Quyết định số 320-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 320-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 320-CP về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 320-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 320-CP Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 1978 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG TIÊU H Y TI N NGÂN HÀNG CŨ H I NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t t ch c H i ng Chính ph ngày 14-7-1960; Căn c quy t nh c a H i ng Chính ph s 87- CP ngày 25-4-1978 v vi c th ng nh t ti n t trong c nư c, phát hành ti n Ngân hàng m i, thu i ti n Ngân hàng cũ mi n B c và mi n Nam; Theo ngh c a ng chí B trư ng B Tài chính và ng chí T ng giám c ngân hàng Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. – Nay thành l p trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương H i ng tiêu h y các lo i ti n Ngân hàng cũ ( mi n B c và mi n Nam), ti n rách nát và ti n không còn giá tr lưu hành. i u 2. – H i ng tiêu h y các lo i ti n trên ây trung ương có nhi m v : 1. N m c th và ki m tra tình hình ti n Ngân hàng cũ, ti n rách nát và ti n không còn giá tr lưu hành trung ương và các c p; 2. Ch o và ki m tra vi c tiêu h y ti n Ngân hàng cũ, ti n rách nát, ti n không còn giá tr lưu hành các t nh và thành ph tr c thu c trung ương; 3. Tr c ti p t ch c vi c tiêu h y ti n Ngân hàng cũ, ti n rách nát, ti n không còn giá tr lưu hành ngân hàng trung ương; 4. T ng h p tình hình và quy t toán toàn b s ti n ã tiêu h y trung ương và các a phương báo cáo v i Chính ph . i u 3. – H i ng tiêu h y các lo i ti n nói trên ây các t nh và thành ph tr c thu c trung ương có nhi m v : 1. N m và ki m tra tình hình ti n Ngân hàng cũ thu v trong thu i, ti n rách nát, ti n không còn giá tr lưu hành a phương; 2. Tr c ti p t ch c vi c tiêu h y ti n Ngân hàng cũ, ti n rách nát, ti n không còn giá tr lưu hành a phương theo s ch o c a H i ng tiêu h y ti n Ngân hàng cũ trung ương;
  2. 3. T ng h p tình hình và quy t toán t ng t tiêu h y ti n Ngân hàng cũ, ti n rách nát và ti n không còn giá tr lưu hành a phương báo cáo v i trung ương. i u 4. – Thành ph n c a H i ng tiêu h y các lo i ti n nói trên ây trung ương g m: - ng chí B trư ng ho c Th trư ng B Tài chính, làm ch t ch H i ng; - ng chí B trư ng ho c th trư ng B N i v , làm y viên; - ng chí T ng giám c ho c Phó t ng giám c Ngân hàng Nhà nư c, làm y viên; - ng chí Vi n trư ng ho c Phó vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, làm y viên. Danh sách các thành viên c a H i ng tiêu h y các lo i ti n nói trên ây trung ương s do Th tư ng Chính ph ch nh. i u 5. – Thành ph n c a H i ng tiêu h y các lo i ti n nói trên ây các t nh, thành ph g m: - ng chí Phó ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph làm ch t ch H i ng; - ng chí Giám c ho c Phó giám c S , Trư ng Ty ho c Phó trư ng Ty tài chính, làm y viên; - ng chí Giám c ho c Phó Giám c S , Trư ng ty ho c Phó trư ng ty công an, làm y viên; - ng chí Giám c ho c Phó giám c Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , làm y viên; - ng chí Vi n trư ng ho c Phó vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t nh, thành ph , làm y viên. Danh sách các thành viên c a H i ng tiêu h y các lo i ti n nói trên ây t nh, thành ph s do ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph ch nh. i u 6. - H i ng tiêu h y các lo i ti n nói trên ây trung ương làm vi c t i tr s Ngân hàng trung ương và dùng con d u c a B Tài chính. H i ng tiêu h y ti n Ngân hàng cũ t nh, thành ph làm vi c t i tr s Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph và dùng con d u c a y ban nhân dân t nh, thành ph . Cán b và nhân viên giúp vi c l y t ba ngành tài chính, ngân hàng, n i v . Vi c tiêu h y các lo i ti n Ngân hàng cũ, ti n rách nát và ti n không còn giá tr lưu hành ph i làm xong trong quý I năm 1979. Trong quá trình thi hành quy t nh này, H i ng tiêu h y ti n trung ương và các t nh, thành ph nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph (15 ngày m t l n); g p nh ng
  3. v n ph c t p ho c ý ki n còn khác nhau thì ph i xin ch th c a Th tư ng Chính ph . i u 7. – B Công nghi p nh có nhi m v ph i h p ch t ch v i H i ng tiêu h y ti n Ngân hàng cũ trung ương th c hi n vi c tiêu h y ti n Ngân hàng cũ, ti n rách nát, ti n không còn giá tr lưu hành, ng th i thu h i b t gi y. i u 8. – Các ng chí B trư ng Ph th tư ng, B trư ng B Tài chính, B trư ng B N i v , T ng giám c Ngân hàng Nhà nư c, B trư ng B Công nghi p nh và các ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản