Quyết định số 3168/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 3168/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3168/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3168/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3168/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho Ông Ninh Văn Đề, Trưởng phòng Quản lý đường sá thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007 Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận : - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, Vụ TCCB. Ngô Thịnh Đức
Đồng bộ tài khoản