Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 9 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 31/2008/Q -UBND Qu n 9, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG N I V QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v , Phòng N i v thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng N i v qu n 9. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký và bãi b nh ng quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG N I V THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 9) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí, ch c năng 1. Phòng N i v là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: t ch c, biên ch các cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c; c i cách hành chính; chính quy n a phương; a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; cán b , công ch c phư ng; H i, t ch c phi chính ph ; văn thư, lưu tr nhà nư c; tôn giáo; thi ua, khen thư ng. 2. Phòng N i v có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S N iv . Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Trình y ban nhân dân qu n các văn b n hư ng d n v công tác n i v trên a bàn và t ch c tri n khai th c hi n theo quy nh. 2. Trình y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh, ch th ; quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. 3. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý ư c giao. 4. V t ch c, b máy: - Tham mưu giúp y ban nhân dân qu n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các cơ quan chuyên môn qu n theo hư ng d n c a y ban nhân dân thành ph .
  3. - Trình y ban nhân dân qu n quy t nh ho c y ban nhân dân qu n trình c p có thNm quy n quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n. - Xây d ng án thành l p, sáp nh p, gi i th các t ch c s nghi p trình c p có thNm quy n quy t nh. - Tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh thành l p, gi i th , sáp nh p các t ch c ph i h p liên ngành qu n theo quy nh c a pháp lu t. 5. V qu n lý và s d ng biên ch hành chính, s nghi p: - Tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n phân b ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p hàng năm. - Giúp y ban nhân dân qu n hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, s d ng biên ch hành chính, s nghi p. - Giúp y ban nhân dân qu n t ng h p chung vi c th c hi n các quy nh v ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các cơ quan chuyên môn, t ch c s nghi p thu c qu n và y ban nhân dân phư ng. 6. V công tác xây d ng chính quy n: - Giúp y ban nhân dân qu n và các cơ quan có thNm quy n t ch c th c hi n vi c b uc i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân theo phân công c a y ban nhân dân qu n và hư ng d n c a y ban nhân dân thành ph . - Th c hi n các th t c Ch t ch y ban nhân dân qu n phê chuNn các ch c danh lãnh o c a y ban nhân dân phư ng; giúp y ban nhân dân qu n trình y ban nhân dân thành ph phê chuNn các ch c danh b u c theo quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n xây d ng án thành l p m i, nh p, chia, i u ch nh a gi i hành chính trên a bàn qu n y ban nhân dân trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. Ch u trách nhi m qu n lý h sơ, m c, ch gi i, b n a gi i hành chính c a qu n. - Giúp y ban nhân dân qu n trong vi c hư ng d n thành l p, gi i th , sáp nh p và ki m tra, t ng h p báo cáo v ho t ng c a khu ph , t dân ph trên a bàn qu n theo quy nh; b i dư ng công tác cho Trư ng, Phó khu ph , t dân ph . 7. Giúp y ban nhân dân qu n trong vi c hư ng d n, ki m tra t ng h p báo cáo vi c th c hi n pháp lu t v dân ch cơ s i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, phư ng trên a bàn qu n. 8. V cán b , công ch c, viên ch c: - Tham mưu giúp y ban nhân dân qu n trong vi c tuy n d ng, s d ng, i u ng, b nhi m, b nhi m l i, ánh giá; th c hi n chính sách, ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v và ki n th c qu n lý i v i cán b , công ch c, viên ch c.
  4. - Th c hi n vi c tuy n d ng, qu n lý công ch c phư ng và th c hi n chính sách i v i cán b , công ch c và cán b không chuyên trách phư ng theo phân c p. 9. V c i cách hành chính: - Giúp y ban nhân dân qu n tri n khai, ôn c, ki m tra các cơ quan chuyên môn thu c qu n và y ban nhân dân phư ng th c hi n công tác c i cách hành chính a phương. - Tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n v ch trương, bi n pháp Ny m nh c i cách hành chính trên a bàn qu n. - T ng h p công tác c i cách hành chính trên a bàn qu n, sau ó báo cáo y ban nhân dân qu n và thành ph . 10. Giúp y ban nhân dân qu n th c hi n qu n lý nhà nư c v t ch c và ho t ng c a H i và t ch c phi chính ph trên a bàn. 11. V công tác văn thư, lưu tr : - Hư ng d n ki m tra các cơ quan, ơn v trên a bàn qu n ch p hành ch , quy nh c a pháp lu t v công tác văn thư, lưu tr . - Hư ng d n ki m tra chuyên môn, nghi p v v thu th p, b o v , b o qu n và t ch c s d ng tài li u lưu tr i v i các cơ quan, ơn v trên a bàn qu n. 12. V công tác tôn giáo: - Giúp y ban nhân dân qu n ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v tôn giáo và công tác tôn giáo trên a bàn qu n. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn cùng c p th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tôn giáo trên a bàn theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. 13. V công tác thi ua, khen thư ng: - Tham mưu, xu t v i y ban nhân dân qu n t ch c các phong trào thi ua và tri n khai th c hi n chính sách khen thư ng c a ng và Nhà nư c trên a bàn qu n; làm nhi m v thư ng tr c c a H i ng Thi ua - Khen thư ng c p qu n. - Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch, n i dung thi ua, khen thư ng trên a bàn qu n; xây d ng, qu n lý và s d ng qu thi ua, khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 14. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t các khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m v công tác n i v theo thNm quy n.
  5. 15. Th c hi n công tác th ng kê, thông tin, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n và Giám c S N i v v tình hình, k t qu tri n khai công tác n i v trên a bàn qu n. 16. T ch c tri n khai, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c v công tác n i v trên a bàn qu n. 17. Qu n lý t ch c, biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a Phòng N i v theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a y ban nhân dân qu n. 18. Qu n lý tài chính, tài s n c a Phòng N i v theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a y ban nhân dân qu n. 19. Giúp y ban nhân dân qu n quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân phư ng v công tác n i v và các lĩnh v c công tác khác ư c giao trên cơ s quy nh c a pháp lu t và theo hư ng d n c a S N i v . 20. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a y ban nhân dân qu n. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c - Phòng N i v do Trư ng phòng ph trách, có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng và các cán b , công ch c chuyên môn. - Trư ng Phòng N i v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S N i v v th c hi n các m t công tác chuyên môn, nghi p v và trư c pháp lu t v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao và toàn b ho t ng c a Phòng. - Phó Trư ng phòng giúp Trư ng phòng ph trách và theo dõi m t s m t công tác; ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Khi Trư ng phòng v ng m t, m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. - Các Phó Trư ng phòng ư c ký và óng d u c a Phòng i v i nh ng công vi c mà Trư ng phòng phân công ph trách c th . - Cán b , công ch c chuyên môn làm công tác qu n lý nhà nư c v n i v trên a bàn qu n ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. - Vi c b nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, t ch c, th c hi n ch , chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t.
  6. i u 4. Biên ch Biên ch c a Phòng N i v do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh d a trên ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c. 2. Phòng N i v làm vi c theo ch th trư ng. 3. Trư ng phòng ph trách, i u hành các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 4. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 5. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t. 6. Cán b , công ch c c a Phòng u có ch c danh, ư c phân công nhi m v c th và mang th công ch c theo quy nh. 7. Cán b , công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o Phòng, c a ng nghi p, cũng như c a các ơn v n liên h công tác. i u 6. Ch h i h p, báo cáo 1. Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. 2. Hàng tháng h p cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh trên a bàn qu n. 3. Phòng N i v có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n ho c c a lãnh o S N i v . 4. L ch làm vi c v i các t ch c và cá nhân có liên quan, th hi n trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c Phòng chuNn b chu áo gi i
  7. quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. 5. Hàng quý, 06 tháng và cu i năm Phòng N i v báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. i u 7. Các m i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: - Phòng N i v ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng. Trư ng phòng tr c ti p nh n s ch o và n i dung công tác t Ch t ch y ban nhân dân qu n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v nh ng m t công tác ã ư c phân công. - Trư ng h p H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p H i ng nhân dân. 2. i v i Ban T ch c Qu n y: Là m i quan h ph i h p th c hi n công vi c có liên quan theo quy nh c a qu n, tham gia bàn b c trong vi c gi i quy t nh ng v n t ch c cán b thu c di n Qu n y qu n lý theo ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao, ng th i thư ng xuyên liên h n m ch trương c a c p y qua t ng th i kỳ v công tác t ch c và cán b có k ho ch th c hi n th ng nh t. 3. iv iS N iv : Phòng N i v qu n ch u s hư ng d n, ki m tra và thanh tra v chuyên môn, nghi p v các m t công tác do S N i v th ng nh t qu n lý. Trư ng Phòng N i v t ch c th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a S N i v . 4. i v i các cơ quan chuyên môn khác: - Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. - Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan chuyên môn khác, Trư ng Phòng N i v ch ng t p h p ý ki n và trình y ban nhân dân qu n quy t nh. - Cùng v i các cơ quan chuyên môn trao i, bàn b c không ng ng c i ti n s phân công rành m ch rõ ràng v trách nhi m và quy n h n c a t ng cơ quan. C i ti n l l i làm vi c, các m i quan h công tác, xác nh biên ch qu ti n lương hàng năm, xây d ng i ngũ cán b , công ch c b o m cho t ng cơ quan phát huy y nhi m v qu n lý nhà nư c và công tác chuyên môn, nghi p v ư c y ban nhân dân qu n phân công. Nh m th c hi n hoàn thành t t nhi m v , k ho ch kinh t - xã h i hàng năm c a a phương.
  8. 5. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n: Khi M t tr n T qu c và các oàn th có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 6. i v i y ban nhân dân phư ng: Phòng N i v không ph i là cơ quan c p trên c a y ban nhân dân phư ng nhưng v chuyên môn nghi p v , Phòng có trách nhi m: - Hư ng d n y ban nhân dân phư ng th c hi n các m t công tác: t ch c các cu c b u c , ho t ng c a H i ng nhân dân, ho t ng c a y ban nhân dân, công tác a gi i hành chính, th c hi n v quy nh phân công, áp d ng gi i quy t ch , chính sách i v i cán b , công ch c phư ng và ki m tra ôn c các m t công tác khác thu c ph m vi Phòng qu n lý. - Th c hi n ch thanh tra, ki m tra ngành a phương khi y ban nhân dân qu n yêu c u. - y ban nhân dân phư ng th c hi n theo s hư ng d n chuyên môn c a Phòng N i v , n u có v n nào chưa th ng nh t thì báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Trư ng Phòng N i v và Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c thì xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét s a i, b sung Quy ch cho phù h p. i u 9. Vi c s a i, b sung ho c bãi b Quy ch do Ch t ch y ban nhân dân qu n ký ban hành m i có giá tr ./.
Đồng bộ tài khoản