Quyết định số 31/2006/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2006/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2006/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2006 – 2007 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2006/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 31/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2006 – 2007 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRUNG CẤP SƯ PHẠM VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Biên chế năm học 2006 – 2007 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm, bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập, các kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp, ngày nghỉ Tết Âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác và thời gian nghỉ hè được quy định như sau: 1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập, thời gian thi và xét tốt nghiệp: Ngày hoàn Các thành ngành Ngày tựu Ngày khai Các kỳ thi và H ọc k ỳ I Học kỳ II chương học, cấp trường giảng xét tốt nghiệp trình họ c giảng dạy và học tập 1. Mầm 28/8/2006 05/9/2006 Từ 05/9/2006 Từ 15/01/2007 25/5/2007 non đế n đến 30/5/2007 12/01/2007 2. Tiểu 28/8/2006 05/9/2006 Từ 05/9/2006 Từ 15/01/2007 25/5/2007 học đế n đến 30/5/2007: 12/01/2007: 17 tuần thực 18 tuần thực học, 1 tuần học, còn lại nghỉ Tết Âm dành cho các lịch, còn lại hoạt động dành cho các khác. hoạt động khác. 3. THCS 28/8/2006 05/9/2006 Từ 05/9/2006 Xét công nhận Từ 15/01/2007 25/5/2007 đế n tốt nghiệp THCS đến 30/5/2007: 13/01/2007: từ ngày 17 tuần thực 18 tuần thực 05/6/2007 đến học, 1 tuần
  2. học, còn lại nghỉ Tết Âm ngày 15/6/2007. dành cho các lịch, còn lại hoạt động dành cho các khác. hoạt động khác. 4. THPT 28/8/2006 05/9/2006 Từ 05/9/2006 Từ 15/01/2007 25/5/2007 Tuyển sinh lớp đế n đến 30/5/2007: 10 từ ngày 13/01/2007: lớp 10 và các 20/6/2007 đến 18 tuần thực lớp thí điểm: ngày 20/7/2007; học, còn lại 17 tuần thực Thi học sinh giỏi Riêng lớp dành cho các học; các lớp quốc gia vào các 12: hoạt động còn lại: 16 ngày 08 và 18/5/2007 khác. tuần thực học, 09/02/2007; 1 tuần nghỉ Tết Thi tốt nghiệp Âm lịch, còn lại THPT vào các dành cho các ngày 30, hoạt động 31/5/2007 và khác. 01/6/2007. Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện phân phối chương trình 35 tiết/năm. 5. GDTX 28/8/2006 08/9/2006 Kết thúc Kết thúc ngày Thi tốt nghiệp ngày 25/5/2007. Riêng THPT ở GDTX (BT 13/01/2007 lớp 12 dành 2 (BTTHPT) vào THPT) tuần ôn thi tốt các ngày 30, nghiệp. 31/5 và 01/6/2007 6. Sư C hậ m Thi cuối khóa: ph ạ m nhất là Hệ chính quy tại các trường trung cấp sư Từ ngày ngày phạm và cao đẳng sư phạm; 01/6/2007 đến 15/9/2006 ngày 15/6/2007. Từ ngày Hệ bồi dưỡng chuẩn hóa tại các trường 15/6/2007 đến trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm. ngày 20/6/2007. 2. Ngày nghỉ Tết Âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác: Nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày, thời gian cụ thể do Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định, căn cứ vào tình hình cụ thể từng địa phương. Các trường sư phạm nghỉ Tết Âm lịch 14 ngày, từ ngày thứ Hai ngày 12/02/2007 đến hết ngày Chủ Nhật ngày 25/02/2007. Các ngày nghỉ lễ khác được thực hiện theo quy định chung đối với cán bộ, công chức và người lao động, cụ thể: đối với ngày Tết Dương lịch (01/01); ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); ngày Quốc tế lao động (01/5) và ngày Quốc khánh (02/9 được nghỉ 1 ngày, nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. 3. Thời gian nghỉ hè của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm là 2 tháng. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định về:
  3. 1. Điều chỉnh biên chế năm học của các trường thuộc địa bàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, hoặc trường hợp bị thiên tai, trên cơ sở bảo đảm lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 2. Thời gian cụ thể và phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển) vào các lớp đầu cấp học. 3. Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong các trường hợp đặc biệt. Điều 3. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định về: 1. Ngày kết thúc năm học; 2. Thời điểm và thời gian nghỉ giữa kỳ và cuối mỗi học kỳ; 3. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm; 4. Ngày thi nghề ở giáo dục phổ thông, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/3/2007; 5. Ngày khai giảng đối với giáo dục thường xuyên theo chương trình trung học cơ sở; 6. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt (học sinh mầm non, tiểu học nghỉ khi thời tiết lạnh dưới 100C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi thời tiết lạnh dưới 70C); chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan đến việc cho học sinh nghỉ học theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quyết định này; 7. Việc nghỉ hè của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường trong phạm vi trách nhiệm quản lý, trên cơ sở bảo đảm để giáo viên nghỉ đủ 2 tháng; 8. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch, trên cơ sở bảo đảm phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Điều 4. Thời hạn để Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như sau: 1. Báo cáo nhanh về tình hình chuẩn bị điều kiện cho năm học 2006 – 2007 và kế hoạch tổ chức khai giảng: trước ngày 31/8/2006; 2. Báo cáo sơ kết học kỳ I: trước ngày 19/01/2007; 3. Báo cáo sơ bộ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học: trước ngày 31/5/2006; 4. Báo cáo tổng kết năm học 2006 – 2007 trước ngày 25/6/2007; 5. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác đề nghị xét khen thưởng năm học 2006 – 2007: trước ngày 25/6/2007; Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 6. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Vọng
Đồng bộ tài khoản