Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 31/2008/QĐ-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B Y T BAN HÀNH Đ N NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này: 1. Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Y t ban hành theo th m quy n đ n ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã h t hi u l c pháp lu t g m 108 Quy t đ nh, 63 Thông tư, 22 Ch th ; 2. Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Y t ch trì so n th o ph i h p ban hành đ n h t ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã h t hi u l c pháp lu t g m 09 Thông tư liên t ch. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, đơn v thu c B Y t có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Qu c Tri u - Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan trung ương c a các đoàn th ; - H i đ ng nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Các Th trư ng B Y t ; - Công báo, Website Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n QPPL); - Các V , C c, T ng C c, Văn phòng B , Thanh tra B - B Y t ; - Website B Y t ; - Lưu: VT, PC (2). 1
 2. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B Y T BAN HÀNH THEO TH M QUY N Đ N NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T (Kèm theo Quy t đ nh s 31/2008/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) 1. Quy t đ nh c a B trư ng B Y t : Hình th c văn Ngày ban TT S , ký hi u Trích y u Lĩnh v c Lý do h t hi u l c b n hành Qu n lý B bãi b b i Thông tư s 11/BYT-TT ngày 23/4/1991 Ban hành Quy ch hành ngh hành c a B Y t hư ng d n th c hi n Đi u l khám b nh, 1 Quy t đ nh 184/BYT-ĐY 06/5/1975 ch a b nh b ng các phương ngh , Y ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c ban hành theo pháp Đông y dư c c Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24/01/1991 c a H i đ ng truy n B trư ng. Khoa h c đào t o, B bãi b b i Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-BYT ngày Ban hành "Quy ch nghiên 2 Quy t đ nh 186/BYT-QĐ 06/5/1975 Khám 01/01/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành c u th đi u tr lâm sàng" ch a “Quy đ nh v th thu c trên lâm sàng”. b nh V vi c đào t o n i trú B nh Khoa h c N i dung văn b n không còn phù h p, đã đư c các 3 Quy t đ nh 488/BYT-QĐ 01/02/1983 vi n và tr lý y-dư c h c cơ đào t o văn b n khác ban hành sau đi u ch nh. s Khám B bãi b b i Quy t đ nh s 06/2007/QĐ-BYT ngày Ban hành “Đi u l nh truy n 4 Quy t đ nh 937/BYT-QĐ 04/9/1992 ch a 19/01/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành máu” b nh Quy ch truy n máu. 2
 3. B bãi b b i Quy t đ nh s 1416/BYT-QĐ ngày Ban hành các m u Quy t đ nh, 22/8/1996 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành các 5 Quy t đ nh 1052/BYT-QĐ 23/10/1992 Biên b n v x ph t vi ph m Thanh tra m u Quy t đ nh, Biên b n v x ph t vi ph m hành hành chính trong lĩnh v c y t chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t . V vi c ban hành Quy ch b o B bãi b b i Quy t đ nh s 14/2005/QĐ-BYT ngày Qu n lý 6 Quy t đ nh 446/BYT-QĐ 06/5/1993 v bí m t nhà nư c trong lĩnh 12/4/2005 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch chung v c y dư c b o v bí m t nhà nư c trong ngành y t . B bãi b b i Quy t đ nh s 322/1997/QĐ-BYT ngày Ban hành Quy ch thông tin 28/02/1997 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch 7 Quy t đ nh 646/BYT-QĐ 16/8/1993 thu c phòng và ch a b nh cho Dư c thong tin, qu ng cáo thu c lá và m ph m dùng cho ngư i ngư i. V vi c s a đ i Quy ch b o v bí m t Nhà nư c trong lĩnh B bãi b b i Quy t đ nh s 14/2005/QĐ-BYT ngày v c y dư c đư c ban hành Qu n lý 8 Quy t đ nh 72/BYT-QĐ 24/01/1994 12/4/2005 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch theo Quy t đ nh s 446/BYT- chung b o v bí m t nhà nư c trong ngành y t . QĐ ngày 06/5/1993 c a B trư ng B Y t B bãi b b i Quy t đ nh s 4224/2003/QĐ-BYT ngày V vi c ban hành Quy ch làm Qu n lý 9 Quy t đ nh 863/BYT-QĐ 05/10/1994 11/8/2003 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch vi c c a Cơ quan B Y t chung làm vi c c a Cơ quan B Y t Ban hành t m th i Quy ch kê B bãi b b i Quy t đ nh s 1847/2003/QĐ-BYT ngày 10 Quy t đ nh 488/BYT-QĐ 03/4/1995 đơn thu c và bán thu c theo Dư c 28/5/2003 c a B trư ng B Y t Ban hành Quy ch kê đơn đơn thu c và bán thu c theo đơn. Ban hành t m th i Danh m c Khám B bãi b b i Quy t đ nh s 2302/2001/QĐ-BYT ngày thu c ch y u dùng trong b nh ch a 19/6/2001 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 11 Quy t đ nh 517/BYT-QĐ 10/4/1995 vi n không đ b nh nhân t b nh, Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ mua Dư c s khám ch a b nh. 3
 4. Khám Ban hành danh m c ph m vi ch a chuyên môn k thu t c a các b nh, N i dung văn b n không còn phù h p, đã đư c các 12 Quy t đ nh 606/BYT-QĐ 04/5/1995 phòng khám hành ngh y tư Qu n lý văn b n khác ban hành sau đi u ch nh. nhân hành ngh Ban hành "Quy ch đánh giá B bãi b b i Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-BYT ngày Y dư c 13 Quy t đ nh 371/BYT-QĐ 12/3/1996 tính an toàn và hi u l c c a 01/01/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành c truy n thu c c truy n" “Quy đ nh v th thu c trên lâm sàng”. V m c chi cho th m đ nh và Qu n lý c p Gi y ch ng nh n đ tiêu hành chu n và đi u ki n thành l p ngh , N i dung văn b n không còn phù h p, đã đư c các 14 Quy t đ nh 918/BYT-QĐ 24/5/1996 B nh vi n tư và cơ s khám Khám văn b n khác ban hành sau đi u ch nh. b nh, ch a b nh có v n đ u ch a tư nư c ngoài b nh B bãi b b i Quy t đ nh s 3121/2001/QĐ-BYT ngày Ban hành Quy ch đăng ký 15 Quy t đ nh 1203/BYT-QĐ 11/7/1996 Dư c 18/7/2001 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch thu c đăng ký thu c. Ban hành các m u Quy t đ nh, B bãi b b i Quy t đ nh s 686/1998/QĐ-BYT ngày Biên b n v x ph t vi ph m 04/4/1998 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 16 Quy t đ nh 1416/BYT-QĐ 22/8/1996 Thanh tra hành chính trong lĩnh v c qu n m u quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh lý nhà nư c v y t v c qu n lý nhà nư c v y t . V vi c quy đ nh danh m c Trang B bãi b b i Quy t đ nh s 437/2002/QĐ-BYT ngày trang thi t b y t b nh vi n đa thi t b , 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 17 Quy t đ nh 1419/QĐ-BYT 23/8/1996 khoa tuy n t nh, huy n, phòng Khám Danh m c trang thi t b y t b nh vi n đa khoa tuy n khám đa khoa khu v c và tr m ch a t nh, huy n, phòng khám đa khoa khu v c, tr m y t xã y t xã b nh và túi y t thôn b n. 4
 5. V vi c ban hành “Quy ch B bãi b b i Quy t đ nh s 4012/2003/QĐ-BYT ngày 18 Quy t đ nh 2010/BYT-QĐ 28/10/1996 đăng ký v c xin, sinh ph m Dư c 29/7/2003 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch mi n d ch” đăng ký v c xin, sinh ph m y t . B bãi b b i Quy t đ nh s 4306/2003/QĐ-BYT ngày Ban hành Quy ch c p b ng 14/8/2003 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch Khoa h c 19 Quy t đ nh 2206/BYT-QĐ 20/11/1996 c p I, II chuyên khoa sau đ i c p b ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p đào t o h c c a ngành y t chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n trong lĩnh v c y t . B bãi b b i Quy t đ nh s 996/2001/QĐ-BYT ngày Quy ch đăng ký ch t lư ng Th c 20 Quy t đ nh 2481/BYT-QĐ 18/12/1996 30/3/2001 c a B trư ng B Y t ban hành Quy đ nh th c ph m ph m t m th i v công b tiêu chu n ch t lư ng th c ph m. Quy ch c p gi y ch ng nh n Th c 21 Quy t đ nh 2482/BYT-QĐ 18/12/1996 cơ s đ t tiêu chu n v sinh N i dung văn b n không còn phù h p. ph m an toàn th c ph m Ban hành quy đ nh chuyên 22 Quy t đ nh 2557/BYT-QĐ 26/12/1996 HIV/AIDS N i dung văn b n không còn phù h p. môn v x lý nhi m HIV/AIDS Ban hành quy ch t ch c và Yt d N i dung văn b n không còn phù h p, đã đư c các 23 Quy t đ nh 532/1997/BYT-QĐ 03/3/1997 ho t đ ng c a Trung tâm v phòng văn b n khác ban hành sau đi u ch nh. sinh S a đ i Đi u 9 Quy ch đăng N i dung văn b n không còn phù h p, đã đư c thay ký thu c ban hành kèm theo th b i Quy t đ nh s 3121/2001/QĐ-BYT ngày 24 Quy t đ nh 723/1997/BYT-QĐ 25/4/1997 Dư c Quy t đ nh s 1203/BYT-QĐ 18/7/2001 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch ngày 11/7/1996 đăng ký thu c. Ban hành cu n s tay hư ng Khám B bãi b b i Quy t đ nh s 2446/2003/QĐ-BYT ngày d n ch n đoán và đi u tr s t 25 Quy t đ nh 1153/1997/BYT-QĐ 06/6/1997 ch a 27/6/2003 c a B trư ng B Y t ban hành “Hư ng rét cho tuy n B nh vi n huy n b nh d n ch n đoán và đi u tr s t rét”. và t nh 5
 6. Ban hành cu n S tay hư ng Khám B bãi b b i Quy t đ nh s 2446/2003/QĐ-BYT ngày 26 Quy t đ nh 1154/1997/BYT-QĐ 06/6/1997 d n ch n đoán và đi u tr s t ch a 27/6/2003 c a B trư ng B Y t ban hành “Hư ng rét cho tuy n xã b nh d n ch n đoán và đi u tr s t rét”. B bãi b b i Quy t đ nh s 23/2007/QĐ-BYT ngày Ban hành “Quy ch ki m tra Th c 29/3/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 27 Quy t đ nh 1370/1997/QĐ-BYT 17/7/1997 nhà nư c v ch t lư ng đ i ph m "Quy ch ki m tra nhà nư c v ch t lư ng v sinh an v i th c ph m nh p kh u” toàn đ i v i th c ph m nh p kh u". V vi c ban hành m u Quy t B bãi b b i Quy t đ nh s 15/2005/QĐ-BYT ngày đ nh x ph t vi ph m hành 18/5/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 28 Quy t đ nh 868/1998/QĐ-BYT 04/4/1998 Thanh tra chính trong lĩnh v c qu n lý danh m c m u biên b n và quy t đ nh s d ng trong nhà nư c v y t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . B bãi b b i Quy t đ nh s 171/2003/QĐ-BYT ngày Ban hành m u ki m d ch trang 13/01/2003 c a B trư ng B Y t v vi c quy đ nh phù Yt d 29 Quy t đ nh 1859/1998/QĐ-BYT 06/8/1998 ph c phù hi u, c th ki m hi u, trang ph c, c , th ki m d ch viên y t và 11 m u phòng d ch gi y dùng trong h th ng ki m d ch y t biên gi i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. V vi c thông báo tình hình B bãi b b i Quy t đ nh s 986/2002/QĐ-BYT ngày Yt d 30 Quy t đ nh 3231/1998/QĐ-BYT 17/11/1998 các b nh truy n nhi m gây 26/3/2002 c a B trư ng B Y t v vi c thông báo phòng d ch tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch. Ban hành danh m c các lo i B bãi b b i Quy t đ nh s 35/2006/QĐ-BYT ngày Dư c - 31 Quy t đ nh 3629/1998/QĐ-BYT 19/12/1998 m ph m b t bu c đăng ký 10/11/2006 c a B trư ng B Y t ban hành "Quy ch M ph m ch t lư ng t i B Y t qu n lý m ph m". Ban hành danh m c hàng hóa Th c 32 Quy t đ nh 319/1999/BYT-QĐ 30/01/1999 th c ph m ph i đăng ký ch t H t hi u l c theo th i gian đư c quy đ nh t i văn b n. ph m lư ng năm 1999 33 Quy t đ nh 796/1999/QĐ-BYT 23/3/1999 V vi c t ng thư ng Huy B bãi b b i Quy t đ nh s 4173/2004/QĐ-BYT ngày Qu n lý chương "Vì s c kho nhân dân 19/11/2004 c a B trư ng B Y t ban hành K ni m 6
 7. " chung chương "Vì s c kh e nhân dân" và Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s c kh e nhân dân". V vi c ban hành Danh m c B bãi b b i Quy t đ nh s 17/2005/QĐ-BYT ngày 34 Quy t đ nh 2285/1999/QĐ-BYT 28/7/1999 thu c thi t y u Vi t Nam l n Dư c 01/7/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành th IV Danh m c thu c thi t y u Vi t Nam l n th V. Ban hành b n “Quy đ nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm Y t d B bãi b b i Quy t đ nh s 05/2006/QĐ-BYT ngày phòng thu c S Y t t nh, 17/01/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành T ch c 35 Quy t đ nh 2468/1999/QĐ-BYT 17/8/1999 thành ph tr c thu c Trung “Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u cán b ương và Đ i Y t d phòng t ch c c a Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph thu c Trung tâm Y t huy n, tr c thu c Trung ương”. qu n, th xã, thành ph thu c t nh” Khám B bãi b b i Quy t đ nh s 43/2007/QĐ-BYT ngày Ban hành Quy ch qu n lý 36 Quy t đ nh 2575/1999/QĐ-BYT 27/8/1999 ch a 30/11/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành ch t th i y t b nh Quy ch qu n lý ch t th i y t . V vi c ban hành M u gi y ch ng nh n đăng ký lưu hành; M u gi y ch ng nh n đ tiêu B bãi b b i Quy t đ nh s 5090/2003/QĐ-BYT ngày chu n, đi u ki n s n xu t, ch 30/9/2003 c a B trư ng B Y t Ban hành m u gi y Yt d 37 Quy t đ nh 2727/1999/QĐ-BYT 10/9/1999 bi n; M u gi y ch ng nh n đ ch ng nh n đăng ký lưu hành hoá ch t, ch ph m di t phòng đi u ki n kinh doanh hoá ch t, côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y ch ph m di t côn trùng, di t t . khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t B bãi b b i Thông tư s 02/2007/TT-BYT ngày Dư c, 24/01/2007 c a B trư ng B Y t hư ng d n chi ti t Ban hành quy đ nh v t ch c Khám thi hành m t s đi u v đi u ki n kinh doanh thu c 38 Quy t đ nh 3016/1999/QĐ-BYT 06/10/1999 và ho t đ ng c a nhà thu c ch a theo quy đ nh c a Lu t Dư c và Ngh đ nh s b nh vi n b nh 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c. 7
 8. V vi c ban hành tiêu chu n B bãi b b i Quy t đ nh s 48/2007/QĐ-BYT ngày gi i h n vi khu n, n m m c và Dư c - 39 Quy t đ nh 3113/1999/QĐ-BYT 11/10/1999 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành phương pháp th kích ng M ph m Quy ch Qu n lý m ph m. trên da S a đ i Đi u 9 Quy ch đăng N i dung văn b n không còn phù h p, đã đư c đi u ký thu c ban hành kèm theo ch nh b i Quy t đ nh s 3121/2001/QĐ-BYT ngày 40 Quy t đ nh 3114/1999/QĐ-BYT 11/10/1999 Dư c Quy t đ nh s 1203/BYT-QĐ 18/7/2001 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch ngày 11/7/1996 đăng ký thu c. B bãi b b i Quy t đ nh s 44/2007/QĐ-BYT ngày V vi c ban hành Quy ch dân T ch c 41 Quy t đ nh 3649/1999/BYT-QĐ 12/11/1999 12/12/2007 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch ch trong ho t đ ng b nh vi n cán b th c hi n dân ch trong các b nh vi n. Ban hành Đ nh m c thu c thi t B bãi b b i Quy t đ nh s 34/2006/QĐ-BYT ngày y u và các v t li u tiêu hao đ 31/10/2006 c a B trư ng B Y t ban hành “Đ nh m c S c kh e 42 Quy t đ nh 3785/1999/QĐ-BYT 24/11/1999 phòng ch ng nhi m khu n thu c thi t y u và các v t li u tiêu hao trong các th sinh s n trong các th thu t k ho ch thu t, ph u thu t k ho ch hoá gia đình và phá thai an hoá gia đình toàn”. Ban hành Quy đ nh ch c năng, B bãi b b i Quy t đ nh s 16/2006/QĐ-BYT ngày nhi m v c a Phòng Giám 17/5/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành T ch c 43 Quy t đ nh 4212/1999/QĐ-BYT 30/12/1999 đ nh Y khoa thu c S Y t t nh, “Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u cán b thành ph tr c thu c Trung t ch c c a Trung tâm Giám đ nh Y khoa t nh, thành ương ph tr c thu c Trung ương”. V vi c ban hành b n “Quy B bãi b b i Quy t đ nh s 37/2006/QĐ-BYT ngày đ nh ch c năng, nhi m v và 07/12/2006 c a B trư ng B Y t ban hành Quy đ nh t ch c b máy c a Trung tâm T ch c 44 Quy t đ nh 684/2000/QĐ-BYT 07/3/2000 ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a phòng ch ng S t rét thu c S cán b Trung tâm phòng, ch ng s t rét - ký sinh trùng - côn Y t t nh, thành ph tr c thu c trùng t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Trung ương” Ban hành Danh m c hàng hóa Th c N i dung văn b n không còn phù h p, đã đư c các 45 Quy t đ nh 1010/2000/QĐ-BYT 30/3/2000 th c ph m ph i đăng ký ch t ph m văn b n khác ban hành sau đi u ch nh. lư ng 8
 9. V vi c ban hành Hư ng d n B bãi b b i Quy t đ nh s 06/2005/QĐ-BYT ngày 46 Quy t đ nh 1451/2000/QĐ-BYT 08/5/2000 ch n đoán và đi u tr nhi m HIV/AIDS 07/3/2005 c a B trư ng B Y t ban hành Hư ng d n HIV/AIDS Vi t Nam ch n đoán và đi u tr nhi m HIV. B bãi b b i Quy t đ nh s 02/2007/QĐ-BYT ngày Quy đ nh t m th i v v sinh Th c 47 Quy t đ nh 2019/2000/QĐ-BYT 30/6/2000 15/01/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành thu c lá đi u ph m Quy đ nh v v sinh an toàn đ i v i s n ph m thu c lá. V vi c ban hành quy đ nh v B bãi b b i Quy t đ nh s 07/2006/QĐ-BYT ngày n i dung và hình th c thi nâng T ch c 26/01/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 48 Quy t đ nh 3011/2000/QĐ-BYT 28/8/2000 ng ch Bác s lên Bác s chính, cán b quy đ nh v n i dung, hình th c thi nâng ng ch viên Dư c s lên Dư c s chính ch c chuyên môn ngành y t . V vi c ban hành b n “Quy đ nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm B o v s c kho bà m tr em B bãi b b i Quy t đ nh s 23/2006/QĐ-BYT ngày và k ho ch hoá gia đình t nh, 08/8/2006 c a B trư ng B Y t quy đ nh ch c năng, T ch c 49 Quy t đ nh 2792/2000/QĐ-BYT 16/9/2000 thành ph tr c thu c Trung nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm cán b ương và Đ i B o v s c kho Chăm sóc s c kho sinh s n t nh, thành ph tr c thu c bà m tr em và k ho ch hoá Trung ương. gia đình thu c Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh” Ban hành tiêu chu n thi t k B bãi b b i Quy t đ nh s 2271/2002/QĐ-BYT ngày Trang 50 Quy t đ nh 4009/2000/QĐ-BYT 10/11/2000 tr m y t cơ s tiêu chu n 17/06/2002 c a B trư ng B Y t ban hành tiêu chu n thi t b ngành thi t k Tr m y t cơ s - Tiêu chu n Ngành. Ban hành các danh m c ho t B bãi b b i Quy t đ nh s 3460/2002/QĐ-BYT ngày ch t d ng bào ch không nh n 17/9/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 51 Quy t đ nh 4341/2000/QĐ-BYT 27/11/2000 h sơ đăng ký đ i v i thu c Dư c danh m c ho t ch t, d ng bào ch không nh n h sơ trong nư c và thu c nư c đăng ký m i và đăng ký l i đ i v i thu c nư c ngoài. ngoài Ban hành Danh m c v c xin, B bãi b b i Quy t đ nh s 339/2002/QĐ-BYT ngày 52 Quy t đ nh 4546/2000/QĐ-BYT 13/12/2000 sinh ph m y h c s n xu t Dư c 05/02/2002 c a B trư ng B Y t ban hành Danh m c nư c ngoài đư c B Y t xem các v c xin, sinh ph m y h c s n xu t nư c ngoài 9
 10. xét đ c p s đăng lý lưu hành đư c B Y t xem xét đ c p s đăng ký lưu hành t i t i Vi t Nam năm 2001 Vi t Nam năm 2002. V vi c ban hành b n “Quy B bãi b b i Quy t đ nh s 38/2006/QĐ-BYT ngày đ nh ch c năng, nhi m v và 07/12/2006 c a B trư ng B Y t ban hành “Quy đ nh t ch c b máy c a Trung tâm T ch c 53 Quy t đ nh 09/2001/QĐ-BYT 03/01/2001 ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Phòng ch ng b nh xã h i cán b Trung tâm Phòng, ch ng b nh xã h i t nh, thành ph thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. tr c thu c Trung ương” Ban hành B n quy đ nh ch c B bãi b b i Quy t đ nh s 2964/2004/QĐ-BYT ngày năng nhi m v , quy n h n c a T ch c 27/8/2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy đ nh ch c 54 Quy t đ nh 108/2001/QĐ-BYT 12/01/2001 các V , C c, Văn phòng, cán b năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Thanh Thanh tra B Y t . tra, văn phòng B Y t . Ban hành Quy đ nh chuyên B bãi b b i Quy t đ nh s 12/2005/QĐ-BYT ngày môn trong công tác xét nghi m 28/3/2005 c a B trư ng B Y t v viêc ban hành 55 Quy t đ nh 175/2001/QĐ-BYT 18/02/2001 HIV/AIDS máu phòng lây nhi m “Quy đ nh chuyên môn trong công tác xét nghi m HIV HIV/AIDS đ b o đ m an toàn trong truy n máu”. V vi c ban hành b n "Quy B bãi b b i Quy t đ nh s 26/2006/QĐ-BYT ngày đ nh ch đ báo cáo và bi u 06/9/2006 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch 56 Quy t đ nh 681/2001/QĐ-BYT 07/3/2001 HIV/AIDS m u báo cáo công tác phòng báo cáo và bi u m u báo cáo ho t đ ng phòng ch ng ch ng AIDS ngành y t " HIV/AIDS. B bãi b b i Quy t đ nh s 2027/2001/QĐ-BYT ngày Quy đ nh t m th i v công b Th c 30/5/2001 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy 57 Quy t đ nh 996/2001/QĐ-BYT 30/3/2001 tiêu chu n ch t lư ng th c ph m đ nh t m th i v công b tiêu chu n ch t lư ng v sinh ph m an toàn th c ph m. V vi c ban hành Danh m c B bãi b b i Quy t đ nh s 1452/2002/QĐ-BYT ngày hoá ch t, ch ph m di t côn 25/4/2002 c a B trư ng B Y t ban hành Danh m c trùng, di t khu n đư c phép Yt d hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n đư c 58 Quy t đ nh 1541/2001/QĐ-BYT 16/5/2001 đăng ký đ s d ng, đư c phòng phép đăng ký đ s d ng, đư c phép đăng ký nhưng phép đăng ký nhưng h n ch h n ch s d ng, c m s d ng trong lĩnh v c gia d ng s d ng, c m s d ng trong và y t t i Vi t Nam năm 2002. lĩnh v c gia d ng và y t t i 10
 11. Vi t Nam năm 2001 B bãi b b i Quy t đ nh s 19/2006/QĐ-BYT ngày Ban hành Quy ch đào t o bác Khoa h c 59 Quy t đ nh 1635/2001/QĐ-BYT 25/5/2001 04/7/2006 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch sĩ n i trú b nh vi n đào t o đào t o bác s n i trú. Ban hành quy đ nh t m th i v B bãi b b i Quy t đ nh s 42/2005/QĐ-BYT ngày Th c 60 Quy t đ nh 2027/2001/QĐ-BYT 30/5/2001 công b tiêu chu n ch t lư ng 08/12/2005 c a B trư ng B Y t ban hành "Quy ch ph m v sinh an toàn th c ph m v công b tiêu chu n s n ph m th c ph m". Ban hành b sung các ho t ch t và danh m c ho t ch t d ng bào ch không nh n h B bãi b b i Quy t đ nh s 3460/2002/QĐ-BYT ngày sơ đăng ký đ i v i thu c trong 17/9/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 61 Quy t đ nh 2160/2001/QĐ-BYT 07/6/2001 Dư c nư c và thu c nư c ngoài ban danh m c ho t ch t, d ng bào ch không nh n h sơ hành kèm theo Quy t đ nh s đăng ký m i và đăng ký l i đ i v i thu c nư c ngoài. 4341/2000/QĐ-BYT ngày 27/11/2000 Dư c, B bãi b b i Quy t đ nh s 03/2005/QĐ-BYT ngày Ban hành Danh m c thu c Khám 24/01/2005 c a B trư ng B Y t ban hành Danh m c 62 Quy t đ nh 2320/2001/QĐ-BYT 19/06/2001 ch a b nh ch y u s d ng t i ch a thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám các cơ s khám ch a b nh b nh ch a b nh. Ban hành B n quy đ nh v Khám B bãi b b i Quy t đ nh s 1536/2004/QĐ-BYT ngày hư ng d n ch n đoán, đi u tr 63 Quy t đ nh 2331/2001/QĐ-BYT 21/06/2001 ch a 29/4/2004 v vi c ban hành b n “Hư ng d n ch n s t Dengue và s t xu t huy t b nh đoán, đi u tr s t Dengue và s t xu t huy t Dengue”. Dengue B bãi b b i Quy t đ nh s 4880/2002/QĐ-BYT ngày V vi c thông báo tình hình Yt d 06/12/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 64 Quy t đ nh 986/QĐ - BYT 26/3/2002 các b nh truy n nhi m gây phòng Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch d ch. V vi c ban hành "10 L i B bãi b b i Quy t đ nh s 05/2007/QĐ-BYT ngày Th c 17/01/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 65 Quy t đ nh 1028/2002/QĐ-BYT 27/3/2002 khuyên dinh dư ng h p lý giai ph m “10 l i khuyên dinh dư ng h p lý giai đo n 2006-2010” đo n 2001- 2005" th c hi n Chi n lư c qu c gia v dinh dư ng giai đo n 11
 12. 2001-2010. Ban hành Danh m c hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t B bãi b b i Quy t đ nh s 707/2003/QĐ-BYT ngày khu n đư c phép đăng ký đ 03/3/2003 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành s d ng, đư c phép đăng ký Yt d Danh m c hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t 66 Quy t đ nh 1452/2002/QĐ-BYT 25/4/2002 nhưng h n ch s d ng, c m phòng khu n đư c phép đăng ký đ s d ng, đư c phép s d ng trong lĩnh v c gia đăng ký nhưng h n ch s d ng, c m s d ng trong d ng và y t t i Vi t Nam năm lĩnh v c gia d ng và y t t i Vi t Nam năm 2003. 2002 Ban hành Quy trình qu n lý B bãi b b i Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BYT ngày đ u tư và xây d ng các d án Trang 24/3/2006 c a B trư ng B Y t ban hành Quy trình 67 Quy t đ nh 2149/QĐ-BYT 05/6/2002 s d ng ngân sách xây d ng thi t b qu n lý các d án đ u tư xây d ng công trình y t s cơ b n t p trung thu c th m d ng ngân sách nhà nư c. quy n qu n lý c a B Y t Ban hành Danh m c ch tiêu B bãi b b i Quy t đ nh s 40/2006/QĐ-BYT ngày K ho ch 68 Quy t đ nh 2553/2002/QĐ-BYT 04/7/2002 cơ b n ngành y t và Danh 25/12/2006 c a B trư ng B Y t ban hành "H th ng tài chính m c ch tiêu cơ b n y t cơ s ch tiêu th ng kê ngành y t ". Ban hành danh m c ho t ch t, B bãi b b i Quy t đ nh s 6075/2003/QĐ-BYT ngày d ng bào ch không nh n h 24/11/2003 ban hành danh m c các ho t ch t, d ng 69 Quy t đ nh 3460/2002/QĐ-BYT 17/9/2002 Dư c sơ đăng ký m i và đăng ký l i bào ch không nh n h sơ đăng ký m i và đăng ký l i đ i v i thu c nư c ngoài đ i v i thu c nư c ngoài. S a đ i, b sung danh m c thu c ch a b nh ch y u s Dư c, B bãi b b i Quy t đ nh s 03/2005/QĐ-BYT ngày d ng t i các cơ s khám ch a Khám 24/01/2005 c a B trư ng B Y t ban hành Danh m c 70 Quy t đ nh 4809/2002/QĐ-BYT 03/12/2002 b nh đư c ban hành kèm theo ch a thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám Quy t đ nh c a B trư ng B b nh ch a b nh. Y t s 2320/2001/QĐ-BYT ngày 19/6/2001 12
 13. B bãi b b i Quy t đ nh s 47/2007/QĐ-BYT ngày 24/12/2007 c a B trư ng B Y t v vi c tri n khai áp d ng các nguyên t c, tiêu chu n Th c hành t t s n Ban hành Hư ng d n th c xu t thu c, nguyên t c Th c hành t t phòng ki m 71 Quy t đ nh 5405/2002/QĐ-BYT 31/12/2002 hành t t s n xu t v c xin và Dư c nghi m thu c, nguyên t c Th c hành t t b o qu n sinh ph m y t Vi t Nam thu c và nguyên t c Th c hành t t phân ph i thu c đ i v i các cơ s s n xu t, ki m nghi m, kinh doanh, phân ph i, xu t kh u, nh p kh u, t n tr , b o qu n v c xin và sinh ph m y t . Thanh tra, Ban hành Quy trình và Danh B bãi b b i Quy t đ nh s 40/2007/QĐ-BYT ngày Qu n lý 72 Quy t đ nh 181/2003/ QĐ-BYT 14/01/2003 m c Thanh tra hành ngh y tư 16/11/2007 c a B trư ng B Y t ban hành Quy trình hành nhân và Danh m c thanh tra hành ngh y tư nhân. ngh Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và ho t đ ng c a T ch c 73 Quy t đ nh 182/2003/QĐ-BYT 14/01/2003 N i dung văn b n không còn phù h p. Trư ng Đ i h c Răng Hàm cán b M t Ban hành Danh m c hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t B bãi b b i Quy t đ nh s 1143/2004/QĐ - BYT ngày khu n đư c phép đăng ký đ 01/4/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành s d ng, đư c phép đăng ký Yt d Danh m c hóa ch t, ch ph m di t côn trùng, di t 74 Quy t đ nh 707/2003/ QĐ-BYT 03/3/2003 nhưng h n ch s d ng, c m phòng khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t đư c phép s d ng trong lĩnh v c gia đăng ký đ s d ng, đư c phép đăng ký nhưng h n d ng và y t t i Vi t Nam năm ch s d ng, c m s d ng t i Vi t Nam năm 2004. 2003 V vi c ban hành danh m c B bãi b b i Quy t đ nh s 45/2007/QĐ-BYT ngày ho t ch t thu c đư c đăng ký 18/12/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 75 Quy t đ nh 815/2003/QĐ-BYT 12/3/2003 Dư c qu ng cáo trên truy n thanh, Danh m c ho t ch t thu c đư c đăng ký qu ng cáo truy n hình trên truy n thanh, truy n hình. 13
 14. B bãi b b i Quy t đ nh s 387/2004/QĐ-BYT ngày Ban hành danh m c các lo i 12/02/2004 c a B trư ng B Y t ban hành Danh m c v c xin, sinh ph m y t s n 76 Quy t đ nh 826/2003/QĐ-BYT 13/3/2003 Dư c các v c xin, sinh ph m y t s n xu t nư c ngoài xu t nư c ngoài đư c B Y đư c B Y t xem xét đ c p s đăng ký lưu hành t i t xem xét đ c p s đăng ký Vi t Nam năm 2004. B bãi b b i Quy t đ nh s 1113/2003/QĐ-BYT ngày Ban hành Hư ng d n t m th i Khám 04/4/2003 c a B trư ng B Y t ban hành “Hư ng 77 Quy t đ nh 888/2003/ QĐ - BYT 19/3/2003 x trí h i ch ng hô h p c p ch a d n t m th i ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m h i tính n ng b nh ch ng hô h p c p tính n ng (SARS). B sung, s a đ i m c G ph n II c a “Hư ng d n t m th i x B bãi b b i Quy t đ nh s 1113/2003/QĐ-BYT ngày trí H i ch ng hô h p c p tính Khám 04/4/2003 c a B trư ng B Y t ban hành “Hư ng 78 Quy t đ nh 903/2003/ QĐ-BYT 21/3/2003 n ng ban hành kèm theo ch a d n t m th i ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m h i Quy t đ nh s 888/2003/QĐ- b nh ch ng hô h p c p tính n ng (SARS). BYT ngày 19/3/2003 c a B trư ng B Y t ” V vi c áp d ng “Các th B bãi b b i Quy t đ nh s 3072/2004/QĐ-BYT ngày nghi m phát hi n nhanh ô Th c 06/9/2004 c a B trư ng B Y t v vi c cho phép áp 79 Quy t đ nh 1928/2003/QĐ-BYT 06/6/2003 nhi m hoá h c và vi sinh v t ph m d ng 12 th nghi m phát hi n nhanh ô nhi m hóa h c trong th c ph m c a Thái Lan” trong th c ph m. Ban hành b n “Quy đ nh ch c B bãi b b i Quy t đ nh s 14/2007/QĐ-BYT ngày năng, nhi m v và t ch c b T ch c 30/01/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành máy c a Trung tâm Ki m d ch cán b , Y 80 Quy t đ nh 3889/2003/QĐ-BYT 22/7/2003 “Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u y t qu c t tr c thu c S Y t t d t ch c c a Trung tâm Ki m d ch y t qu c t t nh, t nh, thành ph tr c thu c phòng thành ph tr c thu c Trung ương”. Trung ương” 14
 15. Quy đ nh ch c năng, nhi m v , B bãi b b i Quy t đ nh s 2964/2004/QĐ-BYT ngày T ch c quy n h n và cơ c u t ch c 27/8/2004 c a B trư ng B Y t quy đ nh ch c năng, 81 Quy t đ nh 4351/2003/QĐ-BYT 15/8/2003 cán b , c a C c Y t d phòng và nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Thanh tra, Văn HIV/AIDS Phòng ch ng HIV/AIDS phòng B Y t . Cho phép áp d ng 07 th B bãi b b i Quy t đ nh s 3072/2004/QĐ-BYT ngày nghi m phát hi n nhanh ô Th c 06/9/2004 c a B trư ng B Y t v vi c cho phép áp 82 Quy t đ nh 4527/2003/QĐ-BYT 27/8/2003 nhi m hoá h c và vi sinh v t ph m d ng 12 th nghi m phát hi n nhanh ô nhi m hóa h c trong th c ph m c a Thái Lan trong th c ph m. Ban hành Danh m c các ho t B bãi b b i Quy t đ nh s 4819/2004/QĐ-BYT ngày ch t, d ng bào ch không 30/12/2004 c a B trư ng B Y t ban hành Danh m c 83 Quy t đ nh 6075/2003/QĐ-BYT 24/11/2003 Dư c nh n h sơ đăng ký và đăng các ho t ch t, d ng bào ch không nh n h sơ đăng ký ký l i đ i v i thu c nư c ngoài m i và đăng ký l i đ i v i thu c nư c ngoài. Khoa h c Ban hành Quy ch th nghi m đào t o, Quy t đ nh không có hi u l c pháp lu t do chưa b o lâm sàng thu c tân dư c, Khám 84 Quy t đ nh 6455/2003/QĐ-BYT 22/12/2003 đ m đúng quy đ nh c a pháp lu t v th t c ban hành thu c y h c c truy n, v c xin ch a văn b n. và sinh ph m y t b nh, Dư c Ban hành “Hư ng d n ch n B bãi b b i Quy t đ nh s 3422/2004/QĐ-BYT ngày Khám đoán, x trí và phòng lây 30/9/2004 c a B trư ng B Y t ban hành hư ng d n 85 Quy t đ nh 158/2004/QĐ-BYT 19/01/2004 ch a nhi m viêm đư ng hô h p c p ch n đoán, x trí và phòng lây nhi m viêm ph i do vi b nh n ng do vi rút cúm” rút. Ban hành Danh m c các v c B bãi b b i Quy t đ nh s 13/2005/QĐ-BYT ngày xin, sinh ph m y t s n xu t 11/4/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 86 Quy t đ nh 387/2004/QĐ- BYT 12/02/2004 nư c ngoài đư c B Y t xem Dư c danh m c các lo i v c xin, sinh ph m y t s n xu t xét đ c p s đăng ký lưu nư c ngoài đư c B Y t xem xét đ c p s đăng ký hành t i Vi t Nam năm 2004 lưu hành t i Vi t Nam năm 2005. 15
 16. V vi c quy đ nh ch c năng, B bãi b b i Quy t đ nh s 2964/2004/QĐ-BYT ngày nhi m v , quy n h n c a V T ch c 27/8/2004 c a B trư ng B Y t quy đ nh ch c năng, 87 Quy t đ nh 925/2004/QĐ-BYT 11/3/2004 K ho ch - Tài chính và V cán b nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Thanh tra, Văn Trang thi t b và Công trình y phòng B Y t . t Ban hành Danh m c hóa ch t, ch ph m di t côn trùng, di t B bãi b b i Quy t đ nh s 05/2005/QĐ-BYT ngày khu n dùng trong lĩnh v c gia 18/2/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành d ng và y t đư c phép đăng Yt d Danh m c hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t 88 Quy t đ nh 1143/2004/QĐ - BYT 01/4/2004 ký đ s d ng, đư c phép phòng khu n đư c phép đăng ký đ s d ng, đư c phép đăng ký nhưng h n ch s đăng ký nhưng h n ch s d ng, c m s d ng trong d ng, c m s d ng t i Vi t lĩnh v c gia d ng và y t t i Vi t Nam năm 2005. Nam năm 2004 B bãi b b i Quy t đ nh s 26/2007/QĐ-BYT ngày Ban hành Quy ch ch ng nh n 19/4/2007 c a B trư ng B Y t v vi c bãi b Quy t danh hi u Gia đình s c kh e, Yt d đ nh s 1635/2004/QĐ-BYT ngày 11/5/2004 c a B 89 Quy t đ nh 1635/2004/QĐ 11/5/2004 Làng s c kh e, Khu ph s c phòng trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch ch ng nh n kh e và Khu dân cư s c kh e danh hi u Gia đình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e. Ban hành b n Quy đ nh ch c B bãi b b i Quy t đ nh s 15/2007/QĐ-BYT ngày năng, nhi m v và t ch c b T ch c 30/01/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành máy c a Trung tâm S c kho cán b , Y 90 Quy t đ nh 2689/2004/QĐ-BYT 10/8/2004 “Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u lao đ ng và Môi trư ng tr c t d t ch c c a Trung tâm B o v s c kho lao đ ng và thu c S Y t t nh, thành ph phòng Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. tr c thu c Trung ương V vi c Phê duy t Chương B bãi b b i Quy t đ nh s 25/2008/QĐ-BYT ngày trình ph bi n, giáo d c pháp Qu n lý 14/7/2008 c a B trư ng B Y t phê duy t chương 91 Quy t đ nh 3238/2004/QĐ - BYT 16/9/2004 lu t v y t t năm 2004 đ n chung trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t giai đo n t năm 2007 năm 2008 đ n năm 2012. 16
 17. Ban hành danh m c các ho t B bãi b b i Quy t đ nh s 06/2006/QĐ-BYT ngày ch t, d ng bào ch không 19/01/2006 c a B trư ng B Y t v vi c hu b danh 92 Quy t đ nh 4819/2004/QĐ-BYT 30/12/2004 nh n h sơ đăng ký m i và Dư c m c các ho t ch t, d ng bào ch không nh n h sơ đăng ký l i đ i v i thu c nư c đăng ký m i và đăng ký l i đ i v i thu c nư c ngoài. ngoài Dư c, B bãi b b i Quy t đ nh s 05/2008/QĐ-BYT ngày Ban hành Danh m c thu c Khám 01/02/2008 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 93 Quy t đ nh 03/2005/QĐ-BYT 24/01/2005 ch a b nh ch y u s d ng t i ch a Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ các cơ s khám ch a b nh b nh s khám b nh, ch a b nh. Ban hành Danh m c hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t B bãi b b i Quy t đ nh s 09/2006/QĐ-BYT ngày khu n đư c phép đăng ký đ 07/02/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành s d ng, đư c phép đăng ký Yt d Danh m c hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t 94 Quy t đ nh 05/2005/QĐ-BYT 18/02/2005 nhưng h n ch s d ng, c m phòng khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t đư c phép s d ng trong lĩnh v c gia đăng ký đ s d ng, đư c phép đăng ký nhưng h n d ng và y t t i Vi t Nam năm ch s d ng, c m s d ng t i Vi t Nam năm 2006. 2005 V vi c ban hành danh m c B bãi b b i Quy t đ nh s 13/2006/QĐ-BYT ngày các lo i v c xin, sinh ph m y t 21/3/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành s n xu t nư c ngoài đư c 95 Quy t đ nh 13/2005/QĐ-BYT 11/4/2005 Dư c danh m c các v c xin, sinh ph m y t s n xu t nư c B Y t xem xét đ c p s ngoài đư c B Y t xem xét đ c p s đăng ký lưu đăng ký lưu hành t i Vi t Nam hành t i Vi t Nam năm 2006. năm 2005 17
 18. V vi c đi u ch nh k ho ch tri n khai áp d ng nguyên t c, tiêu chu n Th c hành t t s n xu t thu c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3886/2004/QĐ- BYT ngày 03/11/2004 c a B trư ng B Y t v vi c tri n B bãi b b i Quy t đ nh s 27/2007/QĐ-BYT ngày khai áp d ng nguyên t c, tiêu 19/4/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành l chu n Th c hành t t s n xu t 96 Quy t đ nh 19/2005/QĐ-BYT 05/07/2005 Dư c trình tri n khai áp d ng nguyên t c, tiêu chu n “Th c thu c theo khuy n cáo c a T hành t t s n xu t thu c” và nguyên t c “Th c hành t t ch c y t Th gi i và Th c b o qu n thu c”. hành t t b o qu n thu c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 c a B trư ng B Y t v vi c tri n khai áp d ng nguyên t c Th c hành t t b o qu n thu c B bãi b b i Quy t đ nh s 44/2006/QĐ-BYT ngày Ban hành Hư ng d n ch n Khám 29/12/2006 c a B trư ng B Y t ban hành Hư ng 97 Quy t đ nh 37/2005/QĐ-BYT 11/11/2005 đoán, x trí và phòng lây ch a d n ch n đoán, x lý và phòng lây nhi m Cúm A nhi m viêm ph i do vi rút b nh (H5N1). 18
 19. Gia h n th i h n hi u l c c a Thông tư s 07/2004/TT-BYT ngày 31/5/2004 c a B trư ng Dư c - 98 Quy t đ nh 46/2005/QĐ-BYT 28/12/2005 B Y t hư ng d n vi c xu t H t hi u l c theo th i gian đư c quy đ nh t i văn b n. M ph m kh u, nh p kh u thu c và m ph m nh hư ng tr c ti p đ n s c kho con ngư i Gia h n th i h n hi u l c c a Thông tư s 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 hư ng d n th c hi n vi c xu t, nh p kh u v c xin, sinh ph m mi n d ch dùng cho ngư i giai đo n 2001 Dư c, Y 99 Quy t đ nh 47/2005/QĐ-BYT 30/12/2005 - 2005 và Thông tư s t d H t hi u l c theo th i gian đư c quy đ nh t i văn b n. 13/2001/TT-BYT ngày phòng 18/6/2001 hư ng d n xu t kh u, nh p kh u hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t th i kỳ 2001-2005 V vi c ban hành Danh m c hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t đư c Y t d 100 Quy t đ nh 09/2006/QĐ-BYT 07/02/2006 H t hi u l c theo th i gian đư c quy đ nh t i văn b n. phép đăng ký đ s d ng, phòng đư c phép đăng ký nhưng h n ch s d ng, c m s d ng t i Vi t Nam năm 2006 19
 20. Ban hành "Quy trình qu n lý Trang B bãi b b i Quy t đ nh s 37/2007/QĐ-BYT ngày các d án đ u xây d ng công thi t b , 25/10/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 101 Quy t đ nh 14/2006/QĐ-BYT 24/3/2006 trình y t s d ng ngân sách K ho ch Quy trình qu n lý các d án đ u tư xây d ng công trình nhà nư c" tài chính y t s d ng ngân sách nhà nư c. H t hi u l c pháp lu t do h t th i h n gia h n t i Quy t V vi c ban hành Quy đ nh đ nh s 31/2006/QĐ-BYT ngày 02/10/2006 c a B t m th i vi c nh p kh u thu c trư ng B Y t v vi c gia h n th i h n hi u l c c a 102 Quy t đ nh 17/2006/QĐ-BYT 19/5/2006 Dư c thành ph m chưa có s đăng Quy t đ nh s 17/2006/QĐ-BYT ngày 19/5/2006 c a B ký trư ng B Y t ban hành Quy đ nh t m th i vi c nh p kh u thu c thành ph m chưa có s đăng ký. Gia h n th i h n hi u l c c a Quy t đ nh s 17/2006/QĐ- BYT ngày 19/5/2006 c a B 103 Quy t đ nh 31/2006/QĐ-BYT 02/10/2006 trư ng B Y t ban hành Quy Dư c H t hi u l c theo th i gian đư c quy đ nh t i văn b n. đ nh t m th i vi c nh p kh u thu c thành ph m chưa có s đăng ký V vi c ban hành Danh m c Khám B bãi b b i Quy t đ nh s 05/2008/QĐ-BYT ngày thu c phóng x và h p ch t ch a 01/02/2008 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành 104 Quy t đ nh 33/2006/QĐ-BYT 24/10/2006 đánh d u dùng trong ch n b nh, Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ đoán và đi u tr Dư c s khám b nh, ch a b nh. B bãi b b i Quy t đ nh s 48/2007/QĐ-BYT ngày Ban hành Quy ch qu n lý m Dư c - 105 Quy t đ nh 35/2006/QĐ-BYT 10/11/2006 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành ph m M ph m Quy ch qu n lý m ph m. 20
Đồng bộ tài khoản