Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ------------ S 32/2008/Q -UBND Qu n 9, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG KINH T QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng Kinh t và Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Kinh t qu n 9”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký và bãi b nh ng quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Trư ng Phòng Kinh t qu n, Th trư ng ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Tám QUY CH
  2. T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG KINH T THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 9) Chương 1: VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí, ch c năng Phòng Kinh t là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n, ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v thu c ph m vi S - ngành thành ph ph trách. Phòng Kinh t có ch c năng qu n lý nhà nư c v : công nghi p, ti u th công nghi p; thương m i, d ch v ; khoa h c và công ngh ; ăng ký kinh doanh; th ng nh t qu n lý kinh t h p tác xã, kinh t t p th và kinh t tư nhân; nông nghi p; i n năng; nông nghi p phát tri n nông thôn. Phòng Kinh t có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u và tài kho n riêng theo quy nh. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v 1. Giúp y ban nhân dân qu n xây d ng quy ho ch và k ho ch phát tri n ngành công nghi p - ti u th công nghi p; thương m i, d ch v ; i n năng; nông nghi p, phát tri n nông thôn; kinh t t p th c a qu n, phù h p v i quy ho ch, k ho ch c a thành ph ; ng th i giúp y ban nhân dân qu n ch o và qu n lý vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2. Th c hi n c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h kinh doanh và c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h p tác xã. 3. Giúp y ban nhân dân qu n hư ng d n, t ch c s p x p l i các ngành công nghi p, ti u th công nghi p, nông nghi p, phát tri n nông thôn, thương m i, d ch v theo ngành kinh t - k thu t thu c các thành ph n kinh t ư c phân c p qu n lý. 4. Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý hành chính nhà nư c i v i các ơn v kinh t thu c các thành ph n kinh t trên các lĩnh v c ư c giao theo phân c p qu n lý. 5. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n trong vi c xem xét v trí t tr s , chi nhánh c a các doanh nghi p trên cơ s quy ho ch chung c a thành ph do S K ho ch và u tư yêu c u.
  3. 6. Hư ng d n chuyên môn nghi p v trong lĩnh v c Phòng Kinh t qu n lý cho cán b , công ch c phư ng. 7. T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c v chuyên môn nghi p v ư c giao. 8. Tham mưu y ban nhân dân qu n trong công tác thNm nh các công tình u tư lư i i n và ki m tra ch t lư ng các công trình trên a bàn qu n. Th c hi n công tác b o v an toàn hành lang lư i i n cao áp và công tác ti t ki m trên a bàn qu n. 9. Ch u s hư ng d n và qu n lý v chuyên môn, nghi p v c a các s - ngành thành ph . Trên cơ s ó, Phòng Kinh t c th hóa hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân thành ph i v i các cơ s s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, nông nghi p, kinh doanh thương m i - d ch v thu c qu n qu n lý. 10. Th c hi n thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân qu n và S , ngành qu n lý. ng th i, tham mưu cho y ban nhân dân qu n tr l i, th c m c, ki n ngh c a công dân thu c lĩnh v c qu n lý và gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n. 11. Ph i h p v i Phòng N i v qu n giúp y ban nhân dân qu n qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn thu c ngành qu n lý, theo yêu c u nhi m v ư c giao. 12. Qu n lý tài chính, tài s n và con d u c a Phòng Kinh t theo quy nh c a pháp lu t và theo s phân công c a y ban nhân dân qu n. i u 3. Quy n h n 1. Tri u t p i di n y ban nhân dân các phư ng, các cơ s s n xu t kinh doanh, các ơn v tr c thu c thành ph , Trung ương trú óng trên a bàn qu n tri n khai, hư ng d n, ph bi n các ch trương, chính sách c a Nhà nư c v lĩnh v c chuyên môn thu c Phòng qu n lý. 2. Ký, óng d u các văn b n giao d ch, văn b n hư ng d n chuyên môn nghi p v thu c nhi m v , quy n h n c a Phòng; gi i quy t, x lý nh ng v n thu c ph m vi, thNm quy n do y ban nhân dân qu n phân công. 3. Tham d các cu c h p khi ư c m i các ngành, các c p có liên quan n ch c năng, nhi m v c a Phòng. 4. xu t v i y ban nhân dân qu n khen thư ng ho c x lý vi ph m i v i các ơn v kinh t ho t ng s n xu t kinh doanh trên a bàn qu n ư c phân c p theo thNm quy n. 5. Ngoài nhi m v và quy n h n nêu trên, Phòng Kinh t có trách nhi m th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác theo s phân công c a y ban nhân dân qu n và Ch t ch y ban nhân dân qu n.
  4. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 4. T ch c b máy 1. T ch c: - Phòng Kinh t do Trư ng phòng ph trách, có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng và các cán b , công ch c chuyên môn. - Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng; ng th i ch u trách nhi m v i Giám c S - ngành v vi c th c hi n các m t công tác chuyên môn, nghi p v thu c ph m vi các S này qu n lý. - Phó Trư ng phòng là ngư i giúp cho Trư ng phòng ch o m t s m t công tác (theo s phân công c th c a Trư ng phòng) và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nhi m v ã ư c phân công. Khi v ng m t, Trư ng phòng y nhi m m t Phó Trư ng phòng i u hành ho t ng c a cơ quan. - Các Phó Trư ng phòng ư c ký và óng d u c a Phòng i v i nh ng công vi c mà Trư ng phòng phân công ph trách c th . - Cán b , công ch c chuyên môn ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. - Vi c b nhi m, i u ng, khen thư ng, luân chuy n, mi n nhi m, cho t ch c, th c hi n ch chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ho t ng: Phòng Kinh t phân công các cán b , công ch c theo dõi và th c hi n các m t công tác sau: - Công tác qu n lý lĩnh v c công nghi p, ti u th công nghi p; - Công tác qu n lý lĩnh v c thương m i - d ch v ; - Công tác qu n lý lĩnh v c i n năng, khoa h c và công ngh ; - Công tác qu n lý lĩnh v c nông nghi p, phát tri n nông thôn; - B ph n qu n lý c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; - B ph n ki m tra, qu n lý nhà nư c sau ăng ký kinh doanh; - B ph n k toán, hành chính, t ng h p, thanh tra, pháp ch .
  5. i u 5. Biên ch Căn c vào ch c năng, nhi m v xác nh ch c danh cán b , công ch c và s lư ng biên ch phù h p. Biên ch c a Phòng Kinh t do y ban nhân dân qu n quy t nh trong ph m vi ch tiêu biên ch qu n lý nhà nư c c a Qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Chương 4: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c và h i h p 1. Ch làm vi c: - Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c. - Phòng Kinh t làm vi c theo ch th trư ng. - Trư ng phòng ph trách, i u hành các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. - Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. - Cán b , công ch c c a Phòng u có ch c danh, nhi m v c th , lãnh o Phòng có b ng tên và ch c v t t i bàn làm vi c. Cán b , công ch c ph i m c trang ph c và eo b ng tên theo quy nh. - Công ch c c a Phòng ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a ng nghi p, cũng như khách n liên h công tác. ng th i ch u s phân công nhi m v c a Trư ng phòng và các Phó Trư ng phòng; khi th c hi n nhi m v xong ph i có báo cáo công vi c i v i nh ng ph n vi c ư c giao. 2. Ch h i h p: - Phòng Kinh t qu n hàng tu n h p giao ban lãnh o Phòng, hàng tháng h p giao ban Phòng m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương. - Ngoài ra Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n.
  6. - Hàng tháng, quý, 6 tháng và cu i năm Phòng cáo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. i u 7. Quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: Phòng Kinh t qu n ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Trư ng phòng tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch y ban nhân dân qu n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân qu n v k t qu vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. Trư ng h p H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p H i ng nhân dân qu n. 2. i v i S - ngành thành ph : Phòng Kinh t ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v các m t công tác do s , ban, ngành thành ph qu n lý, ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a lãnh o s , ban, ngành thành ph . 3. i v i các phòng - ban chuyên môn khác: Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p th c hi n gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i các phòng chuyên môn khác, Trư ng Phòng Kinh t ch ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân qu n quy t nh. 4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n: Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng Phòng Kinh t ch ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân qu n quy t nh. 5. i v i y ban nhân dân phư ng: Phòng Kinh t qu n không ph i là cơ quan c p trên c a y ban nhân dân phư ng nhưng v chuyên môn nghi p v , Phòng có trách nhi m: Hư ng d n y ban nhân dân phư ng v ch c năng, nhi m v , n i dung công tác qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c công tác a phương cho cán b ph trách c a y ban nhân dân phư ng. Th c hi n ch thanh, ki m tra ngành phư ng khi y ban nhân dân qu n yêu c u. Cung c p cho y ban nhân dân phư ng v tài li u, thông tin c n thi t cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương.
  7. y ban nhân dân phư ng th c hi n theo s hư ng d n c a Phòng Kinh t qu n, n u có v n nào chưa th ng nh t thì báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét gi i quy t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 8. Trư ng Phòng Kinh t và Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c thì xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét s a i, b sung Quy ch cho phù h p. i u 9. Vi c s a i, b sung ho c bãi b Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân qu n ký ban hành m i có giá tr ./.
Đồng bộ tài khoản