Quyết định số 317/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định số 317/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 317/QĐ-UBCK về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 317/QĐ-UBCK

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 317/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 16 tháng 11 nă QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 7/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Xét văn bản đề nghị của Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Phát hành và Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chấp thuận Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (có danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2005-2006 đính kèm). Điều 2. Quyết định này được thi hành từ ngày ký và có hiệu lực trong 02 (hai) năm. Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý phát hành, Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Q. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VP, QLPH. Trần Xuân Hà DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT HOẶC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2005-2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số 317/QĐ-UBCK ngày 16/11/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)
  2. 1. Võ Hùng Tiến 22. Hoàng Thị Thu Hương 2. Lê Minh Tài 23. Nguyễn Thị Tư 3. Phùng Thị Quang Thái 24. Nguyễn Mai Tiểu Hương 4. Nguyễn Minh Trí 25. Vũ Thị Kiều Oanh 5. Nguyễn Thị Hồng Thanh 26. Ngô Thị Bích Vân 6. Lê Thị Thu Hiền 27. Phan Vũ Công Bá 7. Bùi Văn Khá 28. Trần Dương Anh Việt 8. Hồ Văn Tùng 29. Nguyễn Thị Hoàng Anh 9. Dương Hồng Phúc 30. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 10. Lý Quốc Trung 31. Đỗ Đức Tuấn 11. Nguyễn Chí Dũng 32. Bùi Thị Ngọc Lân 12. Hoàng Đình Lợi 33. Hoàng Thị Viết 13. Nguyễn Văn Kiên 34. Nguyễn Thị Thu Hiền 14. Đỗ Thị Mai Loan 35. Võ Nguyễn Mỹ Nữ 15. Đỗ Trần Thuỳ Trang 36. Nguyễn Văn Sâm 16. Hoàng Thanh Hải 37. Nguyễn Cao Hoài Thu 17. Nguyễn Thị Bảo Khánh 38. Trần Công Tuyền 18. Nguyễn Hoàng Yến 39. Nguyễn Thị Phương Uyên 19. Nguyễn Thiện Hoà 40. Võ Công Tuấn 20. Trịnh Hoài Ngọc 41. Nguyễn Thịnh 21. Nguyễn Thị Quỳnh Hương 42. Huỳnh Hữu Trí
Đồng bộ tài khoản