Quyết định số 312/2005/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 312/2005/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 312/2005/QĐ-TTG về việc phê duyệt các đề án thuộc chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2005 đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 312/2005/QĐ-TTG

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 312/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH PHÊ DUY T CÁC ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM T NĂM 2005 N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tư pháp, Ch t ch Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t các án thu c Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em t năm 2005 n năm 2010 g m 04 án c th sau (kèm theo Quy t nh này): 1. án 1: Tuyên truy n, giáo d c trong c ng ng v phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. Cơ quan ch trì: Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam. N i dung án t p trung vào công tác tuyên truy n giáo d c v chính sách pháp lu t, nâng cao ý th c c a nhân dân trong công tác phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. 2. án 2: u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n và tr em. Cơ quan ch trì: B Công an và B Tư l nh B i Biên phòng. N i dung án t p trung vào công tác phòng ng a, ngăn ch n, phát hi n, i u tra, x lý t i ph m buôn bán ph n , tr em; tri n khai án khu v c n i a (ti u d án 1) do B Công an ch trì, tri n khai án khu v c biên gi i (ti u d án 2) do B Tư l nh B i Biên phòng ch trì. 3. án 3: Ti p nh n và h tr nh ng ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v . Cơ quan ch trì: B Lao ng - Thương binh và Xã h i. N i dung án t p trung vào công tác ti p nh n, h i hương, h tr tái hoà nh p c ng ng cho ph n , tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v . 4. án 4: Xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. Cơ quan ch trì: B Tư pháp. N i dung án t p trung vào công tác nghiên c u, xây d ng và hoàn thi n các văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. i u 2. Th i gian th c hi n các án t năm 2005 n năm 2010, g m 2 giai o n: - Giai o n I: t năm 2005 n năm 2007. - Giai o n II: t năm 2008 n năm 2010.
 2. i u 3. Kinh phí th c hi n và t ch c th c hi n các án thu c Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em: - Kinh phí th c hi n: + T ngân sách trung ương và ngân sách a phương. + T các ngu n v n h p pháp khác trong và ngoài nư c, óng góp c a c ng ng, tài tr qu c t . + Các B , ngành ch trì các án ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư b trí kinh phí trong k ho ch hàng năm th c hi n các án úng ti n . - Các B , ngành, oàn th ư c giao ch trì các án có trách nhi m ph i h p v i các B , ban, ngành, oàn th có liên quan Trung ương và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n các án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Giao cơ quan thư ng tr c Ban Ch o 130/CP c a Chính ph có trách nhi m ki m tra, ôn c vi c t ch c th c hi n các án trên, nh kỳ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
 3. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM T NĂM 2005 N NĂM 2010 C A CHÍNH PH ÁN TUYÊN TRUY N, GIÁO D C TRONG C NG NG V PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM T NĂM 2005 N NĂM 2010 I. CĂN C XÂY D NG ÁN 1. Th c tr ng tình hình buôn bán ph n , tr em (BBPNTE) Tình hình buôn bán ph n và tr em trong nh ng năm qua ã và ang di n ra h t s c ph c t p và nghiêm tr ng và xu hư ng gia tăng không ch trong nư c, mà trong khu v c và trên toàn th gi i. Theo s li u c a B Công an, cho n nay ã có hàng ch c nghìn PNTE Vi t Nam b buôn bán làm m i dâm, làm v b t h p pháp, bu c ph i lao ng trong i u ki n t i t . H b bóc l t tình d c, bóc l t lao ng ho c b s d ng vào nh ng m c ích thương m i, vô nhân o khác. Báo cáo c a B Tư l nh Biên phòng, t năm 2000 n 2004, phát hi n, b t gi 196 v /403 i tư ng, tri t phá 53 ư ng dây buôn bán PNTE qua biên gi i, gi i thoát cho 641 ph n b l a bán, ph i h p v i các cơ quan ch c năng ti p nh n 3.667 ph n , tr em Vi t Nam b buôn bán t nư c ngoài tr v . i v i tuy n biên gi i phía B c, t năm 2000 n tháng 12 năm 2004, Trung Qu c Ny v nư c ta là 2.917 trư ng h p, qua phân lo i trong ó có 947 i tư ng b l a bán, 1.970 i tư ng sang Trung Qu c trái phép v i các lý do khác nhau. i v i tuy n biên gi i Tây Nam, t năm 2000 n tháng 12 năm 2004 x y ra 217 v /1.395 ph n , tr em b l a bán ho c xu t c nh trái phép sang Cămpuchia hành ngh m i dâm, ã có hàng nghìn trư ng h p tr v . T i ph m trong nư c liên k t v i t i ph m các nư c, l a bán PNTE t các vùng nông thôn, mi n núi vào các nhà hàng, ch a m i dâm t i các thành ph l n, các trung tâm kinh t , thương m i, qua biên gi i. PNTE các t nh phía B c nư c ta b bán sang Trung Qu c ch y u làm v , làm m i dâm. Nhi u n n nhân ph i l y nh ng ngư i àn ông l n tu i vùng sâu, kinh t khó khăn; b qu n lý ch t ch v th i gian và kinh t ; có trư ng h p ph i ph c v tình d c cho nhi u ngư i trong m t gia ình. PNTE t các các t nh phía Nam ch y u b ưa sang Cămpuchia hành ngh m i dâm t i các nhà hàng, khách s n, các t i m m i dâm Phnom Penh và các th xã, thành ph l n; m t s PNTE khác còn b l a bán cho ngư i nư c ngoài thông qua môi gi i hôn nhân, nh n làm con nuôi. nư c ngoài, do tình tr ng nh p cư trái phép, h ph i s ng lén lút, m t quy n t do, nhân phNm b chà p, b t ng v ngôn ng ; nhi u ph n bu c ph i tìm cách tr v nư c v i hai bàn tay tr ng, s c kho b suy gi m, b m c các b nh xã h i, m c c m, khó hoà nh p c ng ng. i tư ng d b buôn bán ch y u là ph n 18 - 35, tr em trong tu i v thành niên. i tư ng này ch y u thư ng s ng vùng nông thôn, mi n núi, trình văn hoá th p, nh n th c xã h i h n ch , thi u hi u bi t, c tin, không có vi c làm n nh, i u ki n kinh t khó khăn ho c do b thương t n, v trong hôn nhân, hoàn c nh gia ình éo le, tr c tr , mu n có nhi u ti n, không có vi c làm. Tr em b buôn bán
 4. thư ng là nh ng tr em lang thang, thi u s quan tâm, giáo d c, qu n lý c a gia ình ho c b b rơi, b b t cóc, d d l a o em i bán. BBPNTE là m t lo i t i ph m nguy hi m xâm h i tr c ti p n danh d , nhân phNm, s c kho , tính m ng c a ph n và tr em; nh hư ng n h nh phúc gia ình, gây m t tr t t an toàn xã h i, an ninh biên gi i. BBPNTE không nh ng là vi ph m thô b o n quy n con ngư i mà còn làm tăng áng k nguy cơ lây nhi m các b nh xã h i, HIV/AIDS trong c ng ng, làm m t i ngu n nhân l c lao ng, gây thi t h i v kinh t cho gia ình, cho xã h i. 2. ánh giá ho t ng truy n thông, giáo d c PCBBPNTE a) Nh ng i m thành công: Trong nh ng năm qua, ho t ng truy n thông, giáo d c, tư v n, v n ng c ng ng PCBBPNTE ã góp ph n phòng ng a, u tranh phòng, ch ng t i ph m BBPNTE; nh n th c c a cán b , nhân dân v nguyên nhân, h u qu và th o n c a b n buôn ngư i ã có nh ng chuy n bi n rõ r t. Công tác ph i h p liên ngành ã phát huy s c m nh trong vi c tuyên truy n, giáo d c ngăn ng a t i ph m BBPNTE. Ho t ng tuyên truy n, giáo d c PCBBPNTE ư c t ch c v i nhi u n i dung và hình th c phong phú, a d ng như: truy n thông tr c ti p, băng video, ĩa CD, băng cátset, văn hoá văn ngh , h i thi, sinh ho t câu l c b , sinh ho t t ph n , ã chuy n t i nhi u thông tin t i ông o các t ng l p nhân dân. c bi t tranh th hi u qu c a h th ng thông tin i chúng, góp ph n làm thay i nh n th c c a c ng ng, t o s ng h và giúp c a các c p chính quy n a phương trong công tác PCBBPNTE.T i m t s a bàn tr ng i m ã xây d ng ư c các mô hình truy n thông h tr cho các n n nhân tái hoà nh p c ng ng t hi u qu , mang tính thi t th c cao. i ngũ tuyên truy n viên, báo cáo viên, c ng tác viên nh ng a phương có chương trình, d án v PCBBPNTE ã ư c t p hu n nâng cao năng l c và t ch c ư c các ho t ng truy n thông v PCBBPNTE t hi u qu c ng ng. Ho t ng trao i, chia x kinh nghi m v truy n thông PCBBPPNTE qua các h i th o song phương, chi n d ch truy n thông chung PCBBPNTE, các cu c h p thư ng niên gi a các ngành c a Vi t Nam v i Trung Qu c; h i th o gi a H i LHPN Vi t Nam v i H i LHPN Lào và B ph n Campuchia, tham gia m t s h i th o Qu c t và khu v c cũng góp ph n kh ng nh thêm m c nghiêm tr ng c a tình hình BBPNTE cũng như ưa ra nh ng nh hư ng, gi i pháp c th nh m ngăn ch n và gi m d n tình tr ng BBPNTE. b) Nh ng khó khăn và thách th c: K t qu kh o sát c ng ng v BBPNTE t i 22 xã c a 7 huy n thu c 3 t nh: Qu ng Ninh, An Giang, L ng Sơn; nghiên c u các nhóm i tư ng truy n thông v PCBBPNTE (lãnh o chính quy n a phương, cha m , n thanh niên, ph n 18 - 35 tu i, nhóm tr em, giáo viên, h c sinh, n n nhân) t i 8 xã c a 4 t nh (B c Giang, Thanh Hoá, Qu ng Ninh, L ng Sơn); tài nghiên c u v PCBBPNTE c a Trung ương H i LHPN VN “H tr c ng ng PCBBPNTE/RAS 98 H01”; truy n thông thí i m băng video t i 5 xã c a 5 t nh (Thái Bình, H i Dương, Yên Bái, Ti n Giang, Sóc Trăng) cho th y: Nh n th c c a các cơ quan chính quy n a phương các c p chưa y , chưa th c s quan tâm, u tư úng m c n công tác truy n thông PCBBPNTE; ho t ng truy n thông PCBBPNTE chưa ti n hành thư ng xuyên, sâu r ng, m i ch t p trung
 5. m ts a bàn tr ng i m vào các t cao i m, nh ng t nh có d án h tr , s xã ư c u tư truy n thông còn r t ít (ch t kho ng 10% t ng s xã c a c nư c); các gi i pháp truy n thông thi u tính chi n lư c, do ó hi u qu truy n thông chưa cao. Hình th c tuyên truy n chưa th c s phong phú, a d ng nên chưa thu hút ư c s tham gia ông o c a c ng ng vào công tác PCBBPNTE; trình , năng l c c a i ngũ tuyên truy n viên, báo cáo viên c p cơ s , vùng sâu, vùng xa còn h n ch , m t s chưa th c s áp ng ư c yêu c u; các mô hình hi u qu chưa ư c a d ng, chưa ư c phát tri n nhân r ng ra a bàn; ho t ng sơ, t ng k t, rút kinh nghi m hàng năm chưa ư c ti n hành thư ng xuyên; khen thư ng, ng viên chưa k p th i nên chưa khuy n khích, thu hút s tham gia tích c c c a m i ngư i vào công tác truy n thông PCBBPNTE; công tác ph i h p gi a các b , ngành, các oàn th chưa t o ư cs ng b , th ng nh t trong ch o và t ch c th c hi n các ho t ng truy n thông; i tư ng có nguy cơ ít ư c ti p c n ư c v i thông tin v BBPNTE; kinh phí t ch c các ho t ng truy n thông PCBBPNTE còn h n h p. Tài li u truy n thông chưa áp ng ư c yêu c u c a các cơ s trong c nư c. Nh ng khó khăn và thách th c trên có nhi u nguyên nhân, song t p trung nh ng nguyên nhân chính sau: v n PCBBPNTE chưa th c s ư c quan tâm ch o th c hi n, a phương còn nhi u v n b c xúc c n gi i quy t như: nghèo ói, vi c làm, t n n xã h i, t i ph m. nh ng a bàn tr ng i m, do i u ki n kinh t khó khăn, thi u phương ti n truy n thông i chúng; m t khác, do i u ki n giao thông còn khó khăn, trình dân trí th p, m t b ph n ngư i dân còn không bi t ch , không bi t ti ng ph thông nên chưa ư c ti p c n v i các thông tin v PCBBPNTE; tuyên truy n viên c ng ng ít ư c ào t o, t p hu n, không có i u ki n c p nh t thông tin cũng như k năng v truy n thông, giáo d c, tư v n, v n ng c ng ng v PCBBPNTE. Công tác truy n thông c ng ng PCBBPNTE chưa ư c u tư h p lý, ngu n l c trong c ng ng chưa ư c huy ng; di n bi n c a tình hình ngày càng ph c t p, t i ph m ho t ng v i nhi u th o n tinh vi, có s c u k t gi a các t nh trong nư c, các nư c trong khu v c; ph n , tr em di cư t do i tìm vi c làm t i các thành ph , th xã ngày càng tăng; vi c qu n lý h t ch, h khNu trên a bàn chưa ch t ch . ó chính là nh ng nguyên nhân c n tr n tuyên truy n, giáo d c c ng ng. 3. Cơ s pháp lý xây d ng án - Nhà nư c ta ã ký k t Công ư c Lo i tr m i hình th c phân bi t i x v i ph n (Cedaw), Công ư c qu c t v quy n tr em (CRC), Công ư c s 182 c a T ch c Lao ng qu c t v nghiêm c m và hành ng khNn c p xoá b các hình th c lao ng tr em t i t nh t, Công ư c s 138 v tu i t i thi u ư c i làm, Ngh nh thư v buôn bán tr em, m i dâm tr em và văn hoá phNm khiêu dâm tr em. - Nhà nư c ã ban hành nhi u o lu t cơ b n có liên quan n ph n và tr em như lu t B o v chăm sóc và giáo d c tr em, Lu t Ph c p giáo d c ti u h c, Lu t Hôn nhân gia ình, Lu t B o v s c kho , Lu t t ai, Lu t Lao ng, B lu t T t ng hình s , B lu t Dân s , B lu t Hình s , Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm ... và các văn b n dư i lu t nh m m b o th c hi n quy n ph n , quy n tr em. - Ngày 12 tháng 02 năm 2004, Chính ph ban hành Quy t nh s 19/2004/Q -TTg v vi c phê duy t Chương trình ngăn ng a và gi i quy t tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c, tr em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m giai o n 2004 - 2010. - Ngày 14 tháng 7 năm 2004 Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 130/2004/Q -TTg phê duy t Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn
 6. bán ph n , tr em t năm 2004 n năm 2010 v i m c tiêu t o s chuy n bi n m nh m v nh n th c và hành ng trong các c p, các ngành, các oàn th và toàn b xã h i v công tác PCBBPNTE nh m phòng ng a, ngăn ch n và gi m cơ b n vào năm 2010 tình tr ng ph n , tr em b buôn bán. Th c hi n chương trình hành ng này, có 4 án ư c xây d ng. H i LHPN Vi t Nam ư c phân công ch trì xây d ng án "Tuyên truy n, giáo d c trong c ng ng v phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n tr em" II. M C TIÊU VÀ GI I PHÁP TH C HI N 1. M c tiêu t ng quát Ny m nh công tác tuyên truy n giáo d c trong c ng ng v phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em nh m t o s chuy n bi n m nh m trong nh n th c, hành ng, s tham gia tích c c c a toàn xã h i, các i tư ng ph n trong lĩnh v c phòng ng a, phát hi n t giác t i ph m buôn bán ph n , tr em; gi m cơ b n tình tr ng ph n , tr em b buôn bán vào năm 2010. 2. Các m c tiêu c th và gi i pháp th c hi n a) M c tiêu 1: Nâng cao nh n th c c a các i tư ng ph n , tr em, ngư i dân c ng ng v th o n, nguyên nhân, h u qu c a t n n BBPNTE, bi t cách b o v b n thân, gia ình và c ng ng trong PCBBPNTE; nâng cao s hi u bi t, ý th c ch p hành pháp lu t trong phòng ng a, u tranh phòng ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em thông qua các ho t ng truy n thông c ng ng. - K t qu 1: Tăng bình quân m i năm 10% s ph n t 18 n 35 tu i, tr em gái v thành niên và gia ình nh n bi t ư c th o n, h u qu , cách phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em; hi u rõ pháp lu t phòng ng a, u tranh phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. i v i các xã i m, tăng 20%/năm. - Các gi i pháp: + S d ng có hi u qu các kênh truy n thông: Chương trình truy n hình ph n , chương trình phát thanh ph n ư c phát sóng hàng tu n trên ài Truy n hình và ài Ti ng nói Vi t Nam là i u ki n thu n l i cho vi c truy n thông trên ph m vi toàn qu c v phòng, ch ng buôn bán ph n tr em. N i dung tuyên truy n giáo d c qua các băng video, ĩa VCD, băng catsét, phim truy n hình, b n tin ti ng dân t c thi u s , s ư c s n xu t và nhân b n cho ài truy n hình và ài phát thanh các t nh, thành, các xã phư ng i m, c bi t h th ng truy n thanh c a các a phương; tuyên truy n trên các báo, t p chí, t tin, trang website c a các ngành, các c p, góp ph n nâng cao nh n th c và chuy n i hành vi b n v ng cho m i cá nhân và c c ng ng trong phòng, ch ng buôn bán ph n tr em. án c bi t chú tr ng vào kênh truy n thông tr c ti p cho các nhóm i tư ng: i v i nhóm ph n 18 n 35 tu i, ngư i dân c ng ng s t p trung vào vi c cung c p thông tin giúp i tư ng có ư c nh ng ki n th c cơ b n v nguyên nhân, th o n, h u qu và bi n pháp phòng, ch ng buôn bán ph n tr em, ki n th c gi i,
 7. quy n ph n , tr em, khoa h c k thu t, k năng s ng, cách phát hi n, t giác t i ph m và b o v nhân ch ng thông qua vi c truy n thông trên kênh thông tin i chúng, qua vi c t ch c chi n d ch truy n thông, mít tinh, truy n thông nhóm nh , sinh ho t chuyên ; i v i nhóm tr em gái v thành niên s t p trung vào các ho t ng như t ch c di n àn trao i, th o lu n, thi tìm hi u ki n th c; i v i nhóm ph n , tr em b buôn bán tr v s t p trung vào ho t ng tư v n cho cá nhân, tư v n cho gia ình, xây d ng mô hình; khuy n khích ch em tham gia sinh ho t chuyên , tham gia i tuyên truy n, v n ng; i v i gia ình s t p trung vào ho t ng to àm, thăm h gia ình, h tr phát tri n kinh t gia ình thông qua các ho t ng l ng ghép. + Xây d ng b công c truy n thông: Xây d ng giáo trình gi ng d y v PCBBPNTE cho i ngũ gi ng viên bao g m: tài li u truy n thông v lu t pháp, chính sách liên quan n ph n , tr em; tài li u truy n thông PCBBPNTE; k năng truy n thông, giáo d c, tham v n, tư v n c ng ng, truy n thông thay i hành vi, k năng l p k ho ch, giám sát, ánh giá; bình ng gi i; k năng s ng, khoa h c k thu t nông nghi p... B công c truy n thông v PCBBPBTE s ư c xây d ng bao g m: sách l t, t rơi, tranh áp phích, s tay cho tuyên truy n viên, l ch và các phóng s , phim. Các tài li u truy n thông này s ư c in và phát n các cơ quan, oàn th , t ch c chính tr - xã h i, trư ng h c, gia ình, n t n tay các i tư ng ph n , tr em, ngư i dân các a phương th c hi n án. + Xây d ng mô hình phòng, ch ng BBPNTE các a bàn tr ng i m, có nhi u ph n , tr em b buôn bán (nh ng t nh biên gi i, có c a khNu, ư ng mòn - nơi trung chuy n ph n , tr em; thành ph , th xã, th tr n, m t s t nh ng b ng...). Trên cơ s t ng k t, ánh giá, l a ch n nh ng mô hình ho t ng có hi u qu nhân r ng. M i a bàn, m i i tư ng có mô hình truy n thông phù h p: i v i vùng ng bào dân t c thi u s dùng băng cát sét, băng hình ti ng dân t c; các thành ph , th xã, th tr n dùng xe c ng, i văn ngh lưu ng; vùng ông dân cư t p trung truy n thông qua chi n d ch truy n thông, truy n thông tr c ti p cho các nhóm i tư ng; tư v n cho i tư ng, cho gia ình n n nhân b buôn bán tr v , v i i tư ng ph m t i. n năm 2007 có 10 mô hình/10 t nh và n năm 2010 có 30 mô hình/30 t nh tr ng i m t hi u qu ư c duy trì. + V n ng s ng h và tham gia c a toàn xã h i c a các c p chính quy n, các oàn th , t ch c xã h i, các gia ình, các nhóm i tư ng ph n , tr em, c bi t nh ng nhóm ph n và tr em b buôn bán tr v , trong vi c ngăn ng a các hành vi buôn bán ngư i; t o dư lu n lên án, phát hi n t giác t i ph m; h tr n n nhân tái hoà nh p c ng ng n nh cu c s ng, u tư ngu n l c trong công tác truy n thông v n ng xã h i, ưa ho t ng phòng ch ng buôn bán ph n , tr em vào các m c tiêu kinh t - xã h i c a a phương, các ho t ng c a các t ch c xã h i. b) M c tiêu 2: Nâng cao năng l c cho cán b , tuyên truy n viên, c ng tác viên v ki n th c PCBBPNTE, lu t pháp, chính sách liên quan n PCBBPNTE, K năng truy n thông giáo d c thay i hành vi PCBBPNTE t i c ng ng. - K t qu 2:
 8. + ào t o ư c i ngũ gi ng viên ch ch t c p Trung ương và c p t nh/thành, qu n, huy n, tuyên truy n viên các xã /phư ng có ki n th c và k năng truy n thông, v n ng, tư v n v phòng ch ng BBPNTE. + 1.200 tuyên truy n viên c a c a 30 t nh tr ng i m ư c trang b ki n th c và k năng phòng, ch ng BBPNTE, có kh năng t ch c các ho t ng truy n thông PCBBPNTE có hi u qu t i c ng ng. + Xây d ng ư c b giáo trình t p hu n v PCBBPNTE cho gi ng viên t hi u qu v c n i dung và hình th c ư c ưa vào s d ng. + Xây d ng ư c cu n s tay v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em; k năng phòng, ch ng BBPNTE; l ng ghép bình ng gi i v i truy n thông, tham v n, ti p c n i tư ng PCBBPNTE. + Xây d ng m t b tài li u truy n thông v PCBBPNTE cho các i tư ng có hi u qu bao g m: sách m ng, t rơi, truy n tranh, áp phích, l ch, sách l t. + Xây d ng các s n phNm, n phNm nghe, nhìn phim truy n hình v PCBBPNTE thu băng cát sét v PCBBPNTE (băng video, ĩa VCD, băng cát sét). - Gi i pháp th c hi n: + L a ch n và t ch c ào t o cho các gi ng viên ch ch t c p trung ương và c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nh m nâng cao năng l c v PCBBPNTE, k năng truy n thông, giáo d c, v n ng, tư v n c ng ng v PCBBPNTE. + Xây d ng m ng lư i tuyên truy n viên cơ s v PCBBPNTE. + T ch c các l p t p hu n v PCBBPNTE cơ s cho tuyên truy n viên. + Chú tr ng vi c ào t o, b i dư ng tuyên truy n viên là nh ng n n nhân b buôn bán tr v tăng cư ng hi u qu c a công tác truy n thông qua nh ng i n hình ngư i th t, vi c th t, ng th i cũng t o i u ki n ch em là n n nhân b buôn bán tr v nhanh chóng xoá b m c c m và tái hoà nh p c ng ng. + Tăng cư ng các ho t ng trao i thông tin, chia s kinh nghi m, thăm quan mô hình trong nư c và các nư c trong khu v c, trên th gi i. + Xây d ng cơ ch song phương phòng, ch ng BBPNTE, h tr ph n , tr em b buôn bán tr v tái hoà nh p c ng ng. III. QUAN I M, PH M VI, I TƯ NG C A ÁN 1. Quan i m v truy n thông PCBBPNTE Công tác tuyên truy n, giáo d c PCBBPNTE t i c ng ng s t p trung vào nh ng vùng tr ng i m; t p trung vào i tư ng có nguy cơ cao phòng ng a nh m nâng cao nh n th c, ti n t i thay i hành vi; a d ng hoá các kênh truy n thông, c bi t chú tr ng vào kênh truy n thông tr c ti p c p cơ s nh m thu hút s tham gia c a nhi u ngư i các c p các ngành, c c ng ng; l ng ghép truy n thông PCBBPNTE v i các chương trình m c tiêu kinh t - xã h i c a a phương. 2. Ph m vi Giai o n 1 (2006 - 2007): án t p trung ưu tiên ch o và u tư ngu n l c t i nh ng a bàn tr ng i m, nh ng cơ s chưa ư c truy n thông, khó khăn: vùng biên
 9. gi i, c a khNu; t nh ng b ng - i u ki n kinh t g p nhi u khó khăn và là i m i c a ph n tr em b l a g t; thành ph , th xã, th tr n, các khu trung tâm công nghi p. Giai o n 2 (2008 - 2010): án s nhân r ng 60 xã, phư ng, th tr n, thu c 20 t nh tr ng i m, v i phương châm "M i ngư i u hành ng phòng, ch ng t i ph m BBPNTE phòng ng a cho b n thân, gia ình và c ng ng". 3. i tư ng T p trung vào nhóm i tư ng ph n , tr em có nguy cơ cao: ph n trong tu i 18 - 35 (nhóm i tư ng thi u vi c làm, có thu nh p th p, gia ình có hoàn c nh khó khăn v kinh t , ph n có hoàn c nh gia ình éo le mu n thay i cu c s ng); nhóm n h c sinh ph thông trung h c và ph thông cơ s ; nhóm n v thành niên, tr em gái lao ng s m, tr em lang thang. Nhóm ph n , tr em b buôn bán tr v . ây là nhóm ưu tiên trong quá trình truy n thông nâng cao ki n th c, ý th c c nh giác, t giác t i ph m. Nhóm i tư ng tác ng: gia ình, ngư i thân c a nhóm i tư ng có nguy cơ cao; gia ình c a nh ng n n nhân b buôn bán tr v ; nhóm ch s d ng lao ng, các ch nhà tr ; cán b lãnh o, qu n lý, cán b chuyên môn, các ban ngành, oàn th , cán b h i ph n , i ngũ c ng tác viên, tình nguy n viên c p cơ s ; i tư ng ph m t i BBPNTE. IV. T CH C TH C HI N 1. Th i gian th c hi n a) Giai o n m t 2006 - 2007: Nhi m v tr ng tâm c a giai o n này là: ánh giá th c tr ng tình hình ph n , tr em b buôn bán, hi u qu các tài li u truy n thông v PCBBPNTE; ánh giá ư c hi u qu c a nh ng mô hình ã t ch c th c hi n t i các i m d án trư c ây và có k ho ch nhân r ng mô hình truy n thông, các kênh truy n thông có hi u qu ; xây d ng ư c các thông i p truy n thông, n i dung truy n thông, tài li u truy n thông; mô hình truy n thông phù h p t i c ng ng. Tăng cư ng các ho t ng truy n thông, truy n thông thay i hành vi t i c ng ng; l ng ghép v i các ho t ng can thi p, h tr nh ng nhóm ph n , tr em có nguy cơ cao, nhóm ph n , tr em b buôn bán tr v tái hoà nh p c ng ng. c bi t t p trung ch o 10 xã i m/10 t nh, v i phương châm là huy ng ngu n l c c a a phương, ngân sách c a nhà nư c và khai thác ngu n h tr c a các t ch c qu c t . Ho t ng v ào t o, t p hu n nâng cao ki n th c, năng l c cho i ngũ cán b th c hi n án các c p, i ngũ tuyên truy n viên, c ng tác viên cơ s v ki n th c và k năng qu n lý d án; ki n th c và k năng truy n thông, giáo d c, truy n thông thay i hành vi i v i cá nhân, gia ình và c ng ng s ư c t ch c th c hi n cùng v i các ho t ng giám sát, ánh giá án. tăng cư ng nâng cao năng l c cho cán b , tuyên truy n viên, c ng tác viên, s có các h i ngh , h i th o chia s kinh nghi m gi a các a phương v công tác truy n thông PCBBPNTE. Ho t ng ánh giá, sơ k t k t qu th c hi n án giai o n m t vào cu i năm 2007. b) Giai o n hai 2008 - 2010:
 10. Nhi m v tr ng tâm c a giai o n này là: t p trung duy trì và phát tri n, nâng cao hi u qu ã t ư c c a chương trình trong giai o n m t, rút kinh nghi m trong công tác ch o các mô hình i m, chú tr ng l ng ghép truy n thông PCBBPNTE v i các chương trình, d án có liên quan n ph n , tr em, v i các chương trình công tác tr ng tâm và phong trào thi ua yêu nư c c a H i i v i các xã ư c th c hi n án, coi ây là nhi m v thư ng xuyên trong công tác tuyên truy n, giáo d c c a H i; duy trì và nhân r ng mô hình truy n thông v n ng, truy n thông thay i hành vi t i 30 t nh tr ng i m, h tr các ho t ng truy n thông t i c ng ng i v i nh ng xã còn l i th c hi n ư c m c tiêu c a án. Công tác truy n thông PCBBPNTE l ng ghép v i các chương trình, d án có liên quan n ph n , tr em, v i các chương trình công tác tr ng tâm và phong trào thi ua yêu nư c c a H i; công tác truy n thông PCBBPNTE l ng ghép v i các chương trình, d án có liên quan n ph n , tr em, v i các chương trình công tác tr ng tâm và phong trào thi ua yêu nư c c a H i. Ti p t c t p hu n nâng cao và t p hu n l i cho i ngũ tuyên truy n viên, c ng tác viên cơ s và t ch c h i th o chia s kinh nghi m c p qu c gia và khu v c v truy n thông PCBBPNTE. Ban qu n lý án các c p s t ch c h i ngh t ng k t k t qu án. Trên s k t qu ánh giá án các c p, ban qu n lý án Trung ương ti n hành t ng k t ánh giá k t qu th c hi n án, rút ra bài h c kinh nghi m, khuy n ngh nh ng gi i pháp can thi p ti p t c duy trì tính b n v ng c a án trong nh ng năm t i. 2. Cơ ch ho t ng c a Ban Ch o án a) Thành l p Ban Ch o: - Trư ng Ban Ch o: Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam c m t ng chí lãnh o Trung ương h i làm Trư ng ban. - Thư ng tr c Ban Ch o: là Ban Tuyên giáo Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam. - Các thành viên Ban Ch o g m: i di n các ban chuyên môn thu c Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; i di n các B , ngành Trung ương có liên quan. - T i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Ban Ch o Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em t năm 2004 n năm 2010 (theo Quy t nh s 130/2004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ), ng th i là Ban Ch o án; H i Liên hi p Ph n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là cơ quan Thư ng tr c giúp Ban Ch o t ch c tri n khai th c hi n án t i a phương. b) Cơ ch ho t ng: - Ban Ch o án th c hi n theo s ch o c a Ban Ch o Chương trình hành ng phòng, ch ng buôn bán ph n và tr em t năm 2004 n năm 2010. - Ch u trách nhi m xu t k ho ch, t ch c th c hi n các ho t ng sau khi ư c Ban Ch o chương trình phê duy t. - Ch u trách t ch c ki m tra, giám sát nh kỳ; t ng h p, báo cáo k t qu th c hi n án cho Ban qu n lý án và Chính ph . c) Cơ ch ph i h p:
 11. - Ph i h p v i các án trong Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m BBPNTE c a Chính ph thông qua vi c l ng ghép các ho t ng, ki m tra liên ngành, th c hi n t t qui ch ho t ng c a ban qu n lý các c p. + Ph i h p v i án 2 trong vi c nâng cao năng l c cho c ng ng v nâng cao ý th c c nh giác, phòng ng a BBPNTE; phát hi n, t giác t i ph m; t o dư lu n lên án các hành vi BBPNTE. + Ph i h p v i án 3 trong ho t ng l ng ghép truy n thông, tư v n giúp n nh tâm lý, chăm sóc s c kho , h tr v n vay, d y ngh , t o vi c làm, tái hoà nh p c ng ng cho n n nhân b buôn bán tr v ; h tr tăng thu nh p, phát tri n kinh t cho nh ng i tư ng có nguy cơ cao. + Ph i h p v i án 4 trong ho t ng tuyên truy n, ph bi n n i dung, lu t pháp, chính sách liên quan n phòng ng a, u tranh t i ph m BBPNBTE. d) Công tác ph i h p liên ngành: - y ban Dân s , Gia ình và Tr em là cơ quan qu n lý nhà nư c v dân s , gia ình, tr em, tham mưu cho Chính ph v xây d ng lu t pháp, chính sách liên quan n dân s , gia ình, tr em, t ch c ph i h p liên ngành th c hi n các chương trình qu c gia v dân s , gia ình, tr em. y ban Dân s , Gia ình và Tr em ph i h p v i H i LHPN v truy n thông PCBBPNTE cho nhóm tr em gái v thành niên, nhóm tr em lang thang, nhóm tr em b buôn bán tr v . - B Lao ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c lao ng và các v n xã h i. V i nhi m v d y ngh , t o vi c làm, chăm lo phúc l i xã h i, thanh tra lao ng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ư c phân công ch trì án “Ti p nh n, h tr ph n , tr em b buôn bán tr v ” s ph i h p v i H i LHPNVN trong lĩnh v c d y ngh , vay v n phát tri n s n xu t, tư v n, giúp PNTE b buôn bán tr v n nh tâm lý, xoá b m c c m, hoà nh p c ng ng. - B Công an là cơ quan u m i i u ph i các ho t ng c a án khác c a Chương trình phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n tr em ph i h p v i H i LHPNVN trong lĩnh v c truy n thông v âm mưu, th o n c a b n t i ph m BBPNTE; phát hi n và t giác t i ph m; th c hi n pháp lu t v h tr PNTE b buôn bán tr v . - B Tư pháp là cơ quan ch u trách nhi m án: “Xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em" ph i h p v i H i LHPNVN trong lĩnh v c truy n thông v lu t pháp, chính sách liên quan n phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. - Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao: tăng cư ng ch o h th ng các cơ quan b o v pháp lu t, t ch c xét x lưu ng t i ph m buôn bán ph n , tr em ph c v cho vi c tuyên truy n, giáo d c trong c ng ng v phòng ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. - B Tư l nh B i Biên phòng ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan t ch c u tranh phòng ch ng t i ph m BBPNTE khu v c biên gi i; ti p nh n và h tr ban u cho s ph n , tr em b buôn bán tr v qua biên gi i; ph i h p v i H i LHPNVN truy n thông v PCBBPNTE cho ph n , tr em và ngư i dân các t nh biên gi i, h i o, ph n ngư i dân t c thi u s . - B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i H i LHPNVN truy n thông v PCBBPNTE trên các kênh thông tin i chúng, ch o ngành văn hoá thông tin các c p d c ph i
 12. h p v i H i ph n tri n khai các ho t ng truy n thông trên kênh thông tin i chúng c ng ng. - B Ngo i giao ph i h p v i H i ph n trong vi c thông tin v quy nh pháp lu t nư c ngoài liên quan n vi c cư trú, i l i, làm vi c, k t hôn...; tình hình ph n , tr em Vi t Nam b buôn bán ra nư c ngoài; tuyên truy n v nh ng n l c c a Vi t Nam trong quá trình u tranh phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em; ph i h p t ch c các ho t ng chia s kinh nghi m PCBBPNTE v i các t ch c qu c t , các nư c trong và ngoài khu v c; ti p nh n nh ng i tư ng ph n , tr em b buôn bán ư c tr v . - B Giáo d c và ào t o ch o ngành giáo d c, c bi t là các trư ng PTCS, THPT ph i h p truy n thông PCBBPNTE trong h c sinh, c bi t là h c sinh n thông qua ho t ng ngo i khoá. - B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí ngân sách, hư ng d n l p d toán kinh phí, nghiên c u, xu t các c p có thNm quy n có bi n pháp huy ng s óng góp kinh phí t các ngu n khác nhau th c hi n m c tiêu c a án. - M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên (H i Nông dân Vi t Nam, H i Liên hi p thanh niên, H i C u chi n binh...) ph i h p tuyên truy n PCBBPNTE n các gia ình, oàn viên, h i viên c a t ch c, g n k t v i các phong trào thi ua yêu nư c cơ s . 3. Giám sát, ánh giá a) Giám sát: - Th i gian: + Quá trình giám sát ư c th c hi n khi ang tri n khai các ho t ng. + Giám sát nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. - Thành ph n tham gia: + Ban qu n lý án Trung ương, Ban qu n lý án các c p. + Cán b th c hi n án các c p + Các i tư ng hư ng l i - N i dung giám sát: + Giám sát ti n th c hi n án: giám sát các ho t ng truy n thông PCBBPNTE ã th c hi n, so sánh v i k ho ch (bao g m c th i gian, ch t lư ng ho t ng, s d ng ngu n l c); giám sát các k t qu c a t ng ho t ng. + Giám sát hi u qu ho t ng c a án: hi u qu c a ho t ng truy n thông nâng cao nh n th c v PCBBPNTE; hi u qu c a xây d ng b công c truy n thông PCBBPNTE; hi u qu ào t o nâng cao năng l c, xây d ng màng lư i tuyên truy n viên PCBBPNTE cơ s ; hi u qu c a mô hình PCBBPNTE (m c t ư cm c tiêu, nh ng v n n y sinh và gi i pháp; nh ng thay i trong nh n th c, hành vi c a các nhóm i tư ng ư c tác ng). + Ho t ng giám sát ư c ti n hành thông qua: báo cáo nh kỳ c a ban qu n lý án; quy t toán ho t ng; các cu c h p ban qu n lý án; h p thư ng kỳ ho c t xu t v i các nhóm i tư ng; thăm, ki m tra t i a phương; trao i thông tin nhanh( i n tho i, fax, mail) + Báo cáo giám sát c a c p cơ s : báo cáo nh kỳ 6 tháng, t ng năm.
 13. + Báo cáo giám sát c a c p Trung ương: báo cáo 6 tháng, t ng năm. b) Ho t ng ánh giá: - ánh giá u kỳ: trư c khi th c hi n ho t ng tuyên truy n, giáo d c c ng ng v truy n thông PCBBPNTE s t ch c ánh giá nhanh nh n th c c a c ng ng có cơ s xây d ng k ho ch, n i dung truy n thông phù h p v i các nhóm i tư ng PNTE và có cơ s so sánh ánh giá hi u qu c a công tác tuyên truy n, giáo d c PCBBPNTE sau t ng năm và sau t ng giai o n. Phương pháp ánh giá là phương pháp ánh giá nhanh có s tham gia c a c ng ng (PRA), kh o sát, i u tra xã h i h c. - Ho t ng ánh giá gi a kỳ: ho t ng này s ư c th c hi n năm 2007 nh m ánh giá v ti n , hi u qu c a án giai o n 1 (m c t ư c so v i m c tiêu v nh n th c, nâng cao năng l c, hi u qu b công c truy n thông và mô hình PCBBPNTE; bài h c kinh nghi m v truy n thông PCBBPNTE c ng ng; xây d ng k ho ch th c hi n ho t ng c a án giai o n 2. - ánh giá cu i kỳ: ho t ng này d ki n s th c hi n vào năm 2009, ngoài vi c ánh giá ti n , hi u qu án, còn t p trung ánh giá hi u su t vi c s d ng ngu n l c cho các ho t ng truy n thông nâng cao nh n th c PCBBPNTE, cho tài li u truy n thông, cho ho t ng ào t o gi ng viên, tuyên truy n viên cơ s PCBBPNTE; ánh giá nh hư ng và tác ng c a án truy n thông PCBBPNTE; Nh ng bài h c kinh nghi m và k ho ch duy trì tính b n v ng c a án thông qua vi c l ng ghép các ho t ng truy n thông v PCBBPNTE v i các chương trình, d án th c hi n chương trình hành ng phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em c a Chính ph và các chương trình d án khác có liên quan n b o v ph n , tr em. Ngoài ra có th có ánh giá t xu t theo yêu c u c a ban ch o các c p, và c a các bên liên quan. V. HI U QU VÀ TÍNH B N V NG C A ÁN 1. Tính hi u qu án tuyên truy n, giáo d c v PCBBPNTE ư c th c hi n có hi u qu , s góp ph n: phòng ng a, ngăn ch n ti n t i h n ch tình tr ng ph n , tr em b buôn bán, b o v h nh phúc gia ình; góp ph n b o v , tăng cư ng ngu n nhân l c cho t nư c, m b o tr t t an toàn xã h i, an ninh qu c gia, phòng, ch ng t n n xã h i. Ngăn ng a, PCBBPNTE cũng chính là thúc Ny bình ng gi i, th c hi n quy n ph n , quy n tr em. ng th i h n ch nh ng chi phí trong vi c h tr cho các n n nhân tái hoà nh p c ng ng cũng như công tác u tranh ch ng t i ph m BBPNTE. 2. Tính b n v ng án tuyên truy n, giáo d c trong c ng ng v phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em t năm 2005 n năm 2010 có tính b n v ng cao vì: nh ng ngư i tham gia vào án là nh ng cán b h i ph n , cán b các ban, ngành oàn th , các t ch c chính tr xã h i - là nh ng ngư i nhi t tình, tâm huy t, có trách nhi m và kinh nghi m trong vi c t ch c th c hi n các ho t ng truy n thông, v n ng thu hút s tham gia c ng ng. ây là i u h t s c quan tr ng, nh ng cán b này ư c tăng cư ng năng l c, s l ng ghép ư c các ho t ng truy n thông v PCBBPNTE vào các chương trình d án khác ang th c hi n a phương, do ó n năm 2010 khi án k t thúc,
 14. ho t ng truy n thông c a án v n ti p t c ư c duy trì và có kh năng m r ng sang nh ng t nh khác.T ch c H i ph n có h th ng ư c duy trì t i c ng ng là m t l i th cho vi c ti p t c truy n thông v PCBBPNTE. Các ho t ng tuyên truy n, giáo d c c a án s ư c l ng ghép vào các chương trình, d án v phòng, ch ng t n n xã h i, ma tuý, m i dâm, phòng, ch ng t i ph m, t ph n tín d ng ti t ki m cho ph n nghèo, và g n v i chương trình “Xây d ng gia ình no m, bình ng, ti n b , h nh phúc”; B công c truy n thông v PCBBPNTE s ư c ti p t c s d ng l ng ghép v i các chương trình d án có liên quan n quy n ph n , quy n tr em và các n i dung, chương trình công tác c a H i ph n . VI. KINH PHÍ HO T NG Kính phí th c hi n án g m: - Ngân sách trung ương; hàng năm Chính ph dành m t kho n kinh phí th c hi n án trong Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em; - Ngân sách a phương, hàng năm các a phương ph i cân i b trí m t kho n ngân sách cho ho t ng tuyên truy n giáo d c trong c ng ng v phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. - Tài tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c.
 15. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM T NĂM 2005 N NĂM 2010 C A CHÍNH PH ÁN XÂY D NG VÀ HOÀN THI N H TH NG VĂN B N PHÁP LU T LIÊN QUAN N CÔNG TÁC PHÒNG NG A, U TRANH CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N VÀ TR EM GIAI O N 2005 - 2010 PH N TH NH T S C N THI T XÂY D NG ÁN I. TH C TR NG H TH NG VĂN B N PHÁP LU T V NGĂN NG A, U TRANH CH NG BUÔN BÁN PH N , TR EM, NH NG H N CH , B T C P VÀ NHU C U HOÀN THI N Buôn bán ph n và tr em ang là m t thách th c không ch i v i các nư c ang phát tri n, trong ó có Vi t Nam mà ã tr thành m t v n n n mang tính toàn c u, thu hút s quan tâm c bi t c a các qu c gia, các t ch c qu c t , t ch c phi chính ph và nh ng ngư i có lương tri trên toàn th gi i. Trong nhi u gi i pháp nh m ch ng l i n n buôn bán ph n và tr em thì các v n liên quan n h th ng pháp lu t luôn là m t trong nh ng v n ư c t lên hàng u. Trong nh ng năm g n ây, tăng cư ng u tranh có hi u qu v i n n buôn bán ph n , tr em, ng và Nhà nư c ta ã ban hành nhi u chính sách và văn b n pháp lu t nh m phòng ng a, ngăn ch n, tr ng tr các t i ph m này. Chúng ta ã xây d ng ư c m t khung pháp lu t nh m b o v quy n con ngư i nói chung và quy n c a ph n và tr em nói riêng. Hi n pháp nghiêm c m m i hành vi phân bi t i x , xúc ph m danh d , nhân phNm con ngư i, c bi t là ph n và tr em. Các văn b n pháp lu t ã ư c xây d ng và t ng bư c hoàn thi n, t o cơ s pháp lý cho vi c x lý m i hành vi l m d ng tình d c, vi ph m quy n c a ph n và tr em, buôn bán ph n , tr em. M c dù không có m t o lu t riêng v ch ng buôn bán ph n và tr em nhưng nhi u văn b n pháp lu t c a chúng ta ã hàm ch a các quy nh v v n này như B lu t Hình s , Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, Pháp l nh Phòng ch ng m i dâm, Pháp l nh Xu t c nh, nh p c nh, Lu t Hôn nhân và gia ình và hàng lo t văn b n có liên quan dư i giác phòng ng a, ngăn ch n, tr ng tr nghiêm kh c t i ph m mua bán ph n , tr em cũng như b o v , h tr , giúp n n nhân tái hòa nh p c ng ng. Tuy nhiên, trư c di n bi n có chi u hư ng ngày càng ph c t p, nghiêm tr ng và có xu hư ng gia tăng c a lo i t i ph m này, h th ng văn b n pháp lu t v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em ã b c l m t s b t c p, thi u sót, làm h n ch hi u qu c a công tác phòng, ch ng lo i t i ph m này. Có th nêu m t s h n ch , b t c p sau ây: 1. V các quy nh liên quan n vi c i u tra, truy t , xét x các hành vi buôn bán ph n , tr em: B lu t Hình s Vi t Nam ư c s a i, b sung năm 1999 và các văn b n hư ng d n thi hành ã quy nh m t cách tương i toàn di n, c th ph n l n các t i ph m thư ng x y ra trong quá trình buôn bán ph n , tr em. Bên c nh vi c quy nh t i mua bán ph n ( i u 119) và t i mua bán, ánh tráo ho c chi m o t tr em ( i u
 16. 120), B lu t Hình s còn quy nh các t i danh có th ư c áp d ng tr ng tr nh ng hành vi ti p tay, h tr cho các ho t ng buôn bán ph n , tr em. Tuy nhiên, trong i u ki n m c a và h i nh p, m r ng h p tác kinh t qu c t , các hành vi t i ph m ngày càng tr nên a d ng, tinh vi, x o quy t hơn, chưa ư c c p k p th i; m t khác, cũng còn nh ng hành vi như buôn bán nam gi i; các t i ph m liên quan n cư ng b c lao ng, các t i ph m liên quan n vi c cho, nh n nuôi con nuôi trái pháp lu t v.v.... chưa ư c quy nh trong pháp lu t hình s c n ư c nghiên c u, s a i, b sung. B lu t T t ng hình s ư c s a i năm 2003 ã b sung nhi u quy nh m i, quy nh c th v trách nhi m c a các cơ quan ti n hành t t ng trong vi c b o v ngư i b h i, nhân ch ng và nh ng ngư i tham gia t t ng khác, quy n c a nhân ch ng ư c yêu c u b o v , vi c b o v nhân ch ng t i phiên toà, là m t ti n b c a pháp lu t t t ng hình s nư c ta, tuy nhiên, nh ng quy nh v b o v n n nhân và nhân ch ng a ph n m i ch d ng m c nguyên t c, chưa c th , do v y, các quy nh liên quan n pháp lu t t t ng hình s v n c n ti p t c ư c nghiên c u, hoàn thi n giúp cơ quan i u tra kh c ph c ư c i u khó khăn l n nh t hi n nay là phát hi n, thu th p ch ng c xác minh, làm rõ tình ti t c a v án buôn bán ph n , tr em, t o thu n l i cho vi c truy t , x lý nghiêm minh các v án buôn bán ph n , tr em, b o v nhân ch ng, ngư i b h i. Pháp lu t x lý vi ph m hành chính, pháp lu t dân s cũng ã có các quy nh x lý nh ng hành vi liên quan n buôn bán ph n , tr em chưa n m c truy c u trách nhi m hình s và b i thư ng thi t h i nh ng t n th t cho n n nhân c a t i ph m này, song m t s quy nh còn chung chung, chưa có hư ng d n c th ho c ã l c h u, không phù h p. ây cũng là v n c n thi t ph i ư c nghiên c u, s a i nâng cao tính hi u qu c a các ch tài hành chính, dân s i v i các hành vi liên quan n buôn bán ph n , tr em. 2. V các quy nh c a pháp lu t liên quan nv n h i hương và tái hòa nh p c ng ng các n n nhân b buôn bán: Hi n nay chúng ta chưa có nh ng quy nh riêng bi t v th t c h i hương các n n nhân b buôn bán. Thay vào ó, m i ch có m t văn b n pháp lý quy nh v vi c h i hương công dân Vi t Nam xu t c nh trái phép không ư c nư c ngoài cho cư trú là Ch th s 747-TTg ngày 15 tháng 11 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph . Tuy nhiên, các quy nh v vi c h i hương theo Ch th này h t s c "ch t" v i tư ng và th t c, l i áp d ng chung cho vi c h i hương ngư i Vi t Nam xu t c nh trái phép không ư c nư c ngoài cho cư trú, nghĩa là bao g m c vi c h i hương i tư ng ngư i di cư trái phép. Do v y, các quy nh này chưa th c s phù h p i v i vi c h i hương n n nhân b buôn bán và h u như không ư c áp d ng cho vi c h i hương n n nhân. Trên th c t , vi c h i hương n n nhân thư ng ư c th c hi n thông qua nh ng trao i, tho thu n v t ng v vi c c th v i các nư c có liên quan mà chưa có cơ s pháp lý toàn di n cho v n này. Do v y, vi c xây d ng và hoàn thi n các quy nh pháp lu t v h i hương n n nhân b buôn bán là y u t không th thi u trong vi c hoàn thi n pháp lu t ch ng buôn bán ph n , tr em. Vi c tái hòa nh p c ng ng các n n nhân b buôn bán cũng ã ư c c p n trong m t s văn b n pháp lu t hi n hành như Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em, Lu t B o v s c kho nhân dân, Ch th s 766/TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 17 tháng 9 năm 1997 v phân công trách nhi m th c hi n các bi n pháp ngăn ch n vi c ưa trái phép ph n , tr em ra nư c ngoài, Quy t nh s 19/2004/Q -TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình ngăn ng a và gi i quy t tình tr ng tr em lang thang, tr em b xâm ph m tình d c và tr
 17. em ph i lao ng n ng nh c, trong i u ki n c h i, nguy hi m giai o n 2004 - 2010 v.v... Tuy nhiên, pháp lu t hi n hành chưa có m t văn b n ho c m t h th ng văn b n toàn di n v lĩnh v c này mà m i quy nh l t , r i rác ho c l ng ghép trong m t s văn b n v các lĩnh v c khác, các quy nh hi n hành cũng m i ch c pm t cách gián ti p v n tái hòa nh p c ng ng cho n n nhân b buôn bán ho c d ng l i ch trương, chính sách, còn thi u c th v.v... Do v y, vi c xây d ng và hoàn thi n các văn b n pháp lu t v tái hòa nh p c ng ng cho n n nhân b buôn bán là m t yêu c u b c thi t trong vi c hoàn thi n pháp lu t ch ng buôn bán ph n , tr em. 3. Các quy nh c a pháp lu t v phòng ng a buôn bán ph n và tr em: V các quy nh c a pháp lu t nh m b o v các quy n con ngư i và phòng ng a s phát sinh, phát tri n các nguyên nhân và i u ki n d n n t buôn bán ph n và tr em, có th nói, nhìn chung, chúng ta ã có m t khung pháp lu t tương i y v v n này. Các quy nh c a pháp lu t t Hi n pháp, Lu t Hôn nhân gia ình, B lu t Lao ng, Lu t Giáo d c, Lu t B o v s c kho nhân dân... ã quy nh m t cách toàn di n trong vi c b o m quy n bình ng và không phân bi t i x , quy n ư c h c t p, hư ng th văn hóa v.v... c a m i công dân; quy n và nghĩa v c a v ch ng, nghĩa v c a cha m trong vi c giáo d c và nuôi dư ng con cái, quy nh ch t ch v cho nh n con nuôi… nh m b o v các quy n c a con ngư i nói chung, c a ph n và tr em nói riêng. Tuy nhiên, m t s quy nh v n còn chung, thi u cơ ch b o m th c hi n, c n thi t ph i ư c b sung, c th hóa; bên c nh ó, v n còn m t s k h , thi u sót trong m t s lĩnh v c pháp lu t c n kh c ph c như lĩnh v c k t hôn v i ngư i nư c ngoài, cho nh n con nuôi ngư i nư c ngoài, s d ng lao ng, xu t khNu lao ng v.v... ngăn ng a các nguyên nhân, hoàn c nh, i u ki n d n n t n n buôn bán ngư i. 4. V các quy nh c a pháp lu t liên quan n h p tác qu c t và khu v c trong u tranh ch ng buôn bán ngư i: Do tính ch t “xuyên qu c gia” c a t i buôn bán ph n và tr em, vi c truy c u trách nhi m i v i b n t i ph m không th ti n hành ư c n u ch gi i h n trong ph m vi lãnh th c a m t qu c gia mà c n ph i có s h p tác song phương và a phương gi a các cơ quan ch c năng c a các qu c gia h u quan. Chính vì v y, v n h p tác qu c t trong u tranh phòng, ch ng t n n buôn bán ph n , tr em là h t s c quan tr ng. Vi t Nam ã ký k t nhi u hi p nh, tho thu n, ghi nh song phương, a phương v v n này… Tuy nhiên, cũng c n ti p t c nghiên c u, àm phán m r ng ph m vi h p tác, ký k t v i các nư c, c bi t là các nư c trong khu v c sông Mêkông. Các th a thu n này nên có nh ng cam k t v h p tác trong vi c trao i thông tin, thu th p ch ng c , l i khai, d n , chuy n giao tài li u cũng như ti n hành các ho t ng truy tìm, t m gi và phong t a tài s n… t o cơ s pháp lý h u hi u hơn trong lĩnh v c h p tác qu c t u tranh ch ng buôn bán ngư i. II. CĂN C PHÁP LÝ XÂY D NG ÁN án ư c xây d ng trên cơ s các căn c pháp lý sau: - Ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c i v i vi c b o v quy n con ngư i, quy n c a ph n và tr em ư c th ch hóa trong Hi n pháp, Lu t Hôn nhân gia ình, Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em, B lu t Hình s và nhi u văn b n pháp lu t khác.
 18. - Nhà nư c Vi t Nam ã phê chuNn nhi u Công ư c qu c t như Công ư c lo i tr m i hình th c phân bi t i x v i ph n (CEDAW), Công ư c quy n tr em, Công ư c 182 v xóa b ngay các hình th c lao ng tr em t i t nh t và nhi u văn ki n pháp lý quan tr ng khác liên quan n b o v quy n con ngư i, quy n c a ph n và tr em. - Ngày 14 tháng 7 năm 2004, Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 130/Q -TTg phê duy t Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em t năm 2004 n năm 2010, trong ó xác nh công tác “xây d ng và hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em” là m t trong nh ng n i dung ch y u c a Chương trình. án “xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em” là m t trong 4 án l n c a Chương trình hành ng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. ây là cơ s pháp lý quan tr ng cho vi c xây d ng và th c hi n án. PH N TH HAI N I DUNG ÁN I. M C TIÊU C A ÁN 1. M c tiêu t ng quát: hoàn thi n h th ng pháp lu t v ngăn ch n, phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em, nâng cao hi u l c, hi u qu c a các công c pháp lý u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. 2. M c tiêu c th : a) Rà soát, ánh giá h th ng pháp lu t hi n hành liên quan n công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em, phát hi n nh ng h n ch , b t c p và ki n ngh hư ng hoàn thi n. b) S a i, b sung, ban hành m i các văn b n pháp lu t liên quan n công tác ngăn ch n, phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em nh m tăng cư ng khung pháp lý u tranh có hi u qu n n buôn bán ph n , tr em. c) Nghiên c u, so sánh pháp lu t qu c t ki n ngh ký k t, gia nh p m t s i u ư c qu c t có liên quan. II. CÁC HO T NG CH Y U C A ÁN 1. Ho t ng 1: rà soát, ánh giá h th ng văn b n pháp lu t hi n hành v phòng ng a, ngăn ch n, u tranh ch ng buôn bán ph n , tr em: a) N i dung: Rà soát, ánh giá h th ng pháp lu t hi n hành v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em trên các phương di n: tính h p hi n, h p pháp, tính y , ng b , kh thi và hi u qu c a các quy nh pháp lu t hi n hành trong vi c u tranh ch ng buôn bán ph n , tr em cũng như tính tương thích c a các quy nh hi n hành v i các văn
 19. ki n qu c t mà Vi t Nam ã ký k t và gia nh p; phát hi n nh ng i m h n ch , b t c p trong h th ng pháp lu t và ki n ngh hư ng hoàn thi n. b) Ph m vi rà soát, ánh giá: Ph m vi rà soát, ánh giá là các văn b n quy nh ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, các văn b n pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c (bao g m lu t, pháp l nh, ngh quy t, quy t nh, ngh nh, ch th , thông tư), các i u ư c qu c t song phương và a phương mà Vi t Nam ã ký k t và gia nh p liên quan n ngăn ch n, phòng ng a, u tranh ch ng buôn bán ph n , tr em, t p trung vào b n lĩnh v c sau ây: - i u tra, truy t , xét x t i ph m buôn bán ph n , tr em; - B o v , h i hương và tái hòa nh p c ng ng n n nhân b buôn bán; - Phòng ng a buôn bán ph n và tr em; - H p tác qu c t và khu v c v ch ng buôn bán ph n , tr em. c) K t qu u ra: - M t Báo cáo ánh giá h th ng pháp lu t hi n hành v ngăn ch n, phòng ng a, u tranh ch ng buôn bán ph n , tr em, nh ng h n ch , b t c p và ki n ngh hư ng hoàn thi n; - M t cu n h th ng hóa văn b n pháp lu t hi n hành v ngăn ch n, phòng ng a, u tranh ch ng buôn bán ph n , tr em làm cNm nang, ph c v ho t ng c a các cán b nghiên c u, th c thi pháp lu t v v n này. 2. Ho t ng 2: kh o sát th c ti n thi hành pháp lu t v phòng ng a, u tranh ch ng buôn bán ph n , tr em. a) N i dung: - T ch c các oàn kh o sát liên ngành c a các cơ quan xây d ng và th c thi pháp lu t v ch ng buôn bán ph n và tr em ánh giá tình hình áp d ng và thi hành pháp lu t v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em trong b n lĩnh v c ch y u là: i u tra, truy t , xét x t i ph m buôn bán ph n , tr em; b o v , h i hương và tái hòa nh p c ng ng n n nhân b buôn bán; phòng ng a buôn bán ph n và tr em; h p tác qu c t và khu v c v phòng ch ng buôn bán ph n , tr em. Phát hi n nh ng quy nh c a pháp lu t chưa phù h p, không kh thi, chưa ch t ch , thi u rõ ràng, mâu thu n, ch ng chéo làm c n tr vi c áp d ng và thi hành trong th c ti n, nh ng v n chưa ư c pháp lu t i u ch nh; - Trên cơ s k t qu kh o sát, ki n ngh hư ng hoàn thi n các quy nh pháp lu t nh m tăng cư ng tính hi u qu c a các quy nh pháp lu t hi n hành v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. b) Ph m vi, phương pháp kh o sát: - Ph m vi: +M ts a phương trong c 3 khu v c : mi n B c, mi n Trung và mi n Nam, ưu tiên cho vi c kh o sát t i các a bàn tr ng i m di n ra ho t ng buôn bán ngư i như m t s a bàn là nơi tuy n m , trung chuy n và chuy n giao ph n , tr em b buôn bán; + M t s cơ quan, t ch c ti n hành các công vi c d b l i d ng buôn bán ph n , tr em;
 20. + M t s cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát, Toà án; + M t s cơ s d ch v cho n n nhân b buôn bán. - Phương pháp: + Kh o sát tr c ti p; + Kh o sát thông qua b ng h i, phi u i u tra xã h i h c. c) K t qu u ra: M t Báo cáo k t qu kh o sát bao g m các ánh giá, nh n xét và ki n ngh liên quan n hoàn thi n h th ng pháp lu t ch ng buôn bán ph n , tr em 3. Ho t ng 3: t ch c H i th o v hoàn thi n pháp lu t v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em a) N i dung: - Chia s k t qu rà soát h th ng pháp lu t hi n hành và kh o sát th c ti n thi hành pháp lu t v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em; - xu t, th o lu n v nh ng ki n ngh c th nh m hoàn thi n h th ng pháp lu t v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. b) Thành ph n tham d : - i di n c a các B , ngành h u quan như B Công an, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao, B Qu c phòng, B Tư pháp, T ng c c H i quan, B Ngo i giao, B Tư pháp, Ban N i chính Trung ương, Văn phòng Chính ph , Văn phòng Qu c h i, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y ban Dân s , Gia ình và Tr em, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam v.v... - M t s cán b , chi n sĩ tr c ti p làm nhi m v u tranh phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em thu c các l c lư ng công an, b i biên phòng, c nh sát bi n, cán b tư pháp trung ương và a phương v.v... c) Quy mô H i th o: Hai h i th o hai mi n B c và Nam trên quy mô toàn qu c. d) K t qu u ra: - Báo cáo k t qu H i th o; - Danh m c văn b n, nh ng v n thu c ch trương, chính sách c n ư c s a i, b sung, hu b , ban hành m i nh m tăng cư ng hi u qu phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. 4. Ho t ng 4: s a i, b sung, ban hành m i các văn b n pháp lu t nh m tăng cư ng có hi u qu vi c ngăn ch n, phòng ng a, u tranh ch ng buôn bán ph n , tr em: Trên cơ s các ho t ng (1), (2), (3) nêu trên và các k t qu nghiên c u, t ng k t thi hành pháp lu t có liên quan, ti n hành xây d ng và trình cơ quan có thNm quy n s a i, b sung, ban hành m i các văn b n pháp lu t nh m tăng cư ng có hi u qu vi c ngăn ch n, phòng ng a, u tranh ch ng buôn bán ph n , tr em theo 4 n i dung sau: a) Tăng cư ng hoàn thi n các quy nh v i u tra, truy t , xét x các hành vi liên quan n buôn bán ph n , tr em:
Đồng bộ tài khoản