Quyết định số 323-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 323-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 323-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 323-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 323-Q Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 1984 QUY T NNH C A CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 323- Q NGÀY 17-9-1984 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C. CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 141 - H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a C c Ki m nghi m hàng hoá B Ngo i thương trong Công văn s 158- KN/TCDL ngày 16-11-1981. QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 1279-84. Cà phê xu t khNu. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n thay th TCVN 1279-72. i u 2.- Tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-1- 1986 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản