Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
114
lượt xem
15
download

Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 32/2008/QĐ-NHNN Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH CH Đ H CH TOÁN K TOÁN TÀI S N C Đ NH, CÔNG C LAO Đ NG VÀ V T LI U C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh đ nh s 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 c a Chính ph v Ch đ tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo đ ngh c a V trư ng V Tài chính- K toán, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Ch đ h ch toán k toán tài s n c đ nh, công c lao đ ng và v t li u c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày 01/01/2009 và thay th Quy t đ nh s 1407/2001/QĐ- NHNN ngày 12/11/2001 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Ch đ qu n lý, s d ng và h ch toán tài s n c đ nh, công c lao đ ng, v t li u c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Tài chính- K toán, V trư ng V Ki m toán n i b , C c trư ng C c Công ngh tin h c, Th trư ng các đơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT.TH NG Đ C Nơi nh n: PHÓ TH NG Đ C - Như đi u 3 (đ th c hi n); - Ban Lãnh đ o NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp (đ ki m tra); - Lưu: VP, V PC, V TCKT. Đ ng Thanh Bình CH Đ H CH TOÁN K TOÁN TÀI S N C Đ NH, CÔNG C LAO Đ NG VÀ V T LI U C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành theo Quy t đ nh s 32/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 c a Th ng đ c NHNN) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi đi u ch nh Ch đ này quy đ nh vi c h ch toán k toán (sau đây g i t t là h ch toán ho c k toán) tài s n c đ nh (sau đây vi t t t là TSCĐ), công c lao đ ng và v t li u t i các đơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c (NHNN). Vi c h ch toán quá trình hình thành tài s n đ i v i công trình đ u tư xây d ng cơ b n và các d án vi n tr không hoàn l i (trong quá trình th c hi n d án) thu c h th ng NHNN không thu c ph m vi đi u ch nh c a Ch đ này. 2. Đ i tư ng áp d ng 0
 2. Đ i tư ng áp d ng Ch đ này là V Tài chính- K toán, C c Qu n tr , S Giao d ch, Văn phòng đ i di n t i thành ph H Chí Minh, C c Công ngh tin h c, C c Phát hành và Kho qu , Chi C c Công ngh tin h c, Chi c c Phát hành và Kho qu , NHNN chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các đơn v th c hi n h ch toán trên h th ng tài kho n k toán NHNN (sau đây g i chung là các đơn v NHNN). Đi u 2. Gi i thích t ng 1. Đơn v trang c p TSCĐ là các đơn v NHNN đư c giao nhi m v th c hi n mua s m và c p b ng hi n v t TSCĐ đ c thù cho các đơn v NHNN theo quy đ nh c a Th ng đ c NHNN. 2. Đơn v đư c trang c p TSCĐ là các đơn v NHNN th c hi n nh n TSCĐ t đơn v trang c p TSCĐ. 3. Đơn v thanh toán v n tr c ti p là các đơn v NHNN th c hi n thanh toán v n qua h th ng chuy n ti n đi n t ho c chuy n ti n đi n t liên ngân hàng v i V Tài chính- K toán. 4. Đơn v thanh toán v n gián ti p là các đơn v NHNN có quan h thanh toán v n qua tài kho n 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN v i V Tài chính- K toán. Đi u 3. Quy đ nh v trích kh u hao TSCĐ 1. Nguyên t c trích kh u hao TSCĐ TSCĐ c a NHNN đư c trích kh u hao theo quy đ nh c a B Tài chính đ i v i các doanh nghi p. 2. Phương pháp trích kh u hao TSCĐ TSCĐ c a NHNN đư c trích kh u hao theo phương pháp kh u hao đư ng th ng như sau: - Xác đ nh m c trích kh u hao trung bình hàng năm c a TSCĐ b ng cách l y nguyên giá TSCĐ chia cho th i gian s d ng tính theo năm c a TSCĐ. - M c trích kh u hao TSCĐ hàng tháng đư c tính là m c trích kh u hao trung bình hàng năm chia cho 12 tháng. - Trư ng h p th i gian s d ng hay nguyên giá c a TSCĐ thay đ i, các đơn v NHNN ph i xác đ nh l i m c trích kh u hao trung bình c a TSCĐ b ng cách l y giá tr còn l i trên s k toán chia (:) cho th i gian s d ng xác đ nh l i ho c th i gian s d ng còn l i (đư c xác đ nh là chênh l ch gi a th i gian s d ng theo quy đ nh t i Ph l c 01 ban hành kèm theo Ch đ này tr (-) th i gian đã s d ng) c a TSCĐ. - M c trích kh u hao cho năm cu i cùng c a th i gian s d ng TSCĐ đư c xác đ nh là hi u s gi a nguyên giá c a TSCĐ và s kh u hao lũy k đã th c hi n đ n năm trư c năm cu i cùng c a TSCĐ đó. 3. Th i gian s d ng TSCĐ - Đ i v i TSCĐ còn m i (chưa qua s d ng), th i gian s d ng c a TSCĐ làm cơ s cho vi c trích kh u hao TSCĐ t i NHNN đư c quy đ nh t i Ph l c 01 ban hành kèm theo Ch đ này. - Đ i v i TSCĐ đã qua s d ng, th i gian s d ng c a TSCĐ đư c xác đ nh như sau: Th i gian s d ng c a TSCĐ Giá tr h p lý c a TSCĐ Th i gian s m i cùng lo i xác đ nh t i Ph = x d ng c a TSCĐ Giá bán c a TSCĐ m i cùng lo i l c 01 ban hành kèm theo Ch ho c c a TSCĐ tương đương trên đ này th trư ng Trong đó: Giá tr h p lý c a TSCĐ là giá mua ho c trao đ i th c t (trong trư ng h p mua bán, trao đ i), giá tr còn l i c a TSCĐ (trong trư ng h p đư c c p, đư c đi u chuy n), giá tr theo đánh giá c a H i đ ng đ nh giá (trong trư ng h p đư c cho, đư c bi u, đư c t ng)… Chương II H CH TOÁN K TOÁN TSCĐ Đi u 4. Tài kho n và ch ng t , s k toán 1. Tài kho n k toán K toán TSCĐ s d ng các tài kho n ch y u sau: - TK 301- TSCĐ h u hình 1
 3. - TK 302- TSCĐ vô hình - TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình - TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình - TK 321- Mua s m TSCĐ - TK 602- V n đ u tư xây d ng cơ b n và mua s m TSCĐ - TK 841- Kh u hao cơ b n TSCĐ - TK 9913- Tài s n thuê ngoài (tài kho n chi ti t: TSCĐ thuê ngoài) N i dung, tính ch t và k t c u c a các tài kho n này th c hi n theo quy đ nh c th trong H th ng tài kho n k toán NHNN. 2. Ch ng t , s k toán K toán TSCĐ s d ng các ch ng t , s k toán ch y u sau: - Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ (Ph l c 02) - Biên b n thanh lý TSCĐ (Ph l c 03) - Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ s a ch a l n hoàn thành (Ph l c 04) - Biên b n đánh giá l i TSCĐ (Ph l c 05) - Biên b n ki m kê TSCĐ (Ph l c 06) - Th TSCĐ (Ph l c 07) - S TSCĐ (Ph l c 08) - B ng kê trích kh u hao TSCĐ (Ph l c 09) - S theo dõi TSCĐ và công c lao đ ng t i nơi s d ng (Ph l c 10) - Phi u h ch toán N tài kho n ngo i b ng (Ph l c 11) - Phi u h ch toán Có tài kho n ngo i b ng (Ph l c 12) - B hóa đơn, ch ng t TSCĐ c a nhà cung c p Đi u 5. H ch toán TSCĐ do đơn v s d ng th c hi n mua s m 1. H ch toán mua s m TSCĐ t i đơn v thanh toán v n tr c ti p - Trong ph m vi d toán đư c duy t, đơn v NHNN ti n hành mua TSCĐ. Căn c vào ch ng t mua s m TSCĐ h p pháp, h p l , K toán h ch toán: N TK 321- Mua s m TSCĐ Có TK thích h p - Căn c h sơ quy t toán mua s m TSCĐ đã đư c c p có th m quy n phê duy t, h ch toán nh p TSCĐ theo đúng giá tr quy t toán đư c duy t: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK 321- Mua s m TSCĐ 2. H ch toán mua s m TSCĐ t i đơn v thanh toán v n gián ti p 2.1. Trư ng h p V Tài chính- K toán chuy n v n t m ng theo d toán đư c phê duy t cho đơn v NHNN mua s m TSCĐ a) K toán t i V Tài chính- K toán - T m ng v n mua s m TSCĐ: Căn c d toán đư c phê duy t, K toán l p ch ng t chuy n ti n t m ng cho đơn v NHNN mua s m TSCĐ qua S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v mua s m TSCĐ m tài kho n thanh toán, h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ/ T m ng v n mua s m TSCĐ) 2
 4. Có TK Chuy n ti n đi - Quy t toán v n mua s m TSCĐ: Căn c vào h sơ quy t toán, s ti n đã t m ng, K toán l p ch ng t chuy n ti p s ti n chênh l ch gi a s đư c duy t quy t toán v i s đã t m ng cho đơn v NHNN mua s m TSCĐ, h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ) Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ/ T m ng v n mua s m TSCĐ) Có TK Chuy n ti n đi Ph n chênh l ch gi a s đư c duy t quy t toán v i s đã t m ng b) K toán t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v mua s m TSCĐ m tài kho n thanh toán - Khi nh n đư c l nh chuy n ti n c a V Tài chính- K toán chuy n cho đơn v NHNN mua s m TSCĐ, h ch toán: N TK Chuy n ti n đ n Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ) - Th c hi n thanh toán theo yêu c u c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ) Có TK thích h p (1021, …) c) K toán t i đơn v NHNN mua s m TSCĐ - Nh n t m ng v n mua s m TSCĐ t V Tài chính- K toán: Căn c gi y báo Có v s ti n do V Tài chính- K toán chuy n, h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a S Giao d ch; Chi nhánh NHNN m tài kho n) Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Nh n t m ng v n mua s m TSCĐ) - Khi ti n hành mua s m TSCĐ: Trong ph m vi d toán đư c duy t, đơn v NHNN th c hi n mua s m TSCĐ, h ch toán: N TK 321- Mua s m TSCĐ Có TK thích h p (103, 591, 4619…) - Quy t toán v n mua s m TSCĐ: Căn c h sơ quy t toán đư c duy t, K toán ghi nh p tài s n: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK 321- Mua s m TSCĐ Đ ng th i, căn c gi y báo Có v s ti n chênh l ch gi a s đư c duy t quy t toán v i s đã t m ng, h ch toán t t toán v n t m ng, k t chuy n ngu n hình thành TSCĐ nh n t V Tài chính- K toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Nh n t m ng v n mua s m TSCĐ): S ti n đã t m ng N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN 3
 5. (tài kho n chi ti t c a S Giao d ch; Chi nhánh NHNN m tài kho n): Ph n chênh l ch gi a s đư c duy t quy t toán v i s đã t m ng Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ) 2.2. Trư ng h p đơn v thanh toán v n gián ti p mua s m TSCĐ t m ng v n theo d toán đư c phê duy t t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v m tài kho n thanh toán a) K toán t i V Tài chính- K toán Căn c phê duy t quy t toán, ch ng t báo N s ti n đã t m ng cho đơn v NHNN mua s m TSCĐ do S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v NHNN mua s m TSCĐ m tài kho n thanh toán chuy n v kh p đúng v i s ti n đã đư c phê duy t quy t toán, K toán h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ) Có TK Chuy n ti n đ n b) K toán t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v mua s m TSCĐ m tài kho n thanh toán - Căn c vào ch ng t thanh toán theo yêu c u c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ, trong ph m vi thông báo t m ng c a V Tài chính- K toán ho c khi nh n đư c phê duy t quy t toán c a c p có th m quy n (t m ng ph n chênh l ch gi a s đư c duy t quy t toán v i s đã t m ng), h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ) Có TK thích h p (1021, …) - Căn c vào ch ng t chuy n N do đơn v NHNN mua s m TSCĐ l p theo đúng giá tr phê duy t quy t toán c a c p có th m quy n, K toán th c hi n l p l nh chuy n N v V Tài chính- K toán, h ch toán: N TK Chuy n ti n đi Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN mua s m TSCĐ) c) K toán t i đơn v NHNN mua s m TSCĐ Đơn v NHNN mua s m TSCĐ th c hi n t m ng t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v m tài kho n thanh toán theo ti n đ đã đư c c p có th m quy n phê duy t. K toán ph i m s chi ti t theo dõi v n mua s m TSCĐ t m ng t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v m tài kho n thanh toán. - Khi ti n hành mua s m TSCĐ: Trong ph m vi d toán đư c duy t, đơn v NHNN th c hi n mua s m TSCĐ, h ch toán: N TK 321- Mua s m TSCĐ Có TK thích h p (TK 103, …) - Quy t toán v n mua s m TSCĐ: Căn c h sơ quy t toán đư c duy t, K toán ghi nh p tài s n: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK 321- Mua s m TSCĐ Đ ng th i l p ch ng t báo N s ti n đã t m ng t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v m tài kho n thanh toán, k t chuy n ngu n hình thành TSCĐ nh n t V Tài chính- K toán, h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a S Giao d ch; Chi nhánh NHNN m tài kho n) 4
