Quyết định số 319-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 319-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 319-CT về việc uỷ nhiệm xét quyết định thưởng cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng hàng năm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 319-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 319-CT Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 1988 QUY T NNH V VI C U NHI M XÉT QUY T NNH HƯ NG C THI UA LUÂN LƯU C AH I NG B TRƯ NG ÀNG NĂM CH TNCH H I NG B TRƯ NG Theo Ngh nh s 80-CP ngày 13-5-1964 c a H i ng Chính ph quy nh ch thư ng thi ua; Theo Quy t nh s 7-CP ngày 3-1-1987 c a Ch t ch H i ng B trư ng v c thư ng trong k ho ch 5 năm 1986-1990; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Thi ua - khen thư ng Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Nay u nhi m cho các B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, T ng c c trư ng, Th trư ng cơ quan khác thu c H i ng b trư ng hàng năm xét và quy t nh thư ng c thi ua luân lưu c a H i ng B trư ng cho nh ng ơn v có thành tích xu t s c, d n u phong trào thi ua yêu nư c xã h i ch nghĩa trong các ngành và t ch c thu c ph m vi qu n lý c a B , T ng c c. i u 2. Tiêu chuNn và i tư ng thư ng c theo quy nh t i Quy t nh s 7-CT ngày 3-1-1987 c a Ch t ch H i ng B trư ng. i u 3. Trư c khi ra quy t nh thư ng c , B , U ban, T ng c c có s trao iv i Vi n Thi ua - khen thư ng Nhà nư c. i u 4. Vi n trư ng Vi n Thu ua - khen thư ng Nhà nư c cùng B Tài chính th ng nh t nh m c ti n thư ng kèm theo c hàng năm. i u 5. B trư ng các B , Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Vi n trư ng Vi n Thi ua - khen thư ng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản