Quyết định số 31/2004/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 31/2004/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2004/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2004/QĐ-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 31/2004/Q -BKHCN Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N VI T NAM. B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh , Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24/12/1999; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành 8 Tiêu chuNn Vi t Nam sau ây: 1. TCVN 1776: 2004 H t gi ng lúa - Yêu c u K thu t (soát xét l n 3 Thay th TCVN 1776 - 1995) 2. TCVN 7364-l: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p Ph n 1 : nh nghĩa và mô t các v t li u thành ph n 3. TCVN 7364-2: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính an toàn nhi u l p Ph n 2: Kính dán an toàn nhi u l p 4. TCVN 7364-3: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p Ph n 3: Kính dán nhi u l p 5. TCVN 7364-4: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p Ph n 4: Phương pháp th b n 6. TCVN 7364-5: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p Ph n 5: Kích thư c và hoàn thi n c nh s n phNm 7.TCVN 7364-6: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p Ph n 6: Ngo i quan 8. TCVN 7368: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Phương pháp th b n va p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH TRƯ NG Bùi M nh H i
 2. TCVN TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 1776: 2004 Soát xét l n 3 H T GI NG LÚA - YÊU C U K THU T Rice seed - Technical requirements L i nói u TCVN 1776: 2004 thay th cho TCVN 1776 - 1995 và TCVN 1700 - 86. TCVN 1776: 2004 do Ti u ban k thu t Tiêu chuNn TCVN/TC/F1/SC1 Gi ng cây tr ng biên so n, T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ngh , B Khoa h c và Công ngh ban hành. TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 1776: 2004 Soát xét l n 3 H T GI NG LÚA - YÊU C U K THU T Rice seed - Technical requirements 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng cho h t gi ng lúa thư ng, thu c loài Oryza sativa L. Tiêu chuNn này không áp d ng cho h t gi ng lúa lai. Tiêu chuNn này quy nh các i u ki n cơ b n i v i các lô ru ng gi ng và h t gi ng lúa thư ng. 2. Tài li u vi n d n 10 TCN 322: 2003 Phương pháp ki m nghi m gi ng cây tr ng. 10 TCN 342: 2003 Phương pháp ki m nh ru ng gi ng cây tr ng. 3. Thu t ng và nh nghĩa Trong Tiêu chuNn này s d ng các thu t ng sau ây: 3.1. "H t gi ng g c" (còn g i là h t gi ng tác gi ) (Breeder seed): là h t gi ng do tác gi ch n t o ra, t tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh và ư c công nh n. 3.2. "H t gi ng siêu nguyên ch ng" (Pre-basic seed): là h t gi ng ư c nhân ra t h t gi ng tác gi ho c ph c tráng t h t gi ng s n xu t theo quy trình ph c tráng h t gi ng siêu nguyên ch ng và t tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh. 3.3. "H t gi ng nguyên ch ng" (Basic seed): là h t gi ng ư c nhân ra t h t gi ng siêu nguyên ch ng và t tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh. 3.4. "H t gi ng xác nh n" (Certifled seed): là h t gi ng ư c nhân ra t h t gi ng nguyên ch ng và t tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh. 4. Yêu c u k thu t 4.1. Yêu c u i v i ru ng gi ng 4.1.1. Yêu c u v t: Ru ng s n xu t h t gi ng lúa ph i s ch c d i và các cây tr ng khác, không còn sót lúa c a v trư c (lúa chét hay lúa m c t h t r ng). 4.1.2. Ki m nh ru ng gi ng Ru ng gi ng ph i ư c ki m nh ít nh t 3 l n: L n 1: Sau khi c y ho c gieo th ng 10 ngày n 20 ngày;
 3. L n 2: Khi tr kho ng 50% ; L n 3: Trư c khi thu ho ch. 4.1.3. Tiêu chu n ru ng gi ng 4.1.3.1. Cách ly: Ru ng gi ng ph i ư c cách ly theo m t trong hai cách sau: a) Cách ly không gian: Kho ng cách t ru ng gi ng n các ru ng khác ít nh t là 3 m i v i gi ng nguyên ch ng và gi ng xác nh n, 20 m i v i gi ng siêu nguyên ch ng. b) Cách ly th i gian: Th i gian tr c a ru ng gi ng ph i tr trư c ho c sau so v i các ru ng lúa khác li n k ít nh t là 15 ngày. 4.1.3.2. thu n ru ng gi ng và c d i nguy h i: T i m i l n ki m nh theo quy nh B ng 1. B ng 1. thu n ru ng gi ng và c d i nguy h i Ch tiêu H t gi ng siêu H t gi ng H t gi ng nguyên ch ng nguyên ch ng xác nh n 1. thu n ng ru ng, % s 100 99,9 99,5 cây, không nh hơn 2. C d i nguy h i *, s cây/100 0 5 10 m2, không l n hơn 4.2. Yêu c u i v i h t gi ng lúa, ư c quy nh trong B ng 2. B ng 2. Yêu c u i v i h t gi ng lúa Ch tiêu H t gi ng siêu H t gi ng H t gi ng nguyên ch ng nguyên ch ng xác nh n 1. s ch, % kh i lư ng, không nh 99,9 99,9 99,9 hơn 2. H t khác gi ng có th phân bi t 0 0,05 0,3 ư c, % s h t, không l n hơn 3. H t c d i nguy h i *, s h t/1000 0 5 10 g, không l n hơn 4. T l n y m m, % s h t, không 80 80 80 nh hơn 5. Nm, % kh i lư ng, không l n 13,5 13,5 13,5 hơn * C l ng v c c n (Echinochloa colona); c l ng v c nư c (Echinochloa crusgalli); c l ng v c tím (Echinochloa glabrescens); c uôi phư ng (Leplochloa chinésnis), lúa c (Oryza sativa L . var. fatua Prain). 5. Phương pháp th Các phương pháp ki m nghi m h t gi ng cây tr ng: theo 10 TCN 322: 2003. Các phương pháp ki m nh ru ng gi ng: theo 10 TCN 342: 2003. TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 7364-1 ÷ 6: 2004 KÍNH XÂY D NG - KÍNH DÁN NHI U L P VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHI U L P Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass
