Quyết định số 318/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 318/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 318/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 318/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 318/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/NÐ-CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Công văn s 44 - CV/TU ngày 06/03/2006 c a T nh u B c Ninh; Xét ngh c a S Xây d ng t i Công văn s 59/HC-XD ngày 06/03/2006 ( Kèm theo Gi y m i ngày 02/03/2006 c a Công ty Ð i Dương ), QUY T ÐNNH: Ði u 1. Cho phép ông Nguy n Bá L c, Giám c S Xây d ng i kh o sát, nghiên c u kinh nghi m qu n lý u tư xây d ng, qui ho ch ô th t i C ng hoà Nam Phi trong th i gian 10 ngày vào tháng 03/2006. Kinh phí chuy n i do Công ty Ð i Dương ài th . Ði u 2. Ông Nguy n Bá L c ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và C ng hoà Nam Phi. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. Ði u 3. Th trư ng các co quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, S Xây d ng và ông Nguy n Bá L c căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản