Quyết định số 3227/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 3227/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3227/QĐ-BCT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty than Hạ Long – TKV thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Hạ Long – TKV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3227/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3227/Q -BCT Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN VÀ CHUY N CÔNG TY THAN H LONG – TKV THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN THAN H LONG – TKV B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 95/2006/N -CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v chuy n i công ty nhà nư c thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; Căn c Quy t nh s 129/2009/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh phương án s p x p công ty nhà nư c t i Quy t nh s 345/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T p oàn công nghi p Than Khoáng s n Vi t Nam; Xét ngh c a H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam (T trình s 3028/TTr-H QT ngày 02 tháng 6 năm 2009 kèm Phương án chuy n i); Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t phương án và chuy n Công ty Than H Long – TKV, công ty nhà nư c, thành viên h ch toán c l p thu c T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Than H Long – TKV. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Than H Long – TKV (sau ây g i t t là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo i u l c a công ty và Lu t Doanh nghi p. - Tên g i y : Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Than H Long – TKV. - Tên rút g n: Công ty Than H Long – TKV - Tên ti ng Anh: Vinacomin – Halong Coal Company Limited - Tên vi t t t: VHAL - V n i u l : 45.957.276.655 ng (b ng ch : b n mươi lăm t , chín trăm năm b y tri u, hai trăm b y sáu ngàn, sáu trăm năm mươi năm ng). - a ch tr s chính: phư ng Cao Xanh, thành ph H Long, T nh Qu ng Ninh i u 2. Ngành ngh kinh doanh c a công ty: - Khai thác, ch bi n, kinh doanh than và các khoáng s n khác; - Thăm dò kh o sát a ch t và a ch t công trình;
  2. - Tư v n u tư, thi t k và thi công xây l p các công trình m , công nghi p, giao thông, th y l i, dân d ng, k t c u h t ng, ư ng dây và tr m i n; - Qu n lý các d án u tư xây d ng công trình; - Thi t k , ch t o, s a ch a thi t b m , thi t b ch u áp l c, thi t b i n, ô tô, phương ti n v n t i th y, b ; s n xu t c quy, èn m ; - S n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; - V n t i ư ng b , ư ng s t ư ng th y, ư ng ng; - Kinh doanh khách s n, nhà hàng; d ch v du l ch l hành n i a và qu c t ; - Khai thác, s n xu t và kinh doanh nư c tinh khi t, nư c khoáng, các s n phNm d t may; - Kinh doanh xu t nh p khNu xăng d u, v t tư, thi t b , ph tùng, hàng hóa. i lý bán s n phNm cho các nhà s n xu t trong nư c và ngoài nư c; - Kinh doanh các ngành ngh khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. T ch c và ho t ng: 1. Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty: - Theo mô hình: Ch t ch công ty, Giám c, Ki m soát viên và b máy giúp vi c. - Các ơn v s n xu t kinh doanh tr c thu c. 2. T ch c và ho t ng c a Công ty ư c quy nh c th trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty. i u 4. i di n ch s h u Công ty là H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam. Tr s chính: s 226 Lê DuNn, phư ng Trung Ph ng, qu n ng a, thành ph Hà N i. H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam có trách nhi m th c hi n quy n i di n ch s h u i v i Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Than H Long – TKV theo quy nh hi n hành và theo i u l công ty. i u 5. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Than H Long – TKV có trách nhi m ti p nh n và s d ng hi u qu v n, tài s n do H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam giao th c hi n nhi m v phát tri n s n xu t, kinh doanh; k th a m i quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a công ty nhà nư c – Công ty Than H Long – TKV. i u 6. Ch t ch Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Than H Long – TKV có trách nhi m xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Công ty trình H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam phê duy t. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 2009. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V : T ch c cán b , Tài chính, Pháp ch , K ho ch, Khoa h c và Công ngh , Công nghi p n ng, H i ng qu n tr và T ng Giám c T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam, Giám c Công ty Than H Long – TKV, Ch t ch và
  3. Giám c Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Than H Long – TKV ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Ch o M và PTDN; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i; Lê Dương Quang - Ngân hàng Nhà nư c VN, - UBND t nh Qu ng Ninh; - Công oàn Công Thương Vi t Nam; - B trư ng; - Các /c Th trư ng; - Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p B : - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản