Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 31/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN TUYÊN TRUY N, PH BI N PHÁP LU T CHO NGƯ I LAO NG VÀ NGƯ I S D NG LAO NG TRONG CÁC LO I HÌNH DOANH NGHI P T 2009 N 2012 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n 2012; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p giai o n 2009 – 2012, v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU C A ÁN 1. M c tiêu chung Ti p t c t o s chuy n bi n m nh m v ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t nói chung, pháp lu t lao ng nói riêng i v i ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng, xây d ng quan h lao ng hài hòa t i các doanh nghi p, góp ph n thúc Ny s n xu t phát tri n, n nh xã h i, xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 2. M c tiêu c th n h t năm 2012, ph n u t 95% ngư i s d ng lao ng ư c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và 70% ngư i lao ng ư c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i quy n và nghĩa v c a công dân và ngư i lao ng. II. N I DUNG HO T NG C A ÁN
 2. 1. Kh o sát i m xác nh rõ hơn nh ng n i dung c n ưu tiên và các phương th c phù h p nh t i v i t ng i tư ng, t ng lo i hình doanh nghi p, t ng vùng, làm cơ s xây d ng k ho ch ho t ng, xu t chính sách khuy n khích các doanh nghi p tuyên truy n, ph bi n pháp lu t và ánh giá tác ng, hi u qu sau khi th c hi n án. 2. Nghiên c u xây d ng và tri n khai th c hi n chính sách khuy n khích các doanh nghi p tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. 3. Xây d ng ngu n tài li u v pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p; quy n, nghĩa v công dân và ngư i lao ng tuyên truy n, ph bi n cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. 4. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p; quy n, nghĩa v công dân và ngư i lao ng trên các phương ti n thông tin i chúng. 5. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p; quy n, nghĩa v công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p Nhà nư c và lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. 6. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng, pháp lu t công oàn và các quy nh pháp lu t liên quan t i quy n và nghĩa v công dân cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 7. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p cho ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 8. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a h p tác xã và quy n, nghĩa v c a công dân trong các h p tác xã theo mô hình doanh nghi p. 9. Giám sát, ánh giá, t ng k t vi c th c hi n các ho t ng và toàn b án. (Các ho t ng c a án ư c phân thành 5 Ti u án nêu t i Ph l c kèm theo). III. NGU N KINH PHÍ TH C HI N ÁN 1. Ngu n kinh phí th c hi n án do ngân sách Nhà nư c c p theo phân c p hi n hành và các ngu n kinh phí huy ng, tài tr khác. 2. i v i ngu n kinh phí c a án do ngân sách trung ương c p hàng năm, các B , ngành, cơ quan Trung ương ư c phân công ch trì th c hi n các ti u án c a án có trách nhi m l p d toán kinh phí chi ti t (ph n kinh phí do ngân sách trung ương b o m) g i v B Lao ng – Thương binh và Xã h i t ng h p g i B Tài chính trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và b trí vào d toán ngân sách hàng năm c a các cơ quan, t ch c ch trì các ti u án.
 3. 3. Kinh phí th c hi n án a phương do ngân sách a phương b trí. Hàng năm, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c các n i dung ho t ng c a án thu c a phương mình l p d toán kinh phí trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua. 4. Vi c l p d toán chi ti t hàng năm ư c th c hi n theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c trên cơ s các n i dung c a án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Các B , ngành, a phương, t ch c, ch trì các ti u án ph i ch u trách nhi m quy t toán v i B Tài chính v ngân sách và báo cáo B Lao ng – Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo chung c a án. IV. T CH C TH C HI N ÁN 1. Ph m vi th i gian th c hi n án ư c tri n khai th c hi n t năm 2009 n 2012 t i c p trung ương và t i các a phương trong c nư c. 2. T ch c i u hành án - Thành l p Ban i u hành án do Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i làm Trư ng ban, các thành viên là i di n lãnh o B Tư pháp, B Tài chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam. - T Thư ký giúp vi c Ban i u hành do Trư ng ban quy t nh thành l p. - Các cơ quan, t ch c ư c phân công ch trì các ho t ng c a án thành l p T công tác ho c b ph n chuyên trách ch o, i u hành và qu n lý vi c tri n khai th c hi n các ho t ng ó và ph i h p v i Ban i u hành án. 3. Phân công trách nhi m - B Lao ng – Thương binh và Xã h i là cơ quan ch trì án, t ch c ph i h p, ki m tra, ánh giá, t ng k t và báo cáo vi c th c hi n các ho t ng c a án trên ph m vi c nư c; ch trì th c hi n Ti u án 1 c a án g m các ho t ng: kh o sát; biên so n tài li u ngu n; t p hu n, b i dư ng i ngũ cán b làm công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho các doanh nghi p; t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p nhà nư c; ho t ng truy n thông chung c a án; ho t ng ch o i m và nhân i n hình; giám sát, ánh giá án. - B Tư pháp: ch o, tư v n v phương pháp th c hi n tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam xây d ng chính sách khuy n khích doanh nghi p ch ng t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng; ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan khác trong vi c so n th o tài li u, ào t o cán b và t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp
 4. lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p. - B Tài chính: ch trì th c hi n Ti u án 2: nghiên c u xây d ng chính sách khuy n khích các doanh nghi p ch ng t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t; ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tư pháp, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam giám sát, ánh giá vi c th c hi n chính sách khuy n khích doanh nghi p ch ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t; b o m và hư ng d n s d ng kinh phí c a án. - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam: ch trì th c hi n Ti u án 3 v tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng, pháp lu t công oàn và m t s n i dung pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; tham gia các ho t ng chung c a án. - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam: ch trì th c hi n Ti u án 4 v tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng, pháp lu t công oàn và m t s n i dung pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p cho ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; tham gia các ho t ng chung c a án. - Liên minh H p tác xã Vi t Nam: ch trì th c hi n Ti u án 5 v tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và m t s n i dung pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a h p tác xã và quy n, nghĩa v c a công dân và ngư i lao ng trong các h p tác xã theo mô hình doanh nghi p; tham gia các ho t ng chung c a án. - B Thông tin và Truy n thông: ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch o vi c xây d ng, c ng c , duy trì và nâng cao ch t lư ng các chuyên trang, chuyên m c thông tin ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân trên các phương ti n thông tin i chúng. - Các B , ngành liên quan: theo ch c năng, nhi m v c a mình và theo quy nh t i Ngh nh s 66/2008/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p, có trách nhi m ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam tri n khai các ho t ng c a án này. - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: theo ch c năng, nhi m v c a mình và theo quy nh t i Ngh nh s 66/2008/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghi p, ch ng b o m kinh phí t ngu n ngân sách c a a phương, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan, t ch c liên quan tri n khai các ho t ng c a án này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành.
 5. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP, BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (5b). ÁN TUYÊN TRUY N, PH BI N PHÁP LU T CHO NGƯ I LAO NG, NGƯ I S D NG LAO NG TRONG CÁC LO I HÌNH DOANH NGHI P T NĂM 2009 N NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) I. S C N THI T XÂY D NG ÁN 1. Ch trương c a ng và Nhà nư c v công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân, xác nh rõ: “Ph bi n, giáo d c pháp lu t là m t b ph n c a công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, là nhi m v c a toàn b h th ng chính tr t dư i s lãnh o c a ng”. Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân, trong ó nh n m nh: “Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c n ph i ư c ti n hành m t cách thư ng xuyên, liên t c và t m cao hơn nh m làm cho cán b và nhân dân
 6. hi u bi t và ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t áp ng yêu c u xây d ng Nhà nư c pháp quy n Vi t Nam xã h i ch nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. T i Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 03 năm 2008 phê duy t Chương trình ph bi n giáo d c pháp lu t t năm 2008 n 2012, Th tư ng Chính ph ã giao B Lao ng – Thương binh và Xã h i: “Ch o, hư ng d n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c: vi c làm, d y ngh , lao ng, ti n lương, ti n công, b o hi m xã h i, an toàn lao ng cho các doanh nghi p và các chính sách, pháp lu t i v i ngư i có công, b o tr xã h i, b o v và chăm sóc tr em, bình ng gi i, phòng, ch ng t n n xã h i; ch trì xây d ng và tri n khai th c hi n có hi u qu án tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p”. 2. Th c tr ng công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t nư c ta trong th i gian qua Ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng các doanh nghi p th i gian qua ư c các cơ quan qu n lý nhà nư c và các t ch c oàn th các c p tích c c tri n khai và t ư c nhi u k t qu quan tr ng, t ng bư c làm chuy n bi n nh n th c v pháp lu t c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. Tuy nhiên, như ã nêu trong báo cáo t ng k t 5 năm th c hi n Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph t năm 2003 n năm 2007 và k t qu nghiên c u th c tr ng công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong th i gian qua và k t qu kh o sát th c t tình hình ph bi n pháp lu t lao ng t i 15 doanh nghi p t i H i Dương do Ban So n th o án ti n hành tháng 7 năm 2008 (có báo cáo kèm theo) ã ch rõ: bên c nh nh ng k t qu t ư c, th c ti n ho t ng trong th i gian qua cho th y công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t nói chung, trong ó có công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p còn nh ng h n ch sau ây: Th nh t, nh n th c pháp lu t và ý th c tuân th pháp lu t c a ngư i dân nói chung, c a ngư i lao ng nói riêng v n còn th p và không ng u. Th hai, h th ng văn b n quy ph m pháp lu t ư c ban hành ngày càng nhi u v i s lư ng l n, l i liên t c s a i, b sung nên vi c t ch c tuyên truy n, ph bi n n t t c các i tư ng chưa k p th i, thi u tr ng tâm, tr ng i m. Hình th c, phương pháp tuyên truy n, ph bi n pháp lu t chưa th t s phù h p v i tính ch t công vi c, i u ki n làm vi c c a t ng i tư ng ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p khác nhau. Ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v n mang n ng tính hành chính, thi u s ch ng tham gia t phía các i tư ng ư c tuyên truy n. Th ba, i ngũ cán b làm công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t t i doanh nghi p còn ít v s lư ng, chưa ư c ào t o, b i dư ng thích h p v ki n th c pháp lu t và k năng truy n t, ph n ông trong s h l i làm vi c kiêm nhi m, do ó ch t lư ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t chưa cao.
 7. Th tư, u tư cho công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t chưa úng m c: phân b kinh phí c a ngân sách còn quá ít, l i thi u t p trung nên hi u qu còn h n ch . Doanh nghi p chưa quan tâm u tư kinh phí cho các ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t t i doanh nghi p. Th năm, s ph i h p gi a các cơ quan, oàn th liên quan chưa th c s ng b và ch t ch , d n n b tr ng a bàn ho c trùng l p, gây lãng phí. 3. Nhu c u tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong giai o n t nay t i 2012. Hi n nay, dân s c a Vi t Nam là 85 tri u ngư i, trong ó l c lư ng lao ng là 46,61 tri u ngư i, chi m 54,8% t ng dân s ; s lao ng làm công ăn lương chi m kho ng 26,31% l c lư ng lao ng xã h i. Theo s li u Niên giám th ng kê năm 2007 c a T ng c c Th ng kê, tính n 31 tháng 12 năm 2006 s lư ng doanh nghi p và ngư i lao ng phân b theo khu v c và thành ph n kinh t như sau: STT Khu v c và thành ph n kinh t S lư ng doanh S lư ng ngư i nghi p lao ng 1 Doanh nghi p Nhà nư c, trong ó: 3.720 1,94 tri u ngư i + DN nhà nư c TW 1.758 + DN nhà nư c a phương 1.962 2 Doanh nghi p dân doanh 123.392 3,37 tri u ngư i 3 Doanh nghi p có v n u tư nư c 4.220 1,45 tri u ngư i ngoài Ngoài ra còn có kho ng 2 tri u ngư i lao ng làm vi c trong 5.326 h p tác xã theo mô hình doanh nghi p, t n t i quan h lao ng và hàng năm có kho ng 80.000 ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c theo h p ng có th i h n nư c ngoài c n ư c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t trong khuôn kh án này. D báo n năm 2010, dân s Vi t Nam t kho ng 88,3 tri u ngư i, trong ó l c lư ng lao ng là 49,5 tri u ngư i, chi m 56% t ng dân s , lao ng làm công ăn lương có kho ng 15 tri u ngư i, chi m 30% l c lư ng lao ng xã h i, trong ó kho ng 12 tri u ngư i làm vi c trong 300.000 doanh nghi p; lao ng qua ào t o t 50%, trong ó qua ào t o ngh t 32%. V i th c tr ng và d báo trên, òi h i ph i ti p t c i m i cơ ch , chính sách và có gi i pháp ng b , toàn di n Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. Vì v y, án “Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p cho giai o n 2009 – 2012” là h t s c c n thi t và c p bách
 8. t o chuy n bi n th c s trong nh n th c và trong th c hi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v c a công dân, áp ng yêu c u i m i và phát tri n c a t nư c. II. QUAN I M CH O XÂY D NG ÁN 1. Vi c xây d ng án ph i th ch hóa quan i m ch o c a ng, Nhà nư c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t nêu t i Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa IX), Ngh quy t s 61/2007/NQ- CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph và Quy t nh s 1129/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai ch th s 22/CT-TƯ c a Ban Bí thư v tăng cư ng công tác lãnh o, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p. 2. Vi c xây d ng án ph i bám sát m c tiêu, yêu c u c a Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n 2012 ban hành kèm theo Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , ng th i b o m các ho t ng có tr ng tâm, tr ng i m phù h p v i i tư ng là ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p khác nhau. 3. án ph i kh c ph c ư c nh ng h n ch , b t c p hi n nay trong công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p, m b o k th a, phát huy các k t qu ã t ư c, i m i hình th c và phương th c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t và nâng cao ch t lư ng n i dung tuyên truy n, ph bi n pháp lu t. 4. án ph i m b o tính khoa h c, th c ti n và ng b , l ng ghép v i các chương trình, án hi n hành t n d ng t i a m i ngu n l c, tránh lãng phí, ph i h p s tham gia c a các B , ngành, các t ch c oàn th , c bi t khuy n khích s ch ng tham gia c a các doanh nghi p vào vi c t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t t i doanh nghi p b o m hi u qu lâu b n. III. CÁC M C TIÊU C A ÁN 1. M c tiêu chung Ti p t c t o s chuy n bi n m nh m v ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t nói chung, pháp lu t lao ng nói riêng c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng, xây d ng m i quan h lao ng hài hòa t i các doanh nghi p, góp ph n thúc Ny s n xu t phát tri n, n nh xã h i, xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 2. M c tiêu c th n h t năm 2012, ph n u t 95% ngư i s d ng lao ng ư c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và 70% ngư i lao ng ư c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i quy n và nghĩa v c a công dân và ngư i lao ng.
 9. - i v i ngư i s d ng lao ng: d báo n năm 2010 s lư ng doanh nghi p s tăng lên n 300.000, trong s ó ph n ông ch doanh nghi p ã tìm hi u pháp lu t lao ng trư c khi kh i nghi p, do ó t ch tiêu 95% ngư i s d ng lao ng ư c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, án c n tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p cho kho ng 200.000 i di n c a ngư i s d ng lao ng ( i v i các doanh nghi p l n, các hi p h i ít nh t có 02 i di n, còn i v i doanh nghi p v a và nh , k c h p tác xã ít nh t 01 i di n). - i v i ngư i lao ng: D báo n năm 2010 có kho ng 12 tri u lao ng làm vi c trong các lo i hình doanh nghi p và kho ng 02 tri u lao ng làm vi c trong các h p tác xã theo mô hình doanh nghi p và 50% trong s ó ã qua ào t o, nghĩa là ã ư c giáo d c pháp lu t, vì v y t ư c ch tiêu 70% s ngư i lao ng ư c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, án ph i t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i quy n và nghĩa v công dân cho kho ng 04 tri u ngư i lao ng trong các lo i hình doanh nghi p trong giai o n 04 năm 2009 – 2012. IV. N I DUNG C A ÁN 1. Kh o sát i m xác nh rõ hơn nh ng n i dung c n ưu tiên và các phương th c phù h p nh t i v i t ng i tư ng, t ng lo i hình doanh nghi p, t ng vùng, làm cơ s xây d ng K ho ch ho t ng, xu t chính sách khuy n khích các doanh nghi p tuyên truy n, ph bi n pháp lu t và ánh giá tác ng, hi u qu sau khi th c hi n án. 2. Nghiên c u xây d ng và tri n khai th c hi n chính sách khuy n khích các doanh nghi p tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. 3. Xây d ng ngu n tài li u v pháp lu t lao ng và các quy nh lu t pháp liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân tuyên truy n, ph bi n cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. 4. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân và ngư i lao ng trên các phương ti n thông tin i chúng. 5. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p Nhà nư c và lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. 6. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng, pháp lu t công oàn và các quy nh pháp lu t liên quan t i quy n, nghĩa v công dân cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài.
 10. 7. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p cho ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 8. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a h p tác xã và quy n, nghĩa v công dân trong các H p tác xã theo mô hình doanh nghi p. 9. Giám sát, ánh giá, t ng k t vi c th c hi n các ho t ng và toàn b án. (Các ho t ng c a án ư c phân thành 5 Ti u án và ư c mô t chi ti t t i Ph l c kèm theo). V. CÁC GI I PHÁP TH C HI N ÁN 1. Gi i pháp v chính sách Xây d ng chính sách khuy n khích các doanh nghi p ch ng t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân t i doanh nghi p cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng bao g m: + Chính sách khuy n khích doanh nghi p óng góp kinh phí cho ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t t i doanh nghi p; + Ch h tr cho i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i doanh nghi p; + Khuy n khích ưa công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân thành m t n i dung trong th a ư c lao ng t p th c p ngành và c p doanh nghi p. 2. Các gi i pháp v cơ ch - Cơ ch huy ng ngu n l c tuyên truy n ph bi n pháp lu t: + Tăng cư ng u tư c a Nhà nư c cho công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân t i doanh nghi p cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng; + Khuy n khích s óng góp tài chính c a doanh nghi p cho các ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t t i doanh nghi p; + Huy ng các ngu n h tr khác (các d án do nư c ngoài tài tr , l ng ghép các chương trình, d án ang tri n khai...) - Cơ ch phân c p và ph i h p: Các ho t ng c a án ư c phân thành 5 Ti u án theo nhóm i tư ng và ư c giao cho t ng cơ quan, t ch c ch trì, có phân nh trách nhi m gi a các cơ quan, t
 11. ch c c p Trung ương v i c p a phương ch ng xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n và ánh giá k t qu c a án. - Cơ ch giám sát, ánh giá: + Tăng cư ng hi u qu ho t ng giám sát c a các B , ngành liên quan; + Phát huy cơ ch ph i h p công tác gi a B Lao ng – Thương binh và Xã h i, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam; + Huy ng s tham gia c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng vào vi c thi t k , th c hi n và giám sát vi c th c hi n các ho t ng c a án. 3. Các gi i pháp v chuyên môn, k thu t tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan n quy n và nghĩa v công dân t i các doanh nghi p. - B i dư ng nâng cao trình hi u bi t pháp lu t và k năng ph bi n, tuyên truy n pháp lu t cho i ngũ cán b làm công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t thu c ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i, thu c h th ng công oàn và thu c các t ch c i di n cho ngư i s d ng lao ng, t c p trung ương, t nh, huy n xu ng c p khu công nghi p, khu ch xu t và c p doanh nghi p. - T p trung tuyên truy n, ph bi n nh ng n i dung tr ng tâm, tr ng i m theo t ng i tư ng, t ng lo i hình doanh nghi p, ngành ngh s n xu t kinh doanh và theo t ng vùng mi n. - i m i, nâng cao hi u qu các hình th c, phương pháp ph bi n, tuyên truy n pháp lu t: k t h p các phương th c truy n th ng v i các phương th c hi n i, k t h p ng d ng công ngh thông tin phù h p v i t ng n i dung, t ng i tư ng, t ng vùng. - K t h p vi c xây d ng mô hình i m v i nhân r ng i n hình, k t h p vi c k p th i bi u dương, khuy n khích các i n hình tiên ti n v i vi c x ph t nghiêm minh và gây dư lu n xã h i phê phán nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. VI. T CH C TH C HI N ÁN 1. Ph m vi, th i gian án ư c tri n khai th c hi n t 2009 n 2012 t i các a phương trong c nư c. 2. T ch c i u hành án - Thành l p Ban i u hành án do Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i làm Trư ng ban, các thành viên là i di n lãnh o B Tư pháp, B Tài chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam. - T Thư ký giúp vi c Ban i u hành do Trư ng ban quy t nh thành l p.
 12. - Các cơ quan, t ch c ư c phân công ch trì các ho t ng thành l p T công tác ho c b ph n chuyên trách ch o, i u hành và qu n lý vi c th c hi n các ho t ng ó, và ph i h p v i Ban i u hành chung c a án. 3. Phân công trách nhi m - B Lao ng – Thương binh và Xã h i là cơ quan ch trì án, t ch c ph i h p, ki m tra, ánh giá, t ng k t và báo cáo vi c th c hi n các ho t ng c a án trên ph m vi c nư c; ch trì th c hi n Ti u án 1 c a án g m các ho t ng: kh o sát; biên so n tài li u ngu n; t p hu n, b i dư ng i ngũ cán b làm công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho các doanh nghi p; t ch c tuyên truy n ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p nhà nư c; ho t ng truy n thông chung c a án; ho t ng ch o i m và nhân i n hình; giám sát, ánh giá án. - B Tư pháp: ch o, tư v n v phương pháp th c hi n tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam xây d ng chính sách khuy n khích doanh nghi p ch ng t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng; ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan khác trong vi c so n th o tài li u, ào t o cán b và t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p. - B Tài chính: ch trì th c hi n Ti u án 2: nghiên c u xây d ng chính sách khuy n khích các doanh nghi p ch ng t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t; ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tư pháp, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam giám sát, ánh giá vi c th c hi n chính sách khuy n khích doanh nghi p ch ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t; m b o và hư ng d n s d ng kinh phí c a án. - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam: ch trì th c hi n Ti u án 3 v tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng, pháp lu t công oàn và m t s n i dung pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; tham gia các ho t ng chung c a án. - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam: ch trì th c hi n Ti u án 4 v tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng, pháp lu t công oàn và m t s n i dung pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p cho ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; tham gia các ho t ng chung c a án. - Liên minh H p tác xã Vi t Nam: ch trì th c hi n Ti u án 5 v tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và m t s n i dung pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a H p tác xã và quy n, nghĩa v c a công dân và ngư i lao ng trong các h p tác xã theo mô hình doanh nghi p; tham gia các ho t ng chung c a án.
 13. - B Thông tin và Truy n thông: ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch o vi c xây d ng, c ng c , duy trì và nâng cao ch t lư ng các chuyên trang, chuyên m c thông tin ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân trên các phương ti n thông tin i chúng. - Các B , ngành liên quan: theo ch c năng, nhi m v c a mình và theo quy nh t i Ngh nh s 66/2008/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 v h tr pháp lý cho doanh nghi p, có trách nhi m ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam tri n khai các ho t ng c a án này. - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: theo ch c năng, nhi m v c a mình và theo quy nh t i Ngh nh s 66/2008/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 v h tr pháp lý cho doanh nghi p, ch ng b o m kinh phí t ngu n ngân sách c a a phương, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan, t ch c liên quan tri n khai các ho t ng c a án này. 4. Ti n th c hi n án: t 2009 n 2012, chia làm hai giai o n a) Giai o n t 2009: xây d ng và phê duy t án; kh o sát nhu c u; l p k ho ch tri n khai; xây d ng chính sách; tri n khai thí i m rút kinh nghi m tri n khai trên di n r ng. b) Giai o n 2010 – 2012: tri n khai ng lo t t i các khu công nghi p l n, các a bàn công nghi p t p trung, các doanh nghi p và các h p tác xã theo mô hình doanh nghi p; sơ k t 3 năm; ti p t c tri n khai có b sung các n i dung m i và rút kinh nghi m t sơ k t giai o n I; ánh giá k t qu , t ng k t án; khuy n ngh bư c ti p theo. 5. Kinh phí th c hi n án a) Ngu n kinh phí th c hi n án do ngân sách nhà nư c c p theo phân c p hi n hành và các ngu n kinh phí huy ng, tài tr khác. i v i ngu n kinh phí do ngân sách nhà nư c c p hàng năm, các B , ngành, cơ quan Trung ương ư c phân công ch trì th c hi n các Ti u án c a án có trách nhi m l p d toán kinh phí chi ti t (ph n kinh phí do ngân sách trung ương b o m) g i v B Lao ng – Thương binh và Xã h i t ng h p g i B Tài chính trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và b trí vào d toán ngân sách hàng năm c a các cơ quan, t ch c ch trì các Ti u án. b) Kinh phí th c hi n án a phương do ngân sách a phương b trí. Hàng năm, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c các n i dung ho t ng c a án thu c a phương mình l p d toán kinh phí trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua. c) Vi c l p d toán chi ti t hàng năm ư c th c hi n theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c trên cơ s các n i dung c a án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Các B , ngành, a phương, t ch c, ch trì các ti u án ph i ch u trách
 14. nhi m quy t toán v i B Tài chính v ngân sách và báo cáo B Lao ng – Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo chung c a án. VII. ÁNH GIÁ TÁC NG VÀ HI U QU KINH T - XÃ H I C A ÁN - Góp ph n nâng cao nh n th c pháp lu t, ý th c tôn tr ng, ch p hành pháp lu t nói chung, trư c h t là pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v c a công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p, nh m b o v t t hơn quy n và l i ích h p pháp c a các bên, th c hi n t t hơn các chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, xây d ng quan h lao ng hài hòa t i doanh nghi p, góp ph n tăng năng su t lao ng, b o m an ninh chính tr , tr t t , an toàn xã h i, t o i u ki n thu hút u tư, phát tri n kinh t - xã h i. - c bi t, thông qua vi c xây d ng và tri n khai th c hi n chính sách khuy n khích doanh nghi p óng góp kinh phí và ch ng t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t; tăng cư ng năng l c cho i ngũ cán b tuyên truy n, ph bi n pháp lu t t i doanh nghi p s t o i u ki n m b o hi u qu và tính b n v ng c a công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t t i các doanh nghi p. - Góp ph n tăng cư ng s ph i h p ba bên gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng, t ch c công oàn và t ch c c a ngư i s d ng lao ng m i c p, góp ph n xây d ng s ng thu n xã h i và dân ch nư c ta. - Góp ph n nâng cao năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p Vi t Nam, góp ph n nâng cao uy tín và v th c a nư c ta trên trư ng qu c t . PH L C N I DUNG CHI TI T C A 5 TI U ÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) I. TI U ÁN 1. TUYÊN TRUY N, PH BI N PHÁP LU T CHO NGƯ I LAO NG VÀ NGƯ I S D NG LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C. - Cơ quan ch trì: B Lao ng – Thương binh và Xã h i. - Cơ quan ph i h p: Văn phòng Chính ph , Văn phòng Qu c h i, B Tư pháp, B Thông tin và Truy n thông, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam, các B , ngành liên quan, các cơ quan truy n thông, các a phương. 1. M c tiêu - Nâng cao năng l c i u ph i công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa
 15. v công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p. - t 95% ngư i s d ng lao ng ư c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và 70% ngư i lao ng trong doanh nghi p Nhà nư c, 100% lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài ư c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i quy n và nghĩa v c a công dân và ngư i lao ng. 2. Kinh phí T ng kinh phí do ngân sách trung ương c p ư c tính: 39.668 tri u ng, trong ó: + Th c hi n t i trung ương ư c tính: 29.468 tri u ng; + Th c hi n t i a phương ư c tính: 10.200 tri u ng. 3. i tư ng th hư ng + Các cơ quan, t ch c tham gia tuyên truy n ph bi n pháp lu t lao ng. + Cán b làm công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng. + Ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong doanh nghi p Nhà nư c. + Ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. 4. Các n i dung ho t ng a) T ch c kh o sát xác nh nhu c u c th v n i dung và phương th c thích h p làm cơ s l p k ho ch th c hi n, xây d ng các chính sách khuy n khích doanh nghi p t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân và ánh giá tác ng, hi u qu c a án. - a bàn, quy mô và n i dung kh o sát + Mi n B c, mi n Trung, mi n Nam m i nơi 15 – 20 doanh nghi p i di n cho 4 lo i hình: doanh nghi p nhà nư c, tư nhân, liên doanh và h p tác xã và i di n cho các a bàn: khu công nghi p t p trung, nông thôn, mi n núi v.v… +M ts a bàn lao ng xu t khNu như Trung ông, ông B c Á, châu Âu. + Kh o sát th c tr ng nh n th c và tình hình ch p hành pháp lu t lao ng nhu c u c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng v pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân; thu n l i, khó khăn khi b t u tri n khai án có căn c l p k ho ch th c hi n và xây d ng chính sách. + Kh o sát ánh giá tác ng, hi u qu c a án sau khi k t thúc.
 16. - Bi n pháp th c hi n + B Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Tư pháp, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam và các cơ quan liên quan l p k ho ch kh o sát i m theo i tư ng, theo vùng, theo hình th c s h u, theo i u ki n s n xu t kinh doanh. + Các S Lao ng – Thương binh và Xã h i ư c l a ch n s ph i h p v i Liên oàn lao ng và t ch c c a ngư i s d ng lao ng c p t nh ti n hành vi c kh o sát trên th c t công tác ph bi n, tuyên truy n pháp lu t a bàn, l p báo cáo làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch c th c a t ng a phương, t ng doanh nghi p và g i k t qu v B Lao ng – Thương binh và Xã h i t ng h p, làm cơ s cho vi c l p K ho ch chung c a án và xây d ng các chính sách. - Kinh phí: ư c tính 3.000 tri u ng, trong ó kh o sát ban u là 2.000 tri u ng và kh o sát ánh giá hi u qu c a án là 1.000 tri u ng. b) Biên so n các tài li u ngu n t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v c a công dân và ngư i lao ng. - N i dung tài li u + Tài li u gi i thi u, tài li u tóm t t n i dung, tài li u hư ng d n chi ti t, tài li u gi i áp các văn b n pháp lu t lao ng và pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v c a công dân; tài li u ph c v h i nh p kinh t qu c t c a doanh nghi p. + Tài li u hư ng d n k năng, nghi p v ph bi n, tuyên truy n pháp lu t cho cán b tuyên truy n viên. + Tài li u tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v c a công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong doanh nghi p nhà nư c và cho ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. - Bi n pháp th c hi n + B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph , B Tư pháp, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam, các B , ngành liên quan t ch c biên so n và cung c p các tài li u ngu n tuyên truy n, ph bi n ki n th c pháp lu t lao ng và m t s pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v c a công dân, bao g m c tài li u ph c v cho h i nh p qu c t c a doanh nghi p (kho ng 3.000 trang/năm). + B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam, biên so n các tài li u hư ng d n nghi p v ph bi n, tuyên truy n pháp lu t (kho ng 500 trang/năm).
 17. + B Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Ngo i giao, B Tư pháp biên so n các tài li u giáo d c nh hư ng trư c khi i cho lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài phù h p v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam và các hi p nh, th a thu n, h p ng ã ký k t và phong t c, t p quán pháp lu t c a nư c nh n lao ng. + Các B , ngành, a phương d a trên cơ s các văn b n pháp lu t và các tài li u ngu n c a c p trung ương, so n th o các tài li u tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và m t s pháp lu t liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v c a công dân cho doanh nghi p nhà nư c c th , phù h p v i yêu c u c a i tư ng và c thù t ng lo i hình doanh nghi p, t ng vùng (kho ng 6.000 trang/năm). - Kinh phí ư c tính: 9.500 tri u ng do ngân sách trung ương c p. + M c chi bình quân 1 trang tài li u (bao g m c biên so n, hi u ính, h i th o l y ý ki n chuyên gia) ư c tính: 250.000 ng/trang. + Th c hi n t i Trung ương ư c tính: 2.375 tri u ng/năm x 4 năm = 9.500 tri u ng. c) B i dư ng i ngũ cán b nòng c t làm công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân. - i tư ng b i dư ng + Lãnh o m i c a các S Lao ng – Thương binh và Xã h i, các t ch c công oàn và t ch c c a ngư i s d ng lao ng c p t nh và khu công nghi p (50 ngư i/3 khóa/2 ngày/năm). + Cán b Trung tâm gi i thi u vi c làm (kho ng 200 ngư i/năm, m i khóa 30 ngư i). + Thành viên H i ng Tr ng tài lao ng c p t nh (kho ng 100 ngư i/năm, m i khóa 30 ngư i). + Cán b thanh tra lao ng (30 ngư i/năm, m i khóa 30 ngư i) + Cán b làm công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, cán b nhân s , cán b công oàn trong các doanh nghi p nhà nư c (kho ng 200 ngư i/năm, m i khóa 30 ngư i) + Cán b làm công tác giáo d c nh hư ng cho lao ng i làm vi c nư c ngoài thu c 150 doanh nghi p xu t khNu lao ng (kho ng 300 ngư i/năm, m i khóa 30 ngư i) - Chương trình b i dư ng + i v i nh ng ngư i m i làm công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, th i gian b i dư ng 5 ngày, trong ó 2/3 th i gian dành cho vi c b i dư ng ki n th c pháp lu t và 1/3 th i gian dành cho vi c b i dư ng k năng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t.
 18. + i v i các i tư ng khác th i gian b i dư ng 3 ngày, t p trung b i dư ng ki n th c pháp lu t lao ng và các quy nh pháp lu t liên quan. - Bi n pháp th c hi n + B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam và các B , ngành liên quan, các t ng công ty, các t p oàn kinh t t ch c các cu c t p hu n và h i th o nói trên cho cán b c p trung ương và c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương t i 3 vùng B c, Trung, Nam làm cán b ngu n (trainers) và rút kinh nghi m ch o. + Các a phương: S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , v i các t ch c c a ngư i s d ng lao ng t ch c b i dư ng, t p hu n cho i ngũ cán b làm công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng, tư v n pháp lu t lao ng, tr giúp pháp lý lao ng, báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t t c p huy n tr xu ng và t i các trung tâm gi i thi u vi c làm, các khu công nghi p, khu ch xu t (s d ng tài li u và giáo viên ư c ào t o t các khóa c p Trung ương). - Kinh phí ư c tính: 3.828 tri u ng do ngân sách trung ương c p. T ng s ngư i/ngày ào t o quy i: 3.190 ngư i/1 năm, trong ó: + Trung ương th c hi n ư c tính: 990 ngư i/năm x 4 năm x 297 tri u ng/năm = 1.188 tri u ng; + a phương th c hi n ư c tính: 2.200 ngư i/năm x 4 năm x 660 tri u ng/năm = 2.640 tri u ng. M c chi phí ào t o bình quân (bao g m c h i trư ng, gi ng viên, h tr h c viên và các chi phí khác t ch c l p theo Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c) ư c tính: 300.000 ng/ngư i/ngày. d) Tri n khai tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng thông qua các phương ti n thông tin i chúng. - B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan cung c p k p th i văn b n quy ph m pháp lu t cho trang Web c a Chính ph , c a Qu c h i, c a các B , ngành và các t ch c liên quan. - B Lao ng – Thương binh và Xã h i hoàn thi n, nâng c p Chuyên m c Văn b n quy ph m pháp lu t lao ng trên trang Web c a B ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng d dàng tra c u mi n phí các thông tin v pháp lu t lao ng mà h c n. - B Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông, các cơ quan truy n thông: xây d ng m t chương trình v pháp lu t lao ng (60 phút)
 19. trên Truy n hình VTV phát hàng tu n, b t u t năm 2010, theo hư ng không ph i h c thu c lòng i u lu t mà truy n t i các thông i p ch y u c a pháp lu t lao ng thông qua các ti u phNm, các tình hu ng c th x y ra trong i thư ng quan h lao ng t i doanh nghi p. - B Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam và các cơ quan truy n thông: + Tăng cư ng th i lư ng phát hành và nâng cao ch t lư ng các chương trình, các chuyên m c ã có như Lao ng – Công oàn v.v… ng th i m chuyên m c m i v lu t pháp lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân trên các phương ti n báo hình, báo nói, báo vi t c a trung ương và a phương, c a các ngành, các t ch c liên quan; + T ch c các ho t ng thi tìm hi u pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân trong các doanh nghi p, các ho t ng bi u dương, tôn vinh các doanh nghi p làm t t công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t. - Kinh phí ư c tính: 9.380 tri u ng do ngân sách trung ương c p. ) Ho t ng tuyên truy n ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v công dân cho ngư i lao ng và s d ng lao ng t i các doanh nghi p nhà nư c và lao ng i làm vi c nư c ngoài. - Quy mô + Theo s li u c a T ng c c Th ng kê hi n nay trong c nư c có kho ng 1,94 tri u ngư i lao ng làm vi c t i 3.720 doanh nghi p nhà nư c c c p trung ương và a phương. + Theo s li u c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i, hàng năm có kho ng 80.000 lao ng Vi t Nam i lao ng nư c ngoài. - Bi n pháp th c hi n + i v i văn b n pháp lu t và các tài li u hư ng d n th c hi n thông qua sách báo, tài li u, Internet k t h p v i vi c t ch c các cu c th o lu n theo chuyên và gi i áp các vư ng m c; T ch c ki m tra vi c ch p hành pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v c a công dân và ngư i lao ng theo nh kỳ, áp d ng khen thư ng và k lu t thích áng; ưa n i dung tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i quy n và nghĩa v công dân thành m t ch tiêu trong K ho ch nhi m v hàng năm c a doanh nghi p. Xây d ng “văn hóa tôn tr ng pháp lu t” trong các doanh nghi p nhà nư c làm gương cho c ng ng doanh nghi p.
 20. + i v i ngư i lao ng trong doanh nghi p nhà nư c: Phát huy các hình th c truy n thông ã và ang ư c áp d ng có hi u qu , trong ó chú ý các hình th c như: t g p, sách h i áp pháp lu t b túi, gi pháp lu t, t sách pháp lu t, 15 phút truy n thanh pháp lu t trong lúc ngh ăn trưa, v.v…; Tăng cư ng gi i thi u, tuyên truy n, ph bi n các quy nh c a pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i quy n và nghĩa v công dân b ng hình th c truy n mi ng thông qua hòa gi i viên lao ng c p huy n, báo cáo viên pháp lu t, cán b công oàn, cán b nhân s c a các khu công nghi p, khu ch xu t; tuyên truy n trên h th ng loa truy n thanh, b n tin, áp phích, bi u ng n i b , thông qua các bu i sinh ho t c a các t ch c oàn th như ng, công oàn, thanh niên, ph n v.v…; T ch c cho ngư i lao ng t i các doanh nghi p nhà nư c tham gia các cu c thi Tìm hi u pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i quy n và nghĩa v công dân trên ti vi, trên báo, ài và t i các a phương, cơ s . + i v i lao ng i làm vi c nư c ngoài: t ch c các khóa giáo d c nh hư ng trư c khi i cho lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài phù h p v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam và các hi p nh, th a thu n, h p ng ã ký k t và phong t c, t p quán pháp lu t c a nư c nh n lao ng, v i th i lư ng, chương trình và n i dung phù h p v i t ng i tư ng (lao ng có ngh , lao ng chưa có ngh , lao ng i xu t khNu l n hai …) v i t ng a bàn nh n lao ng và t ng ngành ngh c th . - Kinh phí: ư c tính 3.200 tri u ng do ngân sách trung ương c p. + i v i các ho t ng t i doanh nghi p và t i a phương: kinh phí do ngân sách a phương b trí, có s h tr c a Trung ương và huy ng s óng góp c a doanh nghi p. e) Các ho t ng ch o i m và nhân i n hình - B Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Tư pháp, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam ti n hành ch o i m vi c th c hi n các chính sách khuy n khích doanh nghi p tuyên truy n, ph bi n pháp lu t lao ng và các pháp lu t khác liên quan t i ho t ng c a doanh nghi p và quy n, nghĩa v c a công dân vào cu i năm 2009 theo i tư ng (ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng), theo lo i hình doanh nghi p (nhà nư c, liên doanh, tư nhân, h p tác xã) và theo khu v c (3 mi n B c, Trung, Nam, ng b ng, ô th và mi n núi), t ng k t và làm báo cáo, t ch c h i ngh 3 mi n tri n khai trên di n r ng. - B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì t ch c các ho t ng l a ch n, b i dư ng và nhân i n hình thông qua các ho t ng tham quan, g p g trao i kinh nghi m, m h i ngh i n hình, t ch c giao ư c thi ua, s d ng các phương ti n thông tin i chúng ph bi n i n hình. - Kinh phí ư c tính: 1.200 tri u ng do ngân sách trung ương c p, trong ó:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản