Quyết định số 32/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
6
download

Quyết định số 32/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2008/QĐ-BCT về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 32/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C BÃI B QUY NNH NA BÀN XA C NG QU C T TI P NH N XĂNG D U VÀ M C THÙ LAO I LÝ BÁN XĂNG, D U B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u; Căn c Thông báo s 253/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph Thông báo k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng v i u hành kinh doanh xăng d u th i gian t i; Sau khi trao i th ng nh t v i B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Th trư ng trong nư c; QUY T NNH: i u 1. Bãi b Quy t nh s 0674/2004/Q -BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i (nay là B Công thương) v vi c ban hành Danh m c các a phương xa c ng qu c t ti p nh n xăng d u, chi phí kinh doanh cao, giá nh hư ng xăng d u tăng thêm 2%; Quy t nh s 1186/2004/Q -BTM ngày 23 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i v s a i, b sung Quy t nh s 0674/2004/Q -BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a B Thương m i v ban hành Danh m c các a phương xa c ng qu c t ti p nh n xăng d u, chi phí kinh doanh cao, giá nh hư ng xăng d u tăng thêm 2%; Quy t nh s 0676/2004/Q -BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i (nay là B Công thương) v quy nh m c thù lao i lý bán xăng d u; Quy t nh s 1079/2004/Q -BTM ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i v vi c s a i, b sung Quy t nh s 0676/2004/Q -BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i v quy nh m c thù lao i lý bán xăng d u và Quy t nh s 2645/2005/Q -BTM ngày 01 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Thương m i v thù lao kinh doanh m t hàng xăng. i u 2. a bàn tiêu th , m c thù lao i lý bán xăng, d u do doanh nghi p kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ho c doanh nghi p s n xu t ch bi n xăng d u th a thu n th ng nh t v i bên i lý (t ng i lý ho c i lý kinh doanh xăng d u) ghi trong h p ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng, C c trư ng các V , C c thu c B ; S Công thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u, s n xu t ch bi n xăng, d u; các t ng i lý, i lý kinh doanh xăng d u ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Kinh t TW; M t tr n T qu c Vi t Nam; - T ng Liên oàn lao ng VN; Nguy n C m Tú - Văn phòng Chính ph (2 b n – 01 b n ăng Công báo); - Các B , ngành Trung ương; - UBND và S Công thương các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các C c, V thu c B ; - Các doanh nghi p kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u, s n xu t ch bi n xăng, d u - Lưu: VT, V TTTN.
Đồng bộ tài khoản