Quyết định số 3240/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 3240/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3240/QĐ-BYT về việc thành lập Tiểu Ban phòng, chống tệ nạn ma tuý của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3240/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 3240/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TI U BAN PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ C A B YT B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 2366/Q -BYT ngày 04/7/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ki n toàn Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm c aB Yt ; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B Y t , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ti u Ban phòng, ch ng t n n ma tuý c a B Y t , g i t t là Ti u Ban 06, g m các ông, bà có tên sau ây: 1.Ông Tr n Quang Trung, Chánh Thanh tra B Y t Trư ng Ti u Ban 2.Ông Tr n Ng c Nga, Phó Chánh Thanh tra B Y t Phó Trư ng Ti u Ban 3.Ông Lương Ng c Khuê, Phó V trư ng V i u tr Phó Trư ng Ti u Ban 4.Ông Nguy n Văn Thanh, Phó C c trư ng C c Qu n lý Phó Trư ng Ti u Ban Dư c Vi t Nam 5.Ông Ph m Qu c B o, Phó V trư ng V Khoa h c và ào U viên t o 6.Ông Nguy n Huy Quang, Phó V trư ng V Pháp ch U viên 7.Bà Tr n Th H ng Phương, Phó V trư ng V Y h c c U viên truy n 8.Ông Tr n Vi t Ngh , Vi n trư ngVi n S c kho tâm th n U viên (B nh vi n B ch Mai) 9.Ông Lê Phi i t, Phó Giám c Trung tâm Truy n thông U viên giáo d c s c kho Trung ương 10.Ông Nguy n Huỳnh, Chuyên viên Thanh tra B Y t Thư ký
  2. i u 2. Ti u Ban phòng, ch ng t n n ma tuý B Y t có nhi m v sau: 1. Xây d ng chương trình, k ho ch th c hi n ch trương, chính sách c a Chính ph v phòng, ch ng t n n ma tuý. 2. Ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra và ánh giá ho t ng c a các ơn v , a phương trong vi c tri n khai th c hi n các nhi m v v phòng, ch ng t n n ma tuý trong ph m vi trách nhi m c a B Y t . 3. T ch c vi c l ng ghép, ph i h p các chương trình, k ho ch và ngu n l c c a công tác phòng, ch ng t n n ma tuý trong ngành và ph i h p liên ngành. 4. Ch o S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v tr c thu c B Y t th c hi n nhi m v ư c giao và báo cáo tình hình, k t qu nhi m v phòng, ch ng t n n ma tuý trong ph m vi trách nhi m c a B Y t . 5. Ch o các ho t ng h p tác qu c t trong lĩnh v cphòng, ch ng t n n ma tuý. 6. T ng h p, báo cáo lên Ban Ch o 50 B Y t và các cơ quan c p trên liên quan tình hình th c hi n công tác phòng, ch ng t n n ma tuý theo quy nh. 7. Th c hi n các công vi c khác do Trư ng Ban Ch o 50 và B trư ng B Y t giao v công tác phòng, ch ng t n n ma tuý. i u 3. Thư ng tr c Ti u Ban phòng, ch ng t n n ma tuý t t i Thanh tra B Y t , có trách nhi m i u ph i các ho t ng c a các cơ quan thành viên. Ti u Ban phòng, ch ng t n n ma tuý làm vi c theo ch kiêm nhi m. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Ti u Ban phòng ch ng t n n ma tuý c a B Y t l y t kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a B Y t ư c c p hàng năm và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành, nh ng quy nh c a B Y t trư c ây trái v i quy nh c a quy t nh này u bãi b . i u 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng, C c trư ng các V , C c thu c cơ quan B Y t , Th trư ng các ơn v có liên quan và các ông, bà có tên trong i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG
  3. Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản