Quyết định số 325/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 325/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 325/BYT-QĐ về việc thành lập phòng chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 325/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 325/BYT-Q Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 1990 QUY T NNH V VI C THÀNH L P PHÒNG CH O CÔNG TÁC B O V S C KHO BÀ M , TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 196-H BT ngày 11-12-1989 c a H i ng B trư ng quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B và Ngh nh 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v c a B Y t . Xét nhu c u công tác ch o và qu n lý lĩnh v c b o v s c kho cho bà m , tr em và k ho ch hoá gia ình. Theo ngh c a ng chí V trư ng V T ch c - Lao ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Phòng ch o công tác b o v s c kho bà m , tr em và k ho ch hoá gia ình tr c thu c V trư ng V qu n lý s c kho nhưng ư c c cách làm vi c tr c ti p v i B trư ng v công tác b o v s c kho bà m và tr em r i thông báo l i cho V trư ng V qu n lý s c kho . i u 2. Phòng b o v s c kho bà m , tr em và k ho ch hoá gia ình có các nhi m v sau: A- Ph n chung: 1- Tr c ti p theo dