Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 31/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 17/06/2003; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/08/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 337/2005/Q -TTg ngày 19/12/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch làm vi c m u c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 30/2005/Q -NHNN ngày 12/01/2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh v ch báo cáo nh kỳ t i Quy t nh s 516/2000/Q -NHNN1 ngày 18/12/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Ch thông tin, báo cáo áp d ng i v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c tín d ng. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Công báo Chính ph (2 b n); - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp; - ng u cơ quan NHTW; Nguy n Văn Giàu - Công oàn NHVN, Công oàn NHNNVN, Công oàn
 2. NHNNTW; - oàn thanh niên NHTW; - Lưu VP, PC. QUY CH LÀM VI C C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2008/Q -NHNN ngày 07 tháng 11 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, quan h công tác và trình t gi i quy t công vi c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây g i là Ngân hàng Nhà nư c). 2. T t c cán b , công ch c, viên ch c, các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c; các t ch c, cá nhân có quan h công tác v i Ngân hàng Nhà nư c ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. Ngân hàng Nhà nư c làm vi c theo ch Th trư ng. M i ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c u ph i tuân th quy nh c a pháp lu t và Quy ch làm vi c c a Ngân hàng Nhà nư c. Cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c ph i x lý và gi i quy t công vi c úng ph m vi trách nhi m, thNm quy n. 2. Trong phân công công vi c, m i vi c ch ư c giao m t ơn v , m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. N u công vi c ã ư c giao cho ơn v thì Th trư ng ơn v ó ph i ch u trách nhi m chính v công vi c ư c phân công. 3. B o m tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và Quy ch làm vi c, tr trư ng h p t xu t ho c có yêu c u khác c a cơ quan c p trên. 4. B o m phát huy năng l c và s trư ng c a cán b , cao s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. 5. B o m dân ch , rõ ràng, minh b ch và hi u qu trong m i ho t ng. i u 3. Gi i thích t ng
 3. Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c là các ơn v thu c cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c, g m: Các V , C c, S giao d ch, Văn phòng và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (sau ây g i là ơn v tham mưu); Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh (sau ây g i là Văn phòng i di n); Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Chi nhánh); các t ch c, ơn v s nghi p và các ơn v khác do Th ng c thành l p. 2. Các t ch c, ơn v s nghi p g m các t ch c, ơn v s nghi p theo quy nh c a Chính ph và các t ch c, ơn v s nghi p do Th ng c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. Chương II TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th ng c 1. Th ng c có trách nhi m: a) Ch o, i u hành Ngân hàng Nhà nư c th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n theo úng quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ngh nh c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c và các văn b n pháp lu t có liên quan; b) Phân công công vi c cho các Phó Th ng c; u quy n cho Văn phòng i di n, Chi nhánh gi i quy t m t s công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a Ngân hàng Nhà nư c; u quy n cho Th trư ng ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n m t s công vi c c th trong khuôn kh pháp lu t; ch ng ph i h p v i các B , cơ quan khác x lý các v n có liên quan n nhi m v c a Ngân hàng Nhà nư c ho c các v n do Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công; c) Ch o vi c hư ng d n, thanh tra, ki m tra ho t ng c a các B , ngành, U ban nhân dân các c p, các t ch c tín d ng, các cơ quan, t ch c khác, các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ti n t và ho t ng ngân hàng; d) Ký các văn b n thu c thNm quy n c a Th ng c. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Th ng c: a) Nh ng công vi c thu c thNm quy n quy nh trong Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Lu t Các t ch c tín d ng, Quy ch làm vi c c a Chính ph , các văn b n pháp lu t liên quan và nh ng công vi c quy nh t i Kho n 1 i u này; b) Nh ng công vi c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph giao ho c u quy n;
 4. c) Tr c ti p gi i quy t m t s vi c tuy ã giao cho Phó Th ng c, nhưng th y c n thi t vì n i dung quan tr ng, ho c do Phó Th ng c v ng m t; nh ng vi c liên quan n t hai Phó Th ng c tr lên nhưng các Phó Th ng c có ý ki n khác nhau; d) Phân công m t Phó Th ng c làm nhi m v Phó Th ng c thư ng tr c, giúp Th ng c i u hành công vi c chung c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Nh ng công vi c c n th o lu n t p th Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c (Th ng c và các Phó Th ng c) trư c khi Th ng c quy t nh: a) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành Ngân hàng; b) Chương trình công tác, k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và dài h n c a ngành; các d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh; c) K ho ch c a ngành tri n khai các ch trương, chính sách quan tr ng c a ng, Nhà nư c, các văn b n quy ph m pháp lu t quan tr ng c a c p trên ã ban hành; d) Các chương trình, d án tr ng i m c a ngành; ) Phân b và i u ch nh các ngu n v n u tư xây d ng cơ b n và kinh phí hàng năm c a Ngân hàng Nhà nư c; e) Công tác t ch c b máy và nhân s c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh; g) Báo cáo hàng năm v t ng k t tình hình th c hi n nhi m v c a ngành và ki m i m s ch o i u hành c a Ngân hàng Nhà nư c; h) Nh ng v n v ký k t và tham gia các i u ư c qu c t , k ho ch th c hi n các cam k t b o m h i nh p qu c t ; i) Nh ng v n khác mà Th ng c th y c n thi t ph i ưa ra th o lu n. Trong trư ng h p không có i u ki n t ch c th o lu n t p th , theo ch o c a Th ng c, ơn v ch trì th c hi n nhi m v ư c phân công ph i h p v i Văn phòng l y ý ki n các Phó Th ng c, trình Th ng c quy t nh. Sau khi các Phó Th ng c ã có ý ki n, Th ng c là ngư i ưa ra quy t nh cu i cùng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Th ng c 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a Phó Th ng c: M i Phó Th ng c ư c Th ng c phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác, ph trách m t s ơn v và ư c s d ng quy n h n c a Th ng c, nhân danh Th ng c khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Th ng c và trư c pháp lu t v nh ng quy t nh c a mình.
 5. Khi Th ng c i u ch nh s phân công gi a các Phó Th ng c thì các Phó Th ng c ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan cho nhau và báo cáo Th ng c. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Th ng c: a) Ch o vi c th c hi n công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch, án, d án và các văn b n qu n lý khác trong lĩnh v c ư c Th ng c phân công; b) Ch o ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a Th ng c trong ph m vi ư c phân công, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung; c) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công, n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Phó Th ng c khác thì tr c ti p ph i h p v i Phó Th ng c ó gi i quy t. Trư ng h p gi a các Phó Th ng c còn có các ý ki n khác nhau, ph i báo cáo Th ng c quy t nh; d) i v i nh ng v n thu c v ch trương ho c có tính nguyên t c mà chưa có văn b n quy nh ho c nh ng v n nh y c m d gây tác ng n tình hình kinh t - xã h i c a t nư c, tình hình c a ngành, vi c ký k t tho thu n qu c t và nh ng v n quan tr ng khác thì Phó Th ng c ph i xin ý ki n c a Th ng c trư c khi quy t nh. i u 6. Phó Th ng c Thư ng tr c Phó Th ng c Thư ng tr c, ngoài vi c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên theo ph m vi ư c phân công, còn có quy n h n và nhi m v sau: 1. ư c Th ng c u quy n thay m t Th ng c ch o gi i quy t các công vi c chung c a Ngân hàng Nhà nư c và ký văn b n thay Th ng c khi Th ng c v ng m t; 2. ư c Th ng c u quy n ch trì vi c ph i h p ho t ng gi a các Phó Th ng c và tr c ti p theo dõi, ch o ho t ng c a Văn phòng. 3. Theo u quy n c a Th ng c, gi i quy t m t s công vi c c p bách c a Phó Th ng c khác khi Phó Th ng c ó v ng m t. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c 1. Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ; ch u trách nhi m trư c Th ng c v k t qu th c hi n công vi c ư c giao, k c nh ng vi c ã phân công, y nhi m cho c p phó x lý thay; th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t và c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Nh ng vi c phát sinh vư t quá thNm quy n ph i k p th i báo cáo Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách cho ý ki n ch o gi i quy t; không chuy n công vi c
 6. thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v mình sang ơn v khác ho c lên Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c; không gi i quy t công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v khác. Trư ng h p công vi c ư c giao không thu c nhi m v , thNm quy n gi i quy t c a ơn v mình, Th trư ng ơn v báo cáo Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách chuy n cho ơn v khác x lý. N u Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách v n giao Th trư ng ơn v x lý công vi c ó thì Th trư ng ơn v có trách nhi m th c hi n. 3. Ch ng ph i h p v i Th trư ng các ơn v khác x lý nh ng v n có liên quan n công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v và th c hi n nhi m v chung c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Th c hi n nh ng nhi m v khác do Th ng c ho c Phó Th ng c giao; ư c Th ng c u quy n gi i quy t ho c ký th a l nh m t s văn b n thu c thNm quy n c a Th ng c và ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t và trư c Th ng c v n i dung ư c u quy n, th a l nh. 5. Xây d ng và ki m tra vi c th c hi n quy ch làm vi c c a ơn v ; phân công công tác cho c p phó và cán b , công ch c thu c quy n qu n lý. 6. Khi v ng m t kh i cơ quan Th trư ng các ơn v ph i u quy n cho c p phó qu n lý, i u hành ơn v . Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v , Th ng c và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a ơn v trong th i gian ư c u quy n. a) i v i Th trư ng các ơn v tham mưu v ng t 02 ngày làm vi c tr lên ph i báo cáo, xin phép Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách b ng văn b n và thông báo cho Chánh Văn phòng. Trư ng h p do khách quan, Th trư ng ơn v không th báo cáo Th ng c, thì quá th i h n trên, c p phó c a ơn v ph i báo cáo ngay Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách b ng văn b n; b) i v i Giám c Chi nhánh, Trư ng Văn phòng i di n, Th trư ng các t ch c, ơn v s nghi p i công tác ngoài a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (n m ngoài Chương trình công tác c a Ngân hàng Nhà nư c ã ư c thông báo) t 02 ngày làm vi c tr lên ph i báo cáo Th ng c b ng văn b n và thông báo cho Chánh Văn phòng. 7. i u hành ơn v mình ch p hành chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, quy ch c a Ngân hàng Nhà nư c, các ch trương, chính sách c a chính quy n a phương nơi ơn v óng tr s . i u 8. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c 1. Ch ng nghiên c u, tham mưu cho Th trư ng ơn v v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công theo dõi và các công vi c khác ư c giao.
 7. 2. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Th trư ng ơn v , Th ng c và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a công vi c ư c giao; v hình th c, th th c, trình t và th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c phân công theo dõi. 3. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c và các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a ơn v . i u 9. Quan h gi a Th ng c, Phó Th ng c v i Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c 1. Th ng c, Phó Th ng c ph trách, nh kỳ ho c t xu t h p v i Th trư ng các ơn v ho c làm vi c v i lãnh o t ng ơn v , tr c ti p nghe báo cáo tình hình, ch o vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a ơn v và c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Th trư ng ơn v có trách nhi m báo cáo k p th i v i Th ng c và Phó Th ng c ph trách v k t qu th c hi n công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t khi th c hi n các quy nh t i i u 7 c a Quy ch này và nh ng v n v cơ ch , chính sách c n s a i, b sung; ki n ngh s a i, b sung chương trình, k ho ch công tác cho phù h p v i yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c ph i b trí th i gian i công tác a phương, cơ s ( nh kỳ, t xu t) ki m tra ôn c và ch o các ơn v th c hi n các công vi c thu c thNm quy n và trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 10. Quan h gi a Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c 1. Th trư ng ơn v khi ư c giao ch trì gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v khác ph i trao i ý ki n v i Th trư ng ơn v ó. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i theo úng yêu c u c a ơn v ch trì. 2. Theo phân công c a Th ng c, Th trư ng các ơn v có trách nhi m ph i h p th c hi n các d án, chương trình c a Ngân hàng Nhà nư c. i v i nh ng v n liên quan n nhi u ơn v mà vư t quá thNm quy n gi i quy t ho c không i u ki n th c hi n thì Th trư ng ơn v ch trì báo cáo, xu t Th ng c xem xét, quy t nh. i u 11. Các quan h công tác khác 1. Quan h làm vi c gi a Th ng c v i Ban Ch p hành Trung ương và các Ban c a ng, các cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , các B , ngành khác, các a phương, Cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p thu c ngành, lĩnh v c ư c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , các văn b n pháp lu t và các quy nh có liên quan. Ngân hàng Nhà nư c liên h ch t ch v i Văn phòng Chính ph thư ng xuyên trao i thông tin, ph i h p, rà soát vi c th c hi n chương trình công tác, b o m hoàn
 8. thành có ch t lư ng, úng ti n các án, công vi c ư c giao theo s ch o, i u hành c a Chính ph và Th tư ng Chính ph . Ngân hàng Nhà nư c ph i h p v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ch o, x lý các v n liên quan n ho t ng ngân hàng trên a bàn; ti p nh n, x lý các ph n ánh, ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v ti n t và ho t ng ngân hàng. 2. Quan h công tác gi a Th ng c v i Ban cán s ng Ngân hàng Nhà nư c th c hi n theo quy nh c a Trung ương ng và Quy ch làm vi c c a Ban cán s ng Ngân hàng Nhà nư c. 3. Quan h gi a Th ng c v i ng u cơ quan Ngân hàng Trung ương th c hi n theo quy nh v l l i làm vi c gi a ng u cơ quan Ngân hàng Trung ương v i Th ng c. 4. Quan h gi a Th ng c v i Công oàn ngành Ngân hàng ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t. 5. Quan h gi a Th ng c v i các t ch c chính tr - xã h i trong cơ quan Ngân hàng Nhà nư c: a) Sáu tháng m t l n, Th ng c ho c Phó Th ng c ư c Th ng c u quy n làm vi c v i Ban Thư ng v các t ch c chính tr - xã h i trong cơ quan Ngân hàng Nhà nư c thông báo tình hình, k ho ch công tác c a Ngân hàng Nhà nư c; bàn n i dung, bi n pháp ph i h p trong lãnh o th c hi n nhi m v chính tr ; gi i quy t ki n ngh c a oàn viên, h i viên và l ng nghe ý ki n óng góp c a các t ch c chính tr - xã h i v ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c; b) Ngư i ng u các t ch c chính tr - xã h i trong cơ quan Ngân hàng Nhà nư c ư c m i tham d các cu c h p, h i ngh do Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c ch trì có n i dung liên quan n ho t ng, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên t ch c ó; c) Th ng c t o i u ki n thu n l i các t ch c chính tr - xã h i trong cơ quan ho t ng theo úng i u l , có hi u qu , góp ph n th c hi n nhi m v chính tr c a Ngân hàng Nhà nư c; tham kh o ý ki n c a các t ch c trư c khi quy t nh các v n có liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. 6. Quan h gi a Th trư ng ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c v i c p u , các t ch c qu n chúng và cán b , công ch c trong ơn v : a) Th trư ng ơn v t o i u ki n thu n l i cho t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p u ng và các t ch c qu n chúng chăm lo và t o i u ki n làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c trong ơn v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan, xây d ng n n p văn hoá công s và k lu t, k cương hành chính;
 9. b) Cán b , công ch c là ng viên, oàn viên các oàn th gương m u hoàn thành t t công vi c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; nghiêm ch nh th c hi n các quy nh v nhi m v và trách nhi m c a ngư i ng viên, oàn viên và các quy nh có liên quan n công v c a cán b , công ch c; gi i quy t công vi c úng th t c và th i gian; ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. Chương III CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C i u 12. Các lo i chương trình công tác 1. Chương trình công tác năm: a) Yêu c u: - Nh ng án, công vi c ăng ký trong chương trình công tác năm c a Ngân hàng Nhà nư c ph i th hi n s k t h p gi a nhi m v nêu trong các văn b n ch o c a c p trên v i m c tiêu, nhi m v do Ngân hàng Nhà nư c ch ng xu t. M i án, công vi c c n xác nh rõ n i dung chính; ơn v ch trì, ơn v ph i h p, ngư i ph trách, c p trình và th i h n trình t ng c p; - Các ơn v ph i ch u trách nhi m v ti n chuNn b và n i dung th c hi n án, công vi c mà mình ki n ngh ưa vào chương trình công tác c a Ngân hàng Nhà nư c. b) Chương trình công tác năm c a Ngân hàng Nhà nư c g m: - nh hư ng, m c tiêu và các nhi m v , gi i pháp tr ng tâm v ti n t và ho t ng ngân hàng trong năm; - Danh m c các án, d án, bao g m c d án xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i chung là án) Ngân hàng Nhà nư c d ki n phê duy t, ban hành ho c trình các c p có thNm quy n phê duy t, ban hành trong năm; - Chương trình hành ng, k ho ch c a ngành nh m tri n khai các ch trương, chính sách quan tr ng c a ng, Nhà nư c, các văn b n quy ph m pháp lu t quan tr ng c a c p trên. c) Phân công th c hi n: - Văn phòng ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng chương trình công tác năm c a Ngân hàng Nhà nư c; - Ch m nh t vào ngày 05 tháng 11, các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c g i Văn phòng chương trình công tác năm sau c a ơn v , nêu rõ các nhi m v tr ng tâm c a ơn v và danh m c các án, công vi c d ki n trình các c p có thNm quy n;
 10. - Văn phòng t ng h p chương trình công tác năm sau c a Ngân hàng Nhà nư c, xin ý ki n các Phó Th ng c và trình Th ng c duy t ăng ký v i Văn phòng Chính ph trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm; - Ch m nh t 05 ngày làm vi c sau khi nh n ư c chương trình công tác năm c a Chính ph và Th tư ng Chính ph , Văn phòng c th hoá thành chương trình công tác năm c a Ngân hàng Nhà nư c, g i xin ý ki n các ơn v liên quan và các Phó Th ng c trư c khi trình Th ng c ký ban hành. Ngoài vi c th c hi n theo các quy nh t i Quy ch này, chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Ngân hàng Nhà nư c còn ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n có liên quan. 2. Chương trình công tác quý: a) Yêu c u: Nh ng án, công vi c ghi trong chương trình công tác quý c a Ngân hàng Nhà nư c ph i xác nh rõ n i dung chính, ơn v ch trì, ơn v ph i h p, ngư i ph trách, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph hay Th ng c, Phó Th ng c quy t nh và th i h n trình. b) Phân công th c hi n: - Ch m nh t là ngày 14 c a tháng cu i quý, các ơn v ph i g i d ki n chương trình công tác quý sau cho Văn phòng. Trư ng h p c n b sung, i u ch nh các án thu c thNm quy n phê duy t, ban hành c a Th ng c ã ưa vào chương trình công tác quý sau, ơn v ch trì so n th o ph i xin ý ki n Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách và nêu rõ trong báo cáo công tác nh kỳ g i Văn phòng. i v i các án trình B Chính tr , Chính ph , Th tư ng Chính ph , n u c n thi t ph i b sung, i u ch nh ơn v ch trì so n th o ph i xin ý ki n Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách và g i văn b n cho Văn phòng trư c ngày 12 tháng cu i quý t ng h p g i Văn phòng Chính ph . - Ch m nh t là ngày 20 c a tháng cu i quý, Văn phòng t ng h p chương trình công tác quý sau c a Ngân hàng Nhà nư c, trình Th ng c xem xét, quy t nh. - Chương trình công tác quí I ư c th hi n trong báo cáo và chương trình công tác năm; Chương trình công tác quí III ư c th hi n trong báo cáo và chương trình công tác 6 tháng. 3. Chương trình công tác tháng: a) Căn c chương trình công tác quý, các ơn v xây d ng chương trình công tác tháng sau và g i Văn phòng ch m nh t ngày 24 hàng tháng; Trư ng h p c n b sung, i u ch nh các án ã ưa vào chương trình công tác tháng sau, ơn v ch trì so n th o ph i báo cáo Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách và nêu rõ trong báo cáo công tác nh kỳ g i Văn phòng. i v i các án trình B Chính tr , Chính ph , Th tư ng Chính ph , n u c n thi t ph i b sung, i u ch nh,
 11. ơn v ch trì so n th o ph i xin ý ki n Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách và g i Văn phòng ch m nh t ngày 18 hàng tháng t ng h p g i Văn phòng Chính ph . Chương trình công tác tháng u quý ư c th hi n c th trong chương trình công tác quý. b) Ch m nh t là ngày 27 hàng tháng, Văn phòng t ng h p chương trình công tác tháng sau c a Ngân hàng Nhà nư c trình Th ng c xem xét, quy t nh và thông báo cho các ơn v ; 4. Chương trình công tác tu n c a Th ng c, Phó Th ng c: a) Căn c chương trình công tác tháng và s ch o c a Th ng c, Văn phòng ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng chương trình công tác tu n, xin ý ki n c a Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c, g i l i Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c và các ơn v vào chi u th sáu hàng tu n thông qua m ng tin h c Ngân hàng Nhà nư c; b) Khi có s thay i chương trình công tác tu n c a Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c, Văn phòng k p th i c p nh t thông tin trên m ng tin h c c a Ngân hàng Nhà nư c và thông báo cho Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c và các ơn v , cá nhân liên quan bi t. 5. Chương trình công tác c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c: a) Căn c chương trình công tác c a Ngân hàng Nhà nư c và ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, Th trư ng các ơn v xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a ơn v và t ch c th c hi n. Chương trình, k ho ch c a ơn v ph i xác nh rõ l ch trình th c hi n công vi c, trách nhi m c a t ng t p th , cá nhân trong ơn v nh m b o m ti n công vi c theo chương trình công tác c a Ngân hàng Nhà nư c; b) Th trư ng ơn v có trách nhi m theo dõi, ôn c, ch o vi c tri n khai chương trình, k ho ch công tác c a ơn v . Trư ng h p do khó khăn ch quan, khách quan d n n không hoàn thành ư c công vi c theo k ho ch ã nh, Th trư ng ơn v ph i k p th i báo cáo Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách và thông báo cho Văn phòng i u ch nh và tìm gi i pháp kh c ph c. i u 13. Chu n b án 1. Căn c Chương trình công tác năm, Th trư ng ơn v ư c giao ch trì án ph i l p k ho ch chi ti t v vi c xây d ng án. Sau khi ư c Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách ng ý, ơn v ch trì ph i thông báo k ho ch ó n Văn phòng theo dõi, ôn c vi c th c hi n. ơn v ch trì ph i ph i h p ch t ch v i các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n úng k ho ch ã ư c phê duy t. 2. i v i vi c chuNn b các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, ngoài vi c tuân theo các quy nh t i Quy ch này còn ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Quy ch ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Ngân hàng Nhà nư c và các văn b n có liên quan.
 12. 3. Ngoài các quy nh t i Kho n 2 và 3 i u 12 c a Quy ch này, trư ng h p c n thi t ph i có b sung, i u ch nh khác liên quan n án, ơn v ch trì ph i xin ý ki n Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách và thông báo b ng văn b n cho Văn phòng và V Pháp ch x lý. i u 14. Quan h ph i h p trong chu n b án 1. Th trư ng ơn v ch trì xây d ng án (sau ây g i là ch án) m i Th trư ng các ơn v liên quan n bàn vi c chuNn b án ho c ngh c cán b tham gia chuNn b án. ơn v ư c m i có trách nhi m c ngư i tham gia theo ngh c a ch án. Ngư i ư c c là i di n c a ơn v tham gia chuNn b án ph i thư ng xuyên báo cáo và xin ý ki n Th trư ng ơn v trong quá trình tham gia xây d ng án. Các ho t ng ph i h p này không thay th ư c các th t c l y ý ki n chính th c quy nh t i Kho n 2 i u này. 2. Sau khi án ã ư c chuNn b xong, ch án ph i l y ý ki n chính th c c a các ơn v liên quan b ng các hình th c sau ây: a) T ch c h p: Ch án g i trư c gi y m i và tài li u h p n Th trư ng các ơn v liên quan. Ch án ch trì cu c h p, gi i thi u n i dung và thu th p ý ki n b sung hoàn ch nh án. Nh ng ý ki n th o lu n ph i ư c ghi vào biên b n có ch ký c a ch t a cu c h p. ơn v ư c m i h p ph i c i di n có thNm quy n n h p, phát bi u ý ki n c a Th trư ng ơn v (n u có) và báo cáo y k t lu n cu c h p cho Th trư ng ơn v bi t. Trư ng h p i di n ơn v ư c m i v ng m t, ch án g i ph n k t lu n có liên quan cho ơn v ó và Th trư ng ơn v ó ph i tr l i b ng văn b n; b) G i công văn l y ý ki n: Ch án g i b n d th o cu i cùng c a án và h sơ kèm theo n Th trư ng ơn v có liên quan l y ý ki n. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n, g i ch án trong th i h n nêu t i văn b n xin ý ki n; n u ch án không xác nh th i h n tr l i, thì ơn v ư c h i ý ki n ph i g i văn b n tr l i trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, tài li u. Văn b n góp ý ki n ph i ghi rõ nh ng i m ng ý, không ng ý, nh ng ki n ngh v vi c s a i, b sung. N u h sơ án chưa rõ ho c do v n ph c t p c n có thêm th i gian nghiên c u thì ơn v ư c h i ý ki n có quy n yêu c u ch án làm rõ ho c cung c p thêm các tài li u c n thi t và th a thu n th i h n tr l i, nhưng t i a không quá 10 ngày làm vi c; c) G i l y ý ki n qua m ng tin h c: N i dung và th i h n th c hi n như i m b Kho n 2 i u này. i u 15. Theo dõi và ánh giá k t qu th c hi n chương trình công tác 1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, Th trư ng các ơn v rà soát, th ng kê ánh giá vi c th c hi n chương trình công tác c a ơn v , g i Văn phòng t ng h p, báo cáo Th ng c v k t qu x lý các công vi c ư c giao, nh ng công vi c còn t n ng, hư ng x lý ti p theo, ki n ngh vi c i u ch nh, b sung chương trình công tác th i gian t i.
 13. 2. Phó Th ng c ư c phân công ph trách án có trách nhi m ch o các ơn v tri n khai th c hi n theo k ho ch ư c duy t; báo cáo Th ng c trư c khi nghi m thu, phê duy t ho c trình c p trên. 3. Văn phòng có nhi m v thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b án c a các ơn v ; hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cu i năm có báo cáo k t qu th c hi n chương trình công tác c a Ngân hàng Nhà nư c. K t qu th c hi n chương trình công tác ph i ư c coi là m t tiêu chí quan tr ng xem xét, ánh giá vi c hoàn thành nhi m v c a m i ơn v . Chương IV TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C C A LÃNH O NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C i u 16. Cách th c gi i quy t công vi c c a Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c 1. Th ng c, Phó Th ng c xem xét, gi i quy t công vi c trên cơ s Phi u trình gi i quy t công vi c c a Văn phòng và t trình c a các ơn v tham mưu. Các ki n ngh , xu t c a Chi nhánh, Văn phòng i di n, t ch c, ơn v s nghi p ư c thông qua các ơn v tham mưu trình Th ng c, Phó Th ng c gi i quy t. 2. Th ng c, Phó Th ng c ch trì h p, làm vi c v i lãnh o các cơ quan, t ch c, chuyên gia liên quan tham kh o ý ki n trư c khi gi i quy t nh ng v n quan tr ng, c n thi t mà chưa x lý ngay ư c b ng cách th c quy nh t i Kho n 1 i u này. 3. Các cách th c gi i quy t khác theo quy nh t i Quy ch này như i công tác và x lý công vi c t i cơ s , làm vi c tr c ti p v i các ơn v thu c ph m vi ph trách, ti p khách và các phương th c khác do Th ng c quy nh ho c u quy n. i u 17. Th t c g i văn b n, trình gi i quy t công vi c 1. Th t c trình Th ng c, Phó Th ng c gi i quy t công vi c: a) Công văn, t trình g i Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c ph i do Th trư ng ơn v ký và óng d u (n u có) theo úng thNm quy n. Trư ng h p Th trư ng ơn v i v ng u quy n cho c p phó ký thì ngư i ký ph i ch u trách nhi m v n i dung văn b n và báo cáo l i Th trư ng ơn v ; b) i v i nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v khác, trong h sơ trình nh t thi t ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n c a ơn v ó; c) H sơ trình i v i các án bao g m: - T trình Th ng c thuy t minh rõ n i dung chính c a án, lu n c c a các ki n ngh , các ý ki n khác nhau; - Văn b n c a ơn v thNm nh án theo quy nh c a pháp lu t;
 14. - Báo cáo gi i trình vi c ti p thu ý ki n tham gia c a các ơn v có liên quan, k c ý ki n tư v n khác (n u có); - K ho ch t ch c th c hi n khi án ư c thông qua, văn b n ư c ban hành, k ho ch và n i dung thông tin tuyên truy n c n thi t; - D th o án; - Các tài li u c n thi t khác. 2. Các công văn ngh gi i quy t công vi c ch g i m t b n chính n ơn v có thNm quy n gi i quy t. N u c n g i n các ơn v có liên quan bi t ho c ph i h p thì ch ghi tên các ơn v ó ph n nơi nh n c a văn b n. i u 18. Trách nhi m c a Văn phòng trong vi c trình Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c gi i quy t công vi c 1. Văn phòng trình Th ng c, Phó Th ng c nh ng v n thu c ph m vi gi i quy t c a Th ng c, Phó Th ng c. 2. Văn phòng có trách nhi m thNm tra v th t c, th th c i v i các h sơ, t trình c a ơn v . Trong th i h n 01 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, t trình úng th t c, Văn phòng trình Th ng c, Phó Th ng c x lý. N u h sơ trình còn thi u, th th c văn b n không úng quy nh, trong th i h n không quá 02 ngày làm vi c, Văn phòng tr l i h sơ trình và nêu rõ yêu c u ơn v th c hi n úng quy nh. Trư ng h p c bi t c n gi i quy t g p mà h sơ trình không y , Văn phòng v n trình Th ng c, Phó Th ng c x lý, ng th i báo cho ơn v trình b sung h sơ, tài li u c n thi t. 3. H sơ trình Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c ph i ư c Văn phòng l p danh m c (bao g m c h sơ trên máy vi tính) theo dõi quá trình x lý. 4. Quy trình, th t c x lý i v i h sơ trình là d th o văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n hư ng d n thi hành và Quy ch ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 19. X lý h sơ trình và thông báo k t qu 1. Ch m nh t 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, tài li u do Văn phòng trình, Th ng c, Phó Th ng c có trách nhi m x lý và có ý ki n chính th c vào Phi u trình gi i quy t công vi c c a Văn phòng ho c t trình c a ơn v . 2. i v i nh ng án, công vi c mà Th ng c, Phó Th ng c yêu c u tham kh o ý ki n tư v n c a các chuyên gia; yêu c u ch án và ơn v liên quan gi i trình trư c khi quy t nh, Văn phòng có trách nhi m ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b y n i dung Th ng c, Phó Th ng c h p, làm vi c v i chuyên gia, ch án và các ơn v có liên quan theo quy nh t i i u 20 c a Quy ch này.
 15. Trư ng h p c n thi t, Th ng c, Phó Th ng c có th u quy n cho Chánh Văn phòng ho c Th trư ng ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c ch trì các cu c h p quy nh t i Kho n 2 i u này và báo cáo b ng văn b n v i Th ng c, Phó Th ng c v k t qu cu c h p. 3. i v i nh ng công vi c ư c ưa ra l y ý ki n t i cu c h p Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c quy nh t i Kho n 3 i u 4 c a Quy ch này, Th ng c, Phó Th ng c theo lĩnh v c ư c phân công, xem xét n i dung và tính ch t c a t ng án quy t nh: a) Cho phép ch án hoàn thành th t c và ăng ký v i Văn phòng b trí chương trình h p Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c; b) Giao ch án chuNn b thêm n u xét th y n i dung chưa t yêu c u; c) Giao ch án làm th t c l y ý ki n các ơn v liên quan theo quy nh t i i m b Kho n 2 i u 14 c a Quy ch này. 4. Căn c ý ki n ch o c a Th ng c, Phó Th ng c v n i dung án, công vi c, Th trư ng ơn v ch trì ph i h p v i Văn phòng hoàn ch nh d th o văn b n ký ban hành. Nh ng n i dung có liên quan n cơ ch , chính sách thì nh t thi t ph i th hi n thành văn b n g i cho ơn v ho c a phương có liên quan. i v i các v n do ơn v trình v công vi c chuyên môn, không c n thi t ph i ra văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c, khi Th ng c, Phó Th ng c ã có ý ki n vào h sơ thì Văn phòng tr l i h sơ ho c thông báo cho ơn v trình bi t. 5. Ch m nh t 10 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c y h sơ trình c a ơn v , n u Th ng c, Phó Th ng c chưa có quy t nh x lý thì Văn phòng ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v trình bi t lý do. i u 20. T ch c h p x lý công vi c thư ng xuyên 1. Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách h p v i các chuyên gia, ch án và i di n các ơn v có liên quan nghe ý ki n tư v n, tham mưu trư c khi quy t nh gi i quy t công vi c. a) Trách nhi m c a Văn phòng: - ôn c ơn v ch án chuNn b y tài li u h p, g i gi y m i cùng tài li u n các thành ph n ư c m i trư c ngày h p ít nh t 03 ngày làm vi c (tr trư ng h p c bi t ư c Th ng c, Phó Th ng c ng ý g i tài li u mu n hơn); - ChuNn b a i m và các i u ki n ph c v cho cu c h p, ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n nhi m v này n u cu c h p ư c t ch c ngoài cơ quan Ngân hàng Nhà nư c; - Ghi biên b n cu c h p và ghi âm khi c n thi t; - Thông báo b ng văn b n k t lu n c a Th ng c, Phó Th ng c v n i dung cu c h p (n u c n).
 16. b) Trách nhi m c a ch án: - ChuNn b y tài li u h p theo thông báo c a Văn phòng; - ChuNn b ý ki n gi i trình các v n liên quan n n i dung h p; - Sau cu c h p ph i h p v i Văn phòng hoàn ch nh án ho c văn b n trình theo k t lu n c a Th ng c, Phó Th ng c. 2. Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c h p gi i quy t các công vi c quy nh t i Kho n 3 i u 4 c a Quy ch này, h p giao ban hàng tu n ho c h p thư ng kỳ hàng tháng, th c hi n theo các th t c liên quan quy nh t i Chương V c a Quy ch này. Chương V T CH C CÁC H I NGHN VÀ CU C H P i u 21. Các lo i h i ngh , cu c h p Căn c yêu c u công vi c và ph m vi lĩnh v c công tác, Ngân hàng Nhà nư c t ch c các h i ngh và cu c h p trên nguyên t c thi t th c, hi u qu và ti t ki m. 1. Các h i ngh g m: H i ngh toàn ngành, h i ngh chuyên (tri n khai, sơ k t, t ng k t m t ho c m t s chuyên ), h i ngh t p hu n công tác chuyên môn. 2. Các cu c h p do Th ng c, Phó Th ng c ch trì, g m: a) H p Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c thư ng kỳ hàng tháng ho c t xu t; b) H p giao ban Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c hàng tu n; c) Th ng c, Phó Th ng c h p, làm vi c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, lãnh o a phương t i tr s chính Ngân hàng Nhà nư c; d) Th ng c, Phó Th ng c h p, làm vi c v i a phương và ơn v trong ngành t i a phương, cơ s ; ) Các cu c h p khác c a Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c gi i quy t công vi c; e) Các cu c h p liên t ch gi a Th ng c v i Thư ng v Ban ch p hành các t ch c chính tr , chính tr - xã h i trong cơ quan Ngân hàng Nhà nư c. 3. Các cu c h p do Th trư ng ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c ch trì: a) Các cu c h p n i b ho c h p v i ơn v khác thu c Ngân hàng Nhà nư c gi i quy t công vi c theo ch c năng, nhi m v c a ơn v ; b) Các cu c h p làm vi c v i i di n các cơ quan liên quan Trung ương ho c a phương theo u quy n c a Th ng c, Phó Th ng c ph trách;
 17. 4. Các h i th o, to àm, thuy t trình, t p hu n,… (sau ây g i chung là h i th o) do Ngân hàng Nhà nư c t ch c ho c ph i h p v i ơn v khác t ch c. i u 22. Công tác chu n b h i ngh , h p, h i th o 1. Xây d ng k ho ch t ch c h i ngh , h p, h i th o: a) Văn phòng là ơn v u m i xây d ng k ho ch, t ch c và qu n lý các h i ngh , h p, h i th o (k c các h i ngh , h i th o qu c t ) c a Ngân hàng Nhà nư c. b) Khi có nhu c u t ch c h i ngh , h p, h i th o các ơn v g i Văn phòng d ki n k ho ch t ch c h i ngh , h p, h i th o, trong ó ph i th hi n rõ các n i dung: - N i dung h i ngh , h p, h i th o; - Thành ph n, th i gian, a i m; - D trù kinh phí (n i dung chi, ngu n tài chính); - Chương trình h i ngh , h p, h i th o; - Phân công chuNn b báo cáo; - Các v n c n thi t khác. c) Văn phòng thNm nh s c n thi t c a vi c t ch c h i ngh , h p, h i th o và các v n liên quan khác, trình Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c duy t. d) Khi xu t t ch c h i ngh , h p, h i th o ư c phê duy t, Văn phòng ph i h p v i ơn v ch c năng tri n khai các công vi c ti p theo t ch c h i ngh , h p, h i th o. 2. ThNm quy n phê duy t ch trương: a) Th ng c quy t nh các h i ngh , h p, h i th o: - H i ngh toàn ngành (trư ng h p ph i xin ý ki n c a Th tư ng Chính ph thì th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph ); - H i ngh chuyên , t p hu n toàn qu c; - H p Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c thư ng kỳ hàng tháng; - H p giao ban Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c hàng tu n; - Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c làm vi c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các cu c h i th o qu c t l n trong ngành ngân hàng thu c i tư ng ph i xin phép Th tư ng Chính ph ;
 18. - Các cu c h p khác c a Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c gi i quy t công vi c. b) Phó Th ng c quy t nh t ch c các cu c h p thu c lĩnh v c Phó Th ng c ư c phân công ph trách, g m: - Giao ban kh i; - H p làm vi c t i các ơn v , a phương; - H i ngh chuyên , t p hu n, h i th o (tr nh ng h i ngh thu c ph m vi, thNm quy n c a Th ng c); - Các cu c h p khác gi i quy t công vi c do Phó Th ng c ch trì. c) Th trư ng các ơn v quy t nh các cu c h p do lãnh o ơn v ch trì gi i quy t các công vi c chuyên môn và các công vi c khác theo ch c năng, nhi m v . 3. ChuNn b báo cáo: a) Văn phòng thông báo cho các ơn v liên quan bi t các báo cáo chính, báo cáo tóm t t và các tài li u c n ph i chuNn b . ơn v ch u trách nhi m n i dung ư c phân công d th o và trình Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách duy t báo cáo và các tài li u c n thi t khác. Th trư ng ơn v ư c phân công có trách nhi m ki m tra k v n i dung, hình th c các báo cáo, tài li u và trình Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách duy t; b) Th i h n trình Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c duy t báo cáo: - Các báo cáo chính ph c v h i ngh toàn ngành, h i ngh chuyên ph i g i Văn phòng trư c ngày h i ngh ít nh t 05 ngày làm vi c k p hoàn t t các th t c trình Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c phê duy t, tr trư ng h p c p bách ư c Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách ch p thu n; - Các chương trình, án ư c ưa ra xem xét t i cu c h p Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c ph i g i Th ng c, Phó Th ng c trư c khi h p 02 ngày; - Các báo cáo chuyên ph c v cu c h p và các bu i làm vi c khác c a Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c ph i g i Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách duy t trư c khi h p ít nh t 01 ngày; c) Các báo cáo thông qua Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c g m: Báo cáo t ng k t công tác ch o i u hành sáu tháng, m t năm, năm năm c a Ngân hàng Nhà nư c; Báo cáo t ng k t th c hi n các chương trình, d án, công vi c quy nh t i Kho n 3 i u 4 c a Quy ch này; Báo cáo k t qu tri n khai th c hi n các chương trình l n c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. M i h p: a) Chánh Văn phòng ký gi y m i i v i các cu c h p nêu t i Kho n 1, Kho n 2, i m b Kho n 3, Kho n 4 i u 21 c a Quy ch này và các cu c h p do ơn v tham
 19. mưu ch trì nêu t i i m a Kho n 3 i u 21 c a Quy ch này mà thành ph n tham d có các ơn v không ph i là ơn v tham mưu; b) Các cu c h p nêu t i Kho n 1, Kho n 2, i m b Kho n 3 i u 21 c a Quy ch này n u có m i lãnh o cơ quan Trung ương, lãnh o c p t nh và tương ương d h p thì Văn phòng trình Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c ký gi y m i; c) Th trư ng ơn v tham mưu ký gi y m i i v i các cu c h p n i b ho c h p v i các ơn v tham mưu khác gi i quy t công vi c theo ch c năng, nhi m v c a ơn v; d) Giám c Chi nhánh, Trư ng Văn phòng i di n, Th trư ng các t ch c, ơn v s nghi p ký gi y m i i v i các cu c h p do ơn v ch trì nêu t i Kho n 3 i u 21 c a Quy ch này. 5. In tài li u và chuNn b các i u ki n ph c v h i ngh , h p, h i th o: a) Văn phòng ch trì ph i h p v i ơn v ch c năng b trí a i m, th i gian h i ngh , h p, h i th o; b) Văn phòng ch u trách nhi m in n tài li u i v i các h i ngh , h p c a lãnh o ngành ho c do Chánh Văn phòng ký gi y m i. Các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m in n tài li u i v i các cu c h p do ơn v m i và ch trì; c) C c Qu n tr , Văn phòng i di n ho c Chi nhánh chuNn b các i u ki n h u c n ph c v h p theo ngh c a Văn phòng; d) Kinh phí h i ngh , h p, h i th o ư c chi theo quy nh chung c a Nhà nư c và k ho ch ư c duy t nhưng ph i b o m ti t ki m. i u 23. T ch c h i ngh , h p, h i th o 1. Tri n khai vi c t ch c: a) ơn v xu t t ch c h i ngh , h p, h i th o có trách nhi m: - D th o chương trình trình Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách phê duy t; - ChuNn b n i dung khai m c c a Th ng c, Phó Th ng c; - Phát tài li u cho i bi u; - ăng ký i bi u và n i dung tham lu n báo cáo ngư i ch trì và x lý nh ng tình hu ng c n thi t khác; - D n chương trình i v i h i ngh , h p, h i th o do Th ng c ho c Phó Th ng c ph trách ch trì; - B trí thư ký ghi chép n i dung, biên b n h i ngh , h p, h i th o (n u c n).
 20. b) Ngư i ch trì có trách nhi m: - i u hành h i ngh , h p, h i th o theo chương trình d ki n, tuỳ theo yêu c u th c t có th quy t nh i u ch nh chương trình h i ngh , h p, h i th o nhưng ph i thông báo nh ng ngư i tham d bi t; - K t lu n rõ ràng v các n i dung, chuyên ã ư c th o lu n trong h i ngh , h p, h i th o. 2. Thông báo k t qu h i ngh , h p, h i th o: a) Văn phòng d th o thông báo k t lu n c a Th ng c t i h i ngh toàn ngành, cu c h p Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c thư ng kỳ, giao ban Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c hàng tu n và các cu c h p c a Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, các a phương và ơn v trong ngành; trình Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c duy t trư c khi Chánh Văn phòng ký ban hành; b) Các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c d th o thông báo ý ki n k t lu n, ch o c a Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c t i h i ngh chuyên v lĩnh v c chuyên môn c a ơn v và g i Văn phòng trình Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c duy t trư c khi Chánh Văn phòng ký ban hành. 3. Báo cáo k t qu h i ngh , h p, h i th o: a) Phó Th ng c ph trách báo cáo k t qu h i ngh , h p, h i th o do mình ch trì v i Th ng c sau khi h i ngh , h p, h i th o k t thúc; b) i v i h i ngh , h p, h i th o do Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c u quy n cho Th trư ng các ơn v ch trì, sau khi k t thúc, ngư i ư c u quy n ph i báo cáo Th ng c và Phó Th ng c ph trách v k t qu h i ngh , h p, h i th o và nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a ơn v Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c x lý k p th i. 4. Các công vi c sau h i ngh , h p, h i th o: Văn phòng cùng ơn v ư c phân công có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nh ng n i dung Lãnh o Ngân hàng Nhà nư c ã k t lu n t i các h i ngh , h p, h i th o; ki m tra, ôn c, t ng h p báo cáo Th ng c v k t qu th c hi n k t lu n ó. i u 24. T ch c h i ngh , h i th o qu c t thu c i tư ng ph i xin phép Th tư ng Chính ph Vi c t ch c h i ngh , h i th o qu c t c a Ngân hàng Nhà nư c thu c i tư ng ph i xin phép Th tư ng Chính ph th c hi n theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam, các quy nh t i Quy ch này và các quy nh liên quan khác c a pháp lu t. Chương VI BAN HÀNH VĂN B N C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C
Đồng bộ tài khoản