intTypePromotion=3

Quyết định số 312/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 312/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 312/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 312/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 312/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 03 năm 2007 QUY T Đ NH V M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH ƯU ÃI IV I O PHÚ QUÝ, T NH BÌNH THU N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 14/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án "Khu kinh t o Phú Quý, t nh Bình Thu n"; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 8288/TTr-BKH ngày 09 tháng 11 năm 2006, QUY T NNH : i u 1. Ban hành m t s cơ ch , chính sách ưu tiên u tư phát tri n t ngân sách nhà nư c i v i o Phú Quý, t nh Bình Thu n như sau: 1. Nhà nư c ưu tiên dành v n u tư t ngân sách nhà nư c và các ngu n khác u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng 3 xã Tam Thanh, Ngũ Ph ng, Long H i và th c hi n chính sách h tr theo Quy t nh s 257/2003/Q -TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr u tư xây d ng cơ s h t ng thi t y u các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o. 2. Vi c h tr u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng t ngu n ngân sách nhà nư c ư c th c hi n như sau: a) Ngân sách trung ương Ưu tiên b trí v n t ngu n ngân sách trung ương (bao g m: ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA), trái phi u Chính ph , Chương trình Bi n ông - H i o và các chương trình h tr có m c tiêu khác, tín d ng ưu ãi Chính ph ) thông qua các B , cơ quan Trung ương ho c b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương th c hi n u tư các d án quan tr ng trong lĩnh v c k t c u h t ng trên o Phú Quý g m: - D án nâng c p sân bay Phú Quý; - D án nâng c p, m r ng c ng Tri u Dương (c ng Phú Quý) giai o n II; - Các d án phát tri n thông tin - liên l c vi n thông;
  2. - D án nâng c p, xây d ng các ư ng giao thông chính trên o (m r ng, nâng c p ư ng vành ai bao quanh o, các ư ng tr c chính xuyên o B c - Nam, ông - Tây); - Các d án v phát tri n năng lư ng (chú tr ng năng lư ng tái t o), c p i n và chi u sáng; - Các d án thăm dò, khai thác, phân ph i và c p nư c s ch, d án thoát nư c, x lý nư c th i và tái s d ng nư c th i, x lý ch t th i; - D án xây d ng khu neo u tàu thuy n tránh, trú bão, d án xây d ng trung tâm thông tin ngh cá, d án xây d ng trung tâm ki m ngư; - Các d án tr ng r ng và b o v môi trư ng. b) Ngân sách a phương Ngân sách a phương ưu tiên b trí v n th c hi n các d án quan tr ng khác, g m: - Các d án u tư kiên c hoá và xây d ng trư ng h c ph thông các c p, xây d ng trung tâm d y ngh huy n, xây d ng b nh vi n quân dân y k t h p, nâng c p tr m y t xã, xây d ng các công trình văn hoá - thông tin, th d c - th thao, các cơ quan hành chính, s nghi p; - Các d án xây d ng k t c u h t ng ô th (Trung tâm huy n l trên a bàn xã Ngũ Ph ng), h t ng ngh cá (trong khu v c c ng Tri u Dương và các công trình ph c v cho Trung tâm thông tin ngh cá và Khu neo u tàu, thuy n né, tránh bão) và h tr u tư xây d ng h t ng Khu công nghi p (Khu công nghi p Phú Quý g n v i c ng Tri u Dương); - Các d án xây d ng h th ng giao thông nhánh, ư ng liên xã; - Các d án h tr chuy n giao và áp d ng công ngh m i trong các lĩnh v c c p i n, c p nư c, vi n thông, ch bi n h i s n, b o v ngu n l i h i s n, xây d ng, giao thông, x lý ch t th i và b o v môi trư ng; kè ch ng xói l và xâm th c b bi n o Phú Quý; c) V vi c b trí v n: - i v i ngu n ngân sách trung ương: căn c vào kh năng ngân sách trung ương, hàng năm B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính t ng h p, b trí trong d toán ngân sách c a các B , cơ quan liên quan; h tr có m c tiêu t ngân sách trung ương cho t nh Bình Thu n báo cáo Chính ph trình Qu c h i quy t nh theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy nh c a pháp lu t liên quan; - i v i ngân sách a phương: c n ưu tiên b trí cho m t s d án phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh t i huy n o Phú Quý.
  3. i u 2. Chính sách khuy n khích và ưu ãi i v i các thành ph n kinh t u tư vào huy n o Phú Quý, t nh Bình Thu n như sau: 1. Các d án u tư vào o Phú Quý ư c hư ng các ưu ãi áp d ng i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t t ai, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu, Lu t H p tác xã, các quy nh khác c a pháp lu t v thu và các ưu ãi khác theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. Các d án u tư c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài vào o Phú Quý ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% trong 15 năm, k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh và ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 04 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 09 năm ti p theo. 3. Các d án u tư trên a bàn o Phú Quý ư c ưu ãi v ti n thuê t, m t nư c, m t bi n và s d ng t như sau: a) ư c mi n ti n thuê t, m t nư c, m t bi n theo quy nh c a Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c và các quy nh c a pháp lu t v t ai; b) ư c mi n ti n s d ng t, m t nư c, m t bi n th c hi n các d án u tư trong trư ng h p giao t ph i tr ti n s d ng t. 4. Các d án u tư s n xu t, kinh doanh t i o Phú Quý thu c i tư ng ư c hư ng các lo i hình tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Các d án u tư trên o Phú Quý thu c i tư ng ư c hư ng các lo i hình tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành ư c ưu tiên b trí v n th c hi n. 5. Các d án u tư kinh doanh du l ch t i o Phú Quý ư c hư ng các cơ ch , chính sách như d án u tư vào khu du l ch Qu c gia thu c ngành ngh , lĩnh v c ưu ãi u tư theo Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư. 6. i v i các d án thu c lĩnh v c u tư có kh năng thu h i v n, y ban nhân dân t nh Bình Thu n quy t nh huy ng u tư theo các hình th c BOT, BTO, BT, phát hành trái phi u công trình theo quy nh c a pháp lu t. 7. Các t ch c tín d ng trong nư c, ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, ngân hàng 100% v n nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t c a Vi t Nam ư c m chi nhánh trên o Phú Quý th c hi n d ch v ngân hàng và các d ch v ư c phép khác i v i các ho t ng kinh t trên o Phú Quý theo quy nh c a pháp lu t. 8. Ngoài nh ng ưu ãi ư c hư ng theo quy nh t i Quy t nh này, các d án u tư c a các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài vào o Phú Quý thu c các lĩnh
  4. v c công ngh cao ư c quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch khu công ngh cao và các d án ư c B Khoa h c và Công ngh c p Gi y ch ng nh n D án công nghi p k thu t cao thì ư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% trong su t th i gian th c hi n d án. 9. Các nhà u tư ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng nh p khNu t o tài s n c nh, g m máy móc, thi t b , linh ki n, nguyên v t li u mà trong nư c chưa s n xu t ư c dùng ch t o thi t b , máy móc trong dây chuy n s n xu t và các tài s n c nh khác ph c v s n xu t kinh doanh và cung c p d ch v trên a bàn o Phú Quý. Riêng d án BOT còn ư c mi n thu nh p khNu i v i nhiên li u, nguyên li u, v t tư nh p khNu ph c v s n xu t, v n hành công trình, cơ ch ưu ãi trên ư c áp d ng cho c trư ng h p m r ng quy mô d án, thay th i m i công ngh . 10. Các d án u tư vào o Phú Quý có quy mô l n và có ý nghĩa quan tr ng i v i phát tri n kinh t - xã h i c a o và tác ng l n n khu v c nh hư ng c a o Phú Quý ư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% trong su t th i gian th c hi n d án sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n, g m: a) Các d án u tư xây d ng cơ s s n xu t và cung c p i n, năng lư ng tái t o; b) Các d án v n t i t t li n ra o Phú Quý và ngư c l i; c) Các d án v t o ngu n và cung c p nư c ng t ph c v sinh ho t và s n xu t trên o Phú Quý; d) Các d án v b o v môi trư ng. 11. Áp d ng chính sách m t giá i v i hàng hoá và d ch v cho các t ch c và cá nhân, không phân bi t trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh t i o Phú Quý. i u 3. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng, quy n và nghĩa v c a các t ch c và cá nhân trong nư c và ngoài nư c có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, du l ch, d ch v trên o Phú Quý không quy nh trong Quy t nh này, ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã, Lu t H i quan, Lu t t ai, Lu t Thương m i, các lu t thu khác và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan và i u ư c Qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i v i các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài ã có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v trên o Phú Quý trư c ngày ban hành Quy t nh này thì ư c phép hư ng ưu ãi cho th i gian ưu ãi còn l i k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành. Khi các cơ ch , chính sách m i ưu ãi hơn ư c ban hành thì ư c áp d ng cho o Phú Quý.
  5. i u 4. Nh ng quy nh t i i u 1, i u 2 c a Quy t nh này thay th cho i u 2 và i u 3 c a Quy t nh s 14/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án "Khu kinh t o Phú Quý". i u 5. T ch c th c hi n 1. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Qu c phòng, Công an, Công nghi p, Giao thông v n t i, Bưu chính, Vi n thông, Thu s n, Xây d ng, T ng c c Du l ch và các cơ quan liên quan theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n c th và ph i h p v i y ban nhân dân t nh Bình Thu n th c hi n các cơ ch , chính sách t i Quy t nh này. 2. y ban nhân dân t nh Bình Thu n có trách nhi m: a) Ph i h p v i các B , cơ quan Trung ương l p Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n o Phú Quý, quy ho ch s d ng t, các quy ho ch ngành, lĩnh v c và quy ho ch chi ti t các khu ch c năng (Khu công nghi p, khu v c c ng Tri u Dương, Trung tâm thương m i, khu trung tâm hành chính huy n o…) làm cơ s xây d ng d án h tr , kêu g i và khuy n khích u tư; b) Th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các d án u tư trên o Phú Quý theo quy ho ch ư c duy t; trình phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch v n u tư phát tri n hàng năm t i o Phú Quý. Khi xây d ng và tri n khai th c hi n quy ho ch, d án phát tri n các ngành, lĩnh v c… c n h t s c chú ý n các khu v c nh y c m liên quan n di tích trên o; c) Ban hành các cơ ch ưu ãi và khuy n khích u tư c th phù h p v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành thu hút các nhà u tư th c hi n các d án trên o Phú Quý; ưu tiên tuy n d ng và s d ng lao ng t i ch ; h tr ào t o ngh iv i l c lư ng lao ng a phương; t o i u ki n cho l c lư ng lao ng a phương có trình chuyên môn và k năng lao ng vào làm vi c t i các doanh nghi p trên o Phú Quý; h tr khuy n khích ngu n nhân l c có trình chuyên môn, k thu t cao ra làm vi c t i o Phú Quý; h tr xây d ng các công trình d ch v , ti n ích công c ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; h tr xúc ti n u tư, thương m i; h tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng Ny nhanh quá trình u tư và phát tri n o Phú Quý; d) Ch o y ban nhân dân huy n Phú Quý th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng; ch o các cơ quan ch c năng c a T nh ph i h p v i y ban nhân dân huy n Phú Quý th c hi n các bi n pháp b o m an ninh, tr t t an toàn xã h i, t o i u ki n cho các doanh nghi p o Phú Quý ho t ng ư c thu n l i; ) Ch o các cơ quan ch c năng c a T nh và y ban nhân dân huy n Phú Quý ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c qu n lý o Phú Quý phát tri n nhanh và b n v ng. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  6. i u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh BìnhThu n và Ch t ch y ban nhân dân huy n Phú Quý ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - Ki m toán Nhà nư c; - T nh u t nh Bình Thu n; - UBND huy n Phú Quý; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản