Quyết định số 3161/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 3161/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3161/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3161/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM ----- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3161/Q -NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V M C LÃI SU T CƠ B N B NG NG VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C - Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; - Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; - Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. Quy nh m c lãi su t cơ b n b ng ng Vi t Nam là 8,5%/năm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 22 tháng 12 năm 2008 và thay th Quy t nh s 2948/Q -NHNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v m c lãi su t cơ b n b ng ng Vi t Nam. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP, V CSTT. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản