Quyết định số 3232/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 3232/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3232/QĐ-BCT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty xây dựng công trình môi trường mỏ – TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường - TKV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3232/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3232/Q -BCT Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN VÀ CHUY N CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH MÔI TRƯ NG M – TKV THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN MÔI TRƯ NG - TKV B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 95/2006/N -CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v chuy n i công ty nhà nư c thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; Căn c Quy t nh s 129/2009/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh phương án s p x p công ty nhà nư c t i Quy t nh s 345/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam; Xét ngh c a H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam (T trình s 3026/TTr-H QT ngày 02 tháng 6 năm 2009 kèm Phương án chuy n i); Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t phương án và chuy n Công ty Xây d ng công trình môi trư ng m – TKV, công ty nhà nư c, thành viên h ch toán c l p thu c T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Môi trư ng – TKV. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Môi trư ng – TKV (sau ây g i t t là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo i u l c a công ty và Lu t Doanh nghi p. - Tên g i y : Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Môi trư ng – TKV. - Tên rút g n: Công ty Môi trư ng – TKV - Tên ti ng Anh: Vinacomin – Environment Company Limited - Tên vi t t t: VMEC - V n i u l : 30.000.000.000 ng (b ng ch : ba mươi t ng ch n). - a ch tr s chính: Km 4, ư ng Tr n Phú, phư ng CNm Th y, th xã CNm Ph , t nh Qu ng Ninh i u 2. Ngành ngh kinh doanh c a công ty: - u tư, xây d ng, v n hành, kinh doanh các công trình và d án môi trư ng; - C p nư c, x lý nư c th i, tr ng r ng, ch bi n g và s n xu t, d ch v trong lĩnh v c b o v môi trư ng;
  2. - Xây d ng các công trình công nghi p, giao thông, th y l i, c ng, d n ch t l ng và ch t khí, tr s , nhà , dân d ng, k t c u h t ng, ư ng dây và tr m i n; - u tư, kinh doanh k t c u h t ng và b t ng s n; - Qu n lý các d án u tư xây d ng công trình; - Thi t k , ch t o, l p ráp, s a ch a các s n phNm cơ khí, thi t b m , thi t b i n, thi t b ch u áp l c, k t c u, phương ti n v n t i ư ng b , ư ng th y và các thi t b công nghi p khác; - V n t i ư ng b , ư ng ng; - S n xu t, kinh doanh, g ch, ngói, á, cát s i và v t li u xây d ng; - S n xu t, kinh doanh nư c tinh khi t, nư c khoáng; - Mua bán, xu t nh p khNu v t tư, thi t b , hàng hóa; - Kinh doanh các ngành ngh khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. T ch c và ho t ng: 1. Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty: - Theo mô hình: Ch t ch công ty, Giám c, Ki m soát viên và b máy giúp vi c. - Các ơn v s n xu t kinh doanh tr c thu c. 2. T ch c và ho t ng c a Công ty ư c quy nh c th trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty. i u 4. i di n ch s h u Công ty là H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam. Tr s chính: s 226 Lê DuNn, phư ng Trung Ph ng, qu n ng a, thành ph Hà N i. H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam có trách nhi m th c hi n quy n i di n ch s h u i v i Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Môi trư ng – TKV theo quy nh hi n hành và theo i u l công ty. i u 5. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Môi trư ng – TKV có trách nhi m ti p nh n và s d ng hi u qu v n, tài s n do H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam giao th c hi n nhi m v phát tri n s n xu t, kinh doanh; k th a m i quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a Công ty Xây d ng công trình môi trư ng m – TKV. i u 6. Ch t ch Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Môi trư ng – TKV có trách nhi m xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Công ty trình H i ng qu n tr T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam phê duy t. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 2009. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V : T ch c cán b , Tài chính, Pháp ch , K ho ch, Khoa h c và Công ngh , Công nghi p n ng, H i ng qu n tr và T ng Giám c T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam, Giám c Công ty Xây d ng công trình môi trư ng – TKV, Ch t ch và Giám c Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Môi trư ng – TKV ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Ch o M và PTDN; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i; Lê Dương Quang - Ngân hàng Nhà nư c VN, - UBND t nh Qu ng Ninh; - Công oàn Công Thương Vi t Nam; - B trư ng; - Các /c Th trư ng; - Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p B : - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản