Quyết định số 310/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 310/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 310/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, người có công và xã hội năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 310/QĐ-LĐTBXH

 1. BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 310/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, người có công và xã hội năm 2009 kèm theo Quyết định này. Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đúng nội dung, tiến độ quy định tại Quyết định này và hàng quý gửi báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Bộ. Điều 3. Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí và hướng dẫn, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo); - Lưu VT, PC. Nguyễn Thanh Hòa
 2. PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 3 năm 2009) STT Nội dung hoạt động tuyên truyền, phổ Đối tượng Thời Nguồn Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi biến gian thực hiện thực hiện chú thực hiện I. TẬP HUẤN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO Cán bộ quản lý, người làm công tác bảo hiểm xã hội tại các cơ quan thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; Tổng liên đoàn Lao Ngân Tập huấn về Luật Bảo hiểm xã hội và động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã sách Vụ Bảo hiểm xã Vụ Pháp chế, Vụ 1. các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quý I, II ở TW và Liên đoàn lao động, Liên nhà hội Hợp tác quốc tế Bảo hiểm xã hội (3 cuộc) minh Hợp tác xã ở địa phương; nước người lao động và người sử dụng lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tập huấn một số công ước mà Việt Nam đã phê chuẩn về Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, Xóa bỏ lao động cưỡng bức, Tuổi tối thiểu được đi làm việc, Thanh tra lao động trong công Ngân Cán bộ Sở Lao động – Thương binh nghiệp và thương mại, Sự tham khảo ý sách Tổ chức lao động 2. và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Quý II Vụ Pháp chế kiến ba bên nhằm xúc tiến việc thi hành nhà quốc tế TW các quy phạm quốc tế về lao động, Trả nước công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau, Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp (2 cuộc) Tập huấn quy định pháp luật về xử lý vi Cán bộ Sở Lao động – Thương binh Ngân 3. phạm hành chính trong lĩnh vực lao và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Quý III sách Vụ Pháp chế Thanh tra Bộ động TW nhà
 3. nước Tập huấn Đánh giá tác động kinh tế - xã Ngân hội của văn bản quy phạm pháp luật Cán bộ, công chức các đơn vị trực sách 4. Quý III Vụ Pháp chế Bộ Tư pháp ban hành theo Luật Ban hành văn bản thuộc Bộ nhà quy phạm pháp luật năm 2008 (1 cuộc) nước Ngân Tập huấn quy định pháp luật về xử phạt Cán bộ Sở Lao động – Thương binh sách Vụ Bảo hiểm xã 5. vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Quý IV Vụ Pháp chế nhà hội hiểm xã hội TW nước Hội nghị triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và Chương trình hành Lãnh đạo Sở Lao động – Thương Ngân động của Chính phủ về thực hiện Nghị Vụ Pháp chế, binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực sách Vụ Bình đẳng 6. quyết số 11/NQ/TW ngày 27 tháng 4 Cả năm Trường Đại học thuộc TW và thủ trưởng các đơn vị nhà giới năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác Lao động – Xã hội trực thuộc Bộ. nước phụ nữ đẩy mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Ngân Tập huấn nâng cao năng lực giải quyết Cán bộ Sở Lao động – Thương binh Quý I, II, sách Vụ Lao động – 7. tranh chấp lao động và xây dựng quan và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc III nhà Tiền lương hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ TW, hòa giải viên lao động nước Tập huấn những quy định pháp luật mới Ngân Cán bộ Sở Lao động – Thương binh ban hành liên quan đến nội dung lao Quý II, sách Vụ Lao động – 8. và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc động giúp việc gia đình, quy chế dân II, IV nhà Tiền lương TW chủ cơ sở, tăng tiền lương tối thiểu nước Ngân Hội thảo báo chí về điều chỉnh chế độ sách Vụ Lao động – 9. Phóng viên báo chí Quý II Văn phòng Bộ tiền lương mới cho người lao động nhà Tiền lương nước Cán bộ Sở Lao động – Thương binh Ngân Tập huấn quy định pháp luật về tuyển và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc sách 10. dụng và quản lý người nước ngoài làm TW, Ban quản lý khu công nghiệp, Quý I, II Cục Việc làm Vụ Pháp chế nhà việc tại Việt Nam Khu kinh tế, người lao động, người nước sử dụng lao động tại các doanh
 4. nghiệp, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam Hội Tập huấn kiến thức Hội nhập kinh tế Cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ Sở nhập quốc tế và nghiệp vụ đưa người lao Lao động – Thương binh và Xã hội Quý II, Cục Quản lý lao 11. kinh tế động Việt Nam đi làm việc ở nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW; doanh III động ngoài nước quốc ngoài theo hợp đồng nghiệp tế Cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW, phòng Lao động – Thương binh Ngân và Xã hội cấp huyện, Ban quản lý khu Văn phòng Bộ, Vụ Tập huấn những quy định pháp luật về sách 12 công nghiệp, Khu chế xuất, tổ chức Quý I, II Cục Việc làm Pháp chế, Vụ Bảo chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhà bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực hiểm xã hội nước thuộc TW, Trung tâm giới thiệu việc làm của ngành thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Tập huấn những quy định pháp luật quốc tế và quốc gia liên quan đến công Ngân tác bảo vệ quyền trẻ em; những vấn đề sách liên quan đến công tác thanh tra bảo vệ Cán bộ thanh tra Sở Lao động – nhà 13. quyền trẻ em; các quy định về xử phạt Thương binh và Xã hội tỉnh, thành Quý I nước Thanh tra Bộ liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em; phố trực thuộc TW và tài tham khảo một số mô hình thanh tra trợ của bảo vệ quyền trẻ em của các nước trên Unicef thế giới (2 cuộc) Tập huấn nghiệp vụ thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; 14 Ngân Cán bộ thanh tra Sở Lao động – chuyên đề có liên quan đến công tác sách 14. Thương binh và Xã hội tỉnh, thành Quý III Thanh tra Bộ thanh tra các lĩnh vực của ngành; các nhà phố trực thuộc TW văn bản pháp luật mới liên quan đến nước công tác thanh tra (2 cuộc) Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Ngân Văn phòng Chính Cục Bảo trợ xã 15. số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 các Tổng công ty và tỉnh, thành phố Quý I sách phủ và Ủy ban hội của Chính phủ về chương trình hỗ trợ trực thuộc TW có huyện nghèo nhà nhân dân tỉnh
 5. giảm nghèo nhanh và bền vững đối với nước Thanh Hóa 61 huyện nghèo và dự án Vie 02/001 Ngân Hội nghị đánh giá toàn quốc về 10 năm Các Bộ, ngành, các Sở Lao động – sách Cục Bảo trợ xã 16. triển khai thực hiện Pháp lệnh Người Thương binh và Xã hội tỉnh, thành Quý 1 Văn phòng Bộ nhà hội tàn tật phố trực thuộc TW nước Tập huấn nghiệp vụ về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 về chính Cán bộ Sở Lao động – Thương binh Ngân sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc sách Cục Bảo trợ xã 17. Quý I Văn phòng Bộ hội và Nghị định số 68/2008/NĐ-CP TW, phòng Lao động – Thương binh nhà hội ngày 30 tháng 5 năm 2008 về điều kiện, và Xã hội cấp huyện nước thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội Ngân Các Bộ, ngành, các Sở Lao động – Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Luật sách Cục Bảo trợ xã 18. Thương binh và Xã hội tỉnh, thành Quý I Văn phòng Bộ Người khuyết tật (2 cuộc) nhà hội phố trực thuộc TW nước Cán bộ Sở Lao động – Thương binh Ngân Tập huấn nâng cao năng lực cho cán và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Quý II, sách Cục Bảo trợ xã 19. bộ làm công tác giảm nghèo (3 lớp) TW, phòng Lao động – Thương binh III nhà hội và Xã hội cấp huyện nước Ngân Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu sách Cục Bảo trợ xã 20. chính sách giảm nghèo bền vững ở Các Bộ, ngành Quý III nhà hội vùng đồng bằng sông Cửu Long nước Hội thảo sơ kết Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010 theo Quyết Ngân Các Bộ, ngành, một số Sở Lao động định số 239/2006/QĐ-TTg của Thủ sách Cục Bảo trợ xã 21. – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành Quý IV tướng Chính phủ ngày 24 tháng 10 năm nhà hội phố trực thuộc TW 2006 phê duyệt đề án trợ giúp người nước tàn tật giai đoạn 2006-2010
 6. Dự án tăng cường năng Cán bộ làm công tác an toàn lao lực động, người sử dụng lao động, người Huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh huấn Cục An toàn lao 22 lao động làm các nghề, công việc có Cả năm lao động luyện động yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ an sinh lao động toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động, Ngân Tập huấn những quy định pháp luật mới Cán bộ Sở Lao động – Thương binh Thương binh và sách Cục Người có 23. về chính sách ưu đãi người có công với và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Quý IV Xã hội tỉnh, thành nhà công cách mạng năm 2009 TW phố trực thuộc nước TW Ngân Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Dạy Các đơn vị trực Quý II, sách Tổng cục Dạy 24. nghề và các văn bản pháp luật mới Giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề thuộc Tổng cục III nhà nghề hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề Dạy nghề nước II. TUYÊN TRUYỀN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG Ngân Chiến dịch truyền thông về Luật Bình sách Vụ Bình đẳng Các cơ quan 1. Người dân Cả năm đẳng giới nhà giới truyền thông nước Tọa đàm báo chí triển khai Thông tư số 04/2009/TT-LĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 hướng dẫn thi hành một số Ngân điều của Nghị định 127/NĐ-CP ngày 12 sách 2. Phóng viên báo chí Quý I Văn phòng Bộ Cục Việc làm tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy nhà định chi tiết và hướng dẫn thi hành một nước số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 7. Tọa đàm báo chí kỷ niệm 84 năm Ngày Ngân báo chí cách mạng Việt Nam kết hợp sách 3. Phóng viên báo chí Quý II Văn phòng Bộ thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ nhà sáu tháng đầu năm 2009 của ngành nước Ngân Tọa đàm báo chí về Nâng cao mức sách Cục Người có 4. sống gia đình thương binh, liệt sỹ và Phóng viên báo chí Quý III Văn phòng Bộ nhà công người có công với cách mạng nước Tọa đàm báo chí nhân kỷ niệm 62 năm Ngân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 và thông sách Cục Người có 5. Phóng viên báo chí Quý III Văn phòng Bộ tin kết quả 03 năm thực hiện Pháp lệnh nhà công ưu đãi người có công với cách mạng nước Tọa đàm báo chí triển khai, đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho người nghèo đi lao Ngân động ở nước ngoài theo tinh thần Nghị sách Cục Bảo trợ xã 6. quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày Phóng viên báo chí Quý IV Văn phòng Bộ nhà hội 27/12/2008 của Chính phủ về chương nước trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo Tọa đàm báo chí về Đào tạo nghề và Ngân giải quyết việc làm cho người lao động sách 7. Phóng viên báo chí Quý IV Văn phòng Bộ Cục Việc làm mất việc làm do ảnh hưởng khủng nhà hoảng kinh tế thế giới nước Tọa đàm báo chí về thông tin kết quả Ngân công tác lao động, thương binh và xã sách Các đơn vị liên 8. Phóng viên báo chí Quý IV Văn phòng Bộ hội năm 2009, định hướng tuyên truyền nhà quan 2010 nước Ngân Phối hợp với các Báo, Đài ở cấp Trung Cục Phòng, sách Các Báo, Đài ở 9. ương để tuyên truyền về phòng chống Tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cả năm chống tệ nạn xã nhà cấp Trung ương tệ nạn xã hội hội nước Phóng sự về Phòng, chống tệ nạn xã Ngân Cục Phòng, Đài truyền hình 10. Tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cả năm hội sách chống tệ nạn xã Việt Nam
 8. nhà hội nước Ngân Ủy ban quốc gia Cục Phòng, Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma sách phòng, chống 11. Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cả năm chống tệ nạn xã túy sửa đổi, bổ sung năm 2008 nhà AIDS và tệ nạn hội nước ma túy, mại dâm Ngân Đài truyền hình 61 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo sách Cục Bảo trợ xã Việt Nam, Đài 12. Phóng sự truyền hình về Giảm nghèo Quý I, IV trên 50% nhà hội tiếng nói Việt nước Nam Tạp chí Lao động Ngân Chuyên mục Nâng cao nhận thức về – Xã hội, Tạp chí Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó sách Cục Bảo trợ xã 13. chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quý I, IV Gia đình và Trẻ khăn nhà hội khó khăn dựa vào cộng đồng em, Văn phòng nước Bộ Báo Lao động – Xã hội, Tạp chí Ngân Lao động – Xã Tỉnh, thành phố trực thuộc TW làm sách Cục Bảo trợ xã 14. Phóng sự kết quả Giảm nghèo Quý I, IV hội, Tạp chí Gia tốt công tác giảm nghèo nhà hội đình và Trẻ em, nước Tạp chí Xây dựng Đảng Phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình tuyên truyền Doanh nghiệp điển hình về đưa Ngân tuyên dương doanh nghiệp, trường dạy người lao động Việt Nam đi làm việc sách Cục Quản lý lao 15. nghề điển hình về đưa người lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; trường Cả năm nhà động ngoài nước Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo dạy nghề; người lao động đi làm việc nước hợp đồng; người lao động đi làm việc ở ở nước ngoài trở về nước nước ngoài trở về nước Ngân Phóng sự truyền hình về Vai trò của an sách Cục Người có 16. sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường Toàn dân Quý III Văn phòng Bộ nhà công ở Việt Nam nước
 9. Phóng sự truyền hình về Thủ tục giải Ngân quyết trợ cấp mất việc cho người lao Người sử dụng lao động và người lao sách 17. Quý IV Văn phòng Bộ Vụ Pháp chế động trong các doanh nghiệp bị ảnh động nhà hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới nước Phóng sự truyền hình Nhìn lại hai năm Ngân thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP sách Cục Bảo trợ xã 18. ngày 31 tháng 4 năm 2007 về chính Toàn dân Văn phòng Bộ nhà hội sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã nước hội Dự án Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư Sản xuất băng tuyên truyền về quyền tỉnh Cục Bảo vệ, 19. bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những Quý II vấn và Dịch vụ trẻ em (gồm 5 videoclips) bạn chăm sóc trẻ em người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ hữu Dự án Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư Sản xuất Phóng sự tuyên truyền về Quý II, tỉnh Cục Bảo vệ, 20. bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những vấn và Dịch vụ quyền trẻ em III, IV bạn chăm sóc trẻ em người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ hữu Ngân Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư Sản xuất 01 thông điệp truyền hình về sách Cục Bảo vệ, 21. bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những Quý II vấn và Dịch vụ trẻ em bị xâm hại nhà chăm sóc trẻ em người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ nước Ngân Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư Sản xuất 01 thông điệp phát thanh về sách Cục Bảo vệ, 22. bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những Quý III vấn và Dịch vụ đối tượng trẻ em bị xâm hại nhà chăm sóc trẻ em người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ nước Sản xuất 01 băng tuyên truyền (gồm 4 Ngân Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư videoclips về 4 đối tượng: trẻ em lang Quý II, sách Cục Bảo vệ, 23. bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những vấn và Dịch vụ thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ III, IV nhà chăm sóc trẻ em người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ em lao động và trẻ em bị bạo lực) nước Ngân Sản xuất các video clips phục vụ truyền Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư sách Cục Bảo vệ, 24. thông chuyển đổi hành vi bảo vệ, chăm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những Quý I, II vấn và Dịch vụ nhà chăm sóc trẻ em sóc trẻ em tại cộng đồng người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ nước
 10. Sản xuất sản phẩm truyền thông cho Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư Quý II, Dự án Cục Bảo vệ, 25. chiến dịch phòng chống trừng phạt trẻ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những vấn và Dịch vụ III Plan chăm sóc trẻ em em trong trường học người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ Ngân Sản xuất các sản phẩm truyền thông Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư sách Cục Bảo vệ, 26. cho Tháng Hành động vì trẻ em và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những Quý II vấn và Dịch vụ nhà chăm sóc trẻ em Trung thu người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ nước Ngân Xây dựng một số chuyên đề về Bảo sách Tạp chí Lao 27. Người lao động Quý II Cục Việc làm hiểm thất nghiệp nhà động – Xã hội nước Ngân Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Xây dựng một số chuyên đề về An toàn sách Tạp chí Lao Cục An toàn lao 28. người lao động, người sử dụng lao Quý I, IV lao động nhà động – Xã hội động động nước Xây dựng một số chuyên đề về Giải Ngân Người lao động, người sử dụng lao quyết việc làm và bảo đảm đời sống sách Tạp chí Lao 29. động trong các loại hình doanh Quý II Cục Việc làm cho người lao động trong bối cảnh nhà động – Xã hội nghiệp khủng hoảng kinh tế nước Ngân Xây dựng chuyên mục pháp luật về bảo sách Tạp chí Gia đình 30. Trẻ em Quý II vệ, chăm sóc trẻ em nhà và Trẻ em nước Ngân 61 huyện nghèo thuộc các tỉnh, thành sách Báo Lao động – Cục Bảo trợ xã 31. Xây dựng chuyên mục Giảm nghèo Cả năm phố trực thuộc TW nhà Xã hội hội nước III. IN SÁCH, PANÔ, ÁP PHÍCH, PHẦN MỀM TIN HỌC Ngân Vụ Pháp chế, Vụ Tờ rơi Xây dựng quan hệ lao động hài Người sử dụng lao động, người lao sách Vụ Lao động – Bảo hiểm xã hội 1 hòa trong thời kỳ suy giảm kinh tế toàn Quý II động trong doanh nghiệp nhà Tiền lương và các Sở Lao cầu nước động – Thương
 11. binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngân Văn phòng Ủy sách Vụ Bình đẳng ban quốc gia vì 2 Sách Luật Bình đẳng giới diễn giải Người dân Quý III nhà giới sự tiến bộ của nước phụ nữ Việt Nam Văn phòng Ngân Cục Phòng, thường trực Tờ rơi Can thiệp, giảm hại lây nhiễm Người nghiện ma túy cai nghiện ở sách 3. Quý I, II chống tệ nạn xã phòng, chống ma HIV cho người nghiện ma túy Trung tâm và cộng đồng nhà hội túy của Bộ Công nước an Ngân Trung tâm Giáo dục – Lao động, Xã Cục Phòng, sách 4. Bản tin phòng, chống tệ nạn xã hội hội; Cơ quan chuyên trách phòng, Cả năm chống tệ nạn xã nhà chống tệ nạn xã hội hội nước Văn phòng Ngân Trung tâm Giáo dục – Lao động, Xã Cục Phòng, thường trực Sách Luật Phòng, chống ma túy và một sách 5. hội; Cơ quan chuyên trách phòng, Quý IV chống tệ nạn xã phòng, chống ma số văn bản hướng dẫn thi hành nhà chống tệ nạn xã hội hội túy của Bộ Công nước an Ngân Người lao động, người sử dụng lao sách Nhà xuất bản Lao 6. Sách hỏi đáp về bảo hiểm thất nghiệp Quý II Cục Việc làm động nhà động – Xã hội nước Ngân Người lao động, người sử dụng lao sách Nhà xuất bản Lao 7. Tờ rơi chính sách bảo hiểm thất nghiệp Quý II Cục Việc làm động nhà động – Xã hội nước Ngân Người lao động, người sử dụng lao sách Nhà xuất bản Lao 8. Sách hỏi đáp về bảo hiểm thất nghiệp Quý II Cục Việc làm động nhà động – Xã hội nước
 12. Ngân Người lao động, người sử dụng lao sách Nhà xuất bản Lao 9. Tờ rơi chính sách bảo hiểm thất nghiệp Quý II Cục Việc làm động nhà động – Xã hội nước Ngân Cẩm nang Hướng dẫn các trung tâm Quý II, sách Cục Bảo trợ xã 10. Bảo trợ xã hội chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Trung tâm Bảo trợ xã hội IV nhà hội em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nước Các Sở Lao động Ngân Cục Phòng, – Thương binh và Trung tâm Lao động – Giáo dục, Xã sách 11. Bản tin Phòng, chống tệ nạn xã hội Cả năm chống tệ nạn xã Xã hội tỉnh, thành hội nhà hội phố trực thuộc nước TW Ngân Cán bộ Sở Lao động, Thương binh Sách Hỏi đáp chính sách ưu đãi người sách Cục Người có Tạp chí Lao động 12. và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Tháng 6 có công với cách mạng nhà công – Xã hội TW, nhân dân nước Sách Hệ thống hóa các chủ trương, Ngân chính sách và quy định pháp luật về Toàn dân (Tủ sách pháp luật của sách Cục Quản lý lao 13. Quý III Vụ Pháp chế Đưa người lao động Việt Nam đi làm phường, xã) nhà động ngoài nước việc ở nước ngoài theo hợp đồng nước Nghiên cứu, khảo sát 61 huyện nghèo Ngân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW để sách Cục Quản lý lao 14. 61 huyện nghèo Quý II đưa ra các nội dung, hình thức tuyên nhà động ngoài nước truyền phù hợp theo địa bàn, đối tượng nước Khảo sát thực tế về Nhận thức pháp luật nước sở tại và pháp luật đưa người Ngân lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Người lao động đang làm việc ở sách Cục Quản lý lao 15. Cả năm Vụ Pháp chế hợp đồng của người lao động tại một số nước ngoài nhà động ngoài nước thị trường lao động ngoài nước có nước nhiều lao động Việt Nam làm việc Nghiên cứu xây dựng ngân hàng dữ Ngân Cục Quản lý lao 16. Toàn dân Quý II liệu Chính sách pháp luật, thông tin thị sách động ngoài nước
 13. trường lao động ngoài nước, quyền lợi, nhà nghĩa vụ của doanh nghiệp đưa người nước lao động đi làm việc ở nước ngoài Ngân sách Cục Quản lý lao 17. Bản tin Việc làm ngoài nước Toàn dân Cả năm nhà động ngoài nước nước Dự án Phòng, Cán bộ thực hiện về công tác phòng, chống Trung tâm Tư Hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn về giáo tránh tai nạn bom mìn tại các Bộ, Quý II, tai nạn 18. vấn và Dịch vụ dục nguy cơ bom mìn ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc III thương truyền thông Bộ TW tích của Unicef Xây dựng các sản phẩm truyền thông Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư khác của Hclpline (sticker, tờ gấp tiếng Dự án 19. bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những Quý II vấn và Dịch vụ Anh – Việt giới thiệu về đường dây tư Plan người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ vấn và hỗ trợ cho trẻ em) Gia đình, trẻ em, cán bộ làm công tác Trung tâm Tư Dự án 20. Xây dựng bản tin Newsletter (2 số) bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những Quý I vấn và Dịch vụ Plan người chăm sóc trẻ em truyền thông Bộ Nâng cấp phần mềm hệ cơ sở dữ liệu Ngân luật về các lĩnh vực lao động, người có Cán bộ, công chức các đơn vị trực sách Trung tâm Thông 21. Cả năm Vụ pháp chế công và xã hội trên trang web eMolisa thuộc Bộ và người dân nhà tin Bộ của Bộ nước Thiết kế, xây dựng chuyên trang tuyên Cán bộ, công chức các đơn vị trực Ngân truyền, phố biến pháp luật lao động, thuộc Bộ, Sở Lao động – Thương sách Trung tâm thông 22. Quý II Vụ pháp chế người có công và xã hội trên trang binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực nhà tin Bộ eMolisa thuộc TW, người dân nước IV. KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 1. Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ Sở Lao động – Thương binh và Xã Quý II Ngân Vụ Pháp chế Cục Người có
 14. biến pháp luật lao động, người có công hội Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng sách công, Cục Bảo trợ và xã hội tại Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Nam, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Đălắk nhà xã hội, Vụ Lao Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh nước động - Tiền lương Đắlắk Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ Ngân Vụ Lao động – Sở Lao động – Thương binh và Xã biến pháp luật lao động, người có công sách Tiền lương, Cục 2. hội thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Quý II Vụ Pháp chế và xã hội tại thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc nhà An toàn lao động, tỉnh Bắc Giang Ninh, tỉnh Bắc Giang nước Cục Việc làm Hội đồng phối Hội đồng phối Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ Hội đồng phối hợp công tác tuyên Ngân hợp công tác hợp công tác biến pháp luật lao động, người có công truyền, phổ biến pháp luật tỉnh Bình sách 3. Quý III tuyên truyền, phổ tuyên truyền, phổ và xã hội tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Phước và tỉnh Đồng Nai và một số nhà biến pháp luật biến pháp luật Đồng Nai đơn vị, tổ chức liên quan nước Bộ của Chính phủ Hội đồng phối Hội đồng phối Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ Hội đồng phối hợp công tác tuyên Ngân hợp công tác hợp công tác biến pháp luật lao động, người có công truyền, phổ biến pháp luật tỉnh Bình sách 4. Quý III tuyên truyền, phổ tuyên truyền, phổ và xã hội tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Phước và tỉnh Đồng Nai và một số nhà biến pháp luật biến pháp luật Tuyên Quang đơn vị, tổ chức liên quan nước Bộ của Chính phủ
Đồng bộ tài khoản