intTypePromotion=3

Quyết định số 31/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
84
lượt xem
4
download

Quyết định số 31/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2007/QĐ-BCN về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2015, có xét đến năm 2020 do Bộ Công nghiệp ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2007/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 31/2007/QĐ-BCN Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2007 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P VÙNG KINH T TR NG ĐI M B C B Đ N NĂM 2015, CÓ XÉT Đ N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính Ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Thông báo s 3174/VPCP-CN c a Văn phòng Chính ph ngày 11 tháng 6 năm 2007 thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c th m đ nh, phê duy t chi n lư c, quy ho ch và u quy n cho B trư ng B Công nghi p phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p Vùng Kinh t tr ng đi m B c B đ n năm 2015, có xét đ n năm 2020; Xét t trình s 241/TTr-VCL ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a Vi n Nghiên c u Chi n lư c và Chính sách công nghi p; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p Vùng Kinh t tr ng đi m B c B đ n năm 2015, có xét đ n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m - Phát tri n công nghi p Vùng v i t c đ cao, hi u qu và b n v ng, phát huy đư c l i th c a t ng t nh trong Vùng. Đ m b o tính liên k t vùng trên cơ s phân b h p lý v không gian lãnh th , v cơ c u c a các ngành công nghi p. Hình thành đư c các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n có s c c nh tranh trong nư c và qu c t , đưa Vùng Kinh t tr ng đi m B c B tr thành m t trong nh ng trung tâm kinh t phát tri n nhanh c a đ t nư c. - Phát tri n công nghi p k t h p ch t ch v i s phát tri n các ngành kinh t , xã h i khác,v i b o v môi trư ng và đ m b o an ninh, qu c phòng. 2. M c tiêu phát tri n - T c đ tăng trư ng GDP công nghi p và xây d ng giai đo n 2006-2010 đ t 14,19%; giai đo n 2011-2015 đ t 13,81%; - T tr ng công nghi p và xây d ng trong cơ c u GDP năm 2010 chi m 47,65%; năm 2015 chi m 52,87% (trong đó công nghi p chi m tương ng là 41,14% và 45,52%); - T c đ tăng giá tr tăng thêm công nghi p giai đo n 2006-2010 là 14,86%, giai đo n 2011-2015 là 13,75%. T c đ tăng giá tr s n xu t công nghi p giai đo n 2006-2010 là 19,85%, giai đo n 2011-2015 là 18,09%. 3. Đ nh hư ng phát tri n - Huy đ ng t i đa m i ngu n l c c a các đ a phương trong Vùng, tranh th các ngu n l c bên ngoài, coi tr ng và nâng cao hi u qu c a h p tác qu c t , h p tác liên vùng và liên ngành cho phát tri n công nghi p. - Phát tri n các khu, c m công nghi p t p trung g n v i ngu n nguyên li u đ gi m chi phí s n xu t và đ y nhanh ti n trình công nghi p hoá - hi n đ i hoá nông nghi p và nông thôn. - Chú tr ng phát tri n các s n ph m ch l c có hàm lư ng ch t xám cao như công ngh ph n m m, ph n c ng, k thu t đi n, cơ đi n t , s n xu t thi t b máy móc siêu trư ng, siêu tr ng, đóng và s a ch a t u th y, s n xu t thép, v t li u xây d ng cao c p. - Kh n trương phát tri n các ngành công nghi p h tr , các ngành cơ khí ch t o thi t b và ph tùng cho s n xu t ô tô, xe máy, linh ki n đi n t , thi t b đ ng b , đ ng cơ đi n (nh t là đ ng cơ đi n có công su t l n). 1
 2. - Đa d ng hoá v quy mô và lo i hình s n xu t công nghi p. Khuy n khích phát tri n công nghi p quy mô v a và nh , ti u th công nghi p, làng ngh . 4. Quy ho ch phát tri n các ngành công nghi p 4.1. Công nghi p cơ khí a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n t p trung nh ng t nh có th m nh đ t n d ng và phát huy năng l c các cơ s hi n có, nâng cao tính chuyên môn hóa, h p tác hóa, t o thu n l i đ đ u tư chuyên sâu. - Phát tri n ngành ph i g n li n v i ng d ng các thành t u c a công ngh đi n t - tin h c, công ngh t đ ng hoá, phát tri n cơ - đi n t v i công ngh tiên ti n. - Phát tri n ngành ph i g n v i vi c tăng cư ng ti m l c, c ng c an ninh qu c phòng, k t h p ch t ch gi a s n xu t dân d ng v i s n xu t ph c v qu c phòng. b) M c tiêu phát tri n - Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 kho ng 19,5%; giai đo n 2011-2015 kho ng 20,4%. - Ph n đ u đ n năm 2010 và 2015, các s n ph m ch y u như máy đ ng l c, máy nông nghi p, đ ng cơ đi n, các lo i thi t b đi n t dân d ng, các lo i máy bi n th , đ ng cơ đi n, dây và cáp đi n đáp ng đ nhu c u trong vùng và m t ph n cho xu t kh u. c) Đ nh hư ng phát tri n - Phát tri n công nghi p cơ khí Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh tr thành các trung tâm m nh c a Vùng, ph i h p và t n d ng năng l c cơ khí c a các t nh khác nh m đưa Vùng tr thành m t trong nh ng trung tâm cơ khí l n nh t nư c, phát huy cao đ tính chuyên môn hoá và h p tác hoá trong s n xu t. - T p trung đ u tư chi u sâu, đ i m i thi t b công ngh các doanh nghi p cơ khí tr ng đi m, đ ng th i xây d ng m i có ch n l c m t s cơ s v i trang b hi n đ i, áp d ng công ngh tiên ti n, ch t o đư c các s n ph m có ch t lư ng cao. - Khai thác t t ngu n l c trí tu , t o s d ch chuy n m i v ch t trong cơ c u s n ph m cơ khí theo hư ng tăng d n t tr ng các s n ph m có hàm lư ng trí tu cao. - Đ u tư máy móc thi t b ch t o có trình đ k thu t và đ chính xác cao nh ng đ a phương có kh năng đáp ng ngu n nhân l c có trình đ , có cơ s h t ng t t và có các Trung tâm nghiên c u l n như Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh và m t s khu công nghi p c a các t nh li n k . - Phát tri n các c m công nghi p cơ khí nh , cơ khí s a ch a m t s đ a bàn nông thôn, t o n n t ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p, nông thôn. d) Quy ho ch phát tri n Phát tri n các s n ph m đ ng cơ đi n, máy bi n áp, đ ng cơ diezen dư i 50 s c ng a, ô tô, xe máy, máy móc cơ khí n ng, thi t b toàn b , qu t đi n, máy móc cơ khí chính xác t i Hà N i; tàu thu , máy móc cơ khí n ng, thi t b khai thác, sàng tuy n, ô tô t i n ng T i Qu ng Ninh; Các lo i thi t b siêu trư ng, siêu tr ng, thi t b đi n t dân d ng, ph tùng ô tô xe máy, máy công c c nh , đóng tàu, đ ng cơ diezen t i H i Phòng; L p ráp ô tô, xe máy, linh ki n máy móc, s n xu t côngtenơ, máy móc ph c v nông nghi p t i H i Dương; Các lo i qu t đi n, xe máy, đ ng cơ diêzen, ph tùng ô tô xe máy, máy móc công trình t i Hưng Yên; Máy móc ph c v nông nghi p, xe máy, linh ki n máy móc các lo i t i Hà Tây; L p ráp ô tô, xe máy, linh ki n đi n t , các thi t b nghe nhìn t i Vĩnh Phúc; Linh ph ki n máy móc, thi t b đi n, đi n t dân d ng, l p ráp máy tính t i B c Ninh. 4.2. Công nghi p luy n kim a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n luy n kim trong Vùng ph i phù h p v i Chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành luy n kim c a c nư c, t i nh ng đ a phương có l i th so sánh, g n v i hi u qu kinh t và kh năng c nh tranh. - Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia đ u tư, chú tr ng đ u tư v i quy mô l n, công ngh hi n đ i, s n ph m có ch t lư ng cao, ch ng lo i đa d ng. - S d ng h p lý ngu n tài nguyên g n v i b o v môi trư ng sinh thái và phát tri n b n v ng. b) M c tiêu phát tri n 2
 3. - Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 kho ng 23,6%; giai đo n 2011-2015 kho ng 16,5%. - Đ n năm 2015, đáp ng đ nhu c u c a Vùng các s n ph m ch y u như phôi thép, thép cán, dây kéo, ng thép.... và m t ph n thép đ c ch ng. c) Đ nh hư ng phát tri n T nay đ n năm 2015 đ y m nh s n xu t phôi thép đ đáp ng nhu c u c a ngành; m t s s n ph m thép ch t lư ng cao ph c v cơ khí ch t o, s n xu t ô tô, xe máy và m t s s n ph m thép đ c ch ng ph c v công nghi p qu c phòng. d) Quy ho ch phát tri n Ngoài các d án đ u tư c a T ng công ty Thép Vi t Nam, trong giai đo n t nay đ n năm 2010, kêu g i đ u tư m t s d án s n xu t lo i thép cán nóng, thép t m công su t 250.000 t n/năm; nhà máy thép cư ng đ cao ph c v công nghi p đóng tàu công su t 250.000 t n/năm t i khu công nghi p tàu thu Cái Lân (Qu ng Ninh); Nhà máy thép đ c ch ng công su t 50.000 t n/năm t i H i Phòng, Qu ng Ninh và H i Dương; Nhà máy thép và phôi thép công su t 250.000 t n/năm t i H i Dương. 4.3. Công nghi p đi n t – tin h c a) Quan đi m phát tri n - T n d ng l i th c a nư c đi sau, c a ti m năng v lao đ ng đ phát tri n ngành đi n t - tin h c thành ngành mũi nh n, là đ ng l c thúc đ y các ngành kinh t - k thu t khác trong Vùng. - Phát tri n ngành đi n t c a Vùng phù h p v i chi n lư c, quy ho ch chung c a c nư c; th c hi n phân công lao đ ng, m r ng liên doanh, liên k t và h p tác qu c t , nh t là v i nh ng nư c có công ngh ngu n, công ngh hi n đ i. b) M c tiêu phát tri n - Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 kho ng 25,0%; giai đo n 2011-2015 kho ng 22,0%. - Phát huy vai trò đ u tàu c a Hà N i, H i Phòng trong lĩnh v c phát tri n công ngh ph n m m. Liên k t v i các đ a phương trong vùng s n xu t máy tính, thi t b văn phòng, đi n t dân d ng, thi t b truy n thông, các s n ph m ph n m m và d ch v nh m đáp ng 70-85% nhu c u c a toàn Vùng. c) Đ nh hư ng phát tri n - Phát tri n công nghi p đi n t theo xu hư ng m , tham gia vào h th ng s n xu t đi n t toàn c u, ph n đ u là m t trung tâm đi n t - tin h c hàng đ u c a đ t nư c. - Phát tri n ngành b t đ u t ng d ng r ng rãi công ngh đi n t - tin h c, ưu tiên phát tri n ph n m m đ đáp ng nhu c u s d ng trong nư c và tham gia xu t kh u; t ng bư c tri n khai l p ráp ph n c ng. - Đ y m nh thu hút đ u tư nư c ngoài, đ u tư công ngh k thu t cao s n xu t linh ki n, ph tùng, phát tri n công nghi p ph tr , thay th d n các chi ti t nh p kh u, phát tri n nghiên c u thi t k s n ph m, làm ch công ngh . - Đáp ng các yêu c u nh m th c hi n m c tiêu xây d ng Chính ph đi n t ; ng d ng thương m i đi n t trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh và các ho t đ ng kinh t khác. - Chú tr ng đào t o ngu n nhân l c chuyên ngành k thu t cao làm ch đư c công ngh chuy n giao và có kh năng t o công ngh n i sinh. d) Quy ho ch phát tri n Đ nh hư ng phát tri n s n xu t máy tính H i Phòng, Qu ng Ninh, H i Dương, Hưng Yên và Hà Tây; l p ráp tivi Hà N i, Hưng Yên, H i Phòng, Qu ng Ninh, H i Dương; Máy in và các thi t b sao ch p khác Hà N i, B c Ninh; đi n tho i các lo i s n xu t v i công ngh hoàn ch nh t i Hà N i, Hưng Yên và B c Ninh; S n xu t các thi t b cơ đi n t , thi t b chuyên d ng t p trung Hà N i, các cơ s l p ráp đ t t i H i Phòng, Vĩnh Phúc và Qu ng Ninh. S n xu t và l p ráp các linh, ph ki n đi n t t i Hà N i, tri n khai m r ng ra Hưng Yên, Hà Tây, B c Ninh. Phát tri n ph n m m t p trung Hà N i, Hà Tây (Hoà L c), B c Ninh (Khu CNTT). 4.4. Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng a) Quan đi m phát tri n 3
 4. - Phát tri n đa d ng các ch ng lo i v t li u xây d ng, chú tr ng s n xu t m t s ch ng lo i v t li u xây d ng m i, s d ng công ngh cao, có l i th c nh tranh trên th trư ng trong và ngoài nư c như g ch ceramic, g ch granit nhân t o, g ch p lát các lo i, đá p lát, s v sinh và v t li u trang trí n i th t cao c p... - Quy mô, phân b các cơ s s n xu t v t li u xây d ng ph i phù h p v i ngu n tài nguyên, th trư ng tiêu th . Quan tâm đúng m c đ n phát tri n các ch ng lo i v t li u xây d ng giá r cho xây d ng nhà , đư ng xá, kênh mương, thu l i ph c v đ a bàn nông thôn. b) M c tiêu phát tri n - Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 kho ng 20,9%; giai đo n 2011-2015 kho ng 18,8%. - Ph n đ u đ n năm 2015, các s n ph m ch y u như xi măng, g ch p lát, s v sinh, kính xây d ng đáp ng đ y đ nhu c u c a Vùng và đ y m nh xu t kh u. c) Đ nh hư ng phát tri n - T p trung ngu n l c đ th c hi n t t các d án s n xu t v t li u xây d ng nh m đáp ng nhu c u cho các d án quan tr ng trong Vùng như c i t o nâng c p qu c l , t nh l , huy n l , nâng c p các th tr n, th t ... - Trong giai đo n 2006-2015, t p trung phát tri n các lo i v t li u có l i th , l a ch n qui mô đ u tư h p lý đ i v i t ng ch ng lo i, b trí s n xu t g n các vùng nguyên li u và đ a bàn tiêu th . S d ng công ngh xi măng lò quay và g ch nung tuy nen. - T p trung đ u tư đ i m i và nâng c p công ngh các cơ s s n xu t hi n có đ s n ph m đ t ch t lư ng cao tương đương các nư c trong khu v c và qu c t , nâng cao năng su t lao đ ng, gi m thi u ô nhi m môi trư ng. d) Quy ho ch phát tri n Đ nh hư ng phát tri n s n xu t xi măng các đ a phương như H i Phòng, Qu ng Ninh, Hà Tây, H i Dương có l i th v ngu n nguyên li u; G ch tuynen H i Phòng, Qu ng Ninh, B c Ninh, Vĩnh Phúc, H i Dương, Hà Tây; Kính xây d ng H i Phòng, Qu ng Ninh; Men màu cho s n xu t g m, s , g ch men H i Dương, Vĩnh Phúc, Qu ng Ninh; S v sinh Hà N i, Qu ng Ninh; G ch p lát Hà N i, H i Dương… 4.5. Công nghi p ch bi n nông lâm, thu s n - th c ph m a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n, th c ph m v i công ngh tiên ti n, b o đ m ch t lư ng và v sinh an toàn th c ph m, g n công nghi p ch bi n v i phát tri n vùng nguyên li u, v i công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p và nông thôn. - Đa d ng hóa v quy mô, lo i hình s n xu t và các thành ph n kinh t . Khuy n khích phát tri n các doanh nghi p v a và nh làm v tinh cho các doanh nghi p ch bi n l n có công ngh hi n đ i... b) M c tiêu phát tri n - Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 kho ng 17,7%; giai đo n 2011-2015 kho ng 19,0%. c) Đ nh hư ng phát tri n - T p trung phát tri n các s n ph m có l i th c nh tranh, s n ph m có th trư ng tiêu th l n trong và ngoài nư c. - Nhanh chóng gi m d n s n ph m sơ ch , đ u tư công ngh ch bi n sâu đ s n xu t ra nh ng s n ph m tiêu dùng cu i cùng nh m tăng giá tr c a hàng hóa ph c v tiêu dùng trong nư c và xu t kh u. d) Quy ho ch phát tri n Phát tri n ch bi n qu tươi t i Đông Tri u, Qu ng Ninh đ ph c v t t cho nhu c u du l ch. Các nhà máy tinh luy n d u th c v t b trí t i H i Phòng, Hà Tây. Ch bi n s a t p trung t i Hà N i, Hà Tây, B c Ninh, Qu ng Ninh…. 4.6. Công nghi p hóa ch t a) Quan đi m phát tri n Phát tri n công nghi p hóa ch t c n đi th ng vào s d ng công ngh tiên ti n, hình thành theo c m s n xu t liên hoàn đ gi m chi phí và có đi u ki n x lý tác đ ng môi trư ng m t cách t p trung, phù h p v i quy ho ch ngành hoá ch t c nư c, b o đ m nhu c u nh ng s n ph m thi t y u cho n n kinh t như phân bón, hoá ch t cơ b n... 4
 5. b) M c tiêu phát tri n Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 kho ng 20,94%; giai đo n 2011-2015 kho ng 18,16%. c) Đ nh hư ng phát tri n - T ng bư c xây d ng ngành công nghi p hóa ch t hi n đ i, hình thành các t h p s n xu t hóa ch t có quy mô l n, s d ng công ngh tiên ti n, t o ra s n ph m có s c c nh tranh, t ng bư c đáp ng nhu c u trong nư c, ti n t i m r ng th trư ng xu t kh u. - Ưu tiên phát tri n các lo i hoá ch t ph c v nông nghi p. S n xu t các lo i phân bón có hàm lư ng dinh dư ng cao, các lo i phân bón lá và phân vi sinh, các lo i thu c b o v th c v t ít đ c h i đ i v i môi trư ng và con ngư i. Đ y m nh s n xu t các lo i kích thích t , ch t đi u hoà sinh trư ng, các ch ph m gia d ng, v sinh d ch t … - Đáp ng nhu c u ngày càng cao c a n n kinh t v các s n ph m ch bi n t cao su, các s n ph m đi n hoá, các s n ph m hoá ch t tiêu dùng và gia d ng khác v i nhi u m u mã đ p, ch t lư ng t t và giá c c nh tranh. d) Quy ho ch phát tri n Ti p t c đ y m nh s n xu t các lo i phân bón và hoá ch t, nâng cao ch t lư ng s n ph m hi n có và đa d ng hóa s n ph m, t p trung đ u tư t i H i Phòng, Qu ng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Đ u tư m i m t s cơ s s n xu t sơn ch t lư ng cao, các lo i sơn k thu t t i Qu ng Ninh, H i Phòng. Ti p t c đ u tư công ngh hi n đ i cho m t s s n ph m như s n xu t l p ô tô mành thép (công ngh radian), săm ô tô, xe máy t cao su t ng h p và các s n ph m cao su k thu t khác t i Hà N i, Hà Tây, B c Ninh, Qu ng Ninh. T o m i đi u ki n đ khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n các s n ph m cao su, thu hút đ u tư nư c ngoài vào s n xu t các s n ph m c n công ngh và k thu t cao. S n xu t m t s lo i hoá dư c ch t lư ng cao, nh m thay th nh p kh u t i Hà N i, 4.7. Công nghi p d t may - da gi y a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n công nghi p d t may, da gi y đáp ng nhu c u tiêu dùng các s n ph m thi t y u cho ngư i dân, tăng kim ng ch xu t kh u, t o nhi u vi c làm cho ngư i lao đ ng. - Phát tri n ngành d t may, da gi y trên cơ s huy đ ng m i ngu n l c, đ c bi t là ngu n l c c a tư nhân trong và ngoài nư c, góp ph n phát tri n kinh t nhi u thành ph n, tăng thêm nhi u doanh nghi p m i, nh t là các doanh nghi p v a và nh . - Đ u tư phát tri n d t may, da giày theo hư ng chuyên môn hoá, hi n đ i hóa nh m t o ra bư c nh y v t v ch t và lư ng c a s n ph m. Phát tri n m nh các s n ph m công nghi p h tr , s n xu t nguyên ph li u. b) M c tiêu phát tri n Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 kho ng 8,6%; giai đo n 2011-2015 kho ng 8,5%. Trong đó, ngành d t may đ t tương ng 8,15% và 9,01%; ngành da giày đ t 9,48% và 7,86%. Đ n năm 2015 đáp ng ph n l n nguyên, ph li u cho s n xu t c a ngành, ph c v nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t kh u. c) Đ nh hư ng phát tri n - Phát tri n ngành d t may, da giày theo đ nh hư ng xu t kh u. B trí l i l c lư ng s n xu t theo hư ng hình thành các c m công nghi p d t may, da giày. T i các đô th , thành ph , các đ u m i giao thông chính, các c ng bi n, dân trí cao, h t ng cơ s thu n l i, phát tri n các nhà máy s n xu t quy mô l n s n xu t các s n ph m th i trang, cao c p và xu t kh u. T i các khu dân cư t p trung, th tr n, th xã, th t d c theo các tuy n giao thông chính, phát tri n các cơ s s n xu t quy mô v a và nh đ s d ng lao đ ng t i ch , s n xu t các s n ph m tiêu dùng n i đ a và làm v tinh cho các nhà máy l n. - T p trung đ u tư s n xu t nguyên ph li u, hình thành m t s c m ch đ u m i cung c p nguyên ph li u cho Vùng, gi m d n t tr ng s n ph m gia công, tăng t tr ng s n ph m t s n xu t. - Tăng cư ng khâu nghiên c u, thi t k m u m t; m r ng các h th ng siêu th , bán buôn, h th ng đ i lý; ng d ng thương m i đi n t trong các ho t đ ng giao d ch, nh t là ho t đ ng xu t nh p kh u. d) Quy ho ch phát tri n - D t may: 5
 6. Đ u tư xây d ng c m công nghi p d t may t i Hưng Yên, Vĩnh Phúc ho c Hà Tây. Xây d ng m i nhà máy d t (v i d t kim, v i cao c p) t i H i Phòng. Đ u tư m i nhà máy d t may, in nhu m t i B c Ninh công su t 1.500 t n/năm (6 tri u s n ph m). Đ u tư xây d ng 02 nhà máy s n xu t ph li u may t i H i Phòng và Hưng Yên. Xây d ng m i m t s cơ s may quy mô 3-4 tri u s n ph m/năm. - Da gi y : Đ u tư m i 01 nhà máy thu c da công su t 5 tri u sqft/năm t i Hưng Yên. Kêu g i đ u tư xây d ng c m công nghi p thu c da t i H i Phòng công su t 10 tri u sqft/năm. Đ u tư m i m t s dây chuy n s n xu t gi y các lo i t i các t nh, công su t 1-2 tri u s n ph m/năm/01 dây chuy n. Đ u tư m i m t s cơ s s n xu t c p túi công su t 0,5 tri u chi c/năm t i các t nh. 4.8. Công nghi p khai thác a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n ph i trên cơ s l i th v tài nguyên đã đư c đánh giá đ y đ c a m i đ a phương, g n v i tăng cư ng qu n lý nhà nư c, đ m b o s d ng tài nguyên có hi u qu , b o v môi trư ng và tr t t an toàn xã h i. - Tăng cư ng ch bi n sâu khoáng s n, h n ch xu t kh u khoáng s n thô chưa qua ch bi n, nâng cao t i đa h s thu h i khoáng s n chính, các khoáng s n đi kèm và giá tr c a các s n ph m ch bi n. b) M c tiêu phát tri n Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 kho ng 22,36%; giai đo n 2011-2015 kho ng 18,64%. c) Đ nh hư ng phát tri n - T p trung ngu n l c đ đ i m i công ngh khai thác ch bi n khoáng s n nh m nâng cao hi u qu s d ng tài nguyên và kh năng c nh tranh c a s n ph m. - T ch c đánh giá tr lư ng các m có tri n v ng làm căn c đ u tư khai thác ch bi n, đáp ng nhu c u nguyên li u ph c v trong nư c và xu t kh u. - Ho t đ ng khai thác khoáng s n ph i đ m b o các đi u ki n phát tri n b n v ng, qu n lý t t ngu n tài nguyên; h n ch t i đa vi c gây nh hư ng t i môi trư ng các khu du l ch đã đư c xác đ nh, đ c bi t là khu du l ch H Long, Đ Sơn... d) Quy ho ch phát tri n Ho t đ ng khai thác than các đ a phương ph i tuân th theo Quy ho ch phát tri n ngành than đã đư c trình duy t. Khai thác đá vôi ch y u t i các đ a phương H i Phòng, Qu ng Ninh, H i Dương. Khai thác sét, cao lanh ch y u H i Dương... 4.9. Công nghi p đi n l c a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n đi n l c Vùng kinh t tr ng đi m mi n B c ph i phù h p v i Quy ho ch phát tri n đi n l c qu c gia, có tính đ n các đi u ki n c th Vùng, đ m b o c p đi n an toàn, n đ nh. Không phát tri n các nhà máy nhi t đi n than có công su t nh và nh hư ng t i môi trư ng. - Huy đ ng và s d ng có hi u qu m i ngu n v n trong nư c và v n nư c ngoài, đa d ng hoá các hình th c đ u tư đ phát tri n ngu n đi n. Ưu tiên phát tri n ngu n năng lư ng m i, năng lư ng tái t o cho các đ a bàn có đi u ki n kinh t , xã h i khó khăn và h i đ o. - Phát tri n và hoàn thi n m ng lư i đi n trong Vùng nh m nâng cao đ n đ nh, tin c y trong cung c p đi n theo tiêu chí N-1, gi m thi u t n th t đi n năng, t o đi u ki n thu n l i cho vi c c i t o lư i trung áp sang đi n áp 22kV và đi n khí hoá nông thôn. - Sơ đ lư i đi n ph i có đ d tr và tính linh ho t cao cung c p đi n an toàn, n đ nh, đ m b o ch t lư ng đi n năng (đi n áp và t n s ) cho phát tri n kinh t - xã h i c a Vùng, đ c bi t đ i v i khu v c trung tâm như: Hà n i, H i Phòng, Qu ng Ninh.... và các khu ch xu t, khu công nghi p. b) M c tiêu phát tri n - Đ m b o cung c p đ y đ nhu c u tiêu dùng đi n cho s n xu t và tiêu dùng dân cư trong Vùng, nâng cao đ tin c y cung c p đi n và ch t lư ng đi n áp, chú tr ng t i các khu v c trung tâm, các khu công nghi p, khu ch xu t 6
 7. - Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng đi n năng kho ng 23%/năm; t c đ tăng trư ng công su t kho ng 20,1%/năm trong giai đo n 2006 – 2010. Trong giai đo n 2011 - 2015 các ch s tương ng là 18,20% và 15,13%. Trong giai đo n 2016 - 2020 là 15,04% và 14,05%. c) Quy ho ch phát tri n Th c hi n theo Quy ho ch phát tri n Đi n l c Vi t Nam giai đo n 2006-2015 có xét đ n tri n v ng 2025 và các Quy ho ch phát tri n đi n l c các t nh trong Vùng giai đo n đ n 2015. Kh n trương nghiên c u đ a đi m phát tri n thêm các nhà máy nhi t đi n than công su t l n, đ m b o đáp ng nhu c u c a Vùng trong trư ng h p tăng trư ng cao hơn d ki n. Ph n đ u đ n năm 2015 xây thêm kho ng 10-12 nhà máy nhi t đi n v i t ng công su t tăng thêm kho ng 6300 - 7000MW. Sau năm 2015 nghiên c u xây d ng thêm 1-2 nhà máy nhi t đi n than, công su t kho ng 600-1200MW. Phát tri n đ ng b lư i đi n các c p đi n áp nh m đ m b o đáp ng nhu c u dùng đi n trong Vùng. 4.10. Phát tri n ti u th công nghi p a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n ti u th công nghi p trên cơ s nh ng ngành ngh truy n th ng, có l i th v lao đ ng, tài nguyên trên đ a bàn, chú tr ng các vùng nông thôn đang đô th hoá, có chuy n đ i đ t nông nghi p sang phát tri n công nghi p, góp ph n công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn. - Phát tri n ti u th công nghi p g n v i b o v môi trư ng, môi sinh; K t h p hài hoà gi a công ngh m i v i công ngh c truy n, gi a s n xu t ti u th công nghi p v i kinh doanh du l ch, v i các ho t đ ng d ch v khác. b) M c tiêu phát tri n Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 kho ng 20,0%; giai đo n 2011-2015 kho ng 17,29%. c) Đ nh hư ng phát tri n - Xây d ng và phát tri n ti u th công nghi p ph i g n v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương, v i phát tri n thương m i, d ch v , quy ho ch và ch nh trang nông thôn, gi i quy t các v n đ xã h i, môi trư ng. - T o môi trư ng và đi u ki n thu n l i nh m khuy n khích, thu hút v n đ u tư c a m i ngư i dân vào s n xu t ti u th công nghi p. Ưu tiên phát tri n các ngành ngh truy n th ng, k t h p m thêm ngh m i, s n xu t s n ph m xu t kh u, ch bi n nông s n, th c ph m và các m t hàng ti u th công nghi p khác. - Chú tr ng đ u tư nâng cao ch t lư ng và đa d ng hoá m u mã s n ph m, th hi n đư c b n s c văn hoá dân t c, g n v i vi c xây d ng làng văn hoá - du l ch t i khu v c nông thôn. d) Quy ho ch phát tri n - T i Hà N i : Phát huy các ngành ngh truy n th ng như g m s , may da, th công m ngh (ch m, kh m, trang trí n i th t, dát vàng), m t bánh, th c ph m, dư c li u. Khôi ph c, m r ng thêm các ngành m i như cơ khí gia công, s a ch a nh các máy móc thi t b , s n xu t đ g , đ gia d ng. - T i H i Phòng: Phát huy các ngành ngh truy n th ng như ch bi n nông, lâm, h i s n, g m, s , sơn mài, điêu kh c, m c, thêu ren, d t th m, mây tre đan, kh m trai v.v.. Khôi ph c, m r ng thêm các ngành m i như rèn, hàn, đúc gang, đúc kim lo i màu, đóng -s a ch a tàu thuy n. - T i Qu ng Ninh: Phát huy các ngành ngh truy n th ng như ch bi n nông, lâm, h i s n, m c, thêu ren, mây tre đan, kh m trai, g m s , thu tinh, rèn nông c .v.v. Khôi ph c, m r ng thêm các ngành m i như đ m ngh t than đá, đóng s a ch a tàu thuy n, s n xu t tinh d u. - T i H i Dương: Phát huy các ngành ngh truy n th ng như ch tác vàng, b c, ch m kh c g , d t l a tơ t m, ch bi n th c ph m (đ u xanh, bánh gai, bánh đa), thêu, đan, cói. Khôi ph c, m r ng thêm các ngành m i như gia công cơ khí nh ; s a ch a máy móc, đ gia d ng. - T i Hưng Yên : Phát huy các ngành ngh truy n th ng như ch bi n g , đúc đ ng, đan, thêu; ch bi n nông s n, lâm s n, th c ph m, dư c li u. Khôi ph c, m r ng thêm các ngành m i như tái ch ph li u; s a ch a máy móc, đ gia d ng. - T i Hà Tây: Phát huy các ngành ngh truy n th ng như d t l a; ch bi n nông lâm s n th c ph m; m ngh xu t kh u. Khôi ph c, m r ng thêm các ngành m i như d t kim (g m c h p, s y, nhu m), gia công cơ kim khí; d t th c m. 7