 6. Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ) 3. Đ i v i TSCĐ mua s m đã đưa vào s d ng nhưng chưa đư c quy t toán ngay trong năm tài chính (n u có) a) H ch toán t m nh p TSCĐ Căn c Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ cùng ch ng t có liên quan, K toán h ch toán t m nh p TSCĐ: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK 321- Mua s m TSCĐ b) X lý sau khi t m nh p TSCĐ - Sau khi t m nh p TSCĐ, đơn v NHNN h ch toán trích kh u hao TSCĐ theo quy đ nh t i Đi u 14 Ch đ này. - Trư ng h p giá tr duy t quy t toán có s chênh l ch v i giá t m nh p, K toán ph i th c hi n đi u ch nh giá t m nh p và m c trích kh u hao đã tính trư c đây cho đúng v i giá tr duy t quy t toán. - Trư ng h p khi phê duy t quy t toán có m t ph n giá tr tài s n không đư c ghi nh n là TSCĐ, đơn v NHNN ghi nh n giá tr không hình thành TSCĐ vào chi phí phù h p t i đơn v và qu n lý theo dõi theo quy đ nh hi n hành. Đi u 6. H ch toán trang c p TSCĐ 1. K toán t i V Tài chính- K toán 1.1. H ch toán v n t m ng mua s m TSCĐ cho đơn v trang c p TSCĐ Căn c phê duy t quy t toán, ch ng t chuy n N s ti n t m ng cho đơn v trang c p TSCĐ do S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v trang c p TSCĐ m tài kho n thanh toán chuy n v kh p đúng v i s ti n đã đư c phê duy t quy t toán, K toán h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v trang c p TSCĐ/ T m ng v n mua s m TSCĐ) Có TK Chuy n ti n đ n 1.2. Quy t toán v n mua s m TSCĐ sau khi h sơ quy t toán mua s m TSCĐ đư c c p có th m quy n phê duy t a) Trư ng h p đơn v đư c trang c p TSCĐ là đơn v thanh toán v n gián ti p Căn c vào h sơ quy t toán và Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v đư c trang c p TSCĐ/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ) Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v trang c p TSCĐ/ T m ng v n mua s m TSCĐ) Đ ng th i g i ch ng t cho đơn v đư c trang c p TSCĐ làm căn c h ch toán. b) Trư ng h p đơn v đư c trang c p TSCĐ là đơn v thanh toán v n tr c ti p - Căn c vào h sơ quy t toán và Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, K toán th c hi n l p L nh chuy n N g i đơn v đư c trang c p TSCĐ, h ch toán: N TK Chuy n ti n đi Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v trang c p TSCĐ/ T m ng v n mua s m TSCĐ) 2. K toán t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v trang c p TSCĐ m tài kho n thanh toán Vi c h ch toán đư c th c hi n theo quy đ nh t i ti t b, đi m 2.2, kho n 2, Đi u 5 Ch đ này. 5
 7. 3. K toán t i đơn v trang c p TSCĐ 3.1. Khi mua s m TSCĐ - Đơn v trang c p TSCĐ th c hi n t m ng t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v m tài kho n thanh toán theo ti n đ đã đư c c p có th m quy n phê duy t. - K toán ph i m s chi ti t theo dõi v n mua s m TSCĐ t m ng t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v m tài kho n thanh toán. - Trong ph m vi d toán đư c duy t, đơn v trang c p TSCĐ th c hi n mua s m TSCĐ, h ch toán: N TK 321- Mua s m TSCĐ Có TK thích h p (TK 103, 4619, 591…) 3.2. Khi th c hi n trang c p TSCĐ cho đơn v đư c trang c p TSCĐ a) Trư ng h p đơn v trang c p TSCĐ giao TSCĐ cho cán b c a đơn v mình v n chuy n và th c hi n l p đ t t i đơn v đư c trang c p TSCĐ: - Căn c Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ gi a đơn v trang c p TSCĐ v i cán b ch u trách nhi m v n chuy n, l p đ t TSCĐ, h ch toán: N TK 3639- Các kho n khác ph i thu (tài kho n chi ti t: TSCĐ đang v n chuy n/ Cán b v n chuy n, l p đ t) Có TK 321- Mua s m TSCĐ - Sau khi l p Biên B n nghi m thu và giao nh n TSCĐ gi a đơn v trang c p TSCĐ v i đơn v đư c trang c p TSCĐ, cán b c a đơn v trang c p TSCĐ có trách nhi m g i Biên B n nghi m thu và giao nh n TSCĐ v đơn v mình ngay sau khi Biên b n đư c l p. - Khi nh n đư c Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, h ch toán: N TK 3639- Các kho n khác ph i thu (tài kho n chi ti t: Đơn v đư c trang c p TSCĐ) Có TK 3639- Các kho n khác ph i thu (tài kho n chi ti t: TSCĐ đang v n chuy n/ Cán b v n chuy n, l p đ t) b) Trư ng h p giao tr c ti p TSCĐ cho đơn v đư c trang c p TSCĐ Căn c Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, h ch toán: N TK 3639- Các kho n khác ph i thu (tài kho n chi ti t: Đơn v đư c trang c p TSCĐ) Có TK 321- Mua s m TSCĐ c) Trư ng h p trang c p TSCĐ cho chính đơn v trang c p TSCĐ, h ch toán t m nh p TSCĐ: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK 321- Mua s m TSCĐ 3.3. Quy t toán v n mua s m TSCĐ Vi c quy t toán v n mua s m TSCĐ ph i trên cơ s h sơ quy t toán đư c duy t. a) T m ng ti p s ti n chênh l ch gi a s đư c phê duy t quy t toán v i s đã t m ng t i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v m tài kho n thanh toán, h ch toán: N TK thích h p Có TK 591 - Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a S Giao d ch; Chi nhánh NHNN m tài kho n) b) H ch toán v n t m ng v i V Tài chính- K toán: K toán th c hi n l p ch ng t báo N g i S Giao d ch ho c NHNN chi nhánh t nh, thành ph nơi đơn v m tài kho n thanh toán v s ti n đã t m ng mua s m TSCĐ kh p đúng v i s ti n quy t toán đã đư c c p có th m quy n phê duy t (đ chuy n v V Tài chính- K toán), h ch toán: 6
 8. N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a S Giao d ch; Chi nhánh NHNN m tài kho n) Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Nh n t m ng v n mua s m TSCĐ) c) H ch toán t t toán v n mua s m TSCĐ đã t m ng: - Trư ng h p TSCĐ đư c trang c p cho chính đơn v trang c p TSCĐ, h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Nh n t m ng v n mua s m TSCĐ) Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ) - Trư ng h p TSCĐ đư c trang c p cho các đơn v NHNN: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Nh n t m ng v n mua s m TSCĐ) Có TK 3639- Các kho n khác ph i thu (tài kho n chi ti t: Đơn v đư c trang c p TSCĐ) 4. K toán t i đơn v đư c trang c p TSCĐ a) Trư ng h p đơn v đư c trang c p TSCĐ là đơn v thanh toán v n gián ti p - Căn c Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ gi a đơn v trang c p TSCĐ v i đơn v đư c trang c p TSCĐ, K toán h ch toán t m nh p TSCĐ: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK 4639- Các kho n khác ph i tr (tài kho n chi ti t: Đơn v trang c p TSCĐ) - Khi nh n đư c ch ng t c a V Tài chính- K toán chuy n đ n, đ i chi u kh p đúng v i phê duy t trang c p và Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, h ch toán: N TK 4639- Các kho n khác ph i tr (tài kho n chi ti t: Đơn v trang c p TSCĐ) Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ) b) Trư ng h p đơn v đư c trang c p TSCĐ là đơn v thanh toán v n tr c ti p - Căn c Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ gi a đơn v trang c p TSCĐ và đơn v đư c trang c p TSCĐ, h ch toán t m nh p TSCĐ: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK 4639- Các kho n khác ph i tr (tài kho n chi ti t: Đơn v trang c p TSCĐ) - Khi nh n đư c L nh chuy n N c a V Tài chính- K toán, đ i chi u kh p đúng v i phê duy t trang c p và Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, h ch toán: N TK 4639- Các kho n khác ph i tr (tài kho n chi ti t: Đơn v trang c p TSCĐ) Có TK Chuy n ti n đ n 5. Đ i v i TSCĐ t m nh p 7
 9. Vi c x lý h ch toán trong trư ng h p này đư c th c hi n theo quy đ nh t i đi m a, kho n 3, Đi u 5 Ch đ này. Đi u 7. H ch toán TSCĐ đư c c p, bi u, t ng 1. K toán t i đơn v NHNN Căn c vào h sơ TSCĐ, Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, Biên b n đánh giá l i TSCĐ (trong trư ng h p TSCĐ đã qua s d ng) đư c c p, bi u, t ng và Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN, đơn v NHNN ghi nh p TSCĐ và chuy n v n v V Tài chính- K toán: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK Chuy n ti n đi Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Và g i 01 b ch ng t v V Tài chính- K toán làm căn c h ch toán. 2. K toán t i V Tài chính- K toán Căn c vào ch ng t c a đơn v NHNN chuy n đ n đ i chi u kh p đúng v i Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN, h ch toán: N TK Chuy n ti n đ n Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v nh n TSCĐ/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Có TK 602- V n đ u tư xây d ng cơ b n và mua s m TSCĐ 3. Trư ng h p NHNN Vi t Nam tr c ti p nh n TSCĐ t t ch c c p, bi u, t ng, sau đó đi u chuy n cho đơn v NHNN s d ng: C c Qu n tr th c hi n nh n TSCĐ (h ch toán theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này) và đi u chuy n TSCĐ cho đơn v NHNN s d ng (h ch toán theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u 10 Ch đ này). Đi u 8. H ch toán phát hi n th a, thi u TSCĐ trong ki m kê 1. Trư ng h p phát hi n th a TSCĐ M i trư ng h p phát hi n th a TSCĐ đ u ph i truy tìm nguyên nhân. Căn c Biên b n ki m kê TSCĐ và k t lu n c a H i đ ng ki m kê đ h ch toán k p th i, chính xác theo t ng nguyên nhân c th . a) K toán t i đơn v NHNN - N u TSCĐ phát hi n th a do trư c đây đơn v NHNN chưa h ch toán nh p TSCĐ, K toán ph i căn c vào h sơ TSCĐ đ h ch toán theo quy đ nh t i Đi u 5, Đi u 6 Ch đ này. Đ ng th i, căn c vào nguyên giá và t l kh u hao, đơn v NHNN xác đ nh giá tr hao mòn làm căn c tính, trích b sung kh u hao TSCĐ. - N u TSCĐ phát hi n th a đư c xác đ nh là TSCĐ c a đơn v khác thì ph i báo ngay cho ch tài s n bi t và chuy n tr TSCĐ đó. - N u TSCĐ phát hi n th a không xác đ nh đư c ch tài s n, đơn v NHNN ph i có văn b n báo cáo v NHNN Vi t Nam (V Tài chính- K toán) bi t đ x lý. - Trong th i gian ch x lý TSCĐ phát hi n th a, K toán căn c vào tài li u ki m kê, l p Phi u h ch toán N tài kho n ngo i b ng đ theo dõi h TSCĐ v i giá tr quy ư c trong h ch toán tài s n khác gi h là 1 đ ng (đ)/ TSCĐ: N TK 9912- Tài s n khác gi h (tài kho n chi ti t: TSCĐ không xác đ nh đư c ch tài s n) Đ ng th i m S chi ti t đ theo dõi t ng lo i TSCĐ không xác đ nh đư c ch tài s n/ đã xác đ nh nhưng ch tài s n chưa đ n nh n. 8
 10. b) K toán t i V Tài chính- K toán Căn c vào t ng trư ng h p th a TSCĐ không xác đ nh đư c ch tài s n t i đơn v , V Tài chính- K toán s có hư ng d n x lý c th . 2. Trư ng h p phát hi n thi u TSCĐ TSCĐ phát hi n thi u ph i đư c xác đ nh rõ nguyên nhân, truy c u ngư i có trách nhi m (n u có) và x lý theo quy đ nh hi n hành. H ch toán t i đơn v NHNN như sau: a) Trư ng h p TSCĐ phát hi n thi u xác đ nh đư c nguyên nhân và có quy t đ nh x lý ngay - Căn c vào Biên b n x lý TSCĐ phát hi n thi u và h sơ TSCĐ, h ch toán gi m TSCĐ: N TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình: S đã hao mòn N TK 3636- Các kho n ph i b i thư ng c a cán b , nhân viên NHNN (tài kho n chi ti t theo t ng cán b b i thư ng) S ti n cán b ph i b i thư ng Có TK 301- TSCĐ h u hình: Nguyên giá TSCĐ N u kho n b i thư ng c a cán b , nhân viên NHNN chưa đ đ bù đ p, ph n chênh l ch thi u đư c x lý theo quy đ nh hi n hành v x lý t n th t tài s n. - H ch toán s ti n thu h i đư c t cán b , nhân viên NHNN : N TK thích h p (1021…) Có TK 3636- Các kho n ph i b i thư ng c a cán b , nhân viên NHNN (tài kho n chi ti t theo t ng cán b b i thư ng) S ti n cán b ph i b i thư ng b) Trư ng h p TSCĐ phát hi u thi u chưa xác đ nh đư c nguyên nhân và ch x lý, h ch toán: N TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình: S đã hao mòn N TK 3635- Tham ô, thi u m t ti n, tài s n ch x lý: Giá tr còn l i Có TK 301- TSCĐ h u hình: Nguyên giá TSCĐ Khi đã phát hi n đư c nguyên nhân và có quy t đ nh x lý TSCĐ phát hi n thi u, h ch toán: N TK thích h p Có TK 3635- Tham ô, thi u m t ti n, tài s n ch x lý: Giá tr còn l i Đi u 9. H ch toán đánh giá l i TSCĐ 1. H ch toán đánh giá tăng nguyên giá TSCĐ a) K toán t i đơn v NHNN Căn c vào văn b n pháp lý c a c p có th m quy n v vi c đánh giá l i TSCĐ và Biên b n đánh giá l i TSCĐ, K toán l p ch ng t h ch toán ph n giá tr tăng thêm do đánh giá l i, đ ng th i ph n ánh giá tr nguyên giá, hao mòn tăng thêm và giá tr còn l i sau khi đánh giá vào Th TSCĐ c a TSCĐ đó: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Giá tr nguyên giá tăng thêm Có TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Và/ho c Có TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình Giá tr hao mòn tăng thêm Có TK Chuy n ti n đi Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p 9
 11. b) K toán t i V Tài chính- K toán Khi nh n đư c ch ng t chuy n Có và Biên b n đánh giá l i TSCĐ c a đơn v NHNN đư c phép đánh giá tăng nguyên giá TSCĐ cùng văn b n pháp lý c a c p có th m quy n v vi c đánh giá l i TSCĐ, h ch toán : N TK Chuy n ti n đ n Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN đánh giá l i TSCĐ/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Có TK 602- V n đ u tư xây d ng cơ b n và mua s m TSCĐ 2. H ch toán đánh giá gi m nguyên giá TSCĐ a) K toán t i đơn v NHNN Căn c vào văn b n pháp lý c a c p có th m quy n v vi c đánh giá l i TSCĐ và Biên b n đánh giá l i TSCĐ, K toán l p ch ng t h ch toán ph n giá tr gi m do đánh giá l i, đ ng th i ph n ánh giá tr nguyên giá, hao mòn gi m và giá tr còn l i sau khi đánh giá vào Th TSCĐ c a TSCĐ đó, h ch toán: N TK Chuy n ti n đi Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p N TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình Giá tr hao mòn gi m Có TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c Có TK 302- TSCĐ vô hình Giá tr nguyên giá gi m b) K toán t i V Tài chính- K toán Khi nh n đư c ch ng t chuy n N c a đơn v NHNN chuy n đ n và Biên b n đánh giá l i TSCĐ c a đơn v NHNN đư c phép đánh giá gi m nguyên giá TSCĐ cùng văn b n pháp lý c a c p có th m quy n v vi c đánh giá l i TSCĐ, h ch toán: N TK 602- V n đ u tư xây d ng cơ b n và mua s m TSCĐ Có TK Chuy n ti n đ n Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN đánh giá l i TSCĐ/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Đi u 10. H ch toán đi u chuy n TSCĐ 1. Đi u chuy n TSCĐ trong h th ng NHNN 1.1. Đi u chuy n TSCĐ gi a các đơn v thanh toán v n tr c ti p a) K toán t i đơn v đi u chuy n đi: Căn c vào Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN và h sơ TSCĐ cùng Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, K toán x lý: - Đ i v i nguyên giá TSCĐ: Đơn v đi u chuy n đi l p L nh chuy n N g i đơn v nh n đi u chuy n, h ch toán: N TK Chuy n ti n đi Có TK 301- TSCĐ h u hình 10
 12. Và/ho c Có TK 302- TSCĐ vô hình - Đ i v i giá tr hao mòn TSCĐ: Đơn v đi u chuy n đi l p L nh chuy n Có g i đơn v nh n đi u chuy n, h ch toán: N TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình Có TK Chuy n ti n đi b) K toán t i đơn v nh n đi u chuy n: Khi nh n đư c TSCĐ kèm b h sơ TSCĐ do đơn v đi u chuy n đi chuy n đ n đ i chi u kh p đúng v i Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN, đơn v nh n đi u chuy n ph i làm đ y đ các th t c nh n TSCĐ và x lý như sau: - Đ i v i nguyên giá TSCĐ: Căn c vào L nh chuy n N c a đơn v đi u chuy n đi, đơn v nh n đi u chuy n đ i chi u kh p đúng v i Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ và h ch toán: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK Chuy n ti n đ n - Đ i v i giá tr hao mòn TSCĐ: Căn c vào L nh chuy n Có c a đơn v đi u chuy n đi, đơn v nh n đi u chuy n đ i chi u kh p đúng v i Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ và h ch toán: N TK Chuy n ti n đ n Có TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Và/ho c Có TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình 1.2. Đi u chuy n TSCĐ gi a đơn v thanh toán v n gián ti p v i đơn v thanh toán v n tr c ti p ho c gi a hai đơn v thanh toán v n gián ti p Vi c h ch toán đi u chuy n TSCĐ đư c th c hi n thanh toán qua V Tài chính- K toán. a) K toán t i đơn v đi u chuy n đi: Căn c vào Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN và h sơ TSCĐ cùng Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, K toán x lý: - Đ i v i nguyên giá TSCĐ: Đơn v đi u chuy n đi l p ch ng t chuy n V Tài chính- K toán kèm Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN và Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, h ch toán: N TK Chuy n ti n đi Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Có TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c Có TK 302- TSCĐ vô hình - Đ i v i giá tr hao mòn TSCĐ, h ch toán: N TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình Có TK Chuy n ti n đi Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p b) K toán t i V Tài chính- K toán Khi nh n đư c ch ng t c a đơn v đi u chuy n đi kèm Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN, h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN 11
 13. (tài kho n chi ti t c a đơn v nh n đi u chuy n/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Ho c N TK Chuy n ti n đi Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p nh n TSCĐ Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v đi u chuy n đi/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Ho c Có TK Chuy n ti n đ n Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p đi u chuy n TSCĐ đi Đ ng th i, chuy n 01 b ch ng t cho đơn v nh n đi u chuy n làm căn c h ch toán. c) K toán t i đơn v nh n đi u chuy n: Khi nh n đư c TSCĐ kèm b h sơ TSCĐ do đơn v đi u chuy n đi chuy n đ n, đơn v nh n đi u chuy n ph i làm đ y đ các th t c nh n TSCĐ đ i chi u kh p đúng v i Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN, x lý: Căn c vào ch ng t c a V Tài chính- K toán chuy n đ n đ i chi u kh p đúng v i Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, h ch toán: - Đ i v i nguyên giá TSCĐ: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Có TK Chuy n ti n đ n Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p - Đ i v i giá tr hao mòn TSCĐ, h ch toán: N TK Chuy n ti n đ n Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Có TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Và/ho c Có TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình 2. H ch toán đi u chuy n TSCĐ gi a NHNN v i đơn v ngoài NHNN 2.1. Trư ng h p NHNN là đơn v đi u chuy n TSCĐ a) K toán t i đơn v NHNN: Căn c Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN, đơn v NHNN làm th t c bàn giao TSCĐ cùng h sơ TSCĐ cho đơn v ngoài NHNN. Sau khi hoàn t t th t c, căn c vào Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ, đơn v NHNN h ch toán: N TK Chuy n ti n đi Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Giá tr còn l i c a TSCĐ N TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình 12
 14. S đã hao mòn Có TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c Có TK 302- TSCĐ vô hình Nguyên giá TSCĐ Sau khi đi u chuy n TSCĐ, đơn v NHNN ph i ghi vào Th TSCĐ c a TSCĐ đư c đi u chuy n (ph n ghi gi m TSCĐ) và lưu Th TSCĐ vào t p h sơ riêng Th TSCĐ đã đi u chuy n; đ ng th i ghi vào S TSCĐ. b) K toán t i V Tài chính- K toán: Khi nh n ch ng t cùng Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ t đơn v NHNN đi u chuy n TSCĐ và b n ch p Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN, h ch toán: N TK 602- V n đ u tư xây d ng cơ b n và mua s m TSCĐ Giá tr còn l i trên s sách c a TSCĐ đi u chuy n Có TK Chuy n ti n đ n Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v đi u chuy n đi/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p 2.2. Trư ng h p NHNN là đơn v nh n đi u chuy n TSCĐ a) K toán t i đơn v NHNN: Căn c Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN, đơn v NHNN làm th t c nh n TSCĐ t đơn v ngoài NHNN. Sau khi hoàn thành th t c nh n TSCĐ, căn c vào Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ cùng b h sơ TSCĐ, đơn v NHNN nh n TSCĐ đi u chuy n h ch toán: N TK 301- TSCĐ h u hình Và/ho c N TK 302- TSCĐ vô hình Nguyên giá TSCĐ Có TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Và/ho c Có TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình S đã hao mòn Có TK Chuy n ti n đi Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Giá tr còn l i c a TSCĐ b) K toán t i V Tài chính- K toán: Khi nh n ch ng t cùng Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ t đơn v NHNN nh n TSCĐ đi u chuy n và b n ch p Quy t đ nh đi u chuy n TSCĐ c a Th ng đ c NHNN, h ch toán: N TK Chuy n ti n đ n Đ i v i đơn v thanh toán v n tr c ti p Ho c N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v nh n đi u chuy n/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): Đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p Có TK 602- V n đ u tư xây d ng cơ b n và mua s m TSCĐ Giá tr còn l i trên s sách c a TSCĐ nh n đi u chuy n Đi u 11. H ch toán TSCĐ thuê ho t đ ng 13
 15. 1. Căn c vào văn b n c a c p có th m quy n phê duy t vi c thuê TSCĐ, các đơn v NHNN ti n hành thuê TSCĐ. 2. V nguyên t c, TSCĐ thuê ho t đ ng không h ch toán tăng nguyên giá TSCĐ t i đơn v . Chi phí thuê TSCĐ đư c ghi nh n vào chi phí t i đơn v và đư c phân b theo phương pháp đư ng th ng trong su t th i h n thuê. 3. H ch toán k toán 3.1. H ch toán giá tr TSCĐ thuê ngoài: Đơn v NHNN ch h ch toán giá tr TSCĐ thuê ngoài đ i v i các TSCĐ riêng l và đơn v thuê tr c ti p qu n lý, s d ng trong th i gian thuê. Ngay sau khi nh n đư c TSCĐ thuê ngoài, căn c vào H p đ ng thuê TSCĐ đã ký k t, K toán l p Phi u h ch toán N tài kho n ngo i b ng đ h ch toán giá tr TSCĐ thuê ngoài: N TK 9913- Tài s n thuê ngoài (tài kho n chi ti t: TSCĐ thuê ngoài) Đ ng th i m S chi ti t theo dõi TSCĐ thuê ngoài. 3.2. H ch toán chi tr ti n thuê TSCĐ: a) Trư ng h p tr ti n thuê TSCĐ theo đ nh kỳ tháng, khi tr ti n thuê, h ch toán: N TK 846- Chi thuê tài s n (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê TSCĐ) Có TK thích h p (1021, 103…) b) Trư ng h p tr trư c ti n thuê TSCĐ cho nhi u kỳ, h ch toán: N TK 846- Chi thuê tài s n: Chi phí thuê TSCĐ cho kỳ đ u tiên (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê TSCĐ) N TK Các kho n chi phí ch phân b khác (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê TSCĐ ch phân b ) Có TK thích h p (1021, 103…) Đ nh kỳ hàng tháng, phân b d n s ti n thuê c a tháng đã tr trư c vào chi phí: N TK 846- Chi thuê tài s n (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê TSCĐ) Có TK Các kho n chi phí ch phân b khác (tài kho n chi ti t đã m ) c) Trư ng h p tr ti n thuê TSCĐ sau (tr ti n sau theo đ nh kỳ ho c tr ti n 1 l n khi k t thúc H p đ ng): Hàng tháng, tính và h ch toán s ti n thuê TSCĐ ph i tr vào chi phí: N TK 846- Chi thuê tài s n (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê TSCĐ) Có TK Các kho n khác ph i tr (tài kho n chi ti t: Ti n thuê TSCĐ ph i tr ) Khi chi tr ti n thuê TSCĐ, h ch toán: N TK 846- Chi thuê tài s n: Chi phí thuê TSCĐ ph i tr trong kỳ chưa h ch toán d tr (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê TSCĐ) N TK Các kho n khác ph i tr (tài kho n chi ti t đã m ) Có TK thích h p (1021, 103…) 14
 16. 3.3. H ch toán khi k t thúc H p đ ng thuê TSCĐ: Căn c vào H p đ ng thuê TSCĐ, K toán l p Phi u h ch toán Có tài kho n ngo i b ng đ h ch toán t t toán giá tr TSCĐ thuê ngoài và xu t TSCĐ tr l i bên cho thuê: Có TK 9913- Tài s n thuê ngoài (tài kho n chi ti t đã m ) Đi u 12. H ch toán thanh lý TSCĐ Căn c vào thông báo phê duy t vi c thanh lý TSCĐ t i đơn v NHNN c a c p có th m quy n, đơn v NHNN ti n hành thanh lý TSCĐ. Vi c h ch toán c th như sau: - Đ i v i các kho n thu v thanh lý TSCĐ, h ch toán: N TK thích h p (1021, 103…) Có TK 79- Các kho n thu khác - Đ i v i các kho n chi v thanh lý TSCĐ, h ch toán: N TK 89- Các kho n chi khác Có TK thích h p (1021, 103…) - Ghi gi m TSCĐ thanh lý, h ch toán: N TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Ho c N TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình N TK thích h p Các kho n ph i b i thư ng c a cá nhân, t p th , t ch c b o hi m (n u có) Và/ho c N TK 89- Các kho n chi khác Giá tr còn l i chưa kh u hao h t (n u có), tr các kho n b i thư ng c a cá nhân, t p th , t ch c b o hi m Có TK 301- TSCĐ h u hình Ho c Có TK 302- TSCĐ vô hình Nguyên giá TSCĐ Sau khi thanh lý TSCĐ, đơn v NHNN ph i ghi vào Th TSCĐ c a TSCĐ đư c thanh lý (ph n ghi gi m TSCĐ) và lưu Th TSCĐ vào t p h sơ riêng Th TSCĐ đã thanh lý; đ ng th i ghi vào S TSCĐ. Đi u 13. H ch toán s a ch a, nâng c p TSCĐ 1. H ch toán s a ch a TSCĐ a) S a ch a thư ng xuyên TSCĐ: Khi ti n hành s a ch a thư ng xuyên TSCĐ, căn c ch ng t s a ch a TSCĐ h p pháp, h p l , h ch toán: N TK 842- B o dư ng và s a ch a tài s n Có TK thích h p (1021, 103…) b) S a ch a l n TSCĐ: - Khi phát sinh các kho n s a ch a l n TSCĐ, đơn v NHNN l p đ y đ ch ng t và h ch toán: N TK 3632- T m ng b o dư ng và s a ch a tài s n Có TK thích h p (1021, 103…) - Khi quy t toán chi phí s a ch a l n TSCĐ: Đơn v NHNN căn c vào Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ s a ch a l n hoàn thành và văn b n duy t quy t toán đư c c p có th m quy n phê duy t, h ch toán: N TK 842- B o dư ng và s a ch a tài s n Có TK 3632- T m ng b o dư ng và s a ch a tài s n 2. H ch toán nâng c p TSCĐ H ch toán tương t trư ng h p mua s m TSCĐ theo quy đ nh t i Đi u 5 Ch đ này. 15
 17. Đi u 14. H ch toán trích kh u hao TSCĐ Hàng tháng, K toán tính toán và theo dõi s kh u hao cơ b n TSCĐ ph i trích t i đơn v . Th i gian kh u hao TSCĐ đư c tính ngay sau khi có Biên b n nghi m thu và giao nh n TSCĐ. Căn c vào B ng kê trích kh u hao TSCĐ, đơn v NHNN l p ch ng t h ch toán: N TK 841- Kh u hao cơ b n TSCĐ Có TK 3051- Hao mòn TSCĐ h u hình Ho c Có TK 3052- Hao mòn TSCĐ vô hình Đi u 15. H ch toán chuy n tiêu kh u hao TSCĐ đ i v i đơn v thanh toán v n gián ti p 1. K toán t i đơn v thanh toán v n gián ti p Khi nh n đư c thông báo chuy n tiêu chênh l ch thu, chi năm trư c t V Tài chính- K toán, đơn v thanh toán v n gián ti p chuy n tiêu s kh u hao TSCĐ đã trích v V Tài chính- K toán, h ch toán: N TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a V Tài chính- K toán/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): S kh u hao đã trích năm trư c Có TK 692- Chênh l ch thu, chi năm trư c 2. K toán t i V Tài chính- K toán - Khi nh n đư c ch ng t chuy n tiêu s kh u hao TSCĐ đã trích t đơn v thanh toán v n gián ti p, h ch toán: N TK 692- Chênh l ch thu, chi năm trư c Có TK 591- Thanh toán khác gi a các đơn v NHNN (tài kho n chi ti t c a đơn v NHNN thích h p/ Ngu n v n đã hình thành TSCĐ): S kh u hao đã trích năm trư c Chương III H CH TOÁN K TOÁN CÔNG C LAO Đ NG VÀ V T LI U Đi u 16. Tài kho n và ch ng t , s k toán 1. Tài kho n k toán K toán công c lao đ ng và v t li u s d ng các tài kho n ch y u sau: - TK 31- Tài s n khác (Tài kho n thích h p theo dõi công c lao đ ng/v t li u trong kho) - TK 844- Mua s m công c lao đ ng - TK 9913- Tài s n thuê ngoài, m tài kho n chi ti t: Công c lao đ ng thuê ngoài - TK 993- Công c lao đ ng đang s d ng, m tài kho n chi ti t: Công c lao đ ng thu c NHNN N i dung, tính ch t và k t c u c a các tài kho n này th c hi n theo quy đ nh c th trong H th ng tài kho n k toán NHNN. 2. Ch ng t , s k toán K toán công c lao đ ng và v t li u s d ng các ch ng t , s k toán ch y u sau: - S theo dõi TSCĐ và công c lao đ ng t i nơi s d ng (Ph l c 10) - Phi u h ch toán N tài kho n ngo i b ng (Ph l c 11) - Phi u h ch toán Có tài kho n ngo i b ng (Ph l c 12) - Phi u nh p kho (Ph l c 13) - Phi u xu t kho (Ph l c 14) - Biên b n ki m nh n công c lao đ ng, v t li u (Ph l c 15) - Biên b n bàn giao công c lao đ ng, v t li u (Ph l c 16) 16
 18. - Biên b n ki m kê công c lao đ ng đang dùng (Ph l c 17) - Biên b n ki m kê công c lao đ ng trong kho (Ph l c 18a) - Biên b n ki m kê v t li u trong kho (Ph l c 18b) - Biên b n thanh lý công c lao đ ng, v t li u (Ph l c 19) - S kho/ Th kho (Ph l c 20) - S chi ti t công c lao đ ng trong kho (Ph l c 21a) - S chi ti t v t li u trong kho (Ph l c 21b) - Gi y báo h ng, m t công c lao đ ng (Ph l c 22) - B hóa đơn, ch ng t c a nhà cung c p Đi u 17. H ch toán mua công c lao đ ng và v t li u 1. Khi t m ng ti n mua công c lao đ ng và v t li u, K toán l p ch ng t h ch toán: N TK thích h p (3631…) Có TK 1021- Ti n đ tiêu chu n lưu thông Ho c Có TK thích h p 2. Khi hoàn thành vi c mua s m công c lao đ ng và v t li u a) Đ i v i công c lao đ ng và v t li u mua v nh p kho, chưa đưa ra s d ng ngay Khi nh p kho: Căn c hóa đơn ch ng t kèm Biên b n ki m nh n công c lao đ ng, v t li u (đ i v i trư ng h p nh p kho v i s lư ng l n, có tính ch t ph c t p, quý hi m ho c khi có s khác bi t v s lư ng và ch t lư ng gi a hóa đơn và th c nh p), K toán l p phi u nh p kho và l p ch ng t t t toán t m ng, h ch toán : N TK 31- Tài s n khác (Tài kho n thích h p theo dõi công c lao đ ng/v t li u trong kho) Có TK thích h p (3631, 1021, 103…) Đ ng th i ghi vào S chi ti t công c lao đ ng trong kho/ S chi ti t v t li u trong kho. b) Đ i v i công c lao đ ng, v t li u mua v đưa ra s d ng ngay Căn c hóa đơn ch ng t kèm Biên b n bàn giao công c lao đ ng, v t li u và Biên b n ki m nh n công c lao đ ng, v t li u (n u có), K toán l p ch ng t đ t t toán t m ng ho c tr ti n cho ngư i bán, h ch toán: N TK 844 - Mua s m công c lao đ ng Và/ho c N TK 831- Chi v v t li u và gi y t in Có TK thích h p (3631, 1021, 103…) Đ ng th i đ i v i công c lao đ ng đưa ra s d ng, ghi vào S theo dõi TSCĐ và công c lao đ ng t i nơi s d ng và l p Phi u h ch toán N tài kho n ngo i b ng đ theo dõi giá tr công c lao đ ng đưa ra s d ng: N TK 993- Công c lao đ ng đang s d ng (tài kho n chi ti t: Công c lao đ ng thu c NHNN) Đi u 18. H ch toán xu t kho công c lao đ ng và v t li u vào s d ng Khi xu t kho công c lao đ ng và v t li u đưa ra s d ng: Căn c đ ngh trang b công c lao đ ng và v t li u đư c duy t, K toán l p phi u xu t kho, phi u chuy n kho n và ghi S chi ti t công c lao đ ng trong kho/ S chi ti t v t li u trong kho, h ch toán: N TK 844 - Mua s m công c lao đ ng Và/ho c N TK 831- Chi v v t li u và gi y t in Có TK 31- Tài s n khác (Tài kho n thích h p theo dõi công c lao đ ng/v t li u trong kho) 17
 19. Đ ng th i đ i v i công c lao đ ng xu t dùng, căn c Biên b n bàn giao công c lao đ ng, v t li u ghi vào S theo dõi TSCĐ và công c lao đ ng t i nơi s d ng và l p Phi u h ch toán N tài kho n ngo i b ng đ theo dõi giá tr công c lao đ ng đưa ra s d ng: N TK 993- Công c lao đ ng đang s d ng (tài kho n chi ti t: Công c lao đ ng thu c NHNN) Đi u 19. H ch toán thanh lý công c lao đ ng và v t li u Căn c vào văn b n ch p thu n vi c thanh lý công c lao đ ng và v t li u c a Th trư ng đơn v , đơn v NHNN ti n hành thanh lý công c lao đ ng và v t li u. Vi c h ch toán c th như sau: 1. Thanh lý đ i v i công c lao đ ng đang dùng - Căn c Biên b n thanh lý công c lao đ ng, v t li u, K toán l p Phi u h ch toán Có tài kho n ngo i b ng: Có TK 993- Công c lao đ ng đang s d ng (tài kho n chi ti t: Công c lao đ ng thu c NHNN) Đ ng th i không ti p t c theo dõi công c lao đ ng đã thanh lý trên S theo dõi TSCĐ và công c lao đ ng t i nơi s d ng. - H ch toán các kho n thu đư c t thanh lý công c lao đ ng: N TK thích h p (1021, 103…) Có TK 79- Các kho n thu khác - H ch toán chi phí thanh lý công c lao đ ng: N TK 89- Các kho n chi khác Có TK thích h p (1021, 103…) 2. Thanh lý đ i v i công c lao đ ng và v t li u trong kho Căn c vào Biên b n thanh lý công c lao đ ng, v t li u, h ch toán: N TK 89- Các kho n chi khác Có TK 31- Tài s n khác (Tài kho n thích h p theo dõi công c lao đ ng/ v t li u trong kho) Đ ng th i không ti p t c theo dõi trên S chi ti t công c lao đ ng trong kho/ S chi ti t v t li u trong kho. 3. X lý thi u, m t công c lao đ ng, v t li u do nguyên nhân ch quan - N u xác đ nh nguyên nhân vi c thi u, m t công c lao đ ng đang dùng; thi u, m t công c lao đ ng và v t li u trong kho do l i c a cán b , nhân viên NHNN, h ch toán: N TK 3636- Các kho n ph i b i thư ng c a cán b , nhân viên NHNN S ti n ngư i có l i ph i b i thư ng Có TK 79- Các kho n thu khác Trư ng h p thi u, m t công c lao đ ng và v t li u đang dùng Có TK 31- Tài s n khác (Tài kho n thích h p theo dõi công c lao đ ng trong kho) Trư ng h p thi u, m t công c lao đ ng và v t li u trong kho - Khi thu đư c kho n b i thư ng, h ch toán: N TK thích h p (1021, 103, …) Có TK 3636- Các kho n ph i b i thư ng c a cán b , nhân viên NHNN Đi u 20. H ch toán thuê công c lao đ ng Chi phí thuê công c lao đ ng đư c ghi nh n vào chi phí t i đơn v và đư c phân b theo phương pháp đư ng th ng trong su t th i h n thuê. 18
 20. 1. H ch toán giá tr công c lao đ ng thuê ngoài Ngay sau khi nh n đư c công c lao đ ng thuê ngoài, căn c H p đ ng thuê công c lao đ ng đã ký k t, K toán l p Phi u h ch toán N tài kho n ngo i b ng đ h ch toán giá tr công c lao đ ng thuê ngoài: N TK 9913- Tài s n thuê ngoài (tài kho n chi ti t: Công c lao đ ng thuê ngoài) Đ ng th i m S chi ti t theo dõi công c lao đ ng thuê ngoài. 2. H ch toán chi tr ti n thuê công c lao đ ng - Trư ng h p tr ti n thuê công c lao đ ng theo đ nh kỳ tháng: Khi tr ti n thuê, h ch toán: N TK 89- Các kho n chi khác (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê công c lao đ ng) Có TK thích h p (1021, 103…) - Trư ng h p tr trư c ti n thuê công c lao đ ng cho nhi u kỳ, h ch toán: N TK 89- Các kho n chi khác Chi phí thuê công c lao đ ng cho kỳ đ u tiên (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê công c lao đ ng) N TK Các kho n chi phí ch phân b khác (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê công c lao đ ng ch phân b ) Có TK thích h p (1021, 103…) Đ nh kỳ hàng tháng, phân b d n s ti n thuê công c lao đ ng đã tr trư c vào chi phí: N TK 89- Các kho n chi khác (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê công c lao đ ng) Có TK Các kho n chi phí ch phân b khác (tài kho n chi ti t đã m ) - Trư ng h p tr ti n thuê công c lao đ ng sau (tr ti n sau theo đ nh kỳ ho c tr ti n 1 l n khi k t thúc H p đ ng): Hàng tháng, tính và h ch toán s ti n thuê công c lao đ ng ph i tr vào chi phí: N TK 89- Các kho n chi khác (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê công c lao đ ng) Có TK Các kho n khác ph i tr (tài kho n chi ti t: Ti n thuê công c lao đ ng ph i tr ) Khi chi tr ti n thuê công c lao đ ng, h ch toán: N TK 89- Các kho n chi khác Chi phí thuê công c lao đ ng ph i tr trong kỳ chưa h ch toán d tr (tài kho n chi ti t: Chi phí thuê công c lao đ ng) N TK Các kho n khác ph i tr (tài kho n chi ti t đã m ) Có TK thích h p (1021, 103…) 3. H ch toán khi k t thúc H p đ ng thuê công c lao đ ng: Căn c vào H p đ ng thuê công c lao đ ng, K toán l p Phi u h ch toán Có tài kho n ngo i b ng đ h ch toán t t toán giá tr công c lao đ ng thuê ngoài và xu t công c lao đ ng tr l i bên cho thuê: Có TK 9913- Tài s n thuê ngoài (tài kho n chi ti t: Công c lao đ ng thuê ngoài) 19
Đồng bộ tài khoản