Quyết định số 310/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 310/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 310/QĐ về việc công bố tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 310/QĐ

  1. U BAN KHOA H C NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 310/Q Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 1991 QUY T NNH CÔNG B TIÊU CHU N VI T NAM B T BU C ÁP D NG CH NHI M U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C Căn c các i u 11, 12 và 13 c a Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 27-12-1990; Căn c i u 10 c a Quy nh v vi c thi hành Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ban hành theo Ngh nh s 327-H BT ngày 19-10-1991 c a H i ng B trư ng; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng, QUY T NNH i u 1. Nay công b b n mươi m t (41) i u trong hai mươi ba (23) Tiêu chuNn Vi t Nam trong danh m c kèm theo do U ban Khoa h c Nhà nư c ã ban hành là các i u b t bu c áp d ng. i u 2. Hi u l c b t bu c áp d ng c a 41 i u trong 23 Tiêu chuNn Vi t Nam ã ư c công b t i i u 1 trên k t ngày ký Quy t nh này. i u 3. M i t ch c, cá nhân ph i tuân theo các i u b t bu c áp d ng c a Tiêu chuNn Vi t Nam k t ngày có hi u l c. oàn Phương ( ã ký) DANH M C CÁC I U B T BU C ÁP D NG TRONG CÁC TIÊU CHU N VI T NAM ( ư c công b theo Quy t nh s 310-Q ngày 5-5-1992 c a Ch nhi m U ban Khoa h c Nhà nư c) S TT S hi u và tên tiêu chu n i u b t bu c áp d ng
  2. 1 2 3 1 TCVN 5586 - 1991 Găng cách i n i u 2. 4 2 TCVN 5587 - 1991 Sào cách i n i u 1.11 3 TCVN 5588 - 1991 ng cách i n i u 2.4 4 TCVN 5580 - 1991 Th m cách i n i u 1.8 và 1.9 5 TCVN 2105 - 90 Dây thông tin i u 2.6 và 2.9 6 TCVN 3623 - 81 Khí c i n chuy n m ch i n áp i u 1.7.2 và 1.7.4 n 1000V. Yêu c u KT chung 7 TCVN 4759 C i cách i n ư ng dây ki u b ng i u 2.8 và 2.9 s i n áp trên 1000V 8 TCVN 5169-90 C i cách i n ki u xuyên b ng s i u 1.3.3 i n áp t 35 KV. Yêu c u KT 9 TCVN 4305 - 86 Dây i n t PVF i u 2.6 10 TCVN 2284 - 78 Máy i n áp hàn m t pha. i u 2.9; 2.10 và 2. 12 Yêu c u k thu t chung 11 TCVN 3187 - 79 Máy phát hàn i u 2.4; 2.5 và 2.9 12 TCVN 5393 - 91 N i cơm i n t ng. i u 2.5; 2.6 và 2.7 Yêu c u k thu t 13 TCVN 5175 - 90 Bóng èn huỳnh quang i u 2.6 14 TCVN 1551 - 77 Bóng èn i n nung sáng thông i u 2.7 thư ng. Yêu c u k thu t 15 TCVN 1987 - 89 ng cơ i n không ng b ba i u 1.6; 2.4 và 2.7 pha roto ng n m ch có công su t t 0,55 n 90 KW 16 TCVN 1984 - 90 Máy bi n áp i n l c. i u 3.1 và 6.1 Yêu c u k thu t chung 17 TCVN 3942 - 84 Máy bi n áp dân d ng i u 2.12; 2.14; 1.16 và 2.17 18 TCVN 2555 - 78 Balát èn ng i u 2.2.5 và 2.2.6.
  3. 19 TCVN 2103 Dây i n b c nh a PVC i u 2.7 và 2.8 20 TCVN 2048 - 77 và phích c m m t pha i u 2.3 21 TCVN 1834 - 76 Công t c i u 2.4 22 TCVN 5130 - 90 m i n. i u 2.10; 2.11 và 2.13 Yêu c u k thu t 23 TCVN 2282 - 78 C u dao, c u dao o chi u và c u i u 2.8 và 2.9 dao cách ly. Yêu c u k thu t chung
Đồng bộ tài khoản