Quyết định số 316-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 316-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 316-HĐBT về việc thành lập huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 316-HĐBT

  1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 316-HĐBT Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P HUY N M I NG C H I THU C T NH KON TUM H I Đ NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh 64-B/H BT c a H i ng B trư ng ngày 12 tháng 9 năm 1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum và Ban T ch c - cán b c a Chính ph , QUY T Đ NH Đi u 1. Nay thành l p huy n Ng c H i, thu c t nh Kom Tum như sau: Thành l p huy n Ng c H i trên cơ s : 3 xã c a huy n Sa Th y là các xã ăk Xú, P Y, Sa Lon v i 46. 000 hécta di n tích t nhiên và 6. 794 nhân khNu; xã ak Ang c a huy n ăk Tô v i 13.864 hécta di n tích t nhiên và 1.785 nhân khNu; xã D c Nông c a huy n ăk Glei v i 26.890 hécta di n tích t nhiên và 4.008 nhân khNu. Sau khi phân v ch và i u ch nh a gi i: - Huy n Ng c H i có 86.754 hécta di n tích t nhiên và 12.587 nhân khNu; bao g m các xã: ăk Xú, P Y, Sa Lon, D c Nông và ăk Ang. a gi i huy n Ng c H i: phía ông giáp huy n ăk Tô; phía Tây giáp nư c C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào và nư c Căm-pu-chia; phía Nam giáp huy n Sa Th y; phía B c giáp huy n ăk Glei. - Huy n ăk Glei còn 165.360 hécta di n tích t nhiên và 23.468 nhân khNu; bao g m 9 xã: Ng c Linh, ăk Plô, ăk Nhoong, ăk Loong, ăk Chong, Mư ng Hoang, ăk Pek, ăk Krong, ăk Môn. a gi i ăk Glei: Phía ông giáp huy n ăk Tô và t nh Qu ng Nam - à N ng; phía Tây giáp nư c C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào; phía Nam giáp huy n Ng c H i, phía B c giáp t nh Qu ng Nam - à N ng. - Huy n ăk Tô còn 192.146 hécta di n tích t nhiên và 43.173 nhân khNu; bao g m 17 xã, th tr n: xã Ng c Lây, Ng c Yên, ăk Hring, ăk Pxi, Măng Xăng, ăk Xao, Kăk Na, Ng c T , Tân C nh, Pô Kô, Diên Biah, Kon ào, ăk Hà và th tr n ăk Tô.
  2. a gi i huy n ăk Tô: Phía ông giáp huy n Kon Plông; phía Tây giáp huy n ăk Glei và huy n Ng c H i; phía Nam giáp huy n Sa Th y và th xã Kon Tum; phía B c giáp t nh Qu ng Nam - à N ng. - Huy n Sa Th y còn 228.860 hécta di n tích t nhiên và 8.012 nhân khNu; bao g m 9 xã, th tr n: xã Mô Rai, Ya Ly, Ya Xiêr, Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Sơn, R Kơi và th tr n Sa Th y. a gi i huy n Sa Th y: phía ông giáp th xã Kom Tum; phía Tây giáp nư c Căm- pu-chia, phía Nam giáp huy n Chư Păk; phía B c giáp huy n Ng c H i, huy n ăk Tô. Đi u 2. U ban Nhân dân t nh Kon Tum và Ban T ch c - Cán b c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản