Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH CAO B NG c l p - T do - H nh phúc ------ ------- S : 3135/2008/Q -UBND Cao B ng, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH H TR NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG C I THI N NHÀ TRÊN NA BÀN T NH CAO B NG Y BAN NHÂN DÂN T NH CAO B NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà ; Căn c Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i ho t ng Cách m ng t trư c Cách m ng tháng 8 năm 1945 c i thi n nhà ; Căn c Quy t nh s 117/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà và i u 3 Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i ho t ng cách m ng t trư c Cách m ng tháng Tám năm 1945 c i thi n nhà ; Theo ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà trên a bàn t nh Cao B ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 1253/UB-Q ngày 26 tháng 11 năm 1996 c a y ban nhân dân t nh Cao B ng v vi c quy nh t m th i h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c S Lao ng -Thương binh và Xã h i; Giám c S Tài chính; Giám c S Xây d ng; Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng; Th trư ng các cơ quan liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lô Ích Giang QUY NNH
  2. H TR NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG C I THI N NHÀ TRÊN NA BÀN T NH CAO B NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3135/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Cao B ng) i u 1. Nh ng quy nh chung 1. Ngư i có công v i cách m ng quy nh t i i u 1 c a Quy t nh s 117/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph n u khó khăn v nhà thì ư c xét h tr c i thi n nhà . 2. Ch ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng trong vi c xét h tr c i thi n nhà ph i phù h p v i tình hình kinh t xã h i c a t nh, phù h p v i công lao và hoàn c nh c th c a ngư i ư c hư ng ch . 3. Ngư i có công ang cư trú có h khNu a phương nào thì ư c xét và hư ng ch a phương ó và ch ư c hư ng m t l n m t nơi, theo m t phương th c và a phương ó ph i có trách nhi m chăm lo, h tr úng ch , chính sách ã ban hành. 4. H tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà là trách nhi m chung c a toàn xã h i, vì v y ngoài ngân sách Nhà nư c, kinh phí h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà còn ư c huy ng t ngu n óng góp c a các t ch c, cá nhân và các ngu n khác. i u 2. Nguyên t c h tr 1. M c h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà ph i phù h p v i tình hình kinh t xã h i c a t nh. 2. Căn c vào công lao và hoàn c nh c th c a t ng ngư i xét h tr . 3. Không h tr ng lo t ho c bình quân cho t t c các i tư ng. i v i i tư ng là con li t s ch xét h tr cho m t ngư i ang th ph ng li t s và gi B ng “T qu c ghi công”. 4. Nh ng ngư i có công v i cách m ng ã ư c xét t ng nhà tình nghĩa, ư c h tr ti n s d ng t, ã ư c cung c p v t li u làm nhà và ư c h tr theo Quy t nh s 1253/Q -UB ngày 26 tháng 11 năm 1996 c a y ban nhân dân t nh Cao B ng thì không ư c h tr theo Quy t nh này. 5. Do qu t c a Cao B ng không có, vì v y không h tr ngư i có công v i cách m ng b ng hình th c giao t làm nhà . i u 3. i tư ng ư c h tr 1. Ngư i có công v i cách m ng khó khăn v nhà ư c xét h tr c i thi n nhà bao g m: a) Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945; b) Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; c) Thân nhân li t s ; d) Bà m Vi t Nam Anh hùng; ) Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ng; e) Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh;
  3. g) B nh binh; h) Ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c; i) Ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày; k) Ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c, b o v T qu c và làm nghĩa v qu c t ; l) Ngư i có công giúp cách m ng. i u 4. i u ki n và m c h tr 1. Ngư i có công v i cách m ng có hoàn c nh khó khăn c bi t không th t o l p ư c nhà mà chưa ư c thuê nhà c a Nhà nư c ho c b m t nhà do thiên tai, ho ho n thì tuỳ theo i u ki n c a a phương, hoàn c nh và công lao c a t ng ngư i ư c xét t ng nhà tình nghĩa. 2. Ngư i có công v i cách m ng ã có nhà thu c s h u c a mình nhưng nhà quá d t nát, ch t ch i không m b o i u ki n s ng trung bình so v i c ng ng nơi cư trú, không có kh năng kh c ph c s a ch a nhà thì ư c xét h tr kinh phí s a ch a, c i t o nhà c th theo các m c sau: a) Ngư i ho t ng trư c ngày 31 tháng 12 năm 1945 (lão thành cách m ng) ư c h tr theo Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ; m c h tr t i a không quá 50 tri u ng; b) Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 (Ti n kh i nghĩa) ư c h tr theo kho n 2 i u 2 Quy t nh s 117/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; m c h tr t i a không quá 25 tri u ng; c) Bà m Vi t Nam Anh hùng, Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ng; ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c, thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, b nh binh, suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 81% tr lên. M c h tr t i a không quá 20 tri u ng. d) Ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c suy gi m kh năng lao ng t 80% tr xu ng; thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, b nh binh, suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 61% n 80%; m c h tr t i a không quá 15 tri u ng. ) Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, b nh binh, suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 41% n 60%; m c h tr t i a không quá 12 tri u ng. e) Thân nhân li t s quy nh t i kho n 1 i u 14 c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng (cha, m , v , con, ngư i có công nuôi dư ng khi li t s còn nh ); thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, suy gi m kh năng lao ng t 21% n 40%; ngư i có công giúp cách m ng ang hư ng tr c p hàng tháng; m c h tr t i a không quá 10 tri u ng. g) Ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày; ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c, b o v T qu c và làm nghĩa v qu c t ư c t ng Huân chương kháng chi n h ng nh t ho c Huân chương chi n th ng h ng nh t; m c h tr t i a không quá 10 tri u ng. i v i m t gia ình có nhi u i tư ng thu c di n xét h tr thì m c h tr t i a không quá 20 tri u ng. 3. Ngư i có công v i cách m ng n u mua nhà thu c s h u c a Nhà nư c (trư ng h p Nhà nư c có nhà bán).
  4. a) ư c h tr toàn b ti n s d ng t i v i nhà nhi u t ng, nhi u h ; b) Trư ng h p mua nhà thu c s h u Nhà nư c là nhà 1 t ng ho c nhà nhi u t ng có 1 h thì ư c h tr m t ph n ho c toàn b ti n s d ng t theo các m c c th như sau: - Bà m Vi t Nam Anh hùng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ng; thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, b nh binh, có t l suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 81% tr lên; thân nhân c a li t s ang hư ng ti n tu t nuôi dư ng hàng tháng ư c h tr toàn b ti n s d ng t. - Ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c; thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, b nh binh, có t l suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 61% n 80% ư c h tr 90% ti n s d ng t. - Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, b nh binh, có t l suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 41% n 60% ư c h tr 80% ti n s d ng t. - Thân nhân li t s quy nh t i kho n 1 i u 14 c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng (cha, m , v , con, ngư i có công nuôi dư ng khi li t s còn nh ); thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, thương binh lo i B, b nh binh, có t l suy gi m kh năng lao ng do thương t t, b nh t t t 21% n 40%; ngư i có công giúp cách m ng ang hư ng tr c p hàng tháng; ngư i có công giúp cách m ng ư c t ng K ni m chương “T qu c ghi công” ho c B ng “Có công v i nư c”; ngư i có công giúp cách m ng trong gia ình ư c t ng K ni m chương “T qu c ghi công” ho c B ng “Có công v i nư c” ư c h tr 70% ti n s d ng t. - Ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày; ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c, b o v T qu c và làm nghĩa v qu c t ư c t ng Huân chương kháng chi n h ng 1 ho c Huân chương chi n th ng h ng 1 ư c h tr 65% ti n s d ng t. M c h tr ti n s d ng t ư c xác nh theo b ng khung giá t do y ban nhân dân t nh ban hành. i u 5. Th t c xét h tr ngư i có công v i cách m ng c i thi n nhà 1. Ngư i có công v i cách m ng khó khăn v nhà ph i t làm ơn xin ho c nh làm ơn xin và có xác nh n c a xã, phư ng, th tr n nơi ang cư trú. 2. Thành l p H i ng thNm nh các c p. a) H i ng thNm nh t nh do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh thành l p g m các thành viên sau: - Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh - Ch t ch H i ng. - Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Phó Ch t ch H i ng. - Các y viên H i ng thNm nh, g m: i di n lãnh o Ban T ch c T nh y, y ban M t tr n T qu c t nh, H i C u chi n binh t nh, H i Liên hi p Ph n t nh, S N i v , S Tài chính, S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng. b) S Lao ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan thư ng tr c, giúp vi c cho H i ng thNm nh t nh, có trách nhi m ti p nh n h sơ t các huy n, th xã g i n, thNm nh báo cáo H i ng thNm nh c p t nh; c) H i ng thNm nh huy n, th xã, phư ng, xã, th tr n do Ch t ch y ban nhân dân c p ó quy t nh thành l p;
  5. d) Trách nhi m c a H i ng thNm nh. - H i ng thNm nh xã, phư ng, th tr n: căn c vào ơn xin c a ngư i có công v i cách m ng ang qu n lý và i chi u v i tiêu chuNn ch chính sách ã ban hành, ti n hành th ng kê phân lo i, xem xét th c tr ng nhà , hoàn c nh kinh t c a t ng ngư i, t ng h (có biên b n tình hình th c tr ng nhà c a i tư ng), sau ó t ng h p báo cáo g i y ban nhân dân huy n, th xã. - H i ng thNm nh huy n, th xã: ti p nh n h sơ t xã, phư ng, th tr n g i n, t ng h p h sơ i u tra, xác minh l i n m ch c các i tư ng thu c di n ưu ãi và phân lo i h sơ theo các i tư ng sau: + i tư ng ư c t ng “nhà tình nghĩa”, xác nh kh năng v n ng óng góp c a nhân dân xây d ng là ch y u, trư ng h p khó khăn do i u ki n kinh t huy n h n h p, i tư ng ư c hư ng ưu ãi nhi u thì ngh h tr c a t nh. + i tư ng ư c h tr s a ch a do ngu n kinh phí c i t o, s a ch a nhà thu c kinh phí c a ngân sách Nhà nư c. + i tư ng ư c h tr s a ch a do ngu n kinh phí c a Nhà nư c và nhân dân cùng làm. Sau khi xem xét phân lo i i tư ng, các huy n, th xã c n xác nh các ngu n kinh phí h tr , kh năng óng góp c a nhân dân và các t ch c xã h i trên a bàn th c hi n, ph n còn thi u m i ngh t nh h tr (t ng h p g i S Lao ng - Thương binh và Xã h i thNm nh). - H i ng thNm nh t nh: xét duy t m c h tr cho t ng i tư ng trên cơ s ngh c a y ban nhân dân huy n, th xã và báo cáo thNm nh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i; căn c vào biên b n k t qu xét duy t h tr c a H i ng thNm nh t nh, S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m t ng h p trình Ch t ch y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh h tr . i u 6. T ch c th c hi n 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Xây d ng và các cơ quan liên quan hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này; hàng năm, S Lao ng - Thương binh và Xã h i có k ho ch c th vi c h tr cho các i tư ng có công v i cách m ng c i thi n nhà trên cơ s k t qu t ng h p i u tra t các huy n, th xã và báo cáo y ban nhân dân t nh; ph i h p v i y ban M t tr n T qu c t nh và các t ch c thành viên phát ng phong trào xây d ng “Nhà tình nghĩa”. 2. y ban nhân dân các huy n, th ch u trách nhi m th c hi n Quy nh này và theo hư ng d n c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. Trong quá trình th c hi n Quy nh này n u có vư ng m c; các cơ quan liên quan, y ban nhân dân các huy n, th , ph n ánh v S Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u, t ng h p trình y ban nhân dân t nh xem xét gi i quy t ho c s a i, b sung./.
Đồng bộ tài khoản