Quyêt định số 31/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
36
lượt xem
2
download

Quyêt định số 31/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyêt định số 31/2005/QĐ-UB về việc Kiện tòan tổ chức Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyêt định số 31/2005/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 31/2005/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V KI N TÒAN T CH C C NG GIAO TI P I N T HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh 55/2001/N -CP ngày 23/8/2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng Internet; Căn c Quy t nh s 113/2003/Q -UB ngày 23/09/2003 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p C ng giao ti p i n t Hà N i; Căn c Quy t nh s 181 /2004/Q -UB ngày 08/12/2004 v vi c thành l p S Bưu chính, Vi n thông Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S N i v và Giám c S Bưu chính, Vi n thông t i t trình s 20 /TTr-BCVT ngày 20/ 01 /2005, QUY T NNH i u 1. i u ch nh ơn v ch qu n i v i C ng giao ti p i n t Thành ph Hà N i t Ban Qu n lý D án Công ngh thông tin Thành ph sang tr c thu c S Bưu chính, Vi n thông Thành ph . Tên g i : C ng giao ti p i n t Hà N i Tên giao d ch : Hanoi Portal Tên vi t t t : HNP a ch Internet : www.hanoi.gov.vn - C ng giao ti p i n t Hà N i là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. - Tr s t t i 185 ư ng Gi ng Võ, Phư ng Cát Linh, Qu n ng a, Hà N i. i u 2: Ch c năng nhi m v c a C ng giao ti p i n t Hà N i 1. Ch c năng:
 2. - C ng giao ti p i n t Hà N i là phương ti n th c hi n các ch c năng giao ti p tr c tuy n gi a chính quy n Thành ph Hà N i v i công dân và các t ch c trong nư c và nư c ngoài. 2. Nhi m v : - Thu th p, cung c p và ph bi n các thông tin c a Chính quy n Thành ph ; các thông tin v ho t ng kinh t , chính tr văn hoá xã h i c a Th ô n các t ch c và công dân, qua Internet và các phương ti n i n t , vi n thông khác. - Là u m i t ch c d ch v thông tin tr c tuy n c a các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n và các cơ quan, t ch c khác trên a bàn, nh m hình thành c ng giao d ch v i y ch c năng thông tin, d ch v thi t y u cho các t ch c và công dân. - T ch c tư v n cho công dân và các t ch c v qui trình th t c hành chính trên C ng giao ti p i n t . - T o môi trư ng t ch c di n àn, th o lu n, trao i tr c tuy n gi a công dân và các t ch c v i chính quy n Thành ph . - Ph bi n, tuyên truy n, thu hút các t ch c và công dân tham gia giao d ch v i chính quy n các c p c a thành ph thông qua các d ch v trên C ng giao ti p i n t , góp ph n gi m t i cho các cơ quan hành chính các c p, ti t ki m chi phí xã h i, nâng cao dân trí trong lĩnh v c hành chính i n t và thương m i i n t . i u 3: T ch c b máy, biên ch và tài chính a/ Lãnh o C ng Giao ti p i n t : C ng Giao ti p i n t g m Giám c, Phó Giám c. Giám c do UBND Thành ph b nhi m theo qui nh hi n hành v tiêu chuNn chuyên môn nghi p v và phân c p qu n lý cán b c a Thành ph . Giám c ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph và trư c pháp lu t v tòan b h at ng c a C ng giao ti p i n t Hà N i. Phó Giám c giúp vi c Giám c do Giám c S Bưu chính, Vi n thông b nhi m, ch u trách nhi m trư c Giám c và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. Vi c mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c và Phó Giám c th c hi n theo qui nh hi n hành. b/ Cơ c u t ch c: C ng Giao ti p i n t Hà N i g m các b ph n chuyên môn, k thu t sau: - B ph n hành chính qu n tr - B ph n biên t p
 3. - B ph n k thu t c/ Biên ch : - Biên ch c a C ng Giao ti p i n t là 6 ngư i g m Giám c, Phó Giám c, k tóan trư ng và ph trách các b ph n chuyên môn. - Căn c nhu c u công vi c và kh năng tài chính, C ng giao ti p i n t ư c tuy n ch n và ký h p ng lao ng theo quy nh hi n hành. d/ Kinh phí h at ng c a C ng giao ti p i n t g m: - Ngân sách thành ph c p cho h at ng thư ng xuyên và ph c v duy trì, nâng c p h th ng k thu t, cơ s h t ng và thông tin. - T cân i t các ngu n thu d ch v cung c p thông tin, d ch v hành chính và các d ch v tr c tuy n có thu phí ư c UBND Thành ph cho phép. Tuân th các qui nh v qu n lý tài chính theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC c a B Tài chính hư ng d n v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. i u 4: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 113 / 2003 /Q -UB ngày 23 / 09 /2003 c a UBND Thành ph Hà N i . Giao Giám c S Bưu chính, Vi n thông Thành ph ch o xây d ng và phê duy t quy ch h at ng c a C ng giao ti p i n t thành ph sau khi có ý ki n th ng nh t c a S N i v Thành ph . i u 5 : Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v Thành ph , Giám c S Bưu chính, Vi n thông Thành ph , Giám c C ng Giao ti p i n t Hà N i, Ch t ch UBND Qu n, Huy n, Giám c các S , Ban, Ngành và các ơn v tr c thu c Thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH VŨ VĂN NINH Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 4. THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 31/2005/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2005 U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ________ -----------*****------------- S : /Q -UB Hà n i, ngày tháng năm 2003 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/v thành l p Ban i u hành C ng giao ti p i n t Hà N i --------------------------- U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; - Căn c Quy t nh s 7917/Q -UB ngày 20/11/2002 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi d án u tư "Xây d ng c ng giao ti p i n t Hà N i - giai o n I"; - Căn c Quy t nh s 113/2003/Q -UB ngày 23 / 9 /2003 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p C ng giao ti p i n t Hà N i, - Xét ngh c a Giám c Ban Qu n lý D án CNTT thành ph và Trư ng Ban t ch c chính quy n Thành ph , QUY T NNH i u I. Thành l p Ban i u hành C ng giao ti p i n t Hà N i bao g m các ông (bà) có tên sau:
 5. 1. Ông Nguy n Qu c Tri u, Phó Ch t ch UBND Thành ph , Phó Trư ng Ban ch o C i cách hành chính Thành ph Hà N i - Trư ng Ban i u hành, 2. Ông Nguy n M nh Dũng, Giám c Ban Qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph - Phó Trư ng Ban thư ng tr c, 3. Ông Lê Quang Nhu , Trư ng ban T ch c Chính quy n Thành ph , U viên Thư ng tr c Ban ch o C i cách hành chính Thành ph Hà N i - Phó Trư ng Ban i u hành, 4. Ông Nguy n Xuân Vi t, T ng biên t p báo Kinh t ô th - U viên. 5. Ông Tr n Minh, chuyên viên Ban Qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph - U viên thư ký, i u II. Ban i u hành C ng giao ti p i n t Hà N i có nhi m v qu n lý và v n hành C ng giao ti p i n t Hà N i cho n khi UBND Thành ph có quy t nh m i. i u III: Ban i u hành C ng giao ti p i n t ho t ng dư i hình th c kiêm nhi m, ư c phép s d ng con d u c a C ng giao ti p i n t Hà N i th c hi n nhi m v . - Văn phòng Ban i u hành t t i s 2 Chùa B c, Hà N i. - Ban i u hành có b ph n giúp vi c h tr biên t p và m b o k thu t cho C ng giao ti p i n t v n hành liên t c, an toàn. - Kinh phí ho t ng c a Ban i u hành và chi tr lương cho b ph n biên t p và k thu t giai o n u ư c phép d toán trong ngu n kinh phí d phòng c a d án "Xây d ng C ng giao ti p i n t Hà N i - giai o n I" cho t i khi d án k t thúc. Giai o n sau do ngân sách c p theo k ho ch. i u IV. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Trư ng Ban i u hành C ng giao ti p i n t Hà N i, Giám c Ban Qu n lý d án CNTT Thành ph , Ch t ch UBND Qu n, Huy n, Giám c các S , Ban, Ngành và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I
 6. Nơi nh n: KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành U ; PHÓ CH TNCH - /c CT ch UBND TP - Thư ng tr c H ND TP; - Các Phó CT ch UBND TP - Văn phòng Thành U ; - Các Ban c a Thành U ; - Như i u 4; NGUY N QU C TRI U - Lưu VP. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ________ -----------*****------------ S : /Q -UB Hà n i, ngày tháng năm 2003 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/v các ơn v tham gia C ng giao ti p i n t Hà N i --------------------------- U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; - Căn c Quy t nh s 7917/Q -UB ngày 20/11/2002 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi d án u tư "Xây d ng c ng giao ti p i n t Hà N i - giai o n I".
 7. - Căn c Quy t nh s 34/Q -UB ngày 04-03-2002 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Chương trình t ng th C i cách hành chính thành ph giai o n 2001-2010, - Xét ngh c a Giám c Ban Qu n lý D án CNTT thành ph t i t trình s 360/BQLDACNTT ngày 3-9-2003 và c a Trư ng Ban t ch c chính quy n Thành ph , QUY T NNH i u I. Các cơ quan hành chính s nghi p tr c thu c UBND Thành ph và UBND các Qu n, Huy n có nghĩa v tham gia C ng giao ti p i n t Hà N i. Trư c m t các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n tham gia C ng giao ti p i n t Hà N i- giai o n I bao g m: 1. Văn phòng H ND-UBND Thành ph 2. Ban T ch c Chính quy n Thành ph 3. S K ho ch và u tư 4. S Qui ho ch Ki n trúc 5. S Tài nguyên-Môi trư ng và Nhà t 6. S Xây d ng 7. S Giáo d c và ào t o 8. S Du l ch 9. S Tư pháp 10. S Khoa h c Công ngh 11. Vi n Nghiên c u chi n lư c phát tri n kinh t xã h i 12. Qu n Hoàn Ki m i u II: Các ơn v tham gia C ng giao ti p i n t giai o n 1 có trách nhi m ph i h p v i Ban i u hành C ng giao ti p i n t th c hi n các n i dung công vi c c a d án C ng giao ti p i n t - giai o n I.
 8. i u III. Ban i u hành C ng giao ti p i n t Hà N i có trách nhi m xây d ng quy ch thu th p thông tin, biên t p và ăng t i lên C ng giao ti p i n t Hà N i. i u IV: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban i u hành C ng giao ti p i n t Hà N i, Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Ch t ch UBND Qu n, Huy n, Giám c các S , Ban, Ngành và các ơn v tr c thu c Thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Thư ng tr c Thành U ; KT. CH TNCH - /c CT ch UBND TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND TP; - Các Phó CT ch UBND TP - Văn phòng Thành U ; - Các Ban c a Thành U ; - Như i u 4; - Lưu VP. NGUY N QU C TRI U U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ________ ________ S : /Q -UB Hà n i, ngày tháng 9 năm 2003 D th o QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
 9. V/v thành l p H i ng xét duy t bi u trưng và Banner cho C ng giao ti p i n t Hà N i U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; - Căn c Quy t nh s 7917/Q -UB ngày 20/11/2002 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi d án u tư "Xây d ng c ng giao ti p i n t Hà N i - giai o n I". - Xét ngh c a Trư ng Ban t ch c chính quy n Thành ph , QUY T NNH i u 1. Thành l p H i ng xét duy t bi u trưng và Banner cho C ng giao ti p i n t bao g m các ng chí có tên sau: 1. ng chí Nguy n Qu c Tri u, Phó ch t ch UBND Thành ph - Ch t ch H i ng, 2. ng chí Nguy n M nh Dũng, Giám c Ban qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph Hà N i - U viên thư ký h i ng, 3. ng chí Nguy n Th nh Thành - Chánh Văn phòng UBND Thành ph U viên, 4. ng chí Nguy n Th V nh – Phó Trư ng Ban Ban T ch c chính quy n Thành ph - U viên, 5. ng chí Nguy n c Hoà, Phó Giám c S Văn hoá Thông tin - U viên. i u 2. H i ng có nhi m v xét duy t bi u trưng và Banner cho C ng giao ti p i nt m b o phù h p v i ý nghĩa, n i dung c a C ng giao ti p i n t . H i ng t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c Ban qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Nơi nh n: K/T CH TNCH - /C Ch t ch UBND PHÓ CH TNCH TP ( báo cáo);
 10. - Như i u 3; - Lưu VP. Nguy n Qu c Tri u + nh hư ng ho t ng cho C ng giao ti p i n t Hà N i, phê duy t n i dung và k ho ch ho t ng c a C ng giao ti p i n t Hà N i theo ch c năng, nhi m v c a C ng giao ti p i n t Hà N i. + T p h p, i u ph i và ch o các S , Ban, Ngành, Qu n/Huy n tham gia C ng giao ti p i n t Hà N i th c hi n theo các n i dung k ho ch t ra. + Ch o và giám sát ho t ng c a b ph n biên t p và k thu t m b o cho C ng giao ti p i n t Hà N i ho t ng thư ng xuyên, liên t c, an toàn. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ________ ________ S : /Q -UB Hà n i, ngày tháng 9 năm 2003 D th o D TH O QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/v phê duy t n i dung các h ng m c thông tin chính c a C ng giao ti p i n t Hà N i U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; - Căn c Quy t nh s 7917/Q -UB ngày 20/11/2002 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi d án u tư "Xây d ng c ng giao ti p i n t Hà N i - giai o n I".
 11. - Xét t trình /TTr-BQLDACNTT ngày / /2003 c a Ban Qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph v/v chuNn b cho ra i C ng giao ti p i n t Hà N i, QUY T NNH i u 1. Phê duy t n i dung các h ng m c thông tin chính c a C ng giao ti p iên t (ph l c kèm theo). i u 2. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c Ban qu n lý d án công ngh thông tin Thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Nơi nh n: K/T CH TNCH - /C Ch t ch UBND PHÓ CH TNCH TP ( báo cáo); - Như i u 2; - Lưu VP. Nguy n Qu c Tri u PH L C N I DUNG CHÍNH C A C NG GIAO TI P I N T HÀ N I PH C V GIAI O N KHAI TRƯƠNG (10/10/2003) (Kèm theo Quy t nh s /Q -UB) + Trang ch - Tin t c th i s n i b t c a thành ph - Tin t c ch n l c t các S , Ban, Ngành - Tin t c m i m t + Chính quy n Thành ph - L i chào m ng - T ch c hành chính c a Thành ph
 12. - Các văn b n, ngh nh, chính sách m i - K ho ch phát tri n Thành ph , các chi n lư c c a Thành ph - Thông tin quy ho ch Thành ph - H th ng các th t c hành chính - Cơ s d li u Văn b n pháp lu t c a Thành ph - Website S , Ngành + Khám phá Thành ph - Gi i thi u Thành ph - H t ng giao thông, thương m i, kinh t , ph c Hà N i - Danh lam th ng c nh, di tích l ch s Hà N i, Du l ch - Thông tin c n bi t và ch d n, danh b - Ch d n các d ch v + Thông tin chuyên - Các trang chuyên m c + Kinh t , thương m i - Tin t c, s ki n v kinh doanh, u tư - Các văn b n, ngh nh, chính sách liên quan n kinh doanh - Các thông tin v kinh doanh khác, h tr doanh nghi p, c ng ng doanh nghi p Thành ph - Các d ch v liên quan n ho t ng kinh doanh + S li u Kinh t - Xã h i - S li u th ng kê v các m t i s ng kinh t , xã h i c a Thành ph + Các thông tin, d ch v và ho t ng c a Hà N i Portal - Di n àn, Thi p m ng, Thư i n t , Góp ý
Đồng bộ tài khoản