 4. M CL C Trang L i nói u ..................................................................................................... 7 TCVN 7364-1: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 1: nh nghĩa và mô t các v t li u thành ph n......................................7 TCVN 7364-2: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 2: Kính dán an toàn nhi u l p ..............................................................12 TCVN 7364-3: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 3: Kính dán nhi u l p .......................................................................... 15 TCVN 7364-4: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 4: Phương pháp th b n................................................................... 18 TCVN 7364-5: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 5: Kích thư c và hoàn thi n c nh s n phNm......................................... 26 TCVN 7364-6: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 6: Ngo i quan ...................................................................................... 36 L i nói u TCVN 7364-1 ÷ 6: 2004 ư c xây d ng trên cơ s ch p nh n có s a i các ph n tương ng c a ISO 12543-1 ÷ 6. Các ph n s a i nh m tương thích v i các tiêu chuNn Vi t Nam hi n hành v kính thành ph n: TCVN 7218: 2002 và TCVN 7219: 2002. ng th i, phư- ơng pháp th b n cơ h c c a kính dán nhi u l p tuân th TCVN 7368: 2004. Do ó, n i dung "Tiêu chuNn vi n d n" trong b Tiêu chuNn này không tương ương ISO 12543-1 ÷ 6. TCVN 7364-1 ÷ 6: 2004 do Ban K thu t tiêu chuNn TCVN/TC160 Th y tinh trong xây d ng biên so n trên cơ s ngh c a Công ty xu t nh p khNu xây d ng VINACONEX 7, T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng xét duy t, B Khoa h c và Công ngh ban hành. TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 7364-1: 2004 KÍNH XÂY D NG - KÍNH DÁN NHI U L P VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHI U L P Ph n 1: NNH NGHĨA VÀ MÔ T CÁC V T LI U THÀNH PH N Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass Part 1: Definitions and description of component parts 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh các thu t ng và nh nghĩa cho các v t li u thành ph n c a kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p s d ng trong xây d ng. 2. Tiêu chu n vi n d n TCVN 7218: 2002 Kính t m xây d ng - Kính n i - Yêu c u k thu t. 3. nh nghĩa Trong Tiêu chuNn này s d ng các thu t ng - nh nghĩa sau:
 5. 3.1. Kính dán nhi u l p (laminated glass): s n phNm g m m t t m kính ư c dán v i m t ho c nhi u t m kính khác ho c t m nh a bóng b ng m t ho c nhi u l p xen gi a (xem Ph l c A). 3.2. Kính dán nhi u l p có thu c tính ch u nhi t (laminated glass with fire resistant properties): kính dán nhi u l p không t ư c ch u nhi t do l p xen gi a ph n ng nhi t cao. Không phân lo i riêng s n phNm kính theo ch u nhi t, ch phân lo i khi s n phNm kính này ư c l p trong m t b khung phù h p, sau ó em th c khung ã l p kính và phân lo i theo ch u nhi t. 3.3. Kính dán nhi u l p ch u nhi t (fire resistant laminated glass): kính dán nhi u l p có ít nh t m t l p xen gi a mà khi ph n ng v i nhi t cao s t o cho s n phNm ch u nhi t. S n phNm này cũng có th bao g m các v t li u thành ph n ch u nhi t. 3.4. Kính dán nhi u l p cân x ng (symmetrical laminated glass): kính dán nhi u l p trong ó, k t hai b m t ngoài có th t là: các t m kính, t m nh a bóng và (các) l p xen gi a ư c x p cân x ng nhau theo lo i, chi u d y, cách hoàn thi n và/ho c các c tính chung. 3.5. Kính dán nhi u l p không cân x ng (asymmetrical laminated glass): kính dán nhi u l p, trong ó, k t hai b m t ngoài có th t là: các t m kính, t m nh a bóng và (các) l p xen gi a ư c x p không cân x ng theo lo i, chi u d y, cách hoàn thi n và/ho c các c tính chung. 3.6. Kính dán nhi u l p ph ng (flat laminated glass): kính dán nhi u l p, trong ó các t m kính và t m nh a bóng h p thành không b u n cong ho c b t o hình trong quá trình s n xu t. 3.7. Kính dán nhi u l p cong (curved laminated glass): kính dán nhi u l p, trong ó các t m kính và t m nh a bóng h p thành ã ư c t o hình ho c ư c u n cong trư c khi dán. 3.8. Kính dán an toàn nhi u l p (laminated safety glass): kính dán nhi u l p mà trong tr- ư ng h p b v , l p xen gi a s gi các m nh v l i và h n ch v , mb o b n còn l i và gi m gây thương tích. 3.9. Kích c thô (stock sizes): các kích c d nh s ư c c t l i ho c ư c gia công ti p cho m c ích cu i cùng. 3.10. Kích c thành ph m (finished sizes): các kích c ư c s n xu t s n ho c ư c c t t kích c thô, và có th ư c gia công ti p, ví d : mài mép, c l ho c trang trí b m t, vv… 3.11. L p xen gi a (interlayer): l p ho c v t li u tác d ng như m t ch t k t dính và phân tách các l p kính và/ho c t m nh a bóng. L p này cũng t o thêm tính ch t cho thành phNm, ví d : b n va p, ch u nhi t, kh ng ch ánh m t tr i, cách âm. 3.12. Phương pháp dán b ng phim (folio lamination process): quá trình dán, trong ó l p xen gi a là t m phim c ng ư c t gi a các l p kính, sau ó cho gia nhi t và có áp su t t o ra s n phNm cu i cùng. 3.13. Phương pháp dán tr c ti p (cast-in-place lamination process): quá trình dán, trong ó l p xen gi a ư c t o thành b ng cách ph m t l p ch t l ng gi a các l p kính, sau ó ư c x lý v m t hóa h c t o s n phNm cu i cùng. Chú thích: Các phương pháp khác v i các phương pháp ã nêu i u 3.12 và 3.13 v n ư c s d ng nhưng không c n x p vào m t trong hai phương pháp trên. 4. Các yêu c u Các v t li u thành ph n ph i phù h p v i các tiêu chuNn s n phNm tương ng hi n hành. Ví d : TCVN 7218: 2002 Kính t m xây d ng - Kính n i - Yêu c u k thu t. i v i các lo i kính khác xem thêm ph n tài li u tham kh o.
 6. Ph l c A (tham kh o) MÔ T CÁC V T LI U THÀNH PH N Kính dán nhi u l p có th ư c t o thành t các t m kính, t m nh a bóng và các l p xen gi a dư i ây (danh m c chưa toàn di n): a) Các lo i kính - Kính n i; - Kính t m kéo; - Kính hoa vân; - Kính c t s i ư c mài bóng; - Kính c t s i có vân hoa. Kính có th là: - Kính không m u, kính m u ho c kính ph ; - Kính trong su t, kính m ho c kính m c; - Kính , kính luy n ho c kính tôi; - Kính x lý b m t, ví d kính th i cát ho c kh c axit. b) Các t m nh a bóng: - Polycacbonat; - Acrylic. - Các t m nh a bóng có th là: - Không m u, m u, ho c có ph ; - Trong su t ho c m . c) Các l p xen gi a khác nhau v : - Lo i và thành ph n v t li u; - c tính cơ h c - c tính quang h c; - L p xen gi a có th là: - Không m u ho c m u; - Trong, m ho c c; - Có ph . - Kính dùng dán ph i phù h p v i các tiêu chuNn s n phNm tương ương. N u các t m nh a bóng và l p xen gi a ã ư c tiêu chuNn hóa, c n áp d ng các tiêu chuNn ó. N u nh ng v t li u này không ph i là i tư ng tiêu chuNn hóa, tham kh o các tiêu chuNn yêu c u k thu t c a nhà s n xu t kính dán nhi u l p, các tiêu chuNn này s áp d ng cùng v i các th t c ch t lư ng ki m soát s n xu t c a nhà máy trong h th ng m b o ch t lư ng. Ph l c B (tham kh o) THƯ M C TÀI LI U THAM KH O
 7. 1. PrEN 357-1 Glass in building - Transparent or translucent glass products for use in fire resisting glazed assemblies in building - Part 1: Specifications (Kính xây d ng - Kính trong su t và kính m dùng trong c u ki n th y tinh ch u nhi t xây d ng - Ph n 1: Yêu c u k thu t). 2. EN 572-1 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part l: Definitions and general physical and mechanical properties (Kính xây d ng - Các s n phNm kính natri canxi sihcat thông thư ng - Ph n 1: nh nghĩa và các tính ch t cơ, lý chung). 3. EN 572-3 Glass in building - Babic soda lime silicate glass products - Part 3: Polished wired glass (Kính xây d ng - Các s n phNm kính natri canxi silicat thông thư ng - Ph n 3: Kính c t s i ư c mài bóng). 4. EN 572-4 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4: Drawn sheet glass (Kính xây d ng - Các s n phNm kính natri canxi silicat thông thư ng - Ph n 4: Kính t m kéo). 5. EN 572-5 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass (Kính xây d ng - Các s n phNm kính natri canxi silicat thông thư ng - Ph n 5: Kính vân hoa). 6. EN 572-6 Glass in building - Basic soda lime silicate glass productb - Part 6: Wired patterned glass (Kính xây d ng - Các s n phNm kính natri canxi silicat thông thư ng - Ph n 6: Kính c t s i vân hoa). 7. PrEN 1096-1 Coated glass for use in building - Part 1: Characteristics and properties (Kính ph dùng trong xây d ng - Ph n l: c trưng và tính ch t). 8. EN 1748-1 Glass in building - Special basic products - Part l: Borosilicate glasses (Kính xây d ng - Các s n phNm c bi t - Ph n l: Kính borôsilicat). 9. EN 1748-2 Glass in building - Special basic products - Part 2: Glass ceramics (Kính xây d ng - Các s n phNm c bi t - Ph n 2: G m th y tinh). 10. PrEN 1863 Glass in building - Heat strengthened glass (Kính xây d ng - Kính tôi) . 11. PrEN 12150 Glass in building - Thermally toughened safety glass (Kính xây d ng - Kính an toàn ư c gia cư ng nhi t). 12. PrEN 12337 Glass in building - Chemically strengthened glass (Kính xây d ng - Kính b n hóa ch t). 13. PrEN 13024-1 Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1 : Specifications (Kính xây d ng - Kính an toàn borôsilicat ch u nhi t - Ph n 1 : Yêu c u K thu t) .
 8. TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 7364-2: 2004 KÍNH XÂY D NG - KÍNH DÁN NHI U L P VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHI U L P Ph n 2 : KÍNH DÁN AN TOÀN NHI U L P Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass Part 2: Laminated safety glass 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh các yêu c u v c tính i v i kính dán an toàn nhi u l p theo nh nghĩa trong TCVN 7364-l: 2004. 2. Tiêu chu n vi n d n TCVN 7364-l: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 1: nh nghĩa và mô t các v t li u thành ph n. TCVN 7364-4: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 4: Phương pháp th b n. TCVN 7364-5: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 5: Kích thư c và hoàn thi n c nh s n phNm. TCVN 7364-6: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 6: Ngo i quan. TCVN 7368: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Phương pháp th b n va p. 3. b n va p Kính dán an toàn nhi u l p ư c phân bi t v i kính dán nhi u l p ch tiêu b n va p. 3.1. b n va p rơi bi Kính ư c coi là t yêu c u v b n va p rơi bi n u m b o ư c phép th theo TCVN 7368: 2004. i v i s n phNm có chi u d y l n hơn 16 mm ư c dán t các lo i kính tôi, kính b n nhi t, thì không yêu c u ch tiêu này. Trong trư ng h p s n phNm kính c bi t, kính dán nhi u l p cong và kính dán g m ba l p kính, ch tiêu này ư c th a thu n gi a các bên liên quan. 3.2. b n va p con l c Kính ư c coi là t yêu c u v b n va p con l c n u m b o ư c phép th theo TCVN 7368: 2004. 4. b n c a kính dán an toàn nhi u l p và kính dán an toàn thi u l p có thu c tính ch u nhi t. 4.1. b n ch u nhi t cao Sau khi th theo phương pháp ã nêu i u 4 c a TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 4.4 c a TCVN 7364-4: 2004, trên ba m u th không nhìn th y khuy t t t (b t khí, bong r p, v t vân). N u trên m t trong ba m u nhìn th y các khuy t t t trên thì ti n hành th ti p thêm ba m u m i, trong trư ng h p này không ư c có khuy t t t trên b t kỳ m u th nào. 4.2. b n ch u Nm Sau khi th theo phương pháp quy inh 5.3.1 c a TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 5.4 c a TCVN 7364-4: 2004, trên ba m u th không nhìn th y khuy t t t (b t khí, bong
 9. r p, v t vân). N u trên m t trong ba m u nhìn th y các khuy t t t trên thì ti n hành th ti p thêm ba m u m i, trong trư ng h p này không ư c có khuy t t t trên b t kỳ m u th nào. 4.3. b n ch u b c x Sau khi th theo phương pháp quy nh i u 6 c a TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 6.5 c a TCVN 7364-4: 2004, truy n sáng c a c ba m u ch u b c x không ư c phép chênh quá ± 10% giá tr c a ba m u này trư c khi r i sáng i v i các truy n sáng ban u > 20% ho c ± 2% giá tr tuy t i i v i truy n sáng ban u ≤ 20%. Khi ánh giá ngo i quan không ư c phép xu t hi n các khuy t t t (b t khí, bong r p, v t vân) trên c ba m u th . N u m t trong ba m u không t yêu c u thì ph i ti n hành th thêm ba m u m i và c ba m u này u ph i t yêu c u. 5. b n c a kính dán an toàn nhi u l p ch u nhi t 5.1. Nhóm A Kính nhóm A là lo i kính không ch u tr c ti p b c x m t tr i, thư ng s d ng trong nhà. 5.1.1. b n ch u Nm Sau khi th theo phương pháp quy nh 5.3.2 TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 5.4 c a TCVN 7364-4: 2004 không nhìn th y s bong r p trên c ba m u th . N u trên m t trong ba m u th nhìn th y khuy t t t thì ti n hành th ti p trên ba m u m i và c ba m u u ph i t yêu c u. 5.2. Nhóm B Kính nhóm B là lo i kính ch u tr c ti p b c x m t tr i, thư ng s d ng ngoài nhà. 5.2.1. b n ch u Nm Sau khi th theo phương pháp quy nh 5.3.1 TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 5.4 c a TCVN 7364-4: 2004 không ư c phép bong r p c ba m u th . N u trên m t trong ba m u nhìn th y các khuy t t t thì ti n hành th ti p thêm ba m u m i và c ba m u này u ph i t yêu c u. 5.2.2. b n ch u b c x Sau khi th theo phương pháp quy nh i u 6 c a TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 6.5 c a TCVN 7364-4: 2004, truy n sáng c a c ba m u ch u b c x không ư c phép chênh quá ± 10% giá tr c a ba m u này trư c khi r i sáng i v i các truy n sáng ban u > 20% ho c ± 2% giá tr tuy t i i v i truy n sáng ban u ≤ 20%. Khi ánh giá ngo i quan không ư c phép xu t hi n các khuy t t t (b t khí, bong r p, v t vân) trên c ba m u th . N u m t trong ba m u không t yêu c u thì ph i ti n hành th thêm ba m u m i và c ba m u này u ph i t yêu c u. 6. V t li u thành ph n Các lo i v t li u thành ph n c a kính dán an toàn nhi u l p ư c nêu trong TCVN 7364-l: 2004. 7. Kích thư c và hoàn thi n c nh Kích thư c và vi c hoàn thi n c nh c a kính dán an toàn nhi u l p ư c quy nh trong TCVN 7364-5: 2004. 8. Ngo i quan Các yêu c u ngo i quan i v i kính dán an toàn nhi u l p ư c quy nh trong TCVN 7364-6: 2004. 9. Ký hi u quy ư c Kính dán an toàn nhi u l p theo Tiêu chuNn này ư c ký hi u v i các thông tin sau: - Tên lo i kính;
 10. - Ký hi u Tiêu chuNn này; - Chi u d y danh nghĩa, mm; - Chi u r ng danh nghĩa B và chi u dài danh nghĩa H, mm. Ví d : Ký hi u quy ư c i v i kính dán an toàn nhi u l p, d y 6,4 mm, r ng 2,0 m, dài 1,50 m: Kính dán an toàn nhi u l p TCVN 7364-2: 2004 - 6,4 - 2000 x 1500.
 11. TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY D NG - KÍNH DÁN NHI U L P VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHI U L P Ph n 3 : KÍNH DÁN NHI U L P Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass Part 3: Laminated glass 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh các yêu c u v c tính c a kính dán nhi u l p theo nh nghĩa trong tiêu chuNn TCVN 7364-l: 2004. 2. Tiêu chu n vi n d n TCVN 7364-l: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 1 : nh nghĩa và mô t các v t li u thành ph n. TCVN 7364-4: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 4: Phương pháp th b n. TCVN 7364-5: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 5: Kích thư c và hoàn thi n c nh s n phNm. TCVN 7364-6: 2004 Kính xây d ng - Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p - Ph n 6: Ngo i quan. 3. b n va p Không xác nh b n va p i v i kính dán nhi u l p. 4. b n c a kính dán nhi u l p và kính dán nhi u l p có thu c tính ch u nhi t 4.1. b n ch u nhi t cao Khi ti n hành th theo phương pháp ã nêu i u 4 c a TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 4.4 c a TCVN 7364-4: 2004, trên ba m u th không nhìn th y khuy t t t (b t khí, bong r p, v t vân). N u trên m t trong ba m u nhìn th y các khuy t t t trên thì ti n hành th ti p thêm ba m u m i, trong trư ng h p này không ư c có khuy t t t trên b t kỳ m u th nào. 4.2. b n ch u Nm Khi ti n hành th theo phương pháp ã nêu i u 5.3.1 c a TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 5.4 c a TCVN 7364-4: 2004, trên ba m u th không nhìn th y khuy t t t (b t khí, bong r p, v t vân). N u trên m t trong ba m u nhìn th y các khuy t t t trên thì ti n hành th ti p thêm ba m u m i, trong trư ng h p này không ư c có khuy t t t trên b t kỳ m u th nào. 4.3. b n ch u b c x Sau khi th theo phương pháp quy nh i u 6 c a TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 6.5 c a TCVN 7364-4: 2004, truy n sáng c a c ba m u ch u r i sáng không ư c chênh quá ± 10% so v i giá tr c a ba m u này trư c khi r i sáng i v i các truy n sáng ban u > 20% ho c ± 2% giá tr tuy t i i v i truy n sáng ban u ≤ 20%. Khi ánh giá ngo i quan trên ba m u th không có các khuy t t t (b t khí, bong r p, v t vân). N u m t trong ba m u không t yêu c u thì ph i ti n hành th l i thêm ba m u m i và c ba m u này u ph i t yêu c u. 5. b n c a kính dán nhi u l p ch u nhi t 5.1. Nhóm A
 12. Kính nhóm A là lo i kính không ch u tr c ti p b c x m t tr i, thư ng s d ng trong nhà. 5.1.1. b n ch u Nm Khi ti n hành th theo phương pháp ã nêu 5.3.2 c a TCVN 7364-4: -2004 và ánh giá theo 5.4 c a TCVN 7364-4: 2004, không nhìn th y s bong r p trên ba m u th . N u trên m t trong ba m u nhìn th y bong r p thì ti n hành th ti p thêm ba m u m i và c ba m u u ph i t yêu c u. 5.2. Nhóm B Kính nhóm B là lo i kính ch u tr c ti p b c x m t tr i, thư ng s d ng ngoài nhà. 5.2.1. b n ch u Nm Khi ti n hành th theo phương pháp ã nêu 5.3.1 c a TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 5.4 c a TCVN 7364-4: 2004, không nhìn th y s bong r p trên ba m u th . N u trên m t trong ba m u nhìn th y bong r p thì ti n hành th ti p thêm ba m u m i và c ba m u u ph i t yêu c u. 5.2.2. b n ch u b c x Sau khi th theo phương pháp quy nh i u 6 c a TCVN 7364-4: 2004 và ánh giá theo 6.5 c a TCVN 7364-4: 2004, truy n sáng c a c ba m u ch u b c x không ư c chênh quá ± 10% so v i giá tr c a ba m u này trư c khi r i sáng i v i các truy n sáng ban u > 20% ho c ± 2% giá tr tuy t i i v i truy n sáng ban u ≤ 20%. Khi ánh giá ngo i quan trên ba m u th không có các khuy t t t (b t khí, bong r p, v t vân). N u m t trong ba m u không t yêu c u thì ph i ti n hành th l i thêm ba m u m i và c ba m u này u ph i t yêu c u. 6. V t li u thành ph n Các lo i v t li u thành ph n c a kính dán nhi u l p ư c nêu trong TCVN 7364-1: 2004. 7. Kích thư c và hoàn thi n c nh Các kích thư c và vi c hoàn thi n c nh c a kính dán nhi u l p ư c quy nh trong TCVN 7364-5: 2004. 8. Ngo i quan Yêu c u v ngo i quan ư c nêu trong TCVN 7364-5: 2004. 9. Ký hi u quy u c Kính dán nhi u l p phù h p v i Tiêu chuNn này ư c ký hi u v i các thông tin sau: - Tên lo i kính; - Ký hi u Tiêu chuNn này; - Chi u d y danh nghĩa, mm; - Chi u r ng danh nghĩa B và chi u dài danh nghĩa H, mm. Ví d : Ký hi u quy ư c i v i kính dán nhi u l p ch u nhi t, d y 6,4 mm, r ng 2,0 m, dài 1,50 m: Kính dán nhi u l p ch u nhi t TCVN 7364-3: 2004 - 6,4 - 2000 x 1500.
 13. TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 7364-4: 2004 KÍNH XÂY D NG - KÍNH DÁN NHI U L P VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHI U L P Ph n 4: PHƯƠNG PHÁP TH B N Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass Part 4: Test methods for durability 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh phương pháp th b n ch u nhi t cao, môi trư ng Nm và b c x i v i kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p dùng trong xây d ng. 2. Tiêu chu n vi n d n TCVN 7219: 2002 Kính t m xây d ng - Phương pháp th . 3. M u th M u th ph i i di n cho lô s n phNm. M u th có th là t m kính nguyên ư c s n xu t phù h p v i kích thư c m u th ho c ư c c t ra t t m kính l n. M u ư c c t ra t t m kính l n ph i có ít nh t m t c nh là c nh c a t m ư c c t. N u như các c nh c a s n phNm ư c mài b o v thì các c nh c a t m m u th cũng ư c x lý như v y. Giá m u th không ư c che ph hai c nh c a m u ó. N u m u th ư cc tt m t t m kính l n thì ít nh t m t c nh c a t m không b che ph . Trư c khi ti n hành th ph i ki m tra m u t i m t kho ng cách t 30 cm n 50 cm trên n n tr ng c. Ch các m u không có khuy t t t (b t khí, bong r p, v t vân) m i ư c s d ng làm m u th . 4. Th nhi t cao 4.1. Nguyên t c M c ích c a phép th này nh m xác nh kh năng ch u nhi t cao c a t m kính trong m t kho ng th i gian nh t nh mà không làm thay i các tính ch t c a kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p. S thay i tính ch t ư c ánh giá qua các khuy t t t b t khí, bong r p, v t vân (không b loang m u). 4.2. Kích thư c và s lư ng m u th S d ng ba m u th có kích thư c không nh hơn 300 mm x 100 mm. 4.3. Cách ti n hành t nóng ba m u th n nhi t 100-30 0 C . Gi nhi t này trong vòng 2 gi , sau ó làm ngu i m u n nhi t phòng. N u c hai m t ngoài c a m u th u là th y tinh, ti n hành ngâm ng p m u th ng ng trong nư c sôi n 100-30 0 C. tránh s chênh l ch nhi t quá l n d n n n t, v m u, nâng nhi t làm 2 bư c. Bư c u tăng nhi t n 600C và gi nhi t này trong kho ng 5 phút. 4.4. Bi u th k t qu Ki m tra m u t m t kho ng cách t 30 cm n 50 cm trên n n tr ng c. Ghi l i s lư ng và kích thư c các khuy t t t xu t hi n l p xen gi a (b t khí, bong r p, v t vân, không phai m u) trên t ng m u th , không tính các l i trong vùng cách các c nh
 14. ban u 15 mm và cách các c nh c t 25 mm (cho phép có các b t nh xung quanh vùng c t s i). Lo i b các m u b n t và ti n hành thí nghi m l i trên m u m i. S bong r p ư c l y làm tiêu chí ánh giá cho phép th ch u nhi t cao và phép th ch u Nm và ư c coi là khuy t t t lo i không gian hai chi u, t i b m t ti p xúc gi a kính và l p xen gi a, t i ó có vùng không có s bám dính. 4.5. Báo cáo th nghi m Báo cáo th nghi m ph i bao g m các thông tin sau: a) Lo i và k t c u c a kính dán nhi u l p ho c kính dán an toàn nhi u l p, v i chi u d y danh nghĩa c a t ng l p, tính b ng milimét; b) Lo i m u th , bao g m m u c t hay m u nguyên; lo i c nh, cách b o v c nh, các kích thư c; c) Lo i c nh ư c và không ư c trên khung th ; d) S lư ng và kích thư c các khuy t t t b t khí, bong r p và v t vân (không phai m u) xu t hi n trên t ng m u. 5. Th môi trư ng m 5.1. Nguyên t c M c ích c a phép th này xác nh kh năng ch u ư c c a kính dán nhi u l p ho c kính dán an toàn nhi u l p dư i tác ng c a Nm trong môi trư ng trong kho ng th i gian xác nh mà các tính ch t c a kính không b thay i. Tác ng c a Nm ư c ánh giá qua các khuy t t t b t khí, bong r p và v t vân (không phai m u). 5.2. Kích thư c và s lư ng m u th ChuNn b ba m u th có kích thư c không nh hơn 300 mm x 100 mm. 5.3. Cách ti n hành 5.3.1. Th có s ngưng t Gi ba m u th ng ng trong thùng kín có nư c trong kho ng th i gian 2 tu n. Gi nhi t không khí trong thùng 50+200C. Gi a các m u th gi m t kho ng cách thích h p. Chú thích: Các i u ki n trên t o Nm tương i kho ng 100% và d n n s ngưng t nư c trên b m t m u th . 5.3.2. Th không có s ngưng t t ba m u th v trí th ng ng trong 2 tu n vào trong m t bu ng dư ng h và gi +2 0 nhi t 50 0 C và Nm tương i 80% ± 5%. Gi a các m u th gi m t kho ng cách thích h p. 5.4. Bi u th h t qu . Ki m tra m u th t i m t kho ng cách t 30 mm và 50 mm trên n n tr ng c. Ghi l i s lư ng và kích thư c các khuy t t t xu t hi n l p xen gi a b t khí, bong r p, v t vân, không phai m u) trên t ng m u th . B qua các khuy t t t trong vòng 15 mm cách c nh ban u và 25 mm cách c nh c t ho c cách các ư ng n t 10 mm. Cho phép có các b t nh xung quanh vùng c t s i. Trong trư ng h p kính dán nhi u l p ch u nhi t ho c kính dán an toàn nhi u l p ch u nhi t thì ch tính các khuy t t t bong r p. Chú thích: L p xen gi a c a kính dán nhi u l p ch u nhi t và kính dán an toàn nhi u l p ch u nhi t ư c thi t k ch u ư c nhi t cao. Vi c gi các m u th nhi t và Nm
 15. trong kho ng m t th i gian dài có th t o thành b t, v t vân l p xen gi a mà không nh hư ng n tính ch t ch u nhi t v y ch có s bong r p là ph i quan tâm. 5.5. Báo cáo th nghi m Báo cáo th nghi m ph i bao g m các thông tin sau: a) Quy trình th ( 5.3.1 hay 5.3.2); b) Lo i và k t c u kính dán nhi u l p hay kính dán an toàn nhi u l p, v i chi u d y danh nghĩa c a t ng l p, tính b ng milimét; c) Lo i m u th , ư c c t ra hay t m nguyên; lo i c nh, cách b o v c nh, kích thư c; d) C nh ư c hay không ư c trên khung th ; e) S lư ng và kích thư c b t, bong r p, v t vân xu t hi n t ng m u th (không phai m u). Trư ng h p kính dán an toàn nhi u l p ch u nhi t và kính dán nhi u l p ch u nhi t thì ch tính các v t bong r p. 6. Th b c x 6.1. Nguyên t c M c ích c a phép th này là xác nh kh năng ch u b c x c a kính dán nhi u l p ho c kính dán an toàn nhi u l p trong m t kho ng th i gian nh t nh thông qua s thay i áng k v tính ch t c a kính. S thay i các tính ch t c a kính ư c ánh giá qua s thay i v h s truy n sáng và s xu t hi n c a b t, v t bong r p và v t vân (không phai m u). 6.2. Cách ti n hành 6.2.1. Ngu n b c x S d ng ngu n b c x mà có th t o quang ph tương ương b c x m t tr i. có ư c s phân b quang ph như v y có th s d ng các bóng èn có s k t h p c a bóng èn hơi th y ngân cao áp v i s i dây vonfram nóng sáng. mb o tái l p và l p l i c a phép th , s d ng các bóng èn có bư c sóng như sau: UVB (280 nm n 315 nm) 3% ± 1% UVA (315 nm n 380 nm) 8% ± 1% Lo i có th nhìn ư c (380 nm n 780 nm) 18% ± 1% IRA (780 nm n 1400 nm) 24% ± 2% IRB (1400 nm n 2600 nm) 27% ± 4% IRC (> 2600 nm) 20% ± 3% 6.2.2. i u ki n th Th i gian th b c x là 2000 gi . M u th ư c gi nhi t 450C ± 50C. Trong quá trình th ph i thay bóng èn n u như m c chi u x trong UVA gi m hơn 50%. T ng m c chi u x trên toàn b m u th ph i t 900 W/m2 ± 100 W/m2. Chú thích: xác nh t ng m c s d ng các b c x theo ISO 9060 và s d ng nh y t i thi u trong kho ng bư c sóng t 305 nm n 2800 nm. S d ng nh ng máy dò b c x này o m c b c x trong toàn b m u th 730 W/m2 ± 80 W/m2. 6.2.3. B trí thi t b th
 16. Các m u th ư c g n th ng ng tr c di n tia b c x . Tia b c x c a t ng bóng èn t o nên m t m t b c x t i ưu trên b m t m u th . Kho ng cách t i thi u gi a dãy các m u th và n n phòng th là 400 mm và kho ng tr ng phía sau dãy ít nh t là 500 mm ( nh n ư c vòm hư ng lên trên t nhiên không b nhi u). thu ư c m c b c x ng b m t cách y , di n tích che ph b i m u th không ư c vư t quá di n tích dãy èn A ư c xác nh theo bi u th c: A = n x l12 Trong ó: n là s lư ng èn; l1 là kho ng cách gi a các tr c c a các èn bên c nh. Ph l c A mô t cách b trí các thi t b th . 6.3. Kích thư c và s lư ng m u th ChuNn b ba m u th có kích thư c không nh hơn 300 mm x 300 mm. 6.4. Cách ti n hành Theo yêu c u c a 6.5, xác nh truy n sáng c a ba m u th trư c khi th nghi m theo TCVN 7219: 2002. B trí các m u th sao cho b m t m u ph i i di n v i dãy èn. Kính dán nhi u l p không i x ng và không thi t k m t ngoài, ph i th l n lư t c hai m t. Sau khi r i sáng, xác nh l i truy n sáng c a m i m u th theo TCVN 7219: 2002. 6.5. Bi u th k t qu 6.5.1. Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p N u truy n sáng ban u > 20% thì so sánh k t qu o truy n sáng c a m i m u th v i giá tr này c a chính nó trư c khi em th . l ch tính b ng ph n trăm. N u truy n sáng ban u ≤ 20 thì tính ư c chênh l ch gi a h s truy n sáng ban u và cu i cùng. Ki m tra các m u th t i kho ng cách t 30 cm n 50 cm trên n n tr ng c. Ghi l i s lư ng và kích thư c v t bong r p xu t hi n l p xen gi a trên t ng m u th . B qua các khuy t t t trong vòng 15 mm cách c nh ban u và 25 mm cách c nh c t. 6.5.2. Kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p ch u nhi t Ki m tra các m u th t i kho ng cách t 30 cm n 50 cm trên n n tr ng c. Ghi l i s lư ng và kích thư c c a v t bong r p xu t hi n l p xen gi a trên t ng m u th . B qua các khuy t t t trong vòng 15 mm cách c nh ban u và 25 mm cách c nh c t. Chú thích: Các l p xen gi a c a kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p ch u nhi t ư c thi t k ph n ng nhi t cao. Các m u th c a lo i kính này khi th nghi m t t i nhi t th b c x trong m t th i gian dài có th t o ra b t và loang m u trong l p xen gi a mà không nh hư ng n tính ch u nhi t thì ch quan tâm n s bong r p. 6.6. Báo cáo th nghi m Báo cáo th bao g m các thông tin sau: a) Lo i và k t c u c a kính dán nhi u l p ho c kính dán an toàn nhi u l p, và chi u d y danh nghĩa c a t ng l p, tính b ng milimét; b) Lo i m u th , bao g m m u c t hay m u nguyên; lo i c nh, cách b o v c nh, kích thư c;
 17. c) Quy nh k thu t c a ngu n b c x ; d) Trư ng h p s n phNm không i x ng, b m t c a s n phNm ch u b c x ; e) S n phNm có h s truy n sáng ban u l n hơn 20%: s chênh l ch ph n trăm v h s truy n sáng trư c và sau b c x c a m i m u th ; S n phNm có h s truy n sáng ban u ≤ 20%: s chênh l ch th c v h s truy n sáng trư c và sau b c x c a m i m u th ; Trư ng h p kính dán nhi u l p và kính dán an toàn nhi u l p ch u nhi t, không có s chênh l ch này. f) S lư ng và kích thư c bong r p x y ra c a m i m u th .
 18. Ph l c A (tham kh o) B TRÍ THI T BN CHO PHÉP TH B CX S d ng ngu n b c x èn OSRAM lo i Ultra-Vitalux 300 W. Ít nh t 16 bóng èn ư c s p x p theo m t hình vuông 4 x 4 bóng èn v i m t kho ng cách l1: 250 mm gi a các bóng èn t o thành m t trư ng b c x 1 m x 1 m. S d ng m t lá nhôm có chi u r ng l3 = 1000mm v i b m t ph n chi u t p trung tia sáng. Kho ng cách gi a lá nhôm và dãy èn ngoài trên m i c nh là 14= 125 mm. Góc α gi a m t ph ng trư ng b c x và lá nhôm là 1000. M u th ư c t trên m t ph ng song song i m t v i dãy èn m t kho ng cách l2 = 1100 mm t o thành m t di n tích 1 m x 1 m (xem Hình 1). 1 - èn 2 - Lá nhôm 3 - M u th t th ng ng Hình 1. B trí phép th b c x (hình chi u ng)
 19. 1 - èn 2 - Lá nhôm 3 - M t ph ng c a m u th Hình 2. B trí th b c x (hình chi u b ng)
 20. Ph l c B (tham kh o) THƯ M C TÀI LI U THAM KH O ISO 9060 Solar energy - Specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar and direct solar radiation (Năng lư ng m t tr i - Yêu c u k thu t và phân lo i các thi t b o b c x ).
Đồng bộ tài khoản