Quyết định số 311/2000/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 311/2000/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 311/2000/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành mẫu giấy phép lao động, in và phát hành, quản lý giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 311/2000/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 311/2000/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 311/2000/Q - BL TBXH NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH M U GI Y PHÉP LAO NG, IN VÀ PHÁT HÀNH, QU N LÝ GI Y PHÉP LAO NG C P CHO NGƯ I LAO NG NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I CÁC DOANH NGHI P, T CH C VI T NAM B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 96/CP ngày 07/12/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 58/CP ngày 03/10/1996 c a Chính ph v c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 169/1999/N -CP ngày 03/12/1999 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 58/CP ngày 03/10/1996 c a Chính ph v c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam; Xét ngh c a ông V trư ng V Chính sách Lao ng và Vi c làm. QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này m u gi y phép lao ng c p cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam. i u 2. Gi y phép lao ng có kích thư c 13x17 cm g m 4 trang; trang 1 và trang 4 có màu xanh hoà bình, tráng nh a. N i dung c a trang 1 t trên xu ng như sau: trên là Qu c hi u; dư i là hình Qu c huy; ti p theo là dòng ch : gi y phép lao ng b ng ti ng Vi t ( trên) và ti ng Anh ( dư i); dư i cùng là dòng ch : B Lao ng - Thương binh và Xã h i ( trên) và ti ng Anh ( dư i). Trang 2 và trang 3 có n n màu tr ng, hoa văn màu xanh nh t, gi a có hình ngôi sao. Trang trí và n i dung c th c a gi y phép lao ng theo m u kèm theo Quy t nh này. i u 3. Giao V Chính sách Lao ng Vi c làm ph i h p v i Nhà xu t b n Lao ng và Xã h i th ng nh t in, phát hành và qu n lý gi y phép lao ng; in và phát hành b h sơ xin c p gi y phép lao ng và h sơ xin ra h n gi y phép lao ng theo yêu c u c a cơ s . Vi c in, phát hành gi y phép lao ng và h sơ thì ư c thu chi phí in n và phí v n chuy n.
  2. i u 4. S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh ăng ký s lư ng và nh n m u gi y phép lao ng, h sơ t V Chính sách Lao ng và Vi c làm th c hi n vi c c p cho ngư i lao ng nư c ngoài, nh kỳ 6 tháng u năm và c năm báo cáo s lư ng gi y phép ã s d ng v V Chính sách Lao ng Vi c làm. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 1 tháng 7 năm 2000. Quy t nh này thay th cho Quy t nh 178/Q -L TBXH ngày 18/03/1987 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c in, phát hành và qu n lý gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài. Lê Duy ng ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP LAO NG WORK PERMIT B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I MINISTRY OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL ALFFAIRS NH NG I U C N LƯU Ý NOTICE 1. Xu t trình gi y phép này khi nhà 1.Present this work permit to authorities ch c trách yêu c u. when it is requested 2. Không ư c tNy xoá, s a ch a, t 2. Unofficial alteration, mutilation, ghi vào gi y phép này. correction or record by oneself 3. Không ư c cho ngư i khác mư n. 3. It is allowed to pass, this work permit to unathorised persons. 4. Khi th t l c ph i báo ngay cho Ban 4. In case of loss, a notice should be given qu n lý khu công nghi p. to management board of industrial park. 5. Khi h t th i h n s d ng ph i n p l i 5. Upon its expiry, the work permit should cho Ban Qu n lý khu công nghi p. be handed back to management board of industrial park. nh màu 3cm x 4cam
  3. GI Y PHÉP LAO NG WORK PERMIT S : No: 1. H và tên ......................... Full name 2. Nam (M) n (F) 3. Ngày, tháng, năm sinh .......................... Date of birth 4. Qu c t ch hi n nay .................................. Present nationality 5. Trình chuyên môn (tay ngh ): ................. Professional qualification (skill) 6. ư c làm vi c t i: ................................ Work at hereby permitted to 7. Ch c danh công vi c ............................. Job assigment 8. Th i h n làm vi c t ngày... tháng... năm.... n ngày ... tháng ... năm .... Duration of work from .............. to ........................ GIA H N GI Y PHÉP LAO NG Gia h n t ngày: ....... n ngày .............. Extended from ...... to ....... Ngày ... tháng ... năm ..... Ngày ... tháng... năm.... Trư ng ban Qu n lý Trư ng ban Qu n lý Khu công nghi p Khu công nghi p ....
  4. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP LAO NG WORK PERMIT B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I MINISTRY OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL ALFFAIRS NH NG I U C N LƯU Ý NOTICE 1. Xu t trình gi y phép này khi nhà ch c 1. Present this work to authorities when it trách yêu c u. is requested. 2. Không ư c tNy xoá, s a ch a, t ghi 2. Unofficial alteration, mutilation, vào gi y phép này. correction or record by oneself. 3. Không ư c cho ngư i khác mư n. 3. It is not allowed to pass, this work permit to unauthorised persons. 4. Khi th t l c ph i báo ngay cho S Lao 4. In case of loss, a notice should by ng - Thương binh và Xã h i given to provincial labour office. 5. Khi h t th i h n s d ng ph i n p l i 5. Upon its expiry, the work permit cho S Lao ng - Thương binh và Xã should be handed back to the provincial h i labour office. nh màu 3cm x 4cam GI Y PHÉP LAO NG WORK PERMIT S : No: 1. H và tên ......................... Full name 2. Nam (M) n (F) 3. Ngày, tháng, năm sinh ..........................
  5. Date of birth 4. Qu c t ch hi n nay .................................. Present nationality 5. Trình chuyên môn (tay ngh ): ................. Professional qualification (skill) 6. ư c làm vi c t i: ................................ Work at hereby permitted to 7. Ch c danh công vi c ............................. Job assigment 8. Th i h n làm vi c t ngày... tháng ... năm .... n ngày... tháng... năm .... Duration of work from .............. to ........................ Gia h n gi y phép lao ng Gia h n t ngày: ....... n ngày .............. Extended from ...... to ....... Ngày ... tháng ... năm ..... Ngày ... tháng ... năm ..... Giám c Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i S Lao ng - Thương binh và Xã h i
Đồng bộ tài khoản