Quyết định số 32/2001/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 32/2001/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2001/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung quy chế điều hành thực hiện dự án Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tái tạo rừng vùng đầu nguồn sông Đà do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2001/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 32/2001/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C B SUNG QUY CH ĐI U HÀNH TH C HI N D ÁN B O V TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ TÁI T O R NG VÙNG Đ U NGU N SÔNG ĐÀ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 115 /1998/Q -BNN ngày 12/8/1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c Ban hành Quy ch i u hành th c hi n d án b o v tài nguyên thiên nhiên và tái t o r ng vùng u ngu n sông à; Xét t trình s 116/Q -PTLN ngày 19/3/2001 c a C c trư ng C c Phát tri n lâm nghi p v vi c B sung quy ch i u hành th c hi n d án B o v tài nguyên thiên nhiên và tái t o r ng vùng u ngu n sông à; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1.- Nay b sung Quy ch i u hành th c hi n d án B o v tài nguyên thiên nhiên và tái t o r ng vùng u ngu n sông à ã ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành theo Quy t nh s 115/1998/Q -BNN ngày 12/8/1998, t i M c 3.2-Ph c p i công tác hi n trư ng như sau: i công tác ngoài t nh và các xã Chi ng H c, Chi ng ông (huy n Yên Châu, t nh Sơn La); các xã Xá Nhè, Mư ng un, Sính Phình, T a Thàng, Trung Thu, T Phình, T Sìn Thàng, Sín Ch i, Lao S Phình, Hu i Xó (huy n T a Chùa, t nh Lai Châu): 40.000,00 ng/ngày. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các V , C c liên quan, Trư ng Ban i u hành d án Trung ương, Trư ng Ban qu n lý d án Trung ương và a phương thu c hai t nh Sơn La và Lai Châu ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN
  2. TH TRƯ NG Nguy n Văn ng
Đồng bộ tài khoản