Quyết định số 32/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 32/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 32/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH, B SUNG ( T 4) CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Thông báo s 857/TB-TU ngày 20 tháng 8 năm 1999 c a Ban Thư ng v Thành y v ch trương kích c u thông qua u tư các d án b c xúc phát tri n kinh t -xã h i trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 6499/1999/Q -UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 v vi c giao ch tiêu k ho ch u tư các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph , Quy t nh s 21/2000/Q -UB-TH ngày 10 tháng 5 năm 2000 v vi c giao k ho ch i u ch nh, b sung ( t 2) các d án thu c chương trình kích c u, Quy t nh s 50/2000/Q -UB-TH và Quy t nh s 51/2000/Q -UB-TH ngày 21 tháng 9 năm 2000 v vi c giao k ho ch i u ch nh, b sung ( t 3) các d án thu c chương trình kích c u ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 923/KH T-TH ngày 05 tháng 4 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao ch tiêu k ho ch i u ch nh, b sung ( t 4) các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph theo danh m c d án kèm theo quy t nh này v i t ng nhu c u v n vay là 878,181 t ng (trong ó các d án b sung m i 862,899 t ng, các d án i u ch nh v n vay tăng thêm 15,282 t ng). i u 2.- T ng v n u tư và th i gian vay v n t i a ghi trong bi u giao k ho ch ch là d ki n. T ng v n u tư và th i gian vay v n c a d án s ư c xác nh chính th c trong quy t nh phê duy t d án. i u 3.- Các chính sách ưu ãi i v i các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư ư c áp d ng như quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 6499/1999/Q - UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 v vi c giao ch tiêu k ho ch u tư các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph và Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v
  2. ban hành Quy ch qu n lý v vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án thu c chương trình kích c u và Quy t nh s 44/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 7 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c s a i kho n 1 và 2 i u 8 chương III trong quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH. i u 4.- Giám c các S qu n lý chuyên ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, ch u tư d án có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài thNm quy n gi i quy t c a các S và y ban nhân dân các qu n-huy n. i u 5.- Giao Giám c S K ho ch và u tư thành ph hư ng d n các ch u tư l p d án, phê duy t các d án nhóm C, trình y ban nhân dân phê duy t các d án nhóm B (áp d ng cho t t c các d án ã ư c y ban nhân dân thành ph thông qua ch trương u tư t i các Quy t nh s 6499/1999/Q -UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999, Quy t nh s 21/2000/Q -UB-TH ngày 10 tháng 5 năm 2000, Quy t nh s 50/2000/Q -UB-TH và s 51/2000/Q -UB-TH ngày 21 tháng 9 năm 2000 và quy t nh này). i u 6.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các S : S K ho ch và u tư thành ph , S Tài chánh-V t giá thành ph , S Giáo d c và ào t o thành ph , S Y t thành ph , S Công nghi p thành ph , T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và ch u tư các d án liên quan có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 6 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y - VPUB : các PVP, các T , TH (4b) - Lưu (TH) Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản