Quyết định số 318/QĐ-NH5

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 318/QĐ-NH5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 318/QĐ-NH5 về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của ngân hàng Quốc doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 318/QĐ-NH5

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 318/Q -NH5 Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L M U V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG QU C DOANH TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c, H p tác xã Tín d ng và Công ty tài chính ban hành theo L nh c a Ch t ch H i ng Nhà nư c s 37/LCT-H NN8 và s 38/LCT-H NN8 ngày 24/5/1990; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 39/CP ngày 27 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph ban hành i u l m u v t ch c và ho t ng c a T ng Công ty Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V các nh ch tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l m u v t ch c và ho t d ng c a Ngân hàng qu c doanh. i u 2. i u l m u này hư ng d n th c hi n i u l m u v t ch c và ho t ng c a T ng công ty Nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 39/CP ngày 27/6/1996 c a Chính ph và áp d ng i v i các Ngân hàng qu c doanh. H i ng qu n tr c a các Ngân hàng qu c doanh căn c vào các quy nh c a i u l m u này xây d ng i u l v t ch c và ho t ng c th c a mình trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký quy t nh phê chuNn, sau khi th ng nh t ý ki n v i B trư ng, Trư ng ban ch o Trung ương i m i doanh nghi p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 07/Q - NH ngày 8/1/1991 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u h t hi u l c thi hành. i u 4. Chánh Văn phòng Th ng c, V trư ng V các nh ch tài chính, các th trư ng ơn v có liên quan Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam, giám c chi nhánh
 2. Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , các Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng qu c doanh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Cao Sĩ Kiêm ( ã ký) I UL M U V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG QU C DOANH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 318 Q /NH5 ngày 25/11/1996c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Các Ngân hàng Thương m i qu c doanh, Ngân hàng u tư và phát tri n (sau ây g i t t là Ngân hàng qu c doanh) là T ng công ty Nhà nư c ho t ng kinh doanh bao g m các ơn v thành viên có quan h g n bó v i nhau v l i ích kinh t , tài chính, công ngh , thông tin, ào t o, nghiên c u, ti p th , ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh ti n t , tín d ng và các d ch v liên quan n ho t ng tài chính - Ti n t - Ngân hàng. Ngân hàng qu c doanh do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh thành l p theo mô hình T ng công ty nhà nư c quy nh t i Quy t nh s 90/TTg ngày 7/3/1994 theo u quy n c a Th tư ng Chính ph nh m tăng cư ng tích t , t p trung, phân công chuyên môn hoá và h p tác kinh doanh th c hi n nhi m v Nhà nư c giao; nâng cao kh năng và hi u qu kinh doanh c a các ơn v thành viên và c a Ngân hàng qu c doanh; áp ng nhu c u c a n n kinh t . i u 2. Ngân hàng qu c doanh có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam; 2. Tên riêng là Ngân hàng qu c doanh...................... ...... ................... .......................................................................(tên g i y ) Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh là: Tr s chính t t i: i n tho i: Fax: 3. i u l t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành;
 3. 4. V n và tài s n; ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi s v n mà Ngân hàng qu c doanh qu n lý. 5. Con d u riêng, tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c và t i các Ngân hàng trong nư c và nư c ngoài. 6. B ng cân i tài s n, các qu t p trung theo quy nh c a pháp lu t v ho t ng ngân hàng, quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính. i u 3. Ngân hàng qu c doanh có th i gian ho t ng là 99 năm k t ngày ư c ký quy t nh thành l p l i. i u 4. Ngân hàng qu c doanh ư c qu n lý b i H i ng qu n tr và ư c i u hành b i T ng giám c. i u 5. Ngân hàng qu c doanh ch u s qu n lý Nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c và c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng quy nh; ng th i ch u s qu n lý c a các cơ quan này v i tư cách là cơ quan th c hi n quy n ch s h u i v i các doanh nghi p Nhà nư c theo quy nh t i Lu t doanh nghi p Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 6.- T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong Ngân hàng qu c doanh ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a ng C ng s n Vi t Nam. T ch c công oàn và các t ch c chính tr xã h i khác trong Ngân hàng qu c doanh ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t và i u l c a các t ch c ó. Chương 2: N I DUNG HO T NG, QUY N VÀ NGHĨA VÀ V C A NGÂN HÀNG QU C DOANH M c I: N I DUNG HO T NG C A NGÂN HÀNGQU C DOANH i u 7.- Các ho t ng nghi p v c a Ngân hàng qu c doanh bao g m: 1. Huy ng v n: 1.1. Nh n ti n g i ti t ki m, ti n g i không kỳ h n, có kỳ h n, ti n g i thanh toán c a t t c các t ch c và dân cư trong nư c và nư c ngoài b ng ng Vi t Nam và ngo i t phù h p v i pháp lu t hi n hành; 1.2. Phát hành các lo i ch ng ch ti n g i, tín phi u, kỳ phi u và trái phi u Ngân hàng qu c doanh; 2. Ti p nh n v n tài tr , tín thác, u thác u tư t Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c qu c t , qu c gia và các cá nhân khác cho các chương trình phát tri n kinh t - văn hoá - xã h i;
 4. 3. Vay v n Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tài chính, tín d ng trong và ngoài nư c, các t ch c cá nhân nư c ngoài khác; 4. Cho vay: 4.1. Cho vay ng n h n, trung h n và dài h n tuỳ theo tính ch t ngu n v n i v i các t ch c, cá nhân và h gia ình thu c m i thành ph n kinh t ; 4.2. Chi t kh u các lo i gi y t tr giá ư c b ng ti n. 5. Th c hi n nghi p v tín d ng thuê mua (k c nh p khNu và tái xu t thi t b thuê mua theo quy nh hi n hành); 6. B o lãnh ho c tái b o lãnh tín d ng, b o lãnh thanh toán L/C, b o lãnh u th u và th c hi n các nghi p v b o lãnh ho c tái b o lãnh khác cho các doanh nghi p, t ch c tài chính - tín d ng trong và ngoài nư c; 7. Th c hi n các nghi p v kinh doanh ti n t , tín d ng và d ch v ngân hàng i ngo i; 8. u tư dư i các hình th c mua c ph n, hùn v n, liên doanh v i các doanh nghi p và t ch c tài chính - tín d ng khác theo quy nh; 9. Th c hi n các nghi p v c m c ng s n; 10. Kinh doanh vàng b c, kim khí quý, á quý (k c xu t, nh p khNu) theo quy nh hi n hành; 11. Làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng; 12. Kinh doanh ch ng khoán và làm môi gi i, i lý phát hành ch ng khoán cho các khách hàng; 13. C t gi , b o qu n và qu n lý các ch ng khoán, gi y t tr giá ư c b ng ti n và các tài s n quý khác cho khách hàng; 14. Th c hi n các d ch v tư v n v ti n t , i lý ngân hàng, qu n lý ti n v n và các d án u tư phát tri n theo yêu c u c a khách hàng; 15. u tư s a ch a, c i t o, nâng c p tài s n th ch p, c m c ã ư c x lý tr thành tài s n c a Ngân hàng qu c doanh cho thuê ho c như ng bán; t doanh ho c liên doanh u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t tr c ti p ph c v kinh doanh ho c cho thuê; 16. Kinh doanh nh ng ngành ngh ngoài nh ng ngành ngh ã ư c ăng ký khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép; 17. Th c hi n các nghi p v u nhi m khác c a Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c. M c II: QUY N C A NGÂN HÀNG QU C DOANH
 5. i u 8.- Ngân hàng qu c doanh có quy n: 1. Qu n lý, s d ng v n, t ai, các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao và ngu n v n huy ng, ti p nh n và i vay theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các m c tiêu, nhi m v ư c giao ho c u nhi m. 2. Giao l i cho các ơn v thành viên qu n lý, s d ng các ngu n l c mà Ngân hàng qu c doanh ã nh n c a Nhà nư c; i u ch nh nh ng ngu n l c ã giao cho các ơn v thành viên trong trư ng h p c n thi t phù h p v i k ho ch phát tri n chung c a toàn Ngân hàng qu c doanh. 3. u tư, liên doanh, liên k t, góp v n c ph n, mua m t ph n ho c toàn b tài s n c a doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Chuy n như ng, thay th , cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a Ngân hàng qu c doanh, tr nh ng tài s n và nh ng thi t b quan tr ng theo quy nh c a Chính ph ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép, trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n; i v i t ai thu c quy n qu n lý và s d ng c a Ngân hàng qu c doanh thì th c hi n theo Lu t t ai. i u 9.- Ngân hàng qu c doanh có quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v do Nhà nư c giao; 2. i m i công ngh , trang thi t b ; 3. t chi nhánh, văn phòng i di n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; 4. Th c hi n nh ng n i dung ho t ng nghi p v kinh doanh ã nêu i u7c a i u l m u này; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a Ngân hàng qu c doanh và nhu c u c a th trư ng; 5. L a ch n th trư ng và th ng nh t phân công th trư ng gi a các ơn v thành viên; 6. Căn c các ch chính sách v ti n t , tín d ng và ho t ng ngân hàng c a Nhà nư c, ư c ban hành các văn b n v quy ch , quy nh và các bi n pháp nghi p v k thu t, qu n lý c n thi t trong ho t ng kinh doanh; 7. Trong khuôn kh quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng qu c doanh ư c: 7.1. Quy nh m c lãi su t c th c a các lo i ti n g i và ti n vay; 7.2. Xác nh m c cho vay cao nh t i v i khách hàng; 7.3. Xác nh các t l hoa h ng, l phí, ti n thư ng và ti n ph t (tr ph t vi ph m hành chính) trong các ho t ng kinh doanh và d ch v c a Ngân hàng qu c doanh;
 6. 7.4. Xác nh t giá h i oái v kinh doanh ngo i t ; 8. Kh i ki n các tranh ch p, t t ng v kinh t , dân s liên quan n ho t ng Ngân hàng qu c doanh. 9. Yêu c u khách hàng vay v n xu t trình tài li u, h sơ và cung c p thông tin v tình hình s n xu t kinh doanh và tài chính xem xét cho vay, ki m tra tình hình và k t qu s d ng v n vay c a Ngân hàng qu c doanh; 10. ư c quy n t ch i quan h tín d ng, các quan h kinh doanh khác v i khách hàng n u th y các quan h này trái v i quy nh c a pháp lu t, không em l i hi u qu kinh t , không có kh năng thu h i v n; 11. Xây d ng và áp d ng các nh m c lao ng, ơn giá ti n lương trong khuôn kh các nh m c, ơn giá c a Nhà nư c; 12. ư c quy n tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng và phân c p vi c tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng và th c hi n các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s ơn giá ti n lương, chi phí d ch v và hi u qu ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh. 13. Tr c ti p ký các tho ư c nh m ph c v cho m c ích kinh doanh v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c, ký k t các h p ng v h p tác khoa h c k thu t và ào t o cán b c a Ngân hàng qu c doanh. M i và ti p i tác kinh doanh nư c ngoài c a Ngân hàng qu c doanh Vi t Nam; quy t nh c ngư i c a Ngân hàng qu c doanh (k c các ơn v thành viên) ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát; i v i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Các thành viên khác c a H i ng qu n tr ra nư c ngoài do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh. Phó t ng giám c và các ch c danh khác trong b máy giúp vi c và ki m soát n i b ra nư c ngoài do T ng giám c quy t nh. i u 10.- Ngân hàng qu c doanh có quy n qu n lý tài chính như sau: 1. T ch tài chính, ch ng kinh doanh và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh, b o toàn và phát tri n v n b o m s tăng trư ng các ho t ng, kinh doanh c a Ngân hàng; 2. ư c s d ng v n và các qu c a Ngân hàng qu c doanh ph c v k p th i các nhu c u kinh doanh theo nguyên t c b o toàn, có hi u qu úng v i các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh ngân hàng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; 3. V i ch c năng ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng, ư c vay v n c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng nhà nư c và t huy ng v n ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u Nhà nư c i v i Ngân hàng qu c doanh; ư c phát hành trái phi u, kỳ phi u, tín phi u Ngân hàng qu c doanh theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr qu s d ng t g n
 7. li n v i tài s n thu c quy n s h u c a Ngân hàng qu c doanh t i các t ch c tín d ng vay v n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; 4. ư c thành l p, qu n lý và s d ng qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính, qu d phòng v tr c p m t vi c làm, qu nghiên c u khoa h c và ào t o t p trung, qu khen thư ng và qu phúc l i; t l trích, ch qu n lý và s d ng các qu này theo quy nh c a pháp lu t; 5. ư c s d ng ph n l i nhu n còn l i sau khi ã làm nghĩa v i v i Nhà nư c, l p các qu theo quy nh b sung vào qu u tư phát tri n; 6. ư c hư ng các ch tr c p v ngu n v n, bù p v l i nhu n kinh doanh ho c theo các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v theo yêu c u c a Chính ph ; 7. ư c hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a Nhà nư c. i u 11.- Ngân hàng qu c doanh có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M c III: NGHĨA V C A NGÂN HÀNG QU C DOANH i u 12. 1. Ngân hàng qu c doanh có nghĩa v nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n Nhà nư c giao, nh n, s d ng có hi u qu t ai và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao, th c hi n m c tiêu kinh doanh và nhi m v ư c Nhà nư c giao; 2. Ngân hàng qu c doanh th c hi n các cam k t v : 2.1. Hoàn tr l i ti n cho ngư i g i ti n; 2.2. Các kho n n ph i thu, ph i tr ghi trong b ng cân i tài s n c a Ngân hàng qu c doanh; 2.3. Tr các kho n tín d ng qu c t mà Ngân hàng qu c doanh ư c vay l i c a Chính ph ho c c a Ngân hàng Nhà nư c s d ng cho các m c ích ph c v ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh ho c cho các m c tiêu, nhi m v ư c u quy n; 2.4. Tr các kho n tín d ng do Ngân hàng qu c doanh tr c ti p vay ho c các kho n tín d ng ã ư c Ngân hàng qu c doanh b o lãnh cho các ơn v thành viên và khách hàng vay theo h p ng b o lãnh, n u các ơn v này không có kh năng tr n khi n h n. i u 13. Ngân hàng qu c doanh có nghĩa v qu n lý ho t ng kinh doanh như sau:
 8. 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t v k t qu ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t i v i các cam k t gi a mình v i khách hàng; gi bí m t v s li u, tình hình ho t ng c a khách hàng, ngo i tr có l nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch 5 năm và hàng năm, phù h p v i nhi m v Nhà nư c giao và nhu c u c a th trư ng; 3. Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t ã ký v i các i tác; 4. Góp ph n áp ng các nhu c u c a th trư ng ti n t và tham gia gi vai trò ch o trong ho t ng kinh doanh ti n t , b o m các m c tiêu l n trong vi c th c hi n chính sách n nh ti n t c a Nhà nư c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao; 5. i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý; s d ng các kho n thu t chuy n như ng tài s n tái u tư, i m i thi t b , công ngh c a Ngân hàng qu c doanh; 6. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý Ngân hàng qu c doanh; 7. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia; 8. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c và báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a i di n ch s h u; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo; 9. Ch u s ki m tra c a i di n ch s h u, tuân th các quy nh v thanh tra c a Ngân hàng Nhà nư c, cơ quan tài chính và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. 1. Ngân hàng qu c doanh có nghĩa v th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , k toán, h ch toán, ch ki m toán và các ch khác Nhà nư c quy nh; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các ho t ng tài chính c a Ngân hàng qu c doanh. 2. Ngân hàng qu c doanh công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh theo quy nh c a B Tài chính và c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Ngân hàng qu c doanh th c hi n các nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p tài s n do Ngân hàng qu c doanh i u ng gi a các ơn v thành viên theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n thì không ph i n p l phí trư c b ; các d ch v luân chuy n n i b gi a các ơn v thành viên ph c v yêu c u cung ng v n và kinh doanh không ph i n p thu doanh thu.
 9. Chương 3: H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT i u 15. 1. H i ng Qu n tr th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh, ch u trách nhi m v s phát tri n c a Ngân hàng qu c doanh theo nhi m v c a Nhà nư c giao. 2. H i ng Qu n tr có các quy n h n và nhi m v sau: 2.1. Nh n v n, t ai và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Ngân hàng qu c doanh; 2.2. Xem xét, phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c giao v n và các ngu n l c khác cho các ơn v thành viên và phương án i u hoà v n, các ngu n l c khác gi a các ơn v thành viên; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các phương án ó; 2.3. Ki m tra, giám sát m i ho t ng trong Ngân hàng qu c doanh, trong ó có vi c s d ng, b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c ư c giao; vi c th c hi n các Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr , các quy nh c a lu t pháp; vi c th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c; 2.4. Thông qua ngh c a T ng giám c trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 5 năm c a Ngân hàng qu c doanh; quy t nh m c tiêu, k ho ch hàng năm c a Ngân hàng qu c doanh và báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, T ng giám c giao cho các ơn v thành viên; 2.5. T ch c thNm nh và trình cơ quan có thNm quy n phê duy t k ho ch u tư, d án u tư m i, d án h p tác u tư v i bên nư c ngoài b ng v n do Ngân hàng qu c doanh qu n lý; 2.6. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t ho c n u ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n thì quy t nh các d án liên doanh v i nư c ngoài theo quy nh c a Chính ph và c a Ngân hàng Nhà nư c, quy t nh các d án liên doanh, hùn v n, mua c ph n trong nư c và các h p ng kinh t khác có giá tr l n; 2.7. Ban hành và giám sát th c hi n các m c lãi su t, t l hoa h ng, l phí và m c ti n thư ng, ti n ph t (tr các hình th c ph t vi ph m hành chính) c th áp d ng t ng th i gian i v i các khách hàng, các nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t, k c ơn giá ti n lương, giá d ch v áp d ng i v i khách hàng và trong n i b Ngân hàng qu c doanh theo ngh c a T ng giám c trên cơ s quy nh chung c a ngành Ngân hàng và qu c gia; 2.8. Xây d ng và trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê chuNn i u l và nh ng n i dung s a i, b sung i u l t ch c và ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh. Phê chuNn i u l , Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên và nh ng n i dung s a i, b sung i u l ho c Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v
 10. thành viên theo ngh c a T ng giám c, Quy t nh t chi nhánh, văn phòng i di n c a Ngân hàng qu c doanh trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. Phê chuNn phương án t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh do T ng giám c trình. ngh thành l p, tách, nh p, gi i th các ơn v thành viên theo quy nh c a pháp lu t; 2.9. Thông qua các văn b n d th o hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch , th l c a Nhà nư c v ho t ng ngân hàng; các văn b n d th o quy ch , quy nh và các bi n pháp nghi p v k thu t, qu n lý trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh T ng giám c ký ban hành; 2.10. Xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban ki m soát và phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a b máy ki m soát n i b theo úng quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 2.11. Phê duy t các Quy ch lao ng, Quy ch ti n lương, khen thư ng, k lu t áp d ng trong Ngân hàng qu c doanh; 2.12. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: - B nhi m, mi n nhi m, thay th thành viên H i ng Qu n tr (k c Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c Ngân hàng qu c doanh); - ChuNn y ch c danh Trư ng ban Ban ki m soát; - B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó t ng giám c, K toán trư ng, T ng ki m soát c a Ngân hàng qu c doanh; 2.13. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên khác c a Ban ki m soát; Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó t ng soát và Giám c các ơn v thành viên theo ngh c a T ng giám c; Quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý, i u hành và kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh và i u ch nh khi c n thi t, theo ngh c a T ng giám c. 2.14. Phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c hình thành và s d ng các qu t p trung theo quy nh tương ng v i k ho ch kinh doanh, k ho ch tài chính c a Ngân hàng qu c doanh; 2.15. Xem xét vi c tăng v n i u l và k ho ch huy ng v n (dư i m i hình th c), b o lãnh các kho n vay, thanh lý tài s n c a các ơn v thành viên quy t nh ho c trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính; 2.16. Thông qua báo cáo ho t ng hàng quý, 6 tháng và hàng năm c a Ngân hàng qu c doanh, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng qu c doanh và c a các ơn v thành viên do T ng giám c trình và yêu c u T ng giám c công b báo cáo tài chính hàng năm theo quy nh c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c;
 11. 2.17. Thông qua các v n v t t ng, tranh ch p T ng giám c trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n; ngh Ngân hàng Nhà nư c trình Chính ph cho phép t Ngân hàng qu c doanh trong tình tr ng c bi t; 2.18. Ban hành n i quy b o m t trong kinh doanh, các thông tin kinh t n i b , b o v bí m t Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, do T ng giám c trình, áp d ng th ng nh t trong toàn Ngân hàng qu c doanh; 2.19. Quy t nh các ch trương và nguyên t c v h p tác khoa h c k thu t, ào t o cán b trong và ngoài nư c c a n i b Ngân hàng qu c doanh. i u 16. 1. H i ng qu n tr có 5 ho c 7 thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh b nhi m, mi n nhi m. Tiêu chuNn c a thành viên H i ng qu n tr ư c quy nh t i i u 31 Lu t doanh nghi p Nhà nư c. 2. H i ng qu n tr g m m t s thành viên chuyên trách, trong ó có Ch t ch H i ng qu n tr , m t thành viên kiêm T ng giám c, m t thành viên kiêm Trư ng ban Ban ki m soát và m t s thành viên kiêm nhi m là các chuyên viên có kinh nghi m v lĩnh v c ngân hàng, tài chính, qu n tr kinh doanh, pháp lu t. 3. Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm T ng giám c Ngân hàng qu c doanh. 4. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m và ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: 4.1. Vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l c a Ngân hàng qu c doanh; 4.2. Không kh năng m nhi m công vi c và theo ngh c a ít nh t 2/3 s thành viên ương nhi m c a H i ng qu n tr ; 4.3. Xin t nhi m, n u có lý do chính áng; 4.4. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác; 5. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i kho n 2, i u 15 c a i u l m u này. i u 17. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng Qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Ngân hàng qu c doanh do Ch t ch H i ng qu n tr , ho c Trư ng ban Ban ki m soát, ho c T ng giám c, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr ngh ;
 12. 2. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng; trư ng h p v ng m t vì lý do chính áng, Ch t ch u nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p; 3. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p lê khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng Qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n tr u ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên. Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình. ý ki n bao lưu ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu gi kèm trong Ngh quy t và quy t nh có liên quan c a phiên h p; 4. Khi H i ng qu n tr h p xem xét nh ng v n v chi n lư c phát tri n, quy ho ch và k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án u tư l n, các d án liên doanh v i nư c ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành h th ng nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t c a Ngân hàng qu c doanh thì ph i m i i di n có thNm quy n c a các B , ngành liên quan d h p; trư ng h p có n i dung quan tr ng liên quan n chính quy n a phương thì ph i m i i di n U ban nhân dân c p t nh d h p; trư ng h p có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong Ngân hàng qu c doanh thì ph i m i i di n công oàn ngành n d . i di n c a các cơ quan, t ch c ư c m i d h p nói trên có quy n phát bi u, nhưng không tham gia bi u quy t; khi phát hi n Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr có phương h i n l i ích chung thì có quy n ki n ngh b ng văn b n n H i ng Qu n tr , ng th i báo cáo Th trư ng cơ quan mà mình i di n xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p c n thi t thì Th trư ng các cơ quan này báo cáo Th tư ng Chính ph ; 5. Ngh quy t và Quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn Ngân hàng qu c doanh. Trong trư ng h p ý ki n c a T ng giám c khác v i Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr , T ng giám c có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, T ng giám c v n ph i ch p hành Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr ; T ng giám c Ngân hàng qu c doanh, Giám c các ơn v thành viên có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n m i ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh theo yêu c u c a H i ng qu n tr . Trư ng h p c n thi t, H i ng qu n tr có th ki m tra m i s sách k toán, các ch ng t giao d ch, thư tín giao d ch c a Ngân hàng qu c doanh và các ơn v thành viên, nhưng không ư c làm nh hư ng n ti n kinh doanh. Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v nh ng thông tin ã ư c cung c p. 6. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và chuyên viên giúp vi c, ư c tính vào qu n lý phí c a Ngân hàng qu c doanh.
 13. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n c n thi t cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát làm vi c. i u 18. Giúp vi c H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a Ngân hàng qu c doanh th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có không quá 5 chuyên viên giúp vi c, ho t ng chuyên trách, do Ch t ch H i ng qu n tr l a ch n. 3. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát giúp H i ng qu n tr th c hi n vi c ki m tra, giám sát T ng giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên c a Ngân hàng qu c doanh trong ho t ng i u hành, ho t ng tài chính, ch p hành i u l c a Ngân hàng qu c doanh, Ngh quy t và Quy t nh c a H i ng qu n tr , ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c. i u 19. Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr : 1. Các thành viên chuyên trách ư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c Nhà nư c, hư ng lương theo ch phân ph i ti n lương trong Doanh nghi p Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , ư c hư ng ti n thư ng tương ng v i hi u qu kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh. Các thành viên kiêm nhi m ư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo quy nh c a Chính ph . 2. Thành viên H i ng qu n tr : 2.1. Không ư c t mình vào v th nào làm h n ch c tính lương thi n, chí công vô tư ho c gây mâu thu n gi a l i ích Ngân hàng qu c doanh và l i ích cá nhân; 2.2. Không ư c l i d ng ch c v tr c l i ho c có hành ng chi m o t cơ h i kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh, làm thi t h i l i ích Ngân hàng qu c doanh; 2.3. Không ư c hành ng vư t quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh trong i u l này. 3. Thành viên H i ng qu n tr là Ch t ch, T ng giám c Ngân hàng qu c doanh không ư c nhân danh cá nhân thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; không ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; không có các quan h h p ng kinh t v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài do v ho c ch ng, b , m , con gi ch c danh qu n lý, i u hành trong các ơn v này. 4. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng qu c doanh không ư c gi ch c v K toán trư ng, Th qu t i Ngân hàng qu c doanh và t i các ơn v thành viên.
 14. 5. Các thành viên H i ng qu n tr cùng ch u trách nhi m trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và trư c pháp lu t v ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; trư ng h p không hoàn thành nhi m v ư c giao, vi ph m i u l Ngân hàng qu c doanh, quy t nh sai ho c vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho Ngân hàng qu c doanh và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Ban ki m soát: 1. Ban ki m soát có 5 thành viên; trong ó có m t thành viên H i ng qu n tr làm Trư ng ban theo s phân công c a H i ng qu n tr và 04 thành viên khác do H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t; g m m t thành viên là chuyên viên k toán, m t thành viên do i h i i bi u công nhân viên ch c Ngân hàng qu c doanh gi i thi u, m t thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u và m t thành viên do T ng c c trư ng T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i Doanh nghi p gi i thi u. Ch c danh Trư ng ban Ban ki m soát do H i ng qu n tr phân công ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y m i có hi u l c. 2. Thành viên Ban ki m soát không ư c là v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a T ng giám c, Phó t ng giám c, K toán trư ng Ngân hàng qu c doanh và không ư c kiêm nhi m b t c nhi m v nào trong b máy i u hành c a Ngân hàng qu c doanh ho c b t c ch c v nào trong các t ch c tín d ng khác. 3. Thành viên Ban ki m soát ph i có tiêu chuNn sau: 3.1. Là chuyên viên có kinh nghi m v ngân hàng, k toán, ki m toán, kinh t , tài chính; hi u bi t pháp lu t; 3.2. Thâm niên công tác v các chuyên ngành trên không dư i 5 năm; 3.3. Không có ti n án, ti n s v các t i danh liên quan n ho t ng kinh t ; 3.4. Có phNm ch t liêm khi t, trung th c, c l p trong công vi c. 4. Nhi m kỳ c a thành viên Ban ki m soát là 5 năm. Thành viên Ban ki m soát có th ư c b nhi m l i; trong quá trình công tác, n u không hoàn thành nhi m v s b thay th . 5. Thành viên Ban ki m soát ư c hư ng ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy t nh theo ch Nhà nư c. 6. Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban ki m soát do H i ng qu n tr quy t nh. i u 21. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban ki m soát: 1. Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao v vi c ki m toán n i b , ki m tra, giám sát ho t ng i u hành c a T ng giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên Ngân hàng qu c doanh trong ho t ng tài chính, ch p hành pháp lu t, i u l Ngân hàng qu c doanh, các Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr ;
 15. 2. Báo cáo H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng quý, hàng năm và theo v v k t qu ki m tra, giám sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u ph m pháp trong Ngân hàng qu c doanh; 3. Tham gia và phát bi u ý ki n trong các cu c h p c a H i ng qu n tr ; 4. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ph i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi ph m pháp. Chương 4: T NG GIÁM C, B MÁY GIÚP VI C VÀ KI M SOÁT N I B i u 22. 1. T ng giám c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr . T ng giám c là i di n pháp nhân c a Ngân hàng qu c doanh và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và trư c pháp lu t v i u hành ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh. T ng giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong Ngân hàng qu c doanh . 2. Giúp vi c T ng giám c có m t s Phó t ng giám c, trong ó có m t Phó t ng giám c th nh t. Phó t ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công th c hi n. Các Phó t ng giám c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo t trình c a H i ng qu n tr trên cơ s ngh c a T ng giám c. 3. K toán trư ng Ngân hàng qu c doanh giúp T ng giám c ch o, t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Ngân hàng qu c doanh, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 4. Văn phòng và các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v c a H i s chính Ngân hàng qu c doanh có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý, i u hành công vi c. 5. B máy ki m soát n i b giúp T ng giám c ki m soát ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh và các ơn v thành viên theo úng quy nh c a pháp lu t và quy nh n i b c a Ngân hàng qu c doanh. i u 23. T ng giám c có nhi m v quy n h n sau: 1. Cùng Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n, t ai, và các ngu n l c khác c a Nhà nư c qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao cho Ngân hàng
 16. qu c doanh. Giao các ngu n l c ã nh n c a Nhà nư c cho các ơn v thành viên theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Ki n ngh H i ng qu n tr phương án i u ch nh v n và ngu n l c khác khi giao l i cho các ơn v thành viên và i u ch nh khi có s thay i nhi m v c a các ơn v thành viên theo hình th c tăng, gi m v n; 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án ư c H i ng qu n tr phê duy t. Xây d ng phương án huy ng v n, trình H i ng qu n tr phê duy t và t ch c th c hi n phương án ó; 3. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm, chương trình ho t ng, các phương án, d án u tư m i và u tư chi u sâu, d án h p tác u tư v i nư c ngoài, phương án liên doanh, phương án ph i h p kinh doanh c a các ơn v thành viên, k ho ch ào t o, ào t o l i cán b trong Ngân hàng qu c doanh, các bi n pháp th c hi n h p ng kinh t có giá tr l n trình H i ng qu n tr xem xét, quy t nh ho c trình ti p Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. T ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch, phương án, d án, bi n pháp ã ư c phê duy t; 4. i u hành các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh, ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh; th c hi n các nhi m v , các m c tiêu l n trong vi c ch p hành chính sách n nh ti n t c a Nhà nư c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao cho Ngân hàng qu c doanh; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, trư c pháp lu t v vi c th c hi n các m c tiêu và nhi m v nói trên theo quy nh c a Nhà nư c. 5. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các m c lãi su t, t l hoa h ng, l phí, ti n thư ng, ti n ph t (tr các hình th c vi ph m hành chính) c th áp d ng t ng th i gian i v i khách hàng, các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn, ơn giá ti n lương, giá d ch v phù h p v i các quy nh chung c a ngành và c a Nhà nư c. T ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá trong toàn Ngân hàng qu c doanh; 6. Căn c các chính sách, ch , th l v ti n t , tín d ng và ho t ng Ngân hàng c a Nhà nư c, xây d ng trình H i ng qu n tr thông qua các văn b n d th o quy ch , quy nh và các bi n pháp nghi p v k thu t, qu n lý trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh ký ban hành; 7. ngh H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó t ng giám c, K toán trư ng, T ng ki m soát Ngân hàng qu c doanh; ngh H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó t ng ki m soát và Giám c các ơn v thành viên; Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó giám c, K toán trư ng ơn v thành viên, Giám c ơn v tr c thu c ơn v thành viên và các ch c danh tương ương theo ngh c a Giám c ơn v thành viên;
 17. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Trư ng và Phó các Phòng ho c Ban, Chánh, Phó văn phòng, Ki m soát trư ng và ki m soát viên c a Ngân hàng qu c doanh. 8. Xây d ng trình H i ng qu n tr duy t t ng biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh, k c phương án i u ch nh khi thay i t ch c và biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh và các ơn v thành viên; thành l p và tr c ti p ch o b máy giúp vi c; ki m tra và th c hi n biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a các ơn v thành viên; trình H i ng Qu n tr phê chuNn i u l , Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên do Giám c ơn v thành viên xây d ng; xem xét phương án thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v tr c thu c ơn v thành viên do Giám c ơn v thành viên trình H i ng qu n tr thông qua trư c khi trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép th c hi n; 9. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t quy ch t ch c và ho t ng c a b máy ki m soát n i b theo úng quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 10. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các Quy ch lao ng, Quy ch ti n lương, khen thư ng, k lu t áp d ng trong Ngân hàng qu c doanh; 11. T ch c i u hành ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh theo Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng Qu n tr ; báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh bao g m: Báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p, b ng cân i tài s n và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng qu c doanh; Báo cáo tài chính t ng h p ph i phân nh rõ ph n h ch toán t p trung c a Ngân hàng qu c doanh và ph n c a các ơn v thành viên h ch toán c l p, trình H i ng qu n tr thông qua. B n báo cáo tài chính t ng h p ph i d a trên cơ s các tài li u ã ư c cơ quan ki m toán h p pháp xác nh n; 12. Ký các văn b n, h p ng, ch ng thư c a Ngân hàng qu c doanh và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình; 13. i di n cho Ngân hàng qu c doanh trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th ; 14. Th c hi n và ki m tra các ơn v thành viên th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p khác theo quy nh c a pháp lu t và c a Nhà nư c. L p phương án phân ph i l i nhu n sau thu c a Ngân hàng qu c doanh trình H i ng qu n tr phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c; 15. Cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát. ChuNn b tài li u cho các cu c h p H i ng qu n tr ; 16. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình;
 18. 17. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó; sau ó ph i báo cáo ngay cho H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t ti p. i u 24. 1. B máy ki m soát n i b bao g m T ng ki m soát, các Phó t ng ki m soát (giúp vi c T ng ki m soát), Ki m soát trư ng và các Ki m soát viên. T ng ki m soát i u hành b máy ki m soát n i b . Các ki m soát viên b trí t i H i s chính Ngân hàng qu c doanh do T ng ki m soát ph trách; các ki m soát viên b trí t i các chi nhánh Ngân hàng qu c doanh, ơn v thành viên và các ơn v tr c thu c ơn v thành viên do Ki m soát trư ng ph trách. Quy ch t ch c và ho t ng c a b máy ki m soát n i b do T ng giám c trình H i ng qu n tr phê chuNn. 2. T ng ki m soát, Phó t ng ki m soát, Ki m soát trư ng và các Ki m soát viên ph i có các tiêu chuNn quy nh t i các kho n 2 và 3, i u 20 c a i u l m u này. 3. T ng ki m soát do T ng giám c ngh H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m. Phó T ng ki m soát do Ch t ch H i ng Qu n tr b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a T ng giám c. Ki m soát trư ng và các ki m soát viên do T ng giám c b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a T ng ki m soát. 4. B máy ki m soát n i b có nhi m v : 4.1. Ki m tra công tác qu n lý và i u hành c a Ngân hàng qu c doanh và các ơn v thành viên theo úng pháp lu t và i u l Ngân hàng qu c doanh; 4.2. Ki m soát nh m m c ích b o m quy trình th c hi n các ho t ng nghi p v kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t v ho t ng c a ngân hàng và quy nh n i b c a Ngân hàng qu c doanh. 4.3. Giám sát vi c ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh và các ơn v thành viên. 4.4. ánh giá m c b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh ngân hàng và ki n ngh các bi n pháp nâng cao kh năng m b o an toàn trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh và các ơn v thành viên. 4.5. Báo cáo cho T ng giám c và Trư ng ban ki m soát k t qu ki m tra, nêu nh ng ki n ngh v tình hình ho t ng c a Ngân hàng qu c doanh; 4.6. Trong ph m vi ch c năng, ngoài nh ng nhi m v giúp T ng giám c th c hi n ki m tra giám sát n i b c a Ngân hàng qu c doanh, thi hành nh ng nhi m v có liên quan do H i ng qu n tr giao.
 19. 4.7. Trong ph m vi ch c năng và quy n h n, xem xét gi i quy t ho c trình T ng giám c gi i quy t các khi u t liên quan n ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qu c doanh. 4.8. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, ki m toán khi chưa ư c T ng giám c ho c Trư ng ban Ban ki m soát cho phép; ch u trách nhi m trư c T ng giám c và H i ng qu n tr v k t qu ki m tra, ki m toán ã th c hi n; 4.9. Trong ph m vi ch c năng quy nh, T ng ban ki m soát ư c tham d các cu c h p do T ng giám c Ngân hàng qu c doanh tri u t p. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG NGÂN HÀNG QU C DOANH i u 25. i h i i bi u công nhân viên ch c Ngân hàng qu c doanh là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý Ngân hàng qu c doanh. i h i i bi u công nhân viên ch c có các quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng giám c; 2. Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong Ngân hàng qu c doanh; 3. Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a Ngân hàng qu c doanh; 4. Gi i thi u ngư i tham gia H i ng qu n tr , Ban ki m soát. i u 26. i h i i bi u công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Chương 6: ƠN VN THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG QU C DOANH i u 27. 1. Ngân hàng qu c doanh có các ơn v thành viên là nh ng doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p, nh ng ơn v h ch toán ph thu c và nh ng ơn v s nghi p. Danh sách các ơn v thành viên ư c ghi trong ph l c kèm theo i u l Ngân hàng qu c doanh. 2. Các ơn v thành viên Ngân hàng qu c doanh có con d u, ư c m tài kho n t i Ngân hàng phù h p v i phương th c h ch toán c a mình. 3. ơn v thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p có i u l t ch c và ho t ng riêng, các ơn v thành viên h ch toán ph thu c và ơn v s nghi p c a Ngân hàng qu c doanh có
 20. Quy ch t ch c và ho t ng riêng. Các i u l và Quy ch này u do H i ng qu n tr phê chuNn phù h p v i pháp lu t và i u l c a Ngân hàng qu c doanh. i u 28. Thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p: 1. Doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p là thành viên Ngân hàng qu c doanh có quy n t ch kinh doanh và t ch tài chính, ch u s ràng bu c v quy n l i và nghĩa v i v i Ngân hàng qu c doanh theo quy nh t i i u l c a Ngân hàng qu c doanh. 2. H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng qu c doanh có các quy n iv i thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p như sau: 2.1. U nhi m cho Giám c doanh nghi p thành viên qu n lý, i u hành ho t ng c a doanh nghi p phù h p v i i u l c a Doanh nghi p ã ư c H i ng qu n tr phê chuNn. Giám c doanh nghi p thành viên h ch toán c l p ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng qu c doanh, trư c pháp lu t v ho t ng c a doanh nghi p; 2.2. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c, Phó giám c, K toán trư ng, Ki m soát trư ng và ki m soát viên doanh nghi p thành viên, Giám c ơn v tr c thu c doanh nghi p thành viên và các ch c danh tương ương; 2.3. Phê duy t k ho ch, ki m tra th c hi n k ho ch và quy t toán tài chính; quy nh m c trích l p qu khen thư ng, phúc l i doanh nghi p theo quy nh c a B Tài chính; 2.4. Trích qu kh u hao cơ b n và l i nhu n sau thu theo quy nh c a B Tài chính và pháp lu t hi n hành thành l p các qu t p trung c a Ngân hàng qu c doanh dùng vào m c ích tái u tư, th c hi n các d án u tư các ơn v thành viên; 2.5. Phê duy t các phương án, k ho ch u tư m r ng, u tư chi u sâu, h p tác liên doanh, b sung, thu h i m t ph n v n, chuy n như ng c ph n thu c quy n qu n lý c a Ngân hàng qu c doanh ang do các Doanh nghi p thành viên n m gi ; 2.6. i u hoà các ngu n tài chính, k c ngo i t , gi a các ơn v thành viên nh m s d ng v n có hi u qu nh t trong Ngân hàng qu c doanh, trên nguyên t c ph i m b o cho t ng tài s n c a doanh nghi p b rút b t s v n không ư c th p hơn t ng s n c ng v i m c v n Ngân hàng Nhà nư c c p và các ngu n v n ư c coi là thu c v doanh nghi p ã ư c i u ch nh tương ng v i nhi m v ho c quy mô doanh nghi p ó; 2.7. Phê duy t các hình th c tr lương, ơn giá ti n lương và các bi n pháp b o m i s ng, i u ki n lao ng cho cán b công nhân viên c a doanh nghi p; 2.8. Quy t nh m r ng ho c thu h p ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p thành viên theo chi n lư c phát tri n chung c a Ngân hàng qu c doanh; 2.9. Phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p, trong ó quy nh v s phân c p cho Giám c doanh nghi p v : t ch c b máy qu n lý doanh nghi p, tuy n d ng, khen thư ng, b t k lu t công nhân viên ch c; h n m c tín d ng (vay, cho vay); mua bán tài s n c nh, mua bán c ph n c a các công ty c ph n, tham gia
Đồng bộ tài khoản