Quyết định số 3207/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 3207/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3207/QĐ-BGTVT về việc công nhận danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3207/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3207/Q -BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH CÔNG NH N DANH HI U “T P TH LAO NG XU T S C” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a Công ty V n t i a phương th c và theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Công nh n danh hi u “T p th Lao ng xu t s c năm 2007” cho 10 t p th thu c Công ty V n t i a phương th c (Có danh sách kèm theo) i u 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , T ng Giám c Công ty V n t i a phương th c, các t p th có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 2; - B trư ng ( b/c); - Lưu: VT, V TCCB. Ngô Th nh c DANH SÁCH 10 T P TH THU C CÔNG TY V N T I A PHƯƠNG TH C Ư C CÔNG NH N DANH HI U T P TH LAO NG XU T S C NĂM 2007 (Kèm theo Quy t nh s 3207 /Q -BGTVT, ngày 22 tháng 10 năm 2008 )
  2. I. T P TH : 1. Phòng T ch c lao ng 2. Phòng Kinh doanh 3. Văn phòng 4. Phòng Tài chính k toán 5. Chi nhánh Công ty V n t i a phương th c t i Hà N i 6. Công ty C ph n V n t i a phương th c 2 7. Công ty V n t i a phương th c 5 8. Công ty C ph n V n t i a phương th c 6 9. Công ty V n t i a phương th c 7 10. Công ty V n t i a phương th c 9
Đồng bộ tài khoản