Quyết định số 3108/QĐ-BNN-QLCL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 3108/QĐ-BNN-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3108/QĐ-BNN-QLCL về việc sửa đổi quy định tạm thời việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh tôm xuất khẩu vào Úc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3108/QĐ-BNN-QLCL

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3108/Q -BNN-QLCL Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH S A I QUY NNH T M TH I VI C L Y M U XÉT NGHI M B NH TÔM XU T KH U VÀO ÚC B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh thú y năm 2004; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, QUY T NNH: i u 1. S a i m t s i u c a Quy t nh s 3664/Q -BNN-CLTY ngày 20/11/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh t m th i vi c l y m u xét nghi m b nh tôm xu t khNu vào Úc như sau: - i u 1: “Th c hi n l y m u xét nghi m b nh m tr ng (WSSV), b nh ho i t dư i v và cơ quan t o máu (IHHNV) và b nh u vàng (YHV) …” ư c s a l i thành “Th c hi n l y m u xét nghi m b nh m tr ng (WSSV) và b nh u vàng (YHV) …”. - i u 2: ‘C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n (NAFIQAVED) …” ư c s a l i thành “C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và th y s n (NAFIQAD) …”. - i u 3: “Phí ki m tra các ch tiêu b nh WSSV, YHV, IHHNV ư c th c hi n theo M c G (Phí ki m tra các ch tiêu ơn l ), Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2006/Q -BTC ngày 04 tháng 04 năm 2006 c a B trư ng B Tài chính” ư c s a l i thành “Phí xét nghi m các ch tiêu b nh m tr ng (WSSV) và b nh u vàng (YHV) ư c th c hi n theo M c G (Phí ki m tra các ch tiêu ơn l ), Ph l c 4 M c thu phí v công tác thú y th y s n ban hành kèm theo Quy t nh s 60/2008/Q -BTC ngày 31/7/2008 c a B trư ng B Tài chính” i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, Th trư ng các ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c s Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các doanh nghi p ch bi n và xu t khNu tôm và s n phNm tôm vào th trư ng Úc có trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ; - UBND các t nh/thành ph tr c thu c TW;
  2. - Các S NN&PTNT; Lương Lê Phương - T ng c c H i quan; - Thư ng v Vi t Nam t i Úc; - Lưu: VT, QLCL;
Đồng bộ tài khoản