 8. - T i Vĩnh Phúc: Phát huy các ngành ngh truy n th ng như kh c đá, rèn, m c, đan lát, g m, s ; ch bi n nông lâm s n, th c ph m, s n xu t v t li u. Khôi ph c, m r ng thêm các ngành m i như d t l a, s n xu t đ m ngh , ch m, kh m xu t kh u, s a ch a máy móc, đ gia d ng. - T i B c Ninh: Phát huy các ngành ngh truy n th ng như g m ngh , m c dân d ng, mây tre đan, tơ t m; ch m kh c đ m ngh . Khôi ph c, m r ng thêm các ngành m i như tái ch ph li u (s t, thép), d t kim; Gia công cơ khí, s a ch a đ gia d ng. 5. Phân b khu công nghi p Trong giai đo n đ n năm 2020, c n t p trung thu hút đ u tư đ l p đ y các khu công nghi p hi n có, đ ng th i t ng bư c m r ng và tri n khai xây d ng m i m t s khu, c m công nghi p hình thành các hành lang công nghi p sau: - Hành lang công nghi p theo đư ng 5 (Hà N i - H i Dương - Hưng Yên) ch y u cho phát tri n các lĩnh v c đi n t , may m c, l p ráp ô tô, xe máy, ch bi n lương th c, th c ph m... như các khu công nghi p Sài Đ ng, Daewoo - Hanel, Hà N i - Đài Tư (Hà N i) ; Như Quỳnh A, B, Ph N i A, Ph N i B (Hưng Yên) ; Phúc Đi n, Đ i An, phía Tây thành ph . H i Dương, Phú Thái (H i Dương). - Hành lang công nghi p đư ng 2 - đư ng 19 (Vĩnh Phúc - Hà N i - B c Ninh - H i Dương) ch y u cho phát tri n các lo i hình công nghi p: đi n t , máy vi tính, thi t b nghe nhìn, s n ph m quang h c, đ dùng gia đình cao c p, cơ khí, hóa ch t, v t li u xây d ng cao c p…như các khu công nghi p Kim Hoa, Quang Minh (Vĩnh Phúc), N i Bài (Hà N i), Yên Phong I và II, c m công nghi p Phong Khê (B c Ninh). - Hành lang công nghi p qu c l 1 (B c Ninh - Hà N i - Hà Tây) ch y u cho phát tri n các các nhà máy ch bi n nông s n, th c ph m, s n xu t l p ráp máy nông nghi p, ph tùng ôtô, xe máy, th công m ngh , hàng đi n t - tin h c, s n xu t bao bì, đ nh a…như khu công nghi p Đ i Đ ng - Hoàn Sơn (B c Ninh), c m công nghi p Ng c H i (Hà N i) ; Hà Bình Phương, khu công nghi p B c Thư ng Tín (Hà Tây)... - Hành lang công nghi p qu c l 18 (B c Ninh – H i Dương - Qu ng Ninh) ch y u cho phát tri n các ngành s n xu t kính n i, khí công nghi p, v t li u xây d ng cao c p, cơ khí, hóa ch t, phân bón, các ngành công nghi p ph c v nông nghi p…như khu công nghi p Tiên Sơn, Qu Võ I và II (B c Ninh) ; Ph L i (H i Dương) ; Vi t Hưng, Cái Lân (Qu ng Ninh). 6. T ng h p nhu c u v n đ u tư Nhu c u v n đ u tư cho phát tri n công nghi p giai đo n 2006-2015 kho ng 415.968 t đ ng, trong đó đ u tư cho các ngành công nghi p kho ng 226.732 t đ ng, xây d ng cơ s h t ng các khu công nghi p kho ng 30.000 t đ ng, đ u tư cho đi n, nư c kho ng 159.236 t đ ng. D ki n t l huy đ ng t các ngu n v n trong nư c kho ng 63-67%, v n ngoài nư c kho ng 33-37%. 7. Gi i pháp và chính sách 7.1. Các gi i pháp ch y u a) Gi i pháp v t ch c qu n lý - T ng bư c hình thành các c m liên k t doanh nghi p trong đó bao g m doanh nghi p s n xu t, cơ s d ch v công nghi p, cơ s đào t o, cơ s nghiên c u-tri n khai, cơ s cung ng nguyên li u, kho bãi… - Hình thành m t s khu công nghi p chuyên ngành, khu công ngh cao, khu công nghi p h tr , m t s trung tâm cung c p nguyên ph li u chuyên ngành. b) Gi i pháp v v n - Ngu n v n ngân sách t p trung đ u tư xây d ng k t c u h t ng đ đ n năm 2010 hoàn thành các công trình ch y u, đ m b o th c hi n các m c tiêu chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a các đ a phương trong Vùng; m t ph n h tr cho đ u tư nghiên c u đ i m i khoa h c công ngh và đào t o phát tri n ngu n nhân l c. - Ưu tiên cho doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t đư c vay đ u tư phát tri n các lĩnh v c s n xu t kinh doanh mà Nhà nư c khuy n khích. - Huy đ ng và s d ng có hi u qu m i ngu n v n cho đ u tư phát tri n, chú tr ng các ngu n v n c a doanh nghi p, t th trư ng ch ng khoán, t c ph n hoá doanh nghi p, ngu n FDI, v n vay...K t h p l ng ghép gi a các ngu n v n đ b o đ m hi u qu s d ng. - Khuy n khích thành l p doanh nghi p m i, khuy n khích tư nhân đ u tư s n xu t thông qua vi c đơn gi n hóa các th t c thành l p, t o đi u ki n ti p c n m t b ng s n xu t, ngu n v n, thông tin... c) Gi i pháp v đ t đai 8
 9. - Phân b k ho ch s d ng đ t m t cách h p lý, có hi u qu , đ c bi t đ t giành cho khu công nghi p. - Có gi i pháp và chính sách tích c c, đ ng b đ th c hi n gi i phóng m t b ng, di dân tái đ nh cư cho các d án b o đ m ti n đ xây d ng. d) Gi i pháp v công ngh - Khuy n khích doanh nghi p hình thành Qu phát tri n khoa h c công ngh , tích c c áp d ng các ti n b khoa h c k thu t m i vào s n xu t theo phương châm đ i m i t ng ph n, t ng công đo n ti n t i đ i m i toàn b . - Phát tri n h th ng thông tin khoa h c và công ngh ph c v nghiên c u đ i m i công ngh c a các doanh nghi p công nghi p trong vùng. G n ho t đ ng nghiên c u phát tri n c a các cơ s nghiên c u v i các doanh nghi p. đ) Gi i pháp v ngu n nhân l c - T p trung đào t o ngu n nhân l c cho các ngành then ch t như cơ khí, đi n t , công ngh thông tin, s n xu t v t li u m i... cho các khu công nghi p, các d án công nghi p tr ng đi m, các ngành ngh m i. Chú tr ng đào t o ngh đ có đ i ngũ công nhân k thu t, nhân viên nghi p v lành ngh đ kh năng n m b t và s d ng thành th o các phương ti n k thu t và công ngh hi n đ i. T ch c đào t o l i đ i ngũ cán b k thu t và qu n lý, nâng d n ch t lư ng đào t o lên ngang t m các nư c trong khu v c và th gi i. - Th c hi n xã h i hóa công tác đào t o ngh nh m thu hút m i ngu n l c, đa d ng hóa các lo i hình đào t o. C ng c và đ u tư phát tri n các Trư ng công nhân k thu t, Trư ng d y ngh c a các t nh trong Vùng. - Có chính sách khuy n khích doanh nghi p và các đ a phương t ch c đào t o ngu n nhân l c b ng các hình th c đào t o theo đ a ch , đào t o t i ch , t ch c d y ngh cho cư dân nông thôn. e) Gi i pháp b o v môi trư ng - Th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v đánh giá tác đ ng môi trư ng c a d án và đánh giá môi trư ng chi n lư c c a các quy ho ch. - Giành đ ngu n l c cho vi c đ u tư các d án b o v môi trư ng, x lý ch t th i t các nhà máy t i các khu công nghi p. Khuy n khích doanh nghi p tăng tích lu , hình thành ngu n v n h tr ho t đ ng b o v môi trư ng. - Th c hi n đ y đ công tác theo dõi, quan tr c, đo đ c và qu n lý các ch tiêu môi trư ng; thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh b o v môi trư ng c a doanh nghi p. 7.2 Các chính sách ch y u a) Chính sách v th trư ng - Xây d ng đ ng b chính sách kích c u, m r ng th trư ng tiêu th s n ph m công nghi p nông thôn. - M r ng và nâng cao hi u qu các ho t đ ng xúc ti n thương m i, thông tin th trư ng đ giúp các doanh nghi p m r ng th trư ng, nâng cao hi u qu s n xu t - kinh doanh. - Ti p t c hoàn thi n khung pháp lý liên quan t i thương m i đ h n ch nh ng hành vi gian l n thương m i (hàng gi , hàng nhái, buôn l u...), vi ph m các nguyên t c và lu t l thương m i qu c t như tr c p, bán phá giá; các hành vi c nh tranh không bình đ ng; nâng cao ý th c c a ngư i tiêu dùng và tăng cư ng vai trò c a H i b o v ngư i tiêu dùng. - Nâng cao vai trò c a các Hi p h i ngành hàng trong công tác xúc ti n thương m i, phát tri n th trư ng và h tr gi a các doanh nghi p trong Vùng. - Ti p t c đ y m nh công tác c i cách hành chính, đ gi m phi n hà và chi phí cho các doanh nghi p, góp ph n nâng cao kh năng c nh tranh cho ngành. b) Chính sách xúc ti n đ u tư - Công b danh m c các d án công nghi p kêu g i đ u tư trong t ng th i kỳ đ các nhà đ u tư l a ch n các phương án đ u tư thích h p. - Tri n khai c th hoá các ch trương chính sách phát tri n các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n trong vùng. - Khuy n khích các T p đoàn, T ng công ty l n trong và ngoài nư c đ u tư vào các ngành ngh công ngh cao, các d án có quy mô l n, công ngh tiên ti n, v i nhi u hình th c đ u tư khác nhau. c) Chính sách huy đ ng v n 9
 10. - Áp d ng chính sách t o v n đ u tư thông qua hình th c thuê tài chính, nh t là thuê tài chính c a các t ch c nư c ngoài. - Áp d ng huy đ ng v n ng trư c đ i v i khách hàng đ đ u tư h t ng mà trư c tiên là đ u tư cho đi n, nư c và giao thông. - Các đ a phương trong Vùng có k ho ch giành t ngân sách đ a phương 0,5 - 1% t ng thu ngân sách hàng năm đ b sung ngu n kinh phí khuy n công. d) Chính sách v tài chính, thu - T o thu n l i cho các lo i hình doanh nghi p đư c ti p c n các ngu n tài chính m t cách bình đ ng, minh b ch và nhanh chóng. Có cơ ch h tr v tài chính cho các ho t đ ng khoa h c công ngh , hình thành doanh nghi p m i, ti p c n th trư ng c a các doanh nghi p v a và nh ... - T ng đ a phương c n công khai khung giá thuê đ t cho t ng khu v c t o đi u ki n cho các nhà đ u tư l a ch n; ph bi n các bi u thu theo l trình cam k t v i WTO đ doanh nghi p ch đ ng các gi i pháp th c hi n. - S d ng công c thu , phí m t cách linh ho t, phù h p v i các cam k t h i nh p kinh t qu c t đ khuy n khích c nh tranh bình đ ng, đ ng th i b o h h p lý m t s s n ph m công nghi p. đ) Chính sách khoa h c công ngh - Có chính sách h tr m t ph n kinh phí đ đ i m i, công ngh , chuy n giao ho c mua thi t k , đào t o nhân l c..... - Hình thành m t s trung tâm nghiên c u và phát tri n m nh đ kh năng cung c p thông tin, tư v n chuy n giao công ngh tiên ti n cho các doanh nghi p công nghi p trong vùng. - Có chính sách h tr tài chính đ t o l p và phát tri n th trư ng công ngh , s n xu t s n ph m công ngh cao, s n ph m ch th l n đ u t các k t qu nghiên c u. - Các đ a phương nghiên c u giành m t ph n ngân sách đ h tr các ho t đ ng khoa h c công ngh , nghiên c u tri n khai áp d ng công ngh m i, các chương trình, đ tài nghiên c u khoa h c, áp d ng các gi i pháp h u ích... - C n có chính sách đ thu hút cán b qu n lý gi i, các chuyên gia khoa h c k thu t đ u đàn, công nhân có tay ngh cao v nhà , phương ti n đi l i, phương ti n làm vi c, ph c p lương... e) Chính sách phát tri n vùng nguyên li u - Khuy n khích hình thành m i liên k t gi a nhà s n xu t v i ngư i cung c p nguyên li u b ng nhi u hình th c phù h p trên cơ s hài hoà l i ích đ phát tri n vùng nguyên li u và n đ nh ngu n cung c p. - Các đ a phương, doanh nghi p có cơ ch h tr ngư i tr ng nguyên li u v gi ng, áp d ng các ti n b k thu t thâm canh, chăm sóc cây tr ng, v t nuôi, k thu t thu hái và sơ ch , b o qu n, v n chuy n sau thu ho ch đ nâng cao ch t lư ng nguyên li u và hi u qu s n xu t. g) Chính sách đào t o và s d ng lao đ ng - Có chính sách thu hút các trí th c, chuyên gia, th lành ngh gi i chuy n v công tác t i các đ a phương trong vùng. Các doanh nghi p c n giành kinh phí đưa cán b tr có năng l c đi đào t o t i các nư c phát tri n. - Th c hi n chính sách tuy n d ng cán b thông qua thi tuy n, b trí đúng ngư i, đúng vi c; chuy n d n hình th c b nhi m giám đ c doanh nghi p sang hình th c ký h p đ ng. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B công nghi p có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các đ a phương trong Vùng th c hi n quy ho ch này và tham gia có hi u qu các ho t đ ng c a Ban ch đ o đi u ph i phát tri n các Vùng Kinh t tr ng đi m do Phó Th tư ng Chính ph ph trách. 2. Các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Xây d ng, Thương m i, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông V n t i, Ngân hàng Nhà nư c theo ch c năng c a mình ph i h p v i B Công nghi p tri n khai các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t đ nh này. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph trong Vùng ch đ o các S Công nghi p: - Hoàn thi n quy ho ch phát tri n công nghi p trên đ a bàn m i t nh, thành ph cho phù h p v i quy ho ch t ng th c a Vùng. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và các doanh nghi p tri n khai các d án. 10
 11. - Đưa các n i dung tri n khai quy ho ch công nghi p theo vùng vào k ho ch hàng năm, k ho ch 5 năm (đ n năm 2015) đ B Công nghi p t ng h p, cân đ i. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph trong Vùng kinh t tr ng đi m B c B và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph (đ b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; Hoàng Trung H i - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - UBKT&NS c a Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - VPCP, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; - Công báo; - Các V , C c thu c B - Vi n CLCSCN; - Lưu: VT, KH. 11
 12. PH L C 1: DANH M C CÁC D ÁN Đ U TƯ CH Y U THEO CÁC NGÀNH CÔNG NGHI P VÙNG KINH T TR NG ĐI M B C B Đ N NĂM 2015, CÓ XÉT Đ N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 31/2007 /QĐ-BCN ngày 20 tháng 7 năm 2007) V n đ u tư Năng l c s n xu t (t đ ng) T Đa Ngu n Th i Tên d án 2011 T đi m 2006- v n gian 2006-2010 2011-2015 - 2010 2015 1. NGÀNH CÔNG NGHIÊP CƠ KHÍ Kêu g i liên doanh đ u tư Hà N i 5000 2006 nhà máy s n xu t và l p ho c chi c/năm 150- ĐTNN - ráp máy công c và cơ H i ; 300 200 2010 khí chính xác Phòng t n/năm Kêu g i đ u tư Nhà máy Hà N i 2006 30.000 20.000 s n xu t đ ng cơ Diesel ho c 900 600 ĐTNN - chi c/năm chi c/năm 30-50 HP Hà Tây 2010 2006 Nhà máy ch t o máy H i 5.000 V nt 500 - nông nghi p Dương TB/năm có+vay 2010 2006 Nhà máy ch t o máy 5.000 V nt Hà Tây 500 - nông nghi p TB/năm có+vay 2010 D án Nhà máy ch t o Qu ng 20.000 T n V n thi t b nâng h (CK 553 2006 Ninh TB/năm DN+Vay Quang Trung) Kêu g i đ u tư liên doanh 2006 Nhà máy s n xu t cơ khí Qu ng 21000 t n 500 LD - l n, thi t b siêu trư ng, Ninh TB/năm 2010 siêu tr ng H i 150.000 2006 02 nhà máy ch t o thi t Phòng t n 800 400 LD - b áp l c và Vĩnh TB /năm 2010 Phúc 2006 Nhà máy ch t o thi t b Qu ng 50.000 t n 400 LD - thu l c Ninh Tb /năm 2010 2006 H i 50.000 t n Nhà máy tua bin thu 600 LD - Phòng Tb /năm 2010 D án xây d ng nhà máy 2006 m i (cơ s 2) Nhà máy H i 250- T - đóng tàu Sông C m t i Phòng 300 có+vay 2007 Th y Nguyên 2006 NM s n xu t l p ráp thi t 100.000 Hà N i 300 200 LD - b l nh xu t kh u. SP/năm 2010 NM s n xu t l p ráp máy 2006 100.000 gi t công nghi p và dân Hà N i 250 200 LD - SP/năm d ng. 2010 12
 13. 2006 S n xu t thi t b đi u 150.000 Hà N i 200 200 LD - khi n và đo lư ng đi n. SP/năm 2010 Qu ng (300- 2006 02 NM s n xu t đ đi n - Ninh và 100.000 500)x LD - đi n gia d ng xu t kh u. Vĩnh SP/năm 2 2010 Phúc Hà N i, H i (300- 2006 03 nhà máy linh ki n đi n Dương, 400)x LD - t ô tô Vĩnh 3 2010 Phúc 50.000- 2006 01 Nhà máy thi t b đi n B c 70.000 700 LD - t Ninh SP/năm 2010 Hà Tây, 50.000- 2001 02 Nhà máy thi t b đi n 700x Vĩnh 70.000 LD 1- t 2 Phúc SP/năm 2015 H i Dương 2006 Các d án thu c Brother’s KCN 1.500 ĐTNN - Phúc 2010 Đi n 2. CÔNG NGHI P CH BI N NÔNG, LÂM S N, TH C PH M Đông Tri u, 8.000 65- 1. Nhà máy C/B qu tươi Qu ng t n/năm 70 LD Ninh H i 15-20 tri u 100- Nhà máy nư c qu ép LD Dương lít/năm 120 Nhà máy tri t ly d u đ u Qu ng 120.000 415 LD nành Ninh t n/năm 20.000- Nhà máy C/B d u th c 50- Hà Tây 30.000 LD v t 70 t n/năm Qu ng Ninh 2011 50 tri u V n 01 nhà máy s a ho c 250 - lít/năm DN+vay H i 2015 Phòng Hà Tây, 2011 8.000 V n DN + 02 Nhà máy ch bi n th t Vĩnh 45 - t n/năm Vay Phúc 2015 Tiên 2006 Yên, 125.000 V n DN + 01 Nhà máy b t gi y 4.875 - Qu ng t n/năm Vay 2010 Ninh Vĩnh 150 tri u V n DN + 01 Nhà máy bia 600 2006 Phúc lít/năm Vay 50-100 2006 Qu ng V n DN + 01 Nhà máy bia tri u 300 - Ninh Vay lít/năm 2010 05 nhà máy nư c qu Hà N i, LD 2011 (30-40 tri u 500- H i - 13
 14. Dương, x5lít/năm) 600 2015 B c Ninh, Hà Tây T n 2006 10-15 tri u V n DN + 01 Nhà máy nư c khoáng Viên, 30-40 - lít/năm Vay Hà Tây 2010 3. CÔNG NGHI P LUY N KIM - Nhà máy cán nóng thép 2006 Qu ng 250.000T/n V n DN + 1. t m (C m CN tàu thu Cái 500 - Ninh ăm Vay Lân) 2010 - Nhà máy cán thép 2006 250.000T/n V n DN + 2. cư ng đ cao (C m CN -nt- 500 - ăm Vay tàu thu Cái Lân) 2010 2011 50.000 Liên 3. Nhà máy thép đ c bi t -nt- 600 - t n/năm doanh 2015 2011 H i 50.000 Liên 4. Nhà máy thép đ c bi t 600 - Phòng t n/năm doanh 2015 2006 Nhà máy thép (Khu CN H i 250.000 V n DN + 5. 500 - tàu thu H i Dương) Dương t n/năm Vay 2010 2006 250.000 V n DN + 6. Nhà máy phôi thép -nt- 500 - t n/năm Vay 2010 2011 50.000 Liên 7. Nhà máy thép đ c bi t -nt- 600 - t n/năm doanh 2015 4. CÔNG NGHI P ĐI N T – TIN H C 2006 S n xu t thi t b đi u Sài 3 3 1. 10x10 c/n 20x10 c/n 148 160 V n DN - khi n CNC đ ng B 2012 2006 S n xu t l p ráp máy nh Sài 3 3 2. 20 x10 c/n 400x10 c/n 240 160 V n DN - đi n t (DVD) đ ng B 2012 3 2006 S n xu t, l p ráp đi n Sài 400x10 3 3. 800x10 c/n 160 320 V n DN - tho i di đ ng đ ng B c/n 2013 3 3 2006 S n xu t màn hình TV Sài 800x10 1000x10 4. 160 1920 ĐTNN - tinh th l ng đ ng B c/n c/n 2011 3 2006 S n xu t linh ki n máy Sài 200x10 3 5. 300x10 c/n 80 740 V n DN - tính xu t kh u đ ng B c/n 2012 2006 S n xu t linh ki n công Sài 6. - - 128 320 ĐTNN - ngh tin h c, vi n thông đ ng B 2013 S n xu t linh ki n và s n 3 2006 Sài 100x10 3 7. ph m thu hình cho h 200x10 c/n 80 320 V n DN - đ ng B c/n th ng Internet 2012 8. 3 3 200x10 c/n 80 320 ĐTNN 2006 S n xu t linh ki n k Sài 100x10 - 14
 15. thu t s đ ng B c/n 2012 Ch t o ph n m m 2006 9. chuyên v k thu t công Hoà l c 80 320 V n DN - ngh 2014 S n xu t thiêt b đi n t 2006 10 Sài 3 3 ph c v đào t o t c p 1 50x10 c/n 100x10 c/n 80 160 V n DN - . đ ng B đ nđ ih c 2013 3 2006 11 S n xu t thi t b đi n t y Sài 100x10 3 200x10 c/n 150 160 V n DN - . t đ ng B c/n 2012 Cty CP 3 2006 12 NM l p ráp hàng đi n t 400x10 3 đi n t 500x10 c/n 176 120 V n DN - . dân d ng c/n HP 2011 3 3 2006 13 NM s n xu t linh ki n, TP H i 5.000x10 6.000x10 230 150 ĐTNN - . ph tùng Phòng c/n c/n 2013 KCN.Vi 3 2006 14 Dây chuy n l p ráp hàng t 500x10 3 800x10 c/n 150 200 V n DN - . đi n t . Hưng - c/n 2014 CP 3 2006 15 Nhà máy l p ráp thi t b TP. H 500x10 3 700x10 c/n 320 180 V n DN - . CNTT Long c/n 2014 3 2006 16 NM l p ráp hàng đi n t TP H i 400x10 3 500x10 c/n 176 120 V n DN - . dân d ng Dương c/n 2014 3 2006 17 .Liên doanh s n xu t máy Như 100x10 3 150x10 c/n 200 250 V n DN - . tính Quỳnh c/n 2011 3 2006 18 L D thi t b thu hình k Như 200x10 3 100x10 c/n 200 100 V n DN - . thu t s Quỳnh c/n 2011 3 2006 19 NM s n xu t linh ki n bán Hoà 200x10 3 300x10 c/n 800 500 ĐTNN - . d n L c c/n 2012 3 2006 20 NM l p ráp máy vi tính và Hoà 300x10 3 400x10 c/n 120 200 V n DN - . thi t b CNTT L c c/n 2013 3 2006 21 NM s n xu t thi t b đi n Vĩnh 200x10 3 200x10 c/n 320 340 V n DN - . t ôtô, xe l a … Phúc c/n 2011 3 3 2006 22 NM s n xu t linh ki n, TP B c 5.000x10 6.000x10 230 250 V n DN - . ph tùng đi n t Ninh c/n c/n 2012 5. CÔNG NGHI P KHAI THÁC VÀ CH BI N KHOÁNG S N Xây d ng nhà máy tuy n 6 6 2006 than t p trung cho các m Qu ng 5x10 5x10 t/ V n t có 450 450 - Khe Chàm 1, 2, 3, 4, Cao Ninh t/n n + v n vay 2015 Sơn và B c C c 6 6 6 2006 Xây d ng m i nhà máy Qu ng 3x10 3x10 V n t có 280 280 - tuy n than Lép M Ninh t/n t/n + v n vay 2015 15
 16. 6 2006 Xây d ng m i nhà máy Qu ng 2x10 V n t có - 180 - - tuy n than Cánh Gà Ninh t/n + v n vay 2010 6 2006 Xây d ng nhà máy tuy n Qu ng 3x10 V n t có - 280 - - than Nam M u Ninh t/n + v n vay 2010 2010 Qu ng 1 V n t có Khai thác qu ng Antimon - - - Ninh 0 + v n vay 2015 6. CÔNG NGHIÊP HÓA CH T VÀ S N PH M HOÁ CH T 2006 Xây d ng nhà máy phân Qu ng 330.000 V n t có 1. 3.000 - ph c h p DAP; Ninh t n/năm + v n vay 2010 2006 Xây d ng/m r ng nhà Qu ng 500.000 500.000 V n t có 2. 4.000 500 - máy phân đ m khí than; Ninh t n/năm t n/năm + v n vay 2015 2006 Đ u tư xây d ng nhà máy H i 330.000 330.000 2.70 V n t có 3. 2.700 - DAP 1, 2; Phòng t n/năm t n/năm 0 + v n vay 2015 2006 Xây d ng nhà máy s n H i 200.000 V n t có 4. 335 - xu t axit H2SO4 Phòng t n/năm + v n vay 2010 2006 Xây d ng nhà máy liên 300-1000 V n t có 5. Hà N i 320 - doanh s n xu t hoá dư c; t n/năm + v n vay 2010 Đ u tư xây d ng nhà máy 2006 B c 1.000.000 V n t có 6. s n xu t các chi ti t cao 400 - Ninh Sp/năm + v n vay su k thu t. 2010 Đ u tư xây d ng nhà máy 2006 s n xu t soda ph c v cho H i 200.000 V n t có 7. 2.200 - s n xu t th y tinh và ch t t y Dương t n/năm + v n vay 2010 r a t ng h p. 7. CÔNG NGHI P D T MAY – DA GI Y 2006 - V nt 2007 Xây d ng m i và nâng H i 1. 800T/n 1.500T/n 80 70 có, v n công su t nhà máy d t . Phòng 2011 vay - 2012 2006 - Đ u tư m i và nâng công 1.500 3000 t n/năm 2008 B c ĐTNN, 2. su t nhà máy, d t may, in t n/năm (6 (12 tr.s n 200 150 Ninh DN 2011 nhu m tr.s n ph m) ph m) - 2013 2006 Đ u tư xây d ng m i và H i ĐTNN, - nâng công su t hai nhà Phòng, 3. 400 400 DN, v n 2007 máy s n xu t ph li u Hưng vay may : Yên. 2011 - 16
 17. + Khoá kéo: - 15 trm/n - 30 trm/n 2012 + Cúc kim lo i: - 10 tr.b /n - 20 tr.b /n + Cúc nh a: - 300tr.ch/n - 700 tr.ch/n + Ch may: - 300T/n - 700T/n 2 2 + Mex: - 15tr.m /n - 30 tr.m /n + Nhãn: - 3 tr.m/n - 6 tr.m/n + Băng các lo i: - 10 tr.m/n - 20 tr.m/n + Chun các lo i: - 5 tr.m/n - 10 tr.m/n Kêu g i ĐTNN vào xây 2006 H i 10 tri u 25 tri u ĐTNN, 4. d ng c m công nghi p 140 150 - Phòng sqft/năm sqft/năm v n vay thu c da 2012 17
 18. PH L C2: DANH M C CÁC KHU, C M CÔNG NGHI P D KI N XÂY D NG M I VÀ M R NG Đ N NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 31/2007 /QĐ-BCN ngày 20 tháng 7 năm 2007) Dtích STT Khu công nghi p Đ a đi m (ha) 1. KCN V t Cách 277 Qu n H ng Bàng, HP 2. KCN S D u – Thư ng Lý – H Lý 259 Qu n H ng Bàng, HP 3. C ng Hoàng Di u – C a C m – Chùa V 233 Qu n Ngô Quy n, HP 4. KCN Đông H i 223 Qu n H i An, HP 5. KCN Đình Vũ 937 Qu n H i An, HP 6. KCN B n Ki n 237 Huy n Th y Nguyên, HP 7. KCN Minh Đ c – Tràng Kênh 295 Huy n Th y Nguyên, HP 8. KCN B n R ng 405 Huy n Th y Nguyên. HP 9. KCN Tiên H i 46 Huy n An Lão, HP 10. C ng Đôi – Văn Tràng 99 Qu n Ki n An, HP 11. KCN Quán Tr 39 Qu n Ki n An, HP 12. KCN Đ ng Hòa – Nam Sơn 155 Qu n Ki n An, HP 13. KCN Lê Thi n 73 Huy n An Dương, HP 14. KCN Đ i B n – An Hưng 340 Huy n An Dương, HP 15. KCN Nomura 153 H i Phòng 16. KCN Nam Sơn 72 Huy n An Dương, HP 17. KCN An Đ ng 25 Huy n An Dương, HP 18. KCN Vĩnh Ni m 26 Qu n Lê Chân, HP 19. KCN Tràng Du 124 Huy n An Dương, HP 20. KCN đư ng 353 100 Huy n Ki n Th y, HP 21. KCN H i Thành 59 Huy n Ki n Th y, HP 22. KCX H i Phòng 96 100 Huy n Ki n Th y, HP 23. KCN An Lão 20 Huy n An Lão, HP 24. KCN Bàng La - Đ Sơn 10 TX. Đ Sơn, HP 25. KCN Núi Đ i 27 Huy n Ki n Th y, HP 26. KCN th tr n An Dương 27 H.An Dương, HP 27. KCN Vĩnh B o 20 H.Vĩnh B o, HP 28. KCN Bàng La 53 TX. Đ Sơn, HP 29. KCN Tiên Lãng 27 H.Tiên Lãng, HP 30. Trung tâm h u c n ngh cá 50 H.Cát H i, HP 31. KCN s ch khu kinh t t ng h p Vân Đ n 100 Huy n Vân Đ n - QN KCN t ng h p d ch v d u khí B n R ng - Yên 200 Huy n Yên Hưng - QN 32. Hưng 33. Các KCN d c đư ng cao t c Hà N i - Móng 500 Đông Tri u, Uông Bí, Hoành B , Mông 18
 19. Cái Dương, H i Hà (QN) 34. KCN Đ ng Đăng 300 Ngo i thành TP. H Long - QN 35. KCN B c C a L c 340 Ngo i thành TP. H Long - QN KCN C ng Hoà 200 Xã C ng Hoà, Chí Linh 36. (H i Dương) KCN C m Phúc 120 Xã C m Phúc, C m Giàng (b c đư ng 37. 5A) - HD 38. KCN T u thu 200 Xã Lai Vu, Kim Thành (HD) 39. M r ng KCN Đ i An (ph n m r ng) 230 TP H i Dương + huy n C m Giàng (HD) 40. KCN Qu c Tu n 500 Xã Qu c Tu n, Nam Sách (HD) KCN Đoàn Th ng 200 Xã Đoàn Th ng +Toàn Th ng huy n Gia 41. L c (HD) 42. KCN Ph L i 100 Huy n Chí Linh (HD) 43. KCN Hưng Đ o 120 Xã Hưng Đ o, T Kỳ (HD) 44. KCN Nghĩa An 200 Huy n Ninh Giang (HD) 45. KCN Tân Vi t 150 Huy n Bình Giang (HD) 46. KCN Gia Tân 150 Huy n Gia L c (HD) 47. Ph N i A 500 Hưng Yên 48. Ph N i B 350 Hưng Yên 49. Ph N i C 90 Hưng Yên 50. Minh Đ c 200 Hưng Yên 51. Vĩnh Khúc 200 Văn, Giang, Hưng Yên 52. Trưng Tr c (Ph N i D) 250 Hưng Yên 53. Như Quỳnh A 50 Văn Lâm, Hưng Yên 54. Như Quỳnh B 45 Văn Lâm, Hưng Yên 55. Tân Quang 90 Văn Lâm, Hưng Yên 56. Tân Dân 300 Hưng Yên 57. Kim Đ ng 300 Hưng Yên 58. Ân Thi 300 Hưng Yên 59. Trung Nghĩa 300 Hưng Yên 60. Tiên L 200 Hưng Yên 61. Phù C 200 Hưng Yên các xã Tân Tiên, Nam Phương Ti n, 62. KCN n ng Mi u Môn - Xuân Mai 500 Hoàng Văn Th - Chương M (Hà Tây) 63. KCN nh Thanh M - Xuân Sơn 200 TX. Sơn Tây M (Hà Tây) KCNcơ khí và công nghi p nh Qu c Oai - 2 huy n Qu c Oai, Th ch Th t M (Hà 64. 150 Th ch Th t Tây) Phú Nghĩa - Chương M 65. KCN nh Phú Nghĩa 150 (Hà Tây) các xã thu c T o Dương Văn, Trung Tú, 66. KCN nh Khu Cháy 100 Phương Tú, V n Thái M (Hà Tây) 67. KCN nh Châu Can 200 Xã Châu Can (Nam C u Gi ) - Phú 19
 20. Xuyên M (Hà Tây) 68. KCN nh Thư ng Tín 200 Thư ng Tín M (Hà Tây) 69. KCN Quang Minh 706 các xã QM, TL, KH - Mê Linh (Vĩnh Phúc) 70. KCN Kim Hoa 261 Kim Hoa- Mê Linh (Vĩnh Phúc) Các xã Hương Canh, Đ o Đ c, Sơn Lôi, Bá 71. KCN Bình Xuyên 1071 Hi n - Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) Khai Quang- Vĩnh Yên; Tam H p, Qu t 72. KCN Khai Quang 157 Lưu - Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) 73. KCN Ch n Hưng 75 Ch n Hưng - Vĩnh Tư ng (Vĩnh Phúc) 74. KCN Bình Dương 100 Vĩnh Tư ng (Vĩnh Phúc) 75. KCN Cao Phong 120 L p Th ch (Vĩnh Phúc) 76. KCN Đình Chu 120 L p Th ch (Vĩnh Phúc) 77. KCN Đ ng Văn 60 Yên L c (Vĩnh Phúc) Đ o Tú, Hư ng Đ o - Tam Dương (Vĩnh 78. KCN Tam Dương 240 Phúc) 79. KCN Đ ng Cương 90 Yên L c (Vĩnh Phúc) 80. KCN D t May 90 TX. Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 81. KCN Yên Phong 340 Yên Phong, B c Ninh 82. KCN Yên Phong II 300 Yên Phong, B c Ninh 83. KCN Qu Võ m r ng 200 B c Ninh 84. KCN Qu Võ II 300 B c Ninh 85. KCN Đ i Đ ng - Hoàn Sơn II 300 Tiên Du, B c Ninh 86. KCN Nam Sơn - H p Lĩnh 200 Tiên Du - Qu Võ, BN 87. KCN Thu n Thành 300 Thu n Thành, BN 88. KCN công ngh thông tin 54 Tiên Du, B c Ninh T ng c ng di n tích các KCN d ki n đ n 18.080 2015 (ha) T ng v n đ u tư đ n 2015 (t đ) 25.000 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản