Quyết định số 3131/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 3131/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3131/2004/QĐ-UB về việc đổi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3131/2004/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 3131/2004/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỐC TRỪ SÂU SÀI GÒN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn ; Căn cứ Quyết định số 2583/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn ; Xét Tờ trình số 670/TT/TTS-SG/TCHC ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn và số 364/CV/TCT ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn về việc đề nghị đổi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn ; Xét Tờ trình số 266/ĐMDN ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay đổi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn (được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 482/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004 và được phê duyệt Điều lệ theo Quyết định số 2583/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố), như sau : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn; - Tên giao dịch quốc tế : Saigon plant protection state limited company; - Tên viết tắt : SPC.S.Ltd;
  2. - Logo : SPC. Điều 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn đã được phê duyệt có những điều khoản liên quan đến tên gọi được thay đổi tương ứng theo Điều 1 Quyết định này. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn được đăng ký kinh doanh với tên gọi mới theo Luật Doanh nghiệp. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài việc điều chỉnh tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn thì các nội dung khác trong Quyết định số 482/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004 và Quyết định số 2583/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố vẫn có hiệu lực thi hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc trừ sâu Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : - Như điều 4 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Văn phòng Chính phủ - Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính - BCĐ Đổi mới và PTDN TW - Thường trực Thành ủy - VP Thành ủy và Ban TC Thành ủy - TTUB : CT, các PCT - Cục Thuế TP, Công an TP (PC13) Nguyễn Thiện Nhân - Chi nhánh NHNN/TP - VPHĐ-UB : các PVP - Tổ CNN - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản