Quyết định số 323/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 323/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 323/QĐ-BTS về việc đính chính Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 323/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 323/2006/Q -BTS Hà N i, ngày 11 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 02/2006/TT-BTS NGÀY 20/3/2006 C A B TRƯ NG B TH Y S N B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Th y s n; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-VPCP ngày 21/3/2005 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. ính chính Ph l c 4, ban hành kèm theo Thông tư s 02/2006/TT-BTS (Quy nh khu v c c m khai thác có th i h n trong năm) như sau: - Dòng th t s 4 t trên xu ng c t t a ã vi t là: 19o30'N – 1o15'N. Nay s a l i là: 19o30'N – 21o15'N; - Dòng th t s 5 t trên xu ng c t t a vi t là: 18o58'N – 9o01'N. Nay s a l i là: 18o58'N – 19o01'N; - Dòng th t s 7 t trên xu ng c t khu v c c m ã vi t là: Ven b bi n Cà Mâu. Nay s a l i là: Ven b bi n Cà Mau; c t thu c t nh ã vi t là: Cà Mâu. Nay s a l i là: Cà Mau. - S th t t i các trang 20, 24; trang 29 M c 2, s a 1.1 thành 2.1. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các V , C c, Thanh tra, Văn phòng B , Giám c các S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý th y s n, Th trư ng các ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG T Quang Ng c
Đồng bộ tài khoản