Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ ------------- Số: 3128/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây: 1. TCVN 7765 : 2007 Sản phẩm rau, quả - Xác định tro không tan trong axit (ISO 763 : 2003) clohydric 2. TCVN 7766 : 2007 Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng chì - (ISO 6633 : 1984) Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa 3. TCVN 7767 : 2007 Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng nitrat (ISO 6635 : 1984) và nitrit - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử 4. TCVN 7768-1 : 2007 Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng (ISO 6561-1 : 2005) cadimi Phần 1: Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit 5. TCVN 7768-2 : 2007 Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng (ISO 6561-2 : 2005) cadimi Phần 2: Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 6. TCVN 7769 : 2007 Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng thiếc - Phương (ISO 17240 : 2004) pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa 7. TCVN 7770 : 2007 Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng Asen
  2. (ISO 17239 : 2004) - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua 8. TCVN 7771 : 2007 Sản phẩm rau, quả - Xác định chất rắn hòa tan - Phương (ISO 2173 : 2003) pháp khúc xạ Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản