Quyết định số 313/2005/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
8
download

Quyết định số 313/2005/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 313/2005/QĐ-TTG về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 313/2005/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 313/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH V M T S CH I V I NGƯ I NHI M HIV/AIDS VÀ NH NG NGƯ I TR C TI P QU N LÝ, I U TRN, CHĂM SÓC NGƯ I NHI M HIV/AIDS TRONG CÁC CƠ S B O TR XÃ H I C A NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 31 tháng 5 năm 1995; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. i tư ng áp d ng 1. Ngư i nhi m HIV/AIDS không còn kh năng lao ng, không có ngu n thu nh p, không nơi nương t a, t nguy n và hi n ang s ng t i các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c. 2. Tr em nhi m HIV/AIDS ang ư c nuôi dư ng t i các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c. 3. Ngư i nhi m HIV/AIDS s ng t i c ng ng, do xã, phư ng qu n lý, không còn kh năng lao ng, không có ngu n thu nh p, thu c h gia ình nghèo theo quy nh t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 - 2010. 4. Cán b , viên ch c làm vi c trong các cơ s b o tr xã h i c a Nhà nư c tr c ti p làm nhi m v qu n lý, i u tr , chăm sóc ngư i nhi m HIV/AIDS b phơi nhi m HIV ho c b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p. 5. Cán b , viên ch c y t làm các công vi c tr c ti p khám, i u tr , chăm sóc ngư i nhi m HIV/AIDS trong các cơ s b o tr xã h i c a nhà nư c. i u 2. Ch tr c p và ph c p 1. i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy t nh này ư c hư ng các ch tr c p, h tr sau:
  2. a) Sinh ho t phí nuôi dư ng th p nh t là 140.000 ng/ngư i/tháng; b) Các kho n tr c p theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i; c) ư c h tr i u tr nhi m trùng cơ h i m c 100.000 ng/ngư i/năm. 2. i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Quy t nh này ư c hư ng tr c p sinh ho t phí nuôi dư ng th p nh t b ng 210.000 ng/tr em/tháng và các kho n tr c p, h tr quy nh t i i m b và i m c kho n 1 i u 2 c a Quy t nh này. 3. i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 1 c a Quy t nh này ư c hư ng m c tr c p c u tr xã h i thư ng xuyên th p nh t do xã, phư ng qu n lý 65.000 ng/ngư i/tháng. 4. i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 1 c a Quy t nh này ư c hư ng các ch theo Quy t nh s 265/2003/Q -TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ch i v i ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p. 5. i tư ng quy nh t i kho n 5 i u 1 c a Quy t nh này ư c hư ng m c ph c p 50% trên m c lương theo ng ch, b c hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung (n u có). i u 3. Ngu n kinh phí 1. Kinh phí chi th c hi n ch tr c p và ph c p quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 2 c a Quy t nh này ư c b trí trong d toán chi b o m xã h i c a ngân sách a phương hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Kinh phí th c hi n ch quy nh t i kho n 4 i u 2 c a Quy t nh này, th c hi n theo Quy t nh s 265/2003/Q -TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ch i v i ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p và các văn b n hư ng d n có liên quan. 3. Kinh phí th c hi n ch quy nh t i kho n 5 i u 2 c a Quy t nh này ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c giao cho ngành lao ng - thương binh và xã h i. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản