intTypePromotion=1

Quyết định số 32/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 32/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2007/QĐ-BCN về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cấp điện huyện đảo Phú Quốc đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Bộ Công nghiệp ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2007/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2007/Q -BCN Hà N i, ngày 26 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH H TH NG C P I N HUY N O PHÚ QU C N NĂM 2010, T M NHÌN N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c. Quy t nh s 42/2005/Q -BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành quy nh n i dung, trình t , th t c l p và th m nh quy ho ch phát tri n i n l c; Căn c Thông báo s 3174/VPCP-CN c a Văn phòng Chính ph ngày 11 tháng 6 năm 2007 thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c th m nh, phê duy t chi n lư c, quy ho ch và u quy n cho B trư ng B Công nghi p phê duy t các chi n lư c quy ho ch; Xét T trình s 1930 /CV-TV 3-L ngày 13 tháng 7 năm 2007 c a Công ty tư v n xây d ng i n 3; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH i u 1. Phê duy t án Quy ho ch h th ng c p i n huy n o Phú Qu c n năm 2010, t m nhìn n năm 2020, v i các n i dung chính sau ây: 1. M c tiêu m b o cung c p y nhu c u tiêu dùng i n c a các thành ph n kinh t và tiêu dùng dân cư trên ph m vi huy n o Phú Qu c, nâng cao tin c y cung c p i n và ch t lư ng i n áp, chú tr ng t i khu v c trung tâm o và các khu du l ch - d ch v l n. 2. Ph t i i n Nh m áp ng nhu c u i n ph c v m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, xây d ng huy n o Phú Qu c thành trung tâm du l ch và giao thương l n c a c nư c, nhu c u ph t i i n c a huy n o Phú Qu c n năm 2010 và năm 2020 như sau:
  2. Năm 2010: Công su t c c i Pmax = 18 MW, i n thương phNm 85 tri u kWh, t c tăng trư ng i n thương phNm bình quân hàng năm giai o n 2006 - 2010 là 33%, trong ó i n ph c v công nghi p - xây d ng tăng 66,3%, d ch v tăng 43,2%, qu n lý tiêu dùng và dân cư là 20,9%, i n năng bình quân u ngư i là 743kWh. Năm 2020: Công su t c c i Pmax = 90 MW, i n thương phNm 395 tri u kWh, t c tăng trư ng i n thương phNm bình quân hàng năm giai o n 2011-2020 là 17%, trong ó i n ph c v công nghi p - xây d ng là 9,3%, d ch v tăng 21,1%, qu n lý tiêu dùng và dân cư là 15,5%, i n năng bình quân u ngư i là 1.803kWh. 3. Ngu n i n T nay n năm 2010, xây d ng 6 c m diesel s d ng d u HFO, v i t ng công công su t 15000 kW. Nghiên c u kh năng xây d ng các tr m phong i n t i Gành D u, v i công su t 450 kW và t i khu v c trung tâm o v i công su t 1.800 kW. 4. Lư i i n 4.1 Lư i i n cao th Giai o n 2011 - 2015: nghiên c u xây d ng ư ng cáp ng m 110 kV xuyên bi n Hà Tiên - Phú Qu c v i chi u dài 45 km và tr m 110 kV Hàm Ninh, công su t 2x40 MVA. 4.2 Lư i trung th - V c u trúc: t o m ch vòng các ư ng tr c 22 kV. Hi n i hoá d n lư i i n trung th t i khu v c trung tâm và các khu du l ch, phù h p v i c nh quan môi trư ng hi n t i và không l c h u trong th p niên t i. - V c p i n áp: th ng nh t c p i n áp 22 kV cho toàn b di n tích o Phú Qu c. - V ti t di n dây d n: i v i lư i 22 kV, ti t di n ư ng tr c ³95 mm2, nhánh r ti t di n ³50 mm2; + Khu v c trung tâm o, ư ng tr c s d ng dây b c cách i n ho c cáp ng m, ti t di n ³95 mm2, nhánh r ti t di n ³70 mm2. + Các khu v c còn l i, ư ng tr c s d ng cáp ho c dây b c cách i n, ti t di n ³95 mm2, nhánh r ti t di n ³50 mm2. 4.3 Lư i h th Khu v c trung tâm o và các khu v c du l ch dùng cáp v n xo n (ABC), ti t di n 50 - 95 mm2, bán kính c p i n 300-400 m. Các khu v c còn l i s d ng dây ng có ti t di n t 50 - 70 mm2, bán kính c p i n 500-800 m. 4.4 Kh i lư ng xây d ng - Xây d ng m i và c i t o kho ng 180 km ư ng dây trung th theo tiêu chuNn 22 kV. - Xây d ng m i các tr m bi n áp phân ph i v i t ng dung lư ng kho ng 22.000 kVA. - C i t o và nâng công su t các tr m bi n áp phân ph i t c p i n áp 15 kV lên 22 kV v i t ng dung lư ng kho ng 6.300 kVA. - Xây d ng m i và c i t o kho ng 270 km ư ng dây h áp. - Công tơ: L p t m i 15.200 cái.
  3. nh hư ng v kh i lư ng xây d ng, quy mô, cũng như ti n th c hi n các công trình ư ng dây và tr m trung th t năm 2011 t i năm 2020 s chuNn xác hoá trong quy ho ch giai o n sau. 5. V n u tư V n u tư giai o n 2006 - 2010 theo th i giá 2005 là 353 t ng, trong ó cho ngu n i n là 252 t ng, cho xây d ng và c i t o lư i trung th là 46 t ng và cho lư i h th là 35 t ng. V n u tư ngu n c p i n cho huy n o Phú Qu c giai o n 2011 - 2020 khi th c hi n phương án u tư cáp ng m 110 kV xuyên bi n và b sung ngu n i n t i ch kho ng 1.100 t ng. S d ng m t ph n v n ngân sách nhà nư c nghiên c u u tư ngu n i n b ng ư ng cáp ng m 110 kV xuyên bi n. i u 2. T ch c th c hi n 1. U ban nhân dân t nh Kiên Giang - Có trách nhi m ch trì, t ch c th c hi n Quy ho ch, ph i h p v i B Công nghi p, B Tài nguyên và Môi trư ng, B K ho ch và u tư, ch o vi c th c hi n các n i dung Quy ho ch theo ch c năng, nhi m v ư c giao. - ưa các n i dung trong quy ho ch này vào k ho ch hàng năm, 5 năm và quy ho ch phát tri n kinh t c a a phương tri n khai th c hi n. 2. B Công nghi p - Có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành xây d ng khung giá bán i n sinh ho t trình Th tư ng Chính ph phê duy t và hư ng d n xây d ng bi u giá bán l i n sinh ho t. 3. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Xây d ng, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông V n t i, Ngân hàng Nhà nư c theo ch c năng c a mình ph i h p v i B Công nghi p tri n khai c th hoá các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t nh này. 4. T p oàn i n l c Vi t Nam - Có trách nhi m ch trì, ph i h p v i UBND t nh Kiên Giang, các B ngành nghiên c u phương án ưa i n t Hà Tiên ra o Phú Qu c b ng ư ng cáp ng m 110 kV xuyên bi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: -Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Trung H i
  4. - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - UBKT&NS c a Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - VPCP, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; - Công báo; - Các V , C c thu c B , - EVN, - Lưu: VT, KH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản