Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 32/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C THI HÀNH ÁN DÂN S TR C THU C B TƯ PHÁP TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 50/2005/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và cán b , công ch c làm công tác thi hành án dân s ; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. C c Thi hành án dân s là cơ quan tr c thu c B Tư pháp, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Tư pháp qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án dân s trong ph m vi c nư c; th c hi n qu n lý chuyên ngành v thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t. 2. C c Thi hành án dân s có tư cách pháp nhân, con d u hình Qu c huy, tài kho n riêng và tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v , quy n h n C c Thi hành án dân s th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Tư pháp trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh: a) D án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph v thi hành án dân s ; b) Chi n lư c, chương trình qu c gia, án, d án, quy ho ch, k ho ch dài h n, hàng năm, d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , d th o báo cáo Qu c h i, báo cáo Chính ph v thi hành án dân s . 2. Trình B trư ng B Tư pháp quy t nh ho c ban hành: a) Thông tư, quy t nh, ch th v thi hành án dân s ; b) Thành l p, sáp nh p, gi i th cơ quan thi hành án dân s a phương; c) Vi c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó Th trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c
  2. các ng ch Ch p hành viên; b nhi m, nâng ng ch, chuy n ng ch các ng ch ThNm tra viên thu c thNm quy n c a B trư ng B Tư pháp; d) Quy nh v quy trình, th t c, tiêu chuNn, nh m c, bi u m u, gi y t v thi hành án dân s . 3. T ch c th c hi n văn b n pháp lu t, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch, k ho ch, án, d án v thi hành án dân s sau khi ư c ban hành, phê duy t. 4. Ban hành theo thNm quy n các văn b n ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v v thi hành án dân s , văn b n cá bi t, văn b n quy ph m n i b theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c ki m tra: a) Vi c th c hi n trình t , th t c và áp d ng pháp lu t trong ho t ng thi hành án dân s ; b) Ch th ng kê và báo cáo th ng kê v thi hành án dân s ; c) Vi c thu, chi ti n, giao, nh n tài s n trong thi hành án dân s , vi c thu n p các kho n phí, l phí và chi phí t ch c cư ng ch thi hành án; d) Các ho t ng khác liên quan n công tác thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t. 6. Gi i quy t khi u n i v thi hành án thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s ; gi i quy t t cáo v thi hành án dân s theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. 7. Th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c trong h th ng cơ quan thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a B trư ng B Tư pháp. 8. Th c hi n k ho ch, chương trình, án, d án h p tác qu c t v thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a B trư ng B Tư pháp; ánh giá k t qu v h p tác qu c t trong công tác thi hành án dân s . 9. Tuyên truy n, giáo d c, v n ng t ch c và cá nhân th c hi n nghiêm b n án và quy t nh dân s c a Tòa án nhân dân có hi u l c pháp lu t. 10. Ph i h p v i các cơ quan liên quan: a) Thanh tra v thi hành án dân s ; b) X lý hành vi không ch p hành án theo quy nh c a pháp lu t. 11. Giúp B trư ng B Tư pháp ph i h p v i B trư ng B Qu c phòng qu n lý nhà nư c v thi hành án dân s trong quân i. 12. Nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh và hi n i hóa cơ s v t ch t, k thu t trong ho t ng c a h th ng cơ quan thi hành án dân s . 13. Th ng kê và xây d ng cơ s d li u v thi hành án dân s . 14. Qu n lý t ch c, biên ch , cán b , công ch c c a h th ng cơ quan thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý c a B trư ng B Tư pháp. 15. T ch c ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho Ch p hành viên, ThNm tra viên, cán b , công ch c c a h th ng cơ quan thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý c a B trư ng B Tư pháp.
  3. 16. Qu n lý kinh phí do ngân sách nhà nư c c p và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Tư pháp; qu n lý kho n thu phí do cơ quan thi hành án n p th c hi n vi c i u hòa ti n phí thi hành án và kho n thu l i cho C c Thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, c i cách tư pháp theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính, c i cách tư pháp ư c c p có thNm quy n phê duy t. 18. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tư pháp giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Văn phòng. 2. Phòng Qu n lý, ch o nghi p v thi hành b n án, quy t nh dân s , kinh t , lao ng, hôn nhân gia ình và phá s n (g i t t là Phòng Nghi p v 1). 3. Phòng Qu n lý, ch o nghi p v thi hành ph n tài s n trong b n án, quy t nh hình s và hành chính (g i t t là Phòng Nghi p v 2). 4. Phòng Gi i quy t khi u n i, t cáo. 5. Phòng T ch c cán b . 6. Phòng K ho ch – Tài chính. i u 4. Lãnh o C c Thi hành án dân s 1. C c Thi hành án dân s có C c trư ng và không quá 03 Phó C c trư ng. 2. C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Tư pháp b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. C c trư ng C c Thi hành án dân s quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v tr c thu c C c Thi hành án dân s . 4. C c trư ng C c Thi hành án dân s ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tư pháp và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c Thi hành án dân s . Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Thi hành án dân s và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ban hành. Bãi b Quy t nh s 295/Q -BTP ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Tư pháp v vi c quy nh cơ c u t ch c c a C c Thi hành án dân s . 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c trư ng C c Thi hành án dân s ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Thi hành án dân s , B Tư pháp; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản