Quyết định số 311-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 311-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 311-CP về công tác sưu tầm, thu thập, bảo quản và khai thác các tư liệu chữ Hán - chữ Nôm do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 311-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc ***** ******* S : 311-CP Hà N i, ngày 08 tháng 09 năm 1979 QUY T NNH V CÔNG TÁC SƯU T M, THU TH P, B O QU N VÀ KHAI THÁC CÁC TƯ LI U CH HÁN, CH NÔM Trong nh ng di s n do t tiên ta l i, các sách và tài li u ghi b ng ch Hán, ch Nôm là m t kho tư li u r t quý cho vi c tìm hi u l ch s v các m t c a dân t c Vi t Nam, t ó mà khai thác và phát huy nh ng giá tr văn hóa truy n th ng c a t nư c. Ch p hành ch th s 117-TTg ngày 13/12/1963 c a Th tư ng Chính ph v b o v và qu n lý nh ng sách và tài li u văn hóa b ng ch Hán, ch Nôm, B văn hóa ã có nhi u thông tư hư ng d n th c hi n c th công tác này. Các cơ quan nghiên c u, các S , Ty văn hóa, các thư vi n mi n B c ã sưu t m và thu th p ư c m t kh i lư ng l n tư li u ch Hán, ch Nôm, bao g m hàng v n sách và tài li u khác. Sau khi th ng nh t t nư c, chúng ta l i ti p qu n m t s sách và tài li u ch Hán, ch Nôm trong các kho sách và thư vi n các t nh mi n Nam. Ban Hán – Nôm c a y ban Khoa h c xã h i, ư c thành l p năm 1970, ã c g ng ti n hành giám nh các văn b n ch Hán, ch Nôm và biên d ch ra ti ng Vi t, t o i u ki n thu n l i cho vi c khai thác. Tuy nhiên, công tác gi gìn và khai thác các tư li u ch Hán, ch Nôm cũng còn nhi u thi u sót. Kh i lư ng sách và tài li u ch Hán, ch Nôm chưa ư c thu th p v n còn l n, nh t là t i mi n Nam, l i ang ti p t c b m t ho c hư h ng. Nh ng sách và tài li u ch Hán, ch Nôm ã thu th p cũng chưa ư c qu n lý th ng nh t, còn phân tán nhi u cơ quan và thư vi n. Ph n l n tư li u ch Hán, ch Nôm chưa ư c biên d ch và xu t b n; nhi u tư li u ch Hán, ch Nôm chưa ư c giám nh. tăng cư ng công tác thu th p, b o qu n, giám nh và khai thác các sách và tài li u ch Hán, ch Nôm, H i ng Chính ph quy t nh. 1. Giao trách nhi m cho y ban khoa h c xã h i th ng nh t qu n lý vi c thu th p và gi gìn các sách và tài li u ch Hán, ch Nôm trong c nư c. Nh ng tư li u ch Hán, ch Nôm trong c nư c, chép tay hay in t trư c Cách m ng tháng Tám năm 1945, u coi là nguyên b n, và c n ư c t p trung vào kho chung c a Nhà nư c, do y ban khoa h c xã h i tr c ti p qu n lý. y ban khoa h c xã h i có nhi m v t ch c vi c thu th p v kho t t c các tư li u ch Hán, ch Nôm hi n có trong các thư vi n, các kho lưu tr , các cơ quan, v.v… thu c các ngành, các c p, ng th i có k ho ch t ng bư c sao ch p nguyên b n cung c p cho các cơ quan, thư vi n có nhu c u v tư li u ch Hán, ch Nôm. i v i nh ng tư li u ch Hán, ch Nôm còn r i rác trong nhân dân, y ban khoa h c xã h i, v i s giúp tích c c c a y ban nhân dân các c p, có trách nhi m ti p t c sưu t m, thu th p và qu n lý; có th v n ng nhân dân t ng ho c bán các tư li u ó cho Nhà nư c, ho c Nhà nư c sao ch p l i. Vi c thu th p này c n ư c hoàn thành trong vòng 10 năm t i. y ban khoa h c xã h i c n có k ho ch sưu t m và thu th p b ng cách trao i ho c sao ch p các tư li u ch Hán, ch Nôm c n thi t hi n có trong các thư vi n và kho lưu tr c a nư c ngoài. 2. y ban khoa h c xã h i ph i có k ho ch t ch c khai thác toàn hi n kho tàng tư li u ch Hán, ch Nôm trong c nư c như giám nh văn b n, làm thư m c gi i thi u, biên d ch (g m c chú gi i) và xu t b n, v.v. 3. Cho phép y ban khoa h c xã h i chuy n Ban Hán, Nôm hi n nay thành Vi n nghiên c u Hán Nôm. Vi n này v a là trung tâm b o t n các nguyên b n ch Hán, ch Nôm, v a là trung tâm khai thác các tư li u ch Hán, ch Nôm. Nhiêm v c th c a Vi n nghiên c u Hán – Nôm là: a) B o t n và giám nh các nguyên b n ch Hán, ch Nôm, sao các b n g c thành nhi u b n s d ng ho c cung c p cho các thư vi n và các cơ quan có nhu c u; b) T ch c biên d ch (g m c chú gi i) và chính th c công b các tài li u ch Hán, ch Nôm; duy t l i nh ng b n d ch tư li u ch Hán, ch Nôm ã ư c công b trư c ây;
  2. c) Nghiên c u văn b n h c v tư li u ch Hán, ch Nôm, biên so n nh ng sách, công c c n thi t cho công tác biên d ch và nghiên c u tư li u ch Hán, ch Nôm; d) ào t o và b i dư ng i ngũ cán b ch Hán, ch Nôm (ph i h p v i các trư ng i h c). 4. B Văn hóa và thông tin có trách nhi m ph i h p và tích c c giúp y ban khoa h c xã h i trong vi c sưu t m và xu t b n tài li u ch Hán, ch Nôm. C th là ch o t t vi c th c hi n ch th s 117- TTg c a Th tư ng Chính ph , chú ý các t nh mi n Nam, t ch c vi c in các tài li u v ch Hán, ch Nôm, v.v. 5. y ban k ho ch Nhà nư c c n lưu ý c p v n cho y ban khoa h c xã h i vào th i gian thích h p xây d ng t i Hà N i m t khu nhà có y trang b c n thi t dùng làm kho tư li u ch Hán, ch Nôm c a Nhà nư c, và làm tr s c a Vi n nghiên c u Hán – Nôm. B xây d ng và y ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m giúp y ban khoa h c xã h i xây d ng khu nhà nói trên. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản