Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội trên cơ sở Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 32/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A BAN CH O GI I PHÓNG M T B NG THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c gh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Xét ngh c a Trư ng ban Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i t i T trình s 16/TTr-SNV ngày 08 tháng 08 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình s 329/TTr-SNV ngày 08 tháng 10 năm 2008 v vi c thành l p Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i trên cơ s Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i (cũ) i u 2. V trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i 1. V trí, ch c năng a) V trí: Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i là cơ quan tr c thu c UBND thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a các cơ quan ch c năng có thNm quy n. b) Ch c năng: b.1) Tham mưu giúp UBND thành ph ch o th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư; xây d ng k ho ch c a thành ph và ch o các c p, các ngành xây
  2. d ng k ho ch b i thư ng, h tr và tái nh cư c p mình, ngành mình th c hi n ch trương, chính sách c a Trung ương và Thành y, H ND, UBND thành ph trong công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph Hà N i; b.2) Ki m tra, ôn c vi c th c hi n ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư, gi i phóng m t b ng c a ch u tư, H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư, UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c; ng th i, xu t v i UBND thành ph gi i quy t các công vi c phát sinh trong công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư, gi i phóng m t b ng. 2. Nhi m v và quy n h n a) Căn c nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph xây d ng và t ng h p k ho ch b i thư ng, h tr , tái nh cư, gi i phóng m t b ng i v i các ngành, các c p, các nhu c u theo quy t nh c a UBND thành ph và ch o ti n th c hi n k ho ch ó; b) Căn c các cơ ch , chính sách pháp lu t Nhà nư c, cùng liên ngành xây d ng các quy nh c a thành ph v b i thư ng, h tr , tái nh cư, gi i phóng m t b ng m t b ng cho các nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph ; c) Hàng năm, xây d ng k ho ch t ng h p nhu c u u tư gi i phóng m t b ng và kinh phí m b o th c hi n gi i phóng m t b ng t các ngu n v n m b o th c hi n; d) Ph i h p v i các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng và Xây d ng xu t UBND thành ph phân b k ho ch các ngu n v n, qu tài chính và qu n lý các lo i qu nhà t tái nh cư ph c v cho công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư trên a bàn thành ph ; ) Hư ng d n, ki m tra vi c áp d ng chính sách n bù t i các H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các Trung tâm Phát tri n qu t; e) Ph i h p v i UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và S , Ban, ngành thu c thành ph ch o ch u tư, các t ch c tư v n gi i quy t k p th i các công vi c: e.1) Hư ng d n các t ch c i u tra, kh o sát, l p k ho ch b i thư ng, h tr úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND thành ph ; úng ti n c a d án; e.2) Hư ng d n H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n, thành ph tr c thu c trong vi c th c hi n chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư trư c khi trình Ch t ch UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c phê duy t theo phân c p c a UBND thành ph ; g) Ch trì ho c ph i h p v i liên ngành (theo ch c năng và nhi m v ư c UBND thành ph giao) xem xét, xu t v i UBND thành ph quy t nh gi i quy t nh ng
  3. phát sinh vư ng m c c th v cơ ch , chính sách liên quan n b i thư ng, h tr , tái nh cư, gi i phóng m t b ng theo thNm quy n phù h p v i quy nh c a pháp lu t; h) Nghiên c u, xu t v i UBND thành ph và Chính ph i u ch nh, b sung chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư cho phù h p v i th c t c a thành ph Hà N i; i) Xây d ng Quy ch ho t ng, phân công trách nhi m c th cho t ng Thành viên Ban Ch o xác nh trách nhi m c a t ng t ch c, cá nhân trư c Thành y, H ND, UBND thành ph và trư c pháp lu t v nh ng công vi c ư c giao; k) Th c hi n các nhi m v khác do UBND thành ph giao. 3. Cơ c u t ch c Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i có Lãnh o, chuyên viên kiêm nhi m và Lãnh o, chuyên viên chuyên trách. a) Lãnh o, chuyên viên kiêm nhi m: a.1) Các S : Tài chính, Tài nguyên và môi trư ng và Xây d ng, m i ơn v c 01 cán b lãnh o S làm Phó Trư ng ban kiêm nhi m c a Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph . a.2) Các S , ngành: K ho ch và u tư, Quy ho ch – Ki n trúc, Lao ng – Thương binh và Xã h i, C c Thu Hà N i, Công an thành ph Hà N i và Thanh tra thành ph Hà N i, m i ơn v c 01 cán b Lãnh o tham gia làm y viên kiêm nhi m c a Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph . Các Phó Trư ng ban và y viên kiêm nhi m c a Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph c 02 cán b c p Trư ng phòng ho c Phó Trư ng phòng c a cơ quan mình tham gia T Chuyên viên giúp Ban Ch o, làm vi c theo ch kiêm nhi m tr c ti p giúp Lãnh o S , ngành gi i quy t các công vi c trong công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư phù h p trách nhi m c a S , ngành mình gi i quy t. Các cán b ư c c tham gia T Chuyên viên ph i n m ch c chuyên môn, nghi p v c a S , ngành mình th c hi n nhi m v ư c giao. a.3) M i i di n Lãnh o các ơn v sau ây tham gia Thành viên Ban Ch o: Ban Pháp ch H ND thành ph , Ban Tuyên giáo Thành y, Vi n Ki m sát nhân dân thành ph , y ban M t tr n T qu c thành ph , Liên oàn Lao ng thành ph , H i Liên hi p Ph n thành ph , H i C u chi n binh thành ph và H i Nông dân thành ph . b) Lãnh o và chuyên viên chuyên trách: Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i có Trư ng ban và m t s Phó Trư ng ban chuyên trách do Ch t ch UBND thành ph Hà N i b nhi m. Trư ng ban là ngư i ng u ơn v , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban.
  4. Phó Trư ng ban chuyên trách là ngư i giúp Trư ng Ban, ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Trư ng ban v ng m t, m t Phó Trư ng ban chuyên trách ư c Trư ng ban y nhi m i u hành các ho t ng c a Ban. Vi c b nhi m Trư ng ban, Phó Trư ng ban chuyên trách Ban Ch o gi i phóng m t b ng Thành ph Hà n i do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo các quy nh c a Nhà nư c và c a thành ph v qu n lý cán b . Vi c mi n nhi m, luân chuy n, cách ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch , chính sách i v i Trư ng ban, Phó Trư ng ban chuyên trách Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. c) Các phòng chuyên môn, nghi p v : c.1) Phòng T ch c – Hành chính – T ng h p; c.2) Phòng Nghi p v 1; c.3) Phòng Nghi p v 2; c.4) Phòng Nghi p v 3; Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng và trách nhi m c a ngư i ng u do Trư ng ban quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. d) ơn v s nghi p tr c thu c Ban: Trung tâm Phát tri n qu t. Trung tâm Phát tri n qu t do UBND thành ph thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch và kinh phí ho t ng Biên ch c a Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i do UBND thành ph phân b hàng năm, trong ó: biên ch hành chính g m Lãnh o Ban và chuyên viên chuyên trách; biên ch s nghi p g m các cán b , viên ch c thu c ơn v s nghi p c a Ban. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i do ngân sách thành ph c p hàng năm. Kinh phí ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư có quy nh riêng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S N i v , Trư ng ban Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph , Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  5. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; - Như i u 4; - Báo Hà N i m i; Nguy n Th Th o - CVP, PVP; Công báo; - Các Phòng CVNCTH; - Lưu Văn Thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản