c quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng th c hi n các d án u tư ư c tri n khai khi ã có quy t nh thu h i t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Vi c th a thu n mua bán, chuy n như ng quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t trư c khi có quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n th c hi n d án u tư thì không áp d ng quy nh này.
 3. 4. Các d án mang tính c p thi t c n s m gi i phóng m t b ng th c hi n, n u ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n t ng trư ng h p, thì ư c thành l p H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án và ti n hành b i thư ng, gi i t a trư c khi có quy t nh thu h i và giao t. i u 2.- Chính sách b i thư ng, h tr thi t h i : Vi c b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư cho ngư i b thu h i t ư c th c hi n theo chính sách hi n hành c a Nhà nư c và quy nh c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Chương 2: TRÌNH T , TH T C TI N HÀNH B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG. i u 3.- H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án (g i t t là H i ng b i thư ng c a d án). 1. H i ng b i thư ng c a d án ư c thành l p c p qu n-huy n cho t ng d án và ho t ng cho n khi hoàn t t công tác b i thư ng, tái nh cư, gi i phóng m t b ng và giao t cho ch d án thi công, k c vi c tham gia gi i quy t t n t i, khi u n i, t cáo trong quá trình b i thư ng, tái nh cư. 2. Thành ph n H i ng b i thư ng c a d án : - Ch t ch H i ng : Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n. - y viên thư ng tr c : Trư ng Phòng Tài chánh-K ho ch qu n-huy n. - Các y viên : + Trư ng phòng Qu n lý ô th ; + i di n ch d án ; + i di n y ban M t tr n T qu c và các oàn th c p qu n-huy n ; + Ch t ch y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi có d án ; + i di n nh ng ngư i b thu h i t. - Tùy theo t ng d án c th , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n b sung thêm m ts i di n khác làm thành viên cho phù h p. 3. V th t c thành l p H i ng b i thư ng c a d án : Căn c quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n thành l p H i ng b i thư ng c a d án ; xác nh và công b danh sách các h dân cư, cơ quan ơn v , t ch c và các v t ki n trúc khác ph i i u ch nh, di chuy n (n m
 4. trong ph m vi thu h i t) và t ch c th c hi n công tác b i thư ng, tái nh cư, gi i phóng m t b ng theo trình t quy nh. 4. Các thành viên H i ng b i thư ng c a d án ph i n nh t ng qu n-huy n, ch thay i các thành ph n là ch d án, Ch t ch y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi có d án và i di n nh ng ngư i b thu h i t c a d án ó. 5. Trong m t s trư ng h p, tùy theo quy mô, tính ch t c a d án, y ban nhân dân thành ph b sung thành viên H i ng là i di n các s -ngành ch c năng có liên quan c a thành ph . 6. H i ng b i thư ng c a d án và y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m v s li u i u tra hi n tr ng và m c d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án và t ch c th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng cho t ng d án sau khi phương án b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 7. H i ng b i thư ng c a d án s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n-huy n và ư c hư ng chi phí ph c v công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng không quá hai ph n trăm (02%) tính trên chi phí b i thư ng, h tr thi t h i c a d án và không th p hơn năm tri u (5.000.000) ng cho m t d án, k c chi phí o v hi n tr ng, l p h sơ b i thư ng, t ch c th c hi n công tác b i thư ng, tái nh cư ho c thuê t ch c chuyên trách v b i thư ng, tái nh cư th c hi n. i u 4.- H i ng th m nh b i thư ng, gi i phóng m t b ng thành ph (g i t t là H i ng th m nh b i thư ng thành ph ) và T th m nh b i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n-huy n. 1. H i ng thNm nh b i thư ng thành ph ( ư c thành l p theo Quy t nh s 6423/Q -UB-QL T ngày 26 tháng 10 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ) có trách nhi m t ch c thNm nh phương án b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư i v i các d án c th theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . Th i h n thNm nh không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ c a phương án b i thư ng c a d án và theo quy nh t i i u 7 c a Quy t nh s 155/2002/Q -UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph . Tùy c i m, tính ch t c a d án, Ch t ch H i ng ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh m t s thành viên khác cho phù h p. H i ng thNm nh b i thư ng thành ph có trách nhi m xây d ng, hoàn ch nh “M u” Phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án trình y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t làm cơ s cho H i ng b i thư ng c a d án và các ch d án l p phương án th ng nh t khi th c hi n công tác b i thư ng h tr thi t h i và tái nh cư. 2. T thNm nh b i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n-huy n (g i t t là T thNm nh b i thư ng). y ban nhân dân qu n-huy n thành l p T thNm nh b i thư ng do Trư ng Phòng Tài chánh-K ho ch qu n-huy n làm T trư ng thNm nh các d án ư c phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t phương án b i thư ng. T thNm nh c a qu n-huy n ư c hư ng chi phí thNm nh như H i ng thNm nh b i thư ng c a thành ph . Th i h n thNm nh không quá 20 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ c a phương án b i thư ng c a d án và theo quy nh t i i u 7 c a Quy t
 5. nh s 155/2002/Q -UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph . i u 5.- Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p, các ngành : Th c hi n theo quy nh t i i u 33 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph . i u 6.- Vi c xây d ng, phê duy t chính sách b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư c a d án và vi c t ch c b i thư ng. 1. i v i d án u tư s d ng v n ngân sách Nhà nư c : a) Căn c vào quy nh chung c a thành ph v chính sách b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, Ch d án u tư xây d ng phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án (n u c n thì tham kh o ý ki n c a S Tài chánh-V t giá thành ph v giá b i thư ng và chính sách h tr , tái nh cư c a d án), trình thNm nh và phê duy t theo thNm quy n. b) Căn c chính sách b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư ư c duy t H i ng b i thư ng c a d án v a ti n hành i u tra hi n tr ng v a áp giá b i thư ng, h tr thi t h i và l p th t c chi tr ti n cho ngư i b thu h i t theo B ng chi t tính xác nh giá tr b i thư ng, h tr thi t h i ã ư c các bên có liên quan cùng ký tên trên cơ s m c d toán kinh phí b i thư ng ghi trong d án u tư ư c duy t. N u kinh phí u tư c a d án tăng so v i m c kinh phí theo d án u tư ư c duy t do kinh phí b i thư ng c a d án tăng thì ph i báo cáo H i ng thNm nh b i thư ng thành ph và S K ho ch và u tư thành ph xem xét, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh cho phép ti p t c tri n khai d án v i kinh phí ư c tăng lên ho c ngưng tri n khai d án do không m b o tính hi u qu c a d án ho c không có ngu n v n tri n khai. c) Ch d án ph i h p v i H i ng b i thư ng c a d án ư c phép l p th t c tr c ti p trình cơ quan qu n lý và c p phát v n t m ng kinh phí b i thư ng g i u và theo ti n b i thư ng c a d án, căn c vào quy nh chính sách b i thư ng thi t h i, h tr , tái nh cư ư c duy t và trên cơ s m c d toán kinh phí b i thư ng ghi trong d án u tư ư c duy t (không ch n khi phương án b i thư ng ã ư c thNm nh ho c phê duy t). d) Sau khi hoàn t t công tác i u tra hi n tr ng và áp giá b i thư ng, h tr thi t h i, H i ng b i thư ng c a d án l p d toán chi phí b i thư ng h tr , tái nh cư c a d án (bao g m c chi phí ph c v công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng), hoàn ch nh phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án, báo cáo thNm nh và trình duy t theo phân c p quy nh t i i u 7 c a B n quy nh này. 2. i v i d án u tư s d ng v n không thu c ngân sách Nhà nư c : a) i v i nh ng d án có quy mô nh , ơn gi n (là nh ng d án có di n tích t thu h i dư i 01 ha n u là t nông nghi p, t lâm nghi p ho c thu h i t c a dư i 20 h ), Ch d án ã th a thu n chuy n như ng, b i thư ng v i t t c nh ng ngư i ang s d ng t h p pháp, h p l thì không ph i l p H i ng b i thư ng c a d án. Ch d án báo cáo phương án b i thư ng trình Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t. b) i v i nh ng d án không thu c trư ng h p quy nh t i m c a nêu trên thì H i ng b i thư ng c a d án ph i h p v i ch d án hoàn ch nh phương án b i thư ng
 6. h tr thi t h i và tái nh cư trình thNm nh và phê duy t phương án theo trình t quy nh t i b n quy nh này. i u 7.- Th m nh và phê duy t phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư. 1. y ban nhân dân thành ph y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t phương án giá và phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư i v i các d án sau : - D án có quy mô nh , ơn gi n (là nh ng d án có di n tích t thu h i dư i 01 ha n u là t nông nghi p, t lâm nghi p ho c thu h i t c a dư i 20 h ). - D án do y ban nhân dân qu n-huy n ư c phân c p quy t nh u tư có m c v n t 5 (năm) t ng tr xu ng. - D án do Ban Qu n lý d án tr c thu c y ban nhân dân qu n-huy n làm ch u tư b ng ngu n v n thu c ngân sách thành ph . N u kinh phí u tư c a d án tăng so v i m c kinh phí theo d án u tư ư c duy t do kinh phí b i thư ng c a d án tăng thì ph i báo cáo H i ng thNm nh b i thư ng thành ph và S K ho ch và u tư thành ph xem xét, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh cho ti p t c tri n khai hay ngưng d án. - D án không s d ng v n ngân sách Nhà nư c có m c v n u tư 30 (ba mươi) t ng tr xu ng, không n m trên a bàn nhi u qu n-huy n, không n m trong các khu công nghi p, khu ch xu t ho c các khu ô th m i có Ban Qu n lý riêng, không có v n u tư nư c ngoài… - Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c thì trao i v i các s -ngành ch c năng thành ph th ng nh t th c hi n. Trư ng h p c n thi t ho c còn ý ki n chưa th ng nh t gi a y ban nhân dân qu n-huy n và các s -ngành ch c năng thành ph thì Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n có t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 2. Th i gian l p phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c p qu n- huy n không quá 60 ngày làm vi c (trong ó, th i gian xây d ng chính sách giá b i thư ng h tr thi t h i và tái nh cư c a d án không quá 10 ngày làm vi c). T t c phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t ph i báo cáo v H i ng thNm nh b i thư ng thành ph và y ban nhân dân thành ph ki m tra, theo dõi. 3. H i ng thNm nh b i thư ng thành ph t ch c thNm nh phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư i v i các d án : - Không thu c các d án ã phân c p cho y ban nhân dân qu n- huy n phê duy t phương án (quy nh t i kho n 1 i u này). - Các d án có văn b n ch o c a y ban nhân dân thành ph - Sau khi có ý ki n thNm nh c a H i ng thNm nh b i thư ng thành ph , H i ng b i thư ng c a d án ch u trách nhi m hoàn ch nh l i phương án b i thư ng h tr thi t h i và tái nh cư c a d án và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Trư ng h p còn có ý ki n khác nhau v n i dung c a phương án b i thư ng gi a H i ng b i thư ng c a d án và H i ng thNm nh b i thư ng thành ph , H i ng thNm nh b i thư ng thành ph v n ký thNm nh các n i dung th ng nh t, các n i dung chưa th ng nh t có văn b n báo cáo y ban nhân dân thành ph và g i y ban
 7. nhân dân qu n-huy n có cơ s cho y ban nhân dân qu n-huy n trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. - Th i gian thNm nh c a H i ng thNm nh b i thư ng c a thành ph không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án do H i ng b i thư ng c a d án g i n. i u 8.- Xét duy t d toán chi phí b i thư ng và chi phí ph c v công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a d án. 1. Không ph i l p th t c duy t d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án n u phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án ã ư c H i ng thNm nh b i thư ng thành ph thNm nh ho c ã ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t theo trình t quy nh (trong phương án ã có m c d toán chi phí b i thư ng c a d án). Trong trư ng h p d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư có phát sinh tăng so v i phương án ư c trình bày trong d án u tư ã ư c duy t, giao H i ng thNm nh b i thư ng c a thành ph thNm nh l i d toán và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh phê duy t l i d toán i v i các phương án b i thư ng ã ư c H i ng thNm nh b i thư ng thành ph thNm nh và y ban nhân dân thành ph phê duy t ho c ngưng tri n khai d án do không m b o hi u qu c a d án hay không có ngu n v n tri n khai. N u phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án do y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t thì T thNm nh b i thư ng qu n-huy n thNm nh trình Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t l i d toán chi phí. 2. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t d toán chi phí ph c v công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a t ng d án trên a bàn qu n-huy n trên cơ s d toán ư c H i ng b i thư ng c a d án cùng ch d án l p theo n i dung, m c chi quy nh hi n hành, g i cho cơ quan qu n lý, c p phát v n u tư xem xét, t m ng chi theo ti n u tư, vi c thanh toán, quy t toán chi phí này theo các quy nh v qu n lý tài chính sau khi k t thúc công tác b i thư ng tái nh cư c a d án. i u 9.- Xét duy t d toán chi phí di d i các công trình h t ng k thu t. 1. Giao các S qu n lý chuyên ngành ph i h p H i ng thNm nh b i thư ng thành ph xét duy t d toán chi phí di d i và l p t, xây d ng l i các công trình h t ng k thu t (là h ng m c chi phí b i thư ng) k c t ch c thanh lý v t tư thu h i theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c các d án u tư. C th : - S Công nghi p gi i quy t i v i các công trình i n ; - S Giao thông công chánh gi i quy t i v i các công trình c p, thoát nư c ; - S Tài chánh-V t giá gi i quy t i v i các công trình nhà xư ng, kho… ; - Bưu i n thành ph gi i quy t i v i các công trình bưu i n. 2. Trư ng h p tái u tư, nâng c p thì ph i báo cáo S Tài chánh-V t giá, S K ho ch và u tư ki m tra theo dõi. i u 10.- T ch c tri n khai công tác b i thư ng, tái nh cư. 1. V tái nh cư : - Các khu tái nh cư ph i ư c xây d ng phù h p v i ti n gi i phóng m t b ng. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i h p v i S a chính-Nhà t và S Quy
 8. ho ch-Ki n trúc thành ph có trách nhi m l p quy ho ch, k ho ch xây d ng các khu tái nh cư cho các d án u tư trên a bàn. - Ch d án có trách nhi m xây d ng khu tái nh cư ho c mua l i nhà , t t i các d án xây d ng khu dân cư m i ã u tư cơ s h t ng k thu t hoàn ch nh tái b trí các h dân b nh hư ng b i d án thu c di n i u ki n ư c tái nh cư. Giá bán l i n n t, ho c căn h tái nh cư do c p có thNm quy n quy nh ho c do H i ng b i thư ng c a d án quy nh theo phương án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Trong trư ng h p c n thi t thì ch d án b trí nơi t m cư hoàn ch nh hay h tr chi phí thuê nhà t m cư trong th i gian ch tái nh cư nhưng không quá 12 tháng ph i n nh nơi m i cho ngư i b thu h i t. - Phương án b trí tái nh cư ph i ư c công khai v m c giá nhà , t t i các khu tái nh cư c a d án nh ng ngư i b thu h i t quy t nh vi c l a ch n phương th c, a i m, v trí, lo i hình, di n tích và giá tr nhà , t t i các khu tái nh cư. 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i t ch c công b khu v c quy ho ch ho c quy t nh thu h i t trong th i gian không quá 30 ngày k t ngày cơ quan có thNm quy n ban hành quy t nh. Sau khi có chính sách b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư ho c phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án ư c duy t, H i ng b i thư ng c a d án t ch c h p v i các h dân và t ch c b nh hư ng b i d án thông báo v m c ích yêu c u c a công trình, lý do thu h i t, ph bi n, gi i thích chính sách b i thư ng, tái nh cư c a Nhà nư c, k ho ch tri n khai, th i gian th c hi n. 3. T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng ho c t ch c chuyên trách v b i thư ng, tái nh cư c a qu n-huy n hư ng d n ngư i b thu h i t t kê khai t ai, tài s n theo bi u m u do H i ng b i thư ng c a d án cung c p. Trong vòng 15 ngày n 30 ngày k t ngày nh n ư c t khai, ngư i b thu h i t, T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng ho c t ch c chuyên trách v b i thư ng, tái nh cư ph i ti n hành ki m tra th c t , l p biên b n xác nh n hi n tr ng. Trư ng h p công trình có tính ch t ph c t p ho c kh i lư ng l n c n có thêm th i gian thì có th gia h n nhưng t i a không quá 60 ngày. 4. Biên b n ki m tra hi n tr ng t ai và tài s n b thi t h i c a ngư i b thu h i t ph i có ch ký c a ch h và ít nh t 3 thành viên c a T công tác b i thư ng c a d án ho c T ch c chuyên trách v b i thư ng, tái nh cư c a qu n-huy n. Trư ng h p ch h i v ng ph i có ngư i ng s h u ký thay. N u ch h không ký thì ghi rõ lý do trong biên b n. Trư ng h p ch h không ng ý cho ki m tra th c t thì T công tác áp d ng bi n pháp ki m tra b t bu c. Khi ki m tra b t bu c ph i có s ch ng ki n c a i di n y ban M t tr n T qu c (ho c các t ch c thành viên) xã-phư ng, th tr n và i di n c a khu ph , p nơi ó cùng ký vào biên b n ki m tra. 5. Xác nh n v ngu n g c t, v thu và xác nh n khác : - Gi y xác nh n ngu n g c tc a y ban nhân dân phư ng (xã) ph i m b o các n i dung và yêu c u sau : + Tên, a ch c a ngư i b thu h i t. + Ngu n g c và các th i i m s d ng t : ngư i khai phá, ngư i s d ng, th i gian s d ng, m c ích s d ng, di n tích t, tình tr ng pháp lý (tranh ch p, l n chi m).
 9. Khi xác nh n th i gian s d ng t c n lưu ý các m c th i i m s d ng : trư c 18/12/1980, t 18/12/1980 n trư c 08/01/1988, t 08/01/1988 n trư c ngày 15/10/1993, t 1993 tr v sau (theo các m c th i i m s d ng nhà, t quy nh trong chính sách b i thư ng, h tr thi t h i c a d án ư c duy t). - Gi y xác nh n c a cơ quan thu : lo i t óng thu (n u là t nông nghi p thì nêu rõ h ng t óng thu ), n u chưa n p thu thì ghi rõ th i gian chưa n p thu . 6. Sau khi có biên b n ki m kê th c t và gi y xác nh n c a y ban nhân dân phư ng (xã), cơ quan thu thì T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng ho c t ch c chuyên trách v b i thư ng, tái nh cư căn c vào phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án do c p có thNm quy n phê duy t ti n hành áp giá và l p b ng chi t tính chi phí b i thư ng, h tr thi t h i tái nh cư c a t ng h , trong ó nêu rõ t ng m c b i thư ng thi t h i và h tr c a t ng h v i t ng kho n chi phí c th như : - B i thư ng thi t h i v t; - B i thư ng thi t h i v tài s n ; - Các chính sách h tr ; - i u ki n tái nh cư (n u có). B ng chi t tính này nh t thi t ph i có ch ký c a ch h (ho c ngư i i di n ư c y quy n) và các ý ki n c a ch h v các m c giá và chi phí b i thư ng, h tr nêu trong b ng chi t tính (n u có). 7. H i ng b i thư ng c a d án có trách nhi m thNm nh l i tính chính xác c a các b ng chi t tính b i thư ng, h tr c a t ng h do T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng ho c t ch c chuyên trách v b i thư ng tái nh cư l p, trư ng h p phát hi n có sai sót ph i yêu c u ch nh s a l i b ng chi t tính cho chính xác. Sau khi ch nh s a ph i báo cho ngư i b thu h i t bi t và có ý ki n v vi c này. Vi c thNm tra toàn b hay thNm tra theo t l nh t nh m u là tùy thu c vào kh i lư ng h sơ và do H i ng b i thư ng c a d án quy t nh. T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng ho c t ch c chuyên trách v b i thư ng, tái nh cư ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a b ng chi t tính b i thư ng và ph i b i thư ng thi t h i cho ngân sách nhà nư c ho c cho ngư i b thu h i t n u có sai sót trong vi c ki m kê và áp giá b i thư ng, h tr thi t h i. i u 11.- Gi i quy t khi u n i, t cáo. 1. T ch c, h gia ình, cá nhân b thu h i t không ng ý v i chính sách b i thư ng, giá tr b i thư ng, h tr thi t h i ã ư c xác nh và công b thì có quy n khi u n i theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Trong th i gian ch gi i quy t khi u n i v n ph i ch p hành di chuy n, gi i phóng m t b ng và giao t úng k ho ch ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh. S ti n b i thư ng, h tr thi t h i theo quy nh s ư c t m g i vào Ngân hàng Nhà nư c theo ch ti n g i ti t ki m do ch u tư t m ng tên. Các khi u n i, t cáo có liên quan n công tác b i thư ng tái nh cư s ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, gi i quy t theo trình t c a Lu t khi u n i t cáo và theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Thanh tra Nhà nư c qu n-huy n ti p nh n ơn khi u n i, t cáo và ph i h p v i H i ng b i thư ng c a d án và y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi có d án
 10. ki m tra, xác minh và xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n gi i quy t l n u. 3. Trư ng h p ngư i b thu h i t ti p t c khi u n i lên c p thành ph v quy t nh gi i quy t khi u n i c a y ban nhân dân qu n-huy n thì Thanh tra thành ph th lý, trao i v i H i ng thNm nh b i thư ng thành ph ho c các s , ban, ngành có liên quan trình y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t. i u 12.- Ch khen thư ng và x lý vi ph m. 1. Ngư i b thu h i t ch p hành t t ch trương, chính sách, k ho ch b i thư ng, tái nh cư ư c thư ng b ng ti n theo phương án b i thư ng ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Các ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c khen thư ng theo ch hi n hành c a Nhà nư c. 2. Ngư i b thu h i t có trách nhi m ch p hành y và úng th i gian giao t, gi i phóng m t b ng theo quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Trư ng h p không th c hi n úng quy nh thì H i ng b i thư ng c a d án báo cáo y ban nhân dân qu n-huy n áp d ng bi n pháp cư ng ch bu c ph i di chuy n gi i phóng m t b ng theo úng ti n u tư d án. 3. Các cơ quan, ơn v , t ch c ; ngư i b thu h i t ; các ch d án và các ơn v , cá nhân làm công tác b i thư ng, tái nh cư n u có hành vi vi ph m pháp lu t thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý hành chính, x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . Chương 3: T CH C TH C HI N i u 13.- Trách nhi m c a các cơ quan. 1. S Tài chánh-V t giá ban hành các bi u m u có liên quan th c hi n th ng nh t trên a bàn thành ph . ng th i ph i h p v i S a chính- Nhà t và các s - ngành có liên quan t ch c t p hu n hư ng d n th c hi n c th quy nh này. 2. Ban T ch c Chính quy n thành ph có trách nhi m xây d ng và hoàn ch nh án thành l p b ph n chuyên trách công tác b i thư ng, tái nh cư thu c y ban nhân dân qu n-huy n (th ng nh t tên g i, ch c năng, nhi m v , biên ch , quy ch ho t ng…) trình y ban nhân dân thành ph quy t nh m nh n ư c kh i lư ng công tác b i thư ng, tái nh cư ư c phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n theo quy nh này. i u 14.- Trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m c ng c , ki n toàn b máy t ch c th c hi n công tác b i thư ng, tái nh cư, gi i phóng m t b ng ph c v k p th i, có hi u qu yêu c u u tư phát tri n c a thành ph . i u 15.- Hi u l c c a phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư 1. Th i h n áp d ng phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a các d án không quá 12 tháng k t ngày phương án ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t (tr các d án có tính ch t c bi t, quy mô l n th c hi n theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ).
 11. 2. Sau th i h n trên, n u nguyên nhân kéo dài không thu c ngư i b thu h i t mà do ch d án và H i ng b i thư ng c a d án (chưa t ch c tính giá tr b i thư ng, h tr cho t ng trư ng h p ho c ã tính giá nhưng chưa chi tr ti n,…) thì ph i báo cáo cơ quan phê duy t phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư xem xét l i phương án ã phê duy t. i u 16.- Trong quá trình th c hi n quy nh này, n u có v n vư ng m c, phát sinh, y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, s , ban ngành có liên quan và các ch d án k p th i báo cáo, xu t y ban nhân dân thành ph xem xét s a i, b sung cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản