Quyết định số 3160/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 3160/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3160/QĐ-NHNN về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3160/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM ----- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3160/Q -NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V LÃI SU T TÍN PHI U NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C B T BU C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C - Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; - Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Căn c Quy t nh s 362/1999/Q -NHNN1 ngày 08 tháng 10 năm 1999 v vi c ban hành Quy ch phát hành tín phi u Ngân hàng Nhà nư c; - Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. Quy nh m c lãi su t tín phi u Ngân hàng Nhà nư c b ng ng Vi t Nam dư i hình th c b t bu c phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 là 4,5%/năm. i u 2. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c: 1. S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c: Hư ng d n các t ch c tín d ng th c hi n vi c gi m lãi su t tín phi u Ngân hàng Nhà nư c b ng ng Vi t Nam dư i hình th c b t bu c theo quy nh t i Quy t nh này và các văn b n khác có liên quan. 2. V K toán - Tài chính: Hư ng d n vi c h ch toán s ti n lãi gi m c a tín phi u Ngân hàng Nhà nư c dư i hình th c b t bu c phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 22 tháng 12 năm 2008 và thay th Quy t nh s 1435/Q -NHNN ngày 26 tháng 6 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v lãi su t tín phi u Ngân hàng Nhà nư c b t bu c. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG C Nơi nh n:
  2. - Như i u 4; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP, V CSTT. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản