Quyết định số 32/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
27
lượt xem
4
download

Quyết định số 32/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Đô thị Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ******* NAM c l p – T do - H nh phúc S : 32/2003/Q -BNV ******* Hà N i, ngày 20 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A HI P H I Ô THN VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i ô th Vi t Nam và c a V trư ng V t ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a Hi p h i ô th Vi t Nam ã ư c i h i toàn qu c ngày 01 tháng 4 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i ô th Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL HI P H I CÁC Ô THN VI T NAM Chương 1: TÊN G I – TÔN CH - M C ÍCH
  2. i u 1. Hi p h i các thành ph , th xã c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam l y tên là Hi p h i các ô th Vi t Nam. Tên ti ng Anh: Association of Cities of Vietnam - vi t t t: ACVN Tên ti p Pháp là: Association des Villes du Vi t Nam - vi t t t: AVVN i u 2. Hi p h i các ô th Vi t Nam là m t t ch c xã h i, t nguy n c a các ô th trong c nư c nh m quan h , trao i kinh nghi m h tr l n nhau trong qu n lý Nhà nư c và xây d ng, phát tri n kinh t - xã h i c a m i ô th , góp ph n vào s nghi p phát tri n kinh t - văn hóa xã h i c a h th ng ô th Vi t Nam cũng như c a c t nư c. i u 3. Hi p h i các ô th Vi t Nam ư c thành l p và ho t ng trong khuôn kh lu t pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, t dư i s qu n lý tr c ti p c a B N i v và s h tr chuyên ngành c a B Xây d ng và các B ngành có liên quan. i u 4. Hi p h i các ô th Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho ng riêng t i Kho b c Nhà nư c. Tr s c a Hi p h i các ô th Vi t Nam t t i thành ph Hà N i. Chương 2: NHI M V C A HI P H I i u 5. Nhi m v c a Hi p h i các ô th Vi t Nam: 1. Tăng cư ng s h p tác, h tr , liên k t gi a các ô th Vi t Nam trên các lĩnh v c: kinh t , văn hóa, xã h i, quy ho ch ô th … ph i h p xây d ng nh ng chương trình liên ô th , tìm ki m nh ng kh năng, i u ki n thúc Ny s phát tri n c a h th ng ô th Vi t Nam m t các b n v ng. 2. Trao i thông tin gi a các thành viên trong Hi p h i và các i tác trong và ngoài nư c v nh ng tri th c, kinh nghi p cùng các v n liên quan n qu n lý và phát tri n ô th theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph i h p t ch c các khóa t p hu n ào t o b i dư ng v qu n lý Nhà nư c, v chuyên môn k thu t nh m nâng cao năng l c qu n lý Nhà nư c cho i ngũ cán b , công ch c c a các ô th . 4. Thông qua các di n àn c a Hi p h i t ng k t, ph bi n kinh nghi m t ho t ng th c ti n c a các ô th nh m góp ph n tham gia xu t ý ki n v i các cơ quan Nhà nư c trong vi c xây d ng các ch trương, chính sách liên quan n qu n lý và phát tri n ô th . 5. Trong khuôn kh chung v chính sách i ngo i c a Nhà nư c, Hi p h i các ô th Vi t Nam là u m i thi t l p quan h h p tác v lĩnh v c ô th v i các ô th nư c ngoài, các t ch c ô th nư c ngoài, các t ch c ô th qu c t và các t ch c qu c t khác nh m ti p nh n thông tin, ph i h p ào t o k thu t, trao i kinh
  3. nghi m qu n lý, cũng như tìm ki m các ngu n l c h tr cho các ô th thành viên nh m thúc Ny nhanh quá trình phát tri n ô th m t cách b n v ng. Chương 3: THÀNH VIÊN HI P H I i u 6. Thành viên c a Hi p h i các ô th Vi t Nam g m các thành ph , th xã có nguy n v ng tham gia Hi p h i. i di n các thành viên là Ch t ch y ban nhân dân thành ph , th xã. i u 7. Th t c gia nh p Hi p h i các ô th Vi t Nam; Các i tư ng ghi i u 6 n u th a nh n i u l và mu n tham gia Hi p h i các ô th Vi t Nam ph i có ơn xin gia nh p Hi p h i. Ban ch p hành Hi p h i ư c toàn th thành viên c a Hi p h i y nhi m xem xét và ch p thu n ơn ngh gia nh p. i u 8. Quy n và nghĩa v c a các thành viên chính th c: Thành viên có quy n: - Tham gia và bi u quy t m i công vi c c a Hi p h i, có quy n b u c và ng c vào Ban ch p hành Hi p h i. - Tham d các h i ngh , h i th o, ti p nh n thông tin liên quan n qu n lý, xây d ng và phát tri n ô th , ư c tham d các l p ào t o t p hu n chuyên v ô th do Hi p h i t ch c trong nư c và ngoài nư c theo các chương trình, d án ã ư c H i ngh thư ng kỳ c a Hi p h i thông qua. Thành viên có nghĩa v : - Ch p hành nghiêm ch nh i u l và các Ngh quy t c a Hi p h i; - Tuyên truy n tôn ch , m c ích c a Hi p h i v n ng m i i tác hư ng ng các ho t ng c a Hi p h i. - óng h i phí theo quy nh và tham gia y các ho t ng c a Hi p h i. Chương 4: T CH C C A HI P H I i u 9. Hi p h i các ô th Vi t Nam ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n và quy t nh theo a s . i u 10. H i ngh thư ng kỳ c a Hi p h i các ô th Vi t Nam s h p m i năm m t l n nh m th o lu n, thông qua phương hư ng, nhi m v , chương trình công tác c a Hi p h i t ng năm m t, thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a Hi p h i. H i ngh thư ng kỳ ch h p khi h i quá bán s thành viên chính th c tham d . Các Ngh quy t c a H i ngh ph i ư c quá bán s thành viên có m t tán thành.
  4. Quy n quy t nh cao nh t c a Hi p h i là i h i toàn th các thành viên chính th c. i h i ư c t ch c 5 năm m t l n. Trong trư ng h p c n thi t, i h i toàn th các thành viên s h p phiên b t thư ng khi có ngh c a quá bán s thành viên chính th c ho c 2/3 t ng s thành viên Ban ch p hành Hi p h i. i u 11. i h i ư c ti n hành khi có ít nh t 2/3 s thành viên chính th c tham gia. Các Ngh quy t c a i h i ch có giá tr khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên chính th c có m t bi u quy t tán thành. i u 12. i h i toàn th các thành viên có nhi m v : - T ng k t ho t ng nhi m v kỳ qua, th o lu n và thông qua chương trình ho t ng nhi m kỳ t i; - Thông qua báo cáo tài chính nhi m kỳ; - B u Ban i u hành Hi p h i và Ban Ki m tra; -S a i, b sung i u l . i u 13. 1. Ban ch p hành Hi p h i các ô th Vi t Nam là cơ quan ho t ng thư ng tr c c a Hi p h i gi a hai kỳ i h i. Ban ch p hành Hi p h i g m 13 thành viên i di n cho các c m thành ph , th xã là Ch t ch (hay phó Ch t ch n u ư c Ch t ch y quy n) y ban nhân dân các thành ph , th xã thành viên. Các thành viên c a Ban ch p hành s b u 1 Ch t ch và 4 phó Ch t ch. Nhi m kỳ c a Ban ch p hành là 5 năm, theo nhi m kỳ c a i h i. Nhi m v c a Ban ch p hành g m: - ChuNn b n i dung cho các H i ngh thư ng kỳ và i h i toàn th các thành viên; - T ch c i u hành th c hi n các Ngh quy t ã ư c H i ngh thư ng kỳ và ih i toàn th các thành viên thông qua; - B nhi m T ng Thư ký Hi p h i. Ch t ch, phó Ch t ch i u hành công vi c Hi p h i gi a hai kỳ h p c a Ban ch p hành Hi p h i. 2. T ng thư ký Hi p h i do Ban ch p hành gi i thi u và Ch t ch Hi p h i b nhi m. T ng thư ký có trách nhi m giúp Ch t ch và các phó Ch t ch Hi p h i: - i u hành ho t ng c a Hi p h i. - Ch o i u hành Văn phòng Hi p h i theo úng Ngh quy t c a i h i toàn th các thành viên, H i ngh thư ng kỳ và c a Ban ch p hành Hi p h i .
  5. i u 14. Ch t ch Hi p h i có nhi m v : - i di n cho Hi p h i trư c pháp lu t; - Quy t nh các công vi c c a Hi p h i gi a các kỳ h p c a Ban Ch p hành Hi p h i; - Tri u t p và ch trì các cu c h p c a i h i và H i ngh toàn th các thành viên c a Hi p h i cũng như c a Ban Ch p hành Hi p h i; - Ch tài kho n c a Hi p h i; i u 15. Ban Ki m tra Ban Ki m tra g m 3 thành viên do i h i toàn th các thành viên Hi p h i b u. Các thành viên c a Ban Ki m tra b u Trư ng ban Ki m tra. Ban Ki m tra có nhi m v xem xét vi c ch p hành, th c hi n i u l cũng như các Ngh quy t c a Hi p h i trong ó có tài chính c a Hi p h i. Nhi m kỳ c a Ban Ki m tra b t u và ch m d t cùng lúc v i nhi m kỳ c a Ban Ch p hành. i u 16. Văn phòng Hi p h i. 1. Văn phòng Hi p h i các ô th Vi t Nam (sau ây g i t t là Văn phòng) là b ph n giúp vi c, tham mưu cho Ban Ch p hành và T ng Thư ký. Văn phòng g m Chánh Văn phòng và m t s chuyên viên, B máy Văn phòng do T ng thư ký ngh và Ch t ch Hi p h i b nhi m. 2. Chánh Văn phòng có trách nhi m: - Th c hi n các ch t ng h p, thông tin, báo cáo cho Ban Ch p hành Hi p h i, T ng Thư ký và toàn th các thành viên c a Hi p h i; - Giúp T ng Thư ký ph i h p v i các thành ph , th xã, các t ch c trong và ngoài nư c trong công tác t ch c i h i toàn th các thành viên, các H i ngh thư ng niên, các H i th o chuyên hay các H i th o t p hu n khác; - Qu n lý tài s n và tài chính c a Hi p h i. i u 17. Gi i tán Hi p h i. Vi c gi i tán Hi p h i các ô th Vi t Nam ư c xem xét và bi u quy t t i i h i toàn th các thành viên c a Hi p h i theo ý ki n ngh c a Ban Ch p hành, theo ngh c a trên 2/3 s thành viên c a Hi p h i ho c do b cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh gi i tán. Th t c gi i tán theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 5:
  6. TÀI CHÍNH C A HI P H I i u 18. Tài chính c a Hi p h i bao g m: 1. Ph n thu: - H i phí c a các thành viên: m c óng H i phí c a t ng thành viên ư c Ban Ch p hành quy nh c th theo yêu c u ho t ng c a Hi p h i. - Ti n h tr c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph n chi: - Chi cho các ho t ng c a Hi p h i cũng như các ho t ng công tác c a Ban Ch p hành Hi p h i trên cơ s thu ư c. - Các kho n chi khác: tài chính c a Hi p h i ư c s d ng và qu n lý theo úng quy nh v tài chính c a Nhà nư c. - Chi cho ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. Chương 6: KHEN THƯ NG - K LU T i u 19. Thành viên c a Hi p h i có thành tích ư c Ban Ch p hành xem xét ngh khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 20. Thành viên Hi p h i không tuân th các quy nh c a B n i u l này cũng như nh ng Ngh quy t c a Hi p h i, Ban Ch p hành s xem xét áp d ng các hình th c k lu t tương ng. Chương 7: I U KHO N CU I CÙNG i u 21. Ch có H i ngh toàn th các thành viên c a Hi p h i có quy n s a i ho c b sung b n i u l này. i u 22. B n i u l này có hi u l c k t ngày ư c B N i v ra quy t nh phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản