Quyết định số 3169/QĐ-NHNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
142
lượt xem
40
download

Quyết định số 3169/QĐ-NHNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3169/QĐ-NHNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3169/QĐ-NHNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3169/Q -NHNN Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là Chi nhánh) là ơn v ph thu c c a Ngân hàng Nhà nư c, ch u s lãnh o và i u hành t p trung, th ng nh t c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c (sau ây g i t t là Th ng c), có ch c năng tham mưu, giúp Th ng c qu n lý Nhà nư c v ti n t và ho t ng ngân hàng trên a bàn và th c hi n m t s nghi p v Ngân hàng Trung ương theo y quy n c a Th ng c. 2. Chi nhánh là ơn v h ch toán, k toán ph thu c, có con d u và b ng cân i tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n Chi nhánh th c hi n các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. T ch c ph bi n, ch o, tri n khai thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ti n t và ho t ng ngân hàng n các t ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng trên a bàn. 2. T ng h p, th ng kê, nghiên c u, phân tích và d báo kinh t trên a bàn tham mưu cho Th ng c và ch u trách nhi m tri n khai ch o c a Th ng c th c hi n chính sách ti n t và ho t ng ngân hàng trên a bàn; tham mưu cho c p y, chính quy n a phương trong vi c xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i a phương có liên quan n ho t ng ngân hàng. 3. Th c hi n nhi m v c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng c a các t ch c tín d ng, qu tín d ng nhân dân, t ch c tài chính quy mô nh và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng trên a bàn theo y quy n c a Th ng c và quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c th c hi n vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, ki m soát c bi t, gi i th i v i các t ch c tín d ng trên a bàn theo y quy n c a Th ng c và quy nh c a pháp lu t.
 2. 5. T ch c, th c hi n công tác thanh tra, giám sát, x lý vi ph m i v i ho t ng c a các t ch c tín d ng, ho t ng ngân hàng c a các t ch c khác trên a bàn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 6. T ch c ki m tra, giám sát, x lý vi ph m trong vi c ch p hành các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v lãi su t, t giá, d tr b t bu c và các công c chính sách ti n t khác i v i t ch c tín d ng và t ch c, cá nhân khác có liên quan trên a bàn th c thi chính sách ti n t và ho t ng ngân hàng nh m ph c v có hi u qu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 7. Cung ng d ch v thanh toán, ngân qu và các d ch v ngân hàng khác cho các t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c trên a bàn. 8. Th c hi n các nghi p v và bi n pháp qu n lý nhà nư c v ngo i h i trên a bàn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 9. Th c hi n nghi p v tái c p v n và cho vay thanh toán i v i các t ch c tín d ng trên a bàn khi ư c Th ng c y quy n. 10. Th c hi n các nghi p v và bi n pháp qu n lý nhà nư c v ti n t , kho qu , b o m an toàn v tài s n, ti n và các gi y t có giá b o qu n trong kho, qu t i Chi nhánh, khi giao nh n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 11. Th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a Th ng c và c a pháp lu t. 12. Th c hi n quy ch dân ch cơ s , công khai tài s n, tài chính theo quy nh c a Th ng c và c a pháp lu t. 13. Báo cáo, tr l i ch t v n theo yêu c u c a c p y, chính quy n a phương; tr l i ki n ngh c a các cơ quan báo chí v ti n t và ho t ng ngân hàng trên a bàn theo quy nh c a Th ng c và c a pháp lu t. 14. Qu n lý tài chính, tài s n và cơ s v t ch t k thu t, tin h c ư c giao theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 15. Ph i h p v i Trư ng B i dư ng cán b ngân hàng qu n lý, khai thác và s d ng có hi u qu cơ s b i dư ng cán b c a Trư ng B i dư ng cán b ngân hàng thu c Ngân hàng Nhà nư c t trên a bàn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 16. Th c hi n công tác b o v , phòng cháy ch a cháy, phòng ch ng cháy n , phòng ch ng bão l t, m b o an ninh, tr t t an toàn t i Tr s Chi nhánh các cơ s v t ch t khác thu c thNm quy n qu n lý c a Chi nhánh. 17. Th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 18. Th c hi n các nhi m v khác do Th ng c giao. i u 3. Cơ c u t ch c a) Cơ c u t ch c c a Chi nhánh thành ph Hà N i và Chi nhánh thành ph H Chí Minh: 1. Phòng Hành chính – Nhân s . 2. Phòng Nghiên c u t ng h p. 3. Thanh tra, giám sát ngân hàng.
 3. 4. Phòng Qu n lý các t ch c tín d ng. 5. Phòng Qu n lý ngo i h i – Th trư ng ti n t . 6. Phòng K toán – Thanh toán. 7. Phòng Ti n t - Kho qu . 8. Phòng Ki m soát. 9. Phòng Tin h c. b) Cơ c u t ch c c a Chi nhánh thành ph H i Phòng, Chi nhánh thành ph à N ng và Chi nhánh thành ph C n Thơ: 1. Phòng Hành chính – Nhân s . 2. Phòng Nghiên c u t ng h p và Qu n lý các t ch c tín d ng. 3. Thanh tra, giám sát ngân hàng. 4. Phòng K toán – Thanh toán. 5. Phòng Ti n t - Kho qu . 6. Phòng Tin h c. c) Cơ c u t ch c c a các Chi nhánh khác: 1. Phòng Hành chính – Nhân s . 2. Phòng Nghiên c u t ng h p và Qu n lý các t ch c tín d ng. 3. Thanh tra, giám sát ngân hàng. 4. Phòng K toán – Thanh toán. 5. Phòng Ti n t - Kho qu . Thanh tra, giám sát ngân hàng và Phòng K toán – Thanh toán có con d u riêng dùng trong ho t ng nghi p v theo quy nh c a pháp lu t. Nhi m v c th c a Thanh tra, giám sát ngân hàng và nhi m v c a các Phòng do Giám c Chi nhánh quy nh trên cơ s n i dung c a Ph l c ính kèm. i u 4. Lãnh o và i u hành 1. Lãnh o và i u hành Chi nhánh là Giám c. Giúp vi c Giám c có m t s Phó Giám c. Giám c, Phó Giám c Chi nhánh do Th ng c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. 2. Nhi m v và quy n h n c a Giám c: a) T ch c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Chi nhánh quy nh t i i u 1, i u 2 c a Quy t nh này và ch u trách nhi m trư c Th ng c và pháp lu t v ho t ng c a Chi nhánh.
 4. b) Quy t nh chương trình, k ho ch và bi n pháp th c hi n các lĩnh v c công tác c a Chi nhánh. c) Qu n lý biên ch , s d ng và th c hi n các ch chính sách i v i cán b , công ch c theo phân c p y quy n c a Th ng c và quy nh c a pháp lu t. d) ChuNn y thành viên H i ng qu n tr , Giám c i u hành, Ban Ki m soát các t ch c tín d ng c ph n, qu tín d ng nhân dân cơ s , t ch c tài chính quy mô nh và ư c quy n ình ch các ch c danh nói trên theo y quy n c a Th ng c và quy nh c a pháp lu t. ) Có ý ki n (b ng văn b n) v i ngư i ng u t ch c tín d ng Nhà nư c, t ch c tín d ng có c ph n chi ph i c a Nhà nư c v vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, i u ng, luân chuy n i v i Giám c (ho c tương ương) ơn v thành viên óng trên a bàn. Trong trư ng h p c n thi t có quy n ki n ngh v i c p có thNm quy n ình ch công tác, x lý hành chính ho c ngh truy c u trách nhi m hình s i v i cán b , viên ch c thu c t ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t ng ti n t , ngân hàng trên a bàn có vi ph m pháp lu t v ti n t và ho t ng ngân hàng. e) xu t, ki n ngh v i c p có thNm quy n v nh ng v n có liên quan n t ch c và ho t ng c a các t ch c tín d ng, các t ch c khác có ho t ng ti n t , ngân hàng trên a bàn. g) ư c quy n yêu c u các t ch c tín d ng, các t ch c khác có ho t ng ti n t , ngân hàng trên a bàn cung c p thông tin, báo cáo nh kỳ ho c t xu t ph c v cho vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a Chi nhánh. h) i di n pháp nhân Ngân hàng nhà nư c trư c cơ quan pháp lu t t i a phương theo y quy n c a Th ng c. i) Th c hi n các nhi m v khác do Th ng c giao. 3. Nhi m v và quy n h n c a Phó Giám c: a) Giúp Giám c ch o i u hành m t s lĩnh v c công tác do Giám c phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c và pháp lu t v nh ng nhi m v ư c phân công ph trách. b) Tham gia ý ki n v i Giám c trong vi c th c hi n các lĩnh v c công tác c a Chi nhánh theo nguyên t c t p trung, dân ch và ch th trư ng. c) Khi Giám c i v ng, m t Phó Giám c ư c y nhi m thay m t Giám c i u hành công vi c chung c a Chi nhánh, ch u trách nhi m trư c Giám c v nh ng vi c ã gi i quy t và báo cáo l i khi Giám c có m t. i u 5. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1440/2004/Q -NHNN ngày 08/11/2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 5. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 5; - Các ơn v thu c NHNN; - Ban Lãnh o NHNN; - y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Văn Giàu - Lưu: VP, TCCB. PH L C NHI M V C A CÁC PHÒNG VÀ TƯƠNG ƯƠNG THU C CƠ C U T CH C C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Q s : 3169/Q -NHNN ngày 22/12/2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) I. I V I CHI NHÁNH THÀNH PH HÀ N I VÀ THÀNH PH H CHÍ MINH 1. Phòng Hành chính – Nhân s - Xác nh, trình Giám c phê duy t chương trình, k ho ch công tác tháng, quý, năm c a Chi nhánh; u m i ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. - Xây d ng, trình Giám c trình c p có thNm quy n phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n v k ho ch u tư xây d ng m i, nâng c p, s a ch a l n Tr s làm vi c, mua s m, thanh lý tài s n. T ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. - T ch c qu n lý và s d ng tài s n, cơ s v t ch t k thu t, b o m phương ti n, i u ki n v cơ s v t ch t ph c v cho công tác c a lãnh o và cán b , công ch c, viên ch c Chi nhánh. - Xây d ng phương án, k ho ch và t ch c th c hi n công tác b o v , phòng cháy, ch a cháy, phòng ch ng bão l t, phòng ch ng cháy n , m b o tr t t , an ninh, an toàn cơ quan; b o m môi trư ng, c nh quan, v sinh nơi làm vi c và khu v c Tr s Chi nhánh. - Th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t; - Tham mưu, giúp Giám c trình c p có thNm quy n xem xét thành l p, sáp nh p, gi i th các t ch c thu c Chi nhánh. - Giúp Giám c trình c p có thNm quy n ho c quy t nh theo thNm quy n v : Quy ho ch, b nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i, khen thư ng, k lu t, tuy n d ng, i u ng, luân chuy n, nâng b c, nâng ng ch, chuy n ng ch, x p lương i v i cán b , công ch c, viên ch c c a Chi nhánh; làm thư ký H i ng thi ua khen thư ng và các H i ng khác c a Chi nhánh. - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c qu n lý, b trí, s p x p cán b ; qu n lý h sơ cán b và th c hi n ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c Chi nhánh theo phân c p y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 2. Phòng Nghiên c u t ng h p
 6. - Giúp Giám c trong vi c t ch c ph bi n, ch o, tri n khai thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ti n t và ho t ng ngân hàng n các t ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng trên a bàn. - Giúp Giám c th c hi n công tác t ng h p, th ng kê, nghiên c u, phân tích và d báo kinh t trên a bàn tham mưu cho Th ng c và ch u trách nhi m tri n khai ch o c a Th ng c th c hi n chính sách ti n t và ho t ng ngân hàng trên a bàn; tham mưu cho c p y, chính quy n a phương trong vi c xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i a phương có liên quan n ho t ng ngân hàng. - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c xây d ng báo cáo, tr l i ch t v n theo yêu c u c a c p y, chính quy n a phương; tr l i ki n ngh c a các cơ quan báo chí v ti n t và ho t ng ngân hàng trên a bàn. 3. Thanh tra, giám sát ngân hàng - T ch c, th c hi n công tác thanh tra, giám sát, x lý vi ph m i v i ho t ng c a các t ch c tín d ng, ho t ng ngân hàng c a các t ch c khác trên a bàn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp Giám c xem xét, quy t nh vi c ki m soát c bi t i v i các t ch c tín d ng trên a bàn theo y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - T ch c ki m tra, giám sát, x lý vi ph m trong vi c ch p hành các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v lãi su t, t giá, d tr b t bu c và các công c chính sách ti n t khác i v i t ch c tín d ng và t ch c, cá nhân khác có liên quan trên a bàn th c thi chính sách ti n t và ho t ng ngân hàng nh m ph c v có hi u qu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. - Th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 4. Phòng Qu n lý các t ch c tín d ng - Tham mưu, giúp Giám c th c hi n nhi m v c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng c a các t ch c tín d ng, qu tín d ng nhân dân, t ch c tài chính quy mô nh và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng trên a bàn theo y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c th c hi n chia, tách, h p nh t, sáp nh p, gi i th i v i các t ch c tín d ng trên a bàn theo y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c xem xét chuNn y thành viên H i ng qu n tr , Giám c i u hành, Ban ki m soát các t ch c tín d ng c ph n, qu tín d ng nhân dân cơ s , t ch c tài chính quy mô nh và ình ch các ch c danh nói trên theo y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp Giám c có ý ki n v i ngư i ng u t ch c tín d ng Nhà nư c, t ch c tín d ng có c ph n chi ph i c a Nhà nư c trong vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, i u ng, luân chuy n i v i Giám c (ho c tương ương) ơn v thành viên óng trên a bàn. - xu t, ki n ngh v i c p có thNm quy n v nh ng v n có liên quan n t ch c và ho t ng c a các t ch c tín d ng, các t ch c khác có ho t ng ti n t , ngân hàng trên a bàn. 5. Phòng Qu n lý ngo i h i – Th trư ng ti n t . - Th c hi n các nghi p v và bi n pháp qu n lý nhà nư c v ngo i h i trên a bàn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t.
 7. - Tham mưu, giúp Giám c ch o, qu n lý ho t ng ngo i h i và kinh doanh vàng trên a bàn. - Th c hi n ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c ch p hành ch qu n lý ngo i h i và ho t ng kinh doanh vàng i v i các t ch c và cá nhân trên a bàn. - Trình Giám c c p các lo i gi y phép và gi y xác nh n liên quan n ho t ng ngo i h i và kinh doanh vàng theo phân c p y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. - ThNm nh h sơ và tham mưu, giúp Giám c trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c c p m t s gi y phép liên quan n ho t ng ngo i h i i v i các t ch c tín d ng và các t ch c khác. - Th c hi n nghi p v tái c p v n và cho vay thanh toán i v i các t ch c tín d ng trên a bàn khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c y quy n (Áp d ng i v i Chi nhánh thành ph H Chí Minh). 6. Phòng K toán – Thanh toán - Th c hi n vi c m tài kho n, giao d ch thanh toán qua tài kho n cho các t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c trên a bàn. - Cung ng d ch v thanh toán và các d ch v ngân hàng khác cho các t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c trên a bàn. - T ch c th c hi n công tác thanh toán bù tr gi a các t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c trên a bàn. - T ch c th c hi n công tác thanh toán trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c. - L p và t ch c ch p hành k ho ch thu, chi tài chính c a Chi nhánh. - Th c hi n công tác h ch toán, k toán, theo dõi và ph n ánh tình hình ho t ng các lo i v n, qu và tài s n b o qu n t i Chi nhánh. - Th c hi n công khai tài s n, tài chính theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 7. Phòng Ti n t - Kho qu - Th c hi n vi c cung ng ti n m t cho các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c trên a bàn theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. - T ch c vi c ki m tra ch p hành ch an toàn kho, qu c a các t ch c tín d ng, các t ch c có ho t ng ngân hàng và vi c ch p hành quy nh v qu n lý ti n m t c a các t ch c trên a bàn. - Làm u m i ph i h p v i Công an a phương trong vi c u tranh phòng, ch ng ti n gi , t ch c giám nh ti n gi , ti n nghi gi . - Qu n lý, b o qu n an toàn tuy t i Qu d tr phát hành, Qu nghi p v phát hành, tài s n quý, gi y t có giá trong kho qu t i Chi nhánh, khi giao nh n; th c hi n nghi p v xu t, nh p Qu d tr phát hành, thu, chi qu nghi p v c a Chi nhánh. 8. Phòng Ki m soát - Xây d ng chương trình, k ho ch ki m soát n i b tháng, quý, năm trình Giám c phê duy t; ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n.
 8. - Giúp Giám c th c hi n công tác ki m tra, ki m soát n i b v m i ho t ng c a Chi nhánh theo quy nh c a Th ng c và c a pháp lu t. - Xây d ng báo cáo sơ k t, t ng k t theo nh kỳ, hàng năm và t xu t g i c p có thNm quy n theo quy nh. - Ki n ngh , xu t x lý các vi ph m ư c phát hi n thông qua công tác ki m tra, ki m soát n i b . 9. Phòng Tin h c - Làm u m i quan h v i C c Công ngh tin h c, các t ch c tín d ng trong lĩnh v c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. - B o qu n, qu n lý các thi t b tin h c; ch trì, ph i h p v i các phòng ch c năng thu c Chi nhánh b o trì, b o dư ng và xây d ng k ho ch trang b m i v t tư, thi t b tin h c nh m ph c v cho các ho t ng c a Chi nhánh. - Ti p nh n các quy trình k thu t và các chương trình ph n m m ng d ng nghi p v c a Ngân hàng Nhà nư c tri n khai t i Chi nhánh và có trách nhi m qu n lý các ph n m m. - Thu th p, x lý, cung c p, b o qu n, lưu tr toàn b s li u c a Chi nhánh trên các thi t b tin h c ph c v cho s i u hành c a Giám c và cung c p cho Ngân hàng Nhà nư c Trung ương theo ch quy nh. - Qu n lý v m u in, mã hóa trong thanh toán i v i các t ch c tín d ng trên a bàn. - Ch u trách nhi m ph bi n và hư ng d n nghi p v tin h c các phòng thu c Chi nhánh và các t ch c tín d ng trong ph m vi và quy n h n ư c Giám c giao. - Qu n lý và v n hành h th ng thanh toán i n t liên ngân hàng trong ph m vi trách nhi m c a Chi nhánh. - Th c hi n công tác nghiên c u và phát tri n công ngh tin h c ngân hàng, l p, c i ti n, b sung các chương trình ph m m m không thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c Trung ương ph c v cho các ho t ng c a Chi nhánh. II. I V I CÁC CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH KHÁC 1. Phòng Hành chính – Nhân s - Xây d ng, trình Giám c phê duy t chương trình, k ho ch công tác tháng, quý, năm c a Chi nhánh; u m i ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. - Xây d ng, trình Giám c trình c p có thNm quy n phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n v k ho ch u tư xây d ng m i, nâng c p, s a ch a l n Tr s làm vi c, mua s m, thanh lý tài s n. T ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. - T ch c qu n lý và s d ng tài s n, cơ s v t ch t k thu t, tin h c, b o m phương ti n, i u ki n v cơ s v t ch t ph c v cho công tác c a lãnh o và cán b , công ch c, viên ch c Chi nhánh. - Xây d ng phương án, k ho ch và t ch c th c hi n công tác b o v , phòng cháy, ch a cháy, phòng ch ng bão l t, phòng ch ng cháy n , m b o tr t t , an ninh, an toàn cơ quan; b o m môi trư ng, c nh quan, v sinh nơi làm vi c và khu v c Tr s Chi nhánh. - Th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t.
 9. - Tham mưu, giúp Giám c trình c p có thNm quy n xem xét thành l p, sáp nh p, gi i th các t ch c thu c Chi nhánh. - Giúp Giám c trình c p có thNm quy n ho c quy t nh theo thNm quy n v : Quy ho ch, b nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i, khen thư ng, k lu t, tuy n d ng, i u ng, luân chuy n, nâng b c, nâng ng ch, chuy n ng ch, x p lương i v i cán b , công ch c, viên ch c c a Chi nhánh; làm thư ký H i ng thi ua khen thư ng và các H i ng khác c a Chi nhánh. - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c qu n lý, b trí, s p x p cán b ; qu n lý h sơ cán b và th c hi n ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c Chi nhánh theo phân c p y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - Giúp Giám c trong vi c ph i h p v i Trư ng B i dư ng cán b ngân hàng qu n lý, khai thác và s d ng cơ s b i dư ng cán b c a Trư ng B i dư ng cán b ngân hàng thu c cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c t trên a bàn (Áp d ng i v i nh ng Chi nhánh có cơ s ào t o, b i dư ng cán b c a Ngân hàng Nhà nư c). - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 2. Phòng Nghiên c u t ng h p và Qu n lý các t ch c tín d ng. - Giúp Giám c trong vi c t ch c ph bi n, ch o, tri n khai thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ti n t và ho t ng ngân hàng n các t ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng trên a bàn. - Giúp Giám c th c hi n công tác t ng h p, th ng kê, nghiên c u, phân tích và d báo kinh t trên a bàn tham mưu cho Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và ch u trách nhi m tri n khai ch o c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n chính sách ti n t và ho t ng ngân hàng trên a bàn; tham mưu cho c p y, chính quy n a phương trong vi c xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i a phương có liên quan n ho t ng ngân hàng. - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c xây d ng báo cáo, tr l i ch t v n theo yêu c u c a c p y, chính quy n a phương; tr l i ki n ngh c a các cơ quan báo chí v ti n t và ho t ng ngân hàng trên a bàn. - Tham mưu, giúp Giám c th c hi n nhi m v c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng c a các t ch c tín d ng, qu tín d ng nhân dân, t ch c tài chính quy mô nh và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng trên a bàn theo y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c th c hi n chia, tách, h p nh t, sáp nh p, gi i th i v i các t ch c tín d ng trên a bàn theo y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp Giám c trong vi c xem xét chuNn y thành viên H i ng qu n tr , Giám c i u hành, Ban ki m soát các t ch c tín d ng c ph n, qu tín d ng nhân dân cơ s , t ch c tài chính quy mô nh và ình ch các ch c danh nói trên theo y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp Giám c có ý ki n v i ngư i ng u t ch c tín d ng Nhà nư c, t ch c tín d ng có c ph n chi ph i c a Nhà nư c trong vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, i u ng, luân chuy n i v i Giám c (ho c tương ương) ơn v thành viên óng trên a bàn. - xu t, ki n ngh v i c p có thNm quy n v nh ng v n có liên quan n t ch c và ho t ng c a các t ch c tín d ng, các t ch c khác có ho t ng ti n t , ngân hàng trên a bàn.
 10. - Th c hi n qu n lý nhà nư c v ngo i h i trên a bàn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 3. Thanh tra, giám sát ngân hàng - T ch c, th c hi n công tác thanh tra, giám sát, x lý vi ph m i v i ho t ng c a các t ch c tín d ng, ho t ng ngân hàng c a các t ch c khác trên a bàn theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. - Tham mưu, giúp Giám c xem xét, quy t nh vi c ki m soát c bi t i v i các t ch c tín d ng trên a bàn theo y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a pháp lu t. - T ch c ki m tra, giám sát, x lý vi ph m trong vi c ch p hành các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v lãi su t, t giá, d tr b t bu c và các công c chính sách ti n t khác i v i t ch c tín d ng và t ch c, cá nhân khác có liên quan trên a bàn th c thi chính sách ti n t và ho t ng ngân hàng, ph c v có hi u qu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. - Th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 4. Phòng K toán – Thanh toán - Th c hi n vi c m tài kho n, giao d ch thanh toán qua tài kho n cho các T ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c trên a bàn. - Cung ng d ch v thanh toán và các d ch v ngân hàng khác cho các t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c trên a bàn. - T ch c th c hi n công tác thanh toán bù tr gi a các t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c trên a bàn. - T ch c th c hi n công tác thanh toán trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c. - L p và t ch c ch p hành k ho ch thu, chi tài chính c a Chi nhánh. - Th c hi n công tác h ch toán, k toán, theo dõi và ph n ánh tình hình ho t ng các lo i v n, qu và tài s n b o qu n t i Chi nhánh. - Th c hi n công khai tài s n, tài chính theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. - Thu th p, x lý, cung c p, b o qu n, lưu tr toàn b s li u c a Chi nhánh trên m ng máy tính ph c v cho s i u hành c a Giám c và cung c p cho Ngân hàng Nhà nư c Trung ương theo ch quy nh. - B o qu n toàn b thi t b tin h c, ti p nh n các quy trình k thu t, các chương trình ph n m m ng d ng nghi p v ; xây d ng các k ho ch v t tư, trang b m i, b o hành thi t b c a Chi nhánh (Áp d ng i v i các Chi nhánh không có Phòng Tin h c). - Th c hi n công tác ki m soát n i b theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 5. Phòng Ti n t - Kho qu - Th c hi n vi c cung ng ti n m t cho các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c trên a bàn theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c.
 11. - T ch c vi c ki m tra ch p hành ch an toàn kho, qu c a các t ch c tín d ng, các t ch c có ho t ng ngân hàng và vi c ch p hành quy nh v qu n lý ti n m t c a các t ch c trên a bàn. - Làm u m i ph i h p v i Công an a phương trong vi c u tranh phòng, ch ng ti n gi , t ch c giám nh ti n gi , ti n nghi gi . - Qu n lý, b o qu n an toàn tuy t i Qu d tr phát hành, Qu nghi p v phát hành, tài s n quý, gi y t có giá trong kho qu t i Chi nhánh, khi giao nh n; th c hi n nghi p v xu t, nh p Qu d tr phát hành, thu, chi qu nghi p v c a Chi nhánh. 6. Phòng Tin h c (Áp d ng i v i Chi nhánh thành ph H i Phòng, à N ng, C n Thơ). - Làm u m i quan h v i C c Công ngh tin h c, các t ch c tín d ng trong lĩnh v c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. - B o qu n, qu n lý các thi t b tin h c; ch trì, ph i h p v i các phòng ch c năng thu c Chi nhánh b o trì, b o dư ng và xây d ng k ho ch trang b m i v t tư, thi t b tin h c nh m ph c v cho các ho t ng c a Chi nhánh. - Ti p nh n các quy trình k thu t và các chương trình ph n m m ng d ng nghi p v c a Ngân hàng Nhà nư c tri n khai t i Chi nhánh và có trách nhi m qu n lý các ph n m m. - Thu th p, x lý, cung c p, b o qu n, lưu tr toàn b s li u c a Chi nhánh trên các thi t b tin h c ph c v cho s i u hành c a Giám c và cung c p cho Ngân hàng Nhà nư c Trung ương theo ch quy nh. - Qu n lý v m u in, mã hóa trong thanh toán i v i các t ch c tín d ng trên a bàn. - Ch u trách nhi m ph bi n và hư ng d n nghi p v tin h c cho các phòng thu c Chi nhánh và các t ch c tín d ng trong ph m vi và quy n h n ư c Giám c giao. - Qu n lý và v n hành h th ng thanh toán i n t liên ngân hàng trong ph m vi trách nhi m c a Chi nhánh. - Th c hi n công tác nghiên c u và phát tri n công ngh tin h c ngân hàng, l p, c i ti n, b sung các chương trình ph n m m không thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c Trung ương ph c v cho các ho t ng c a Chi nhánh. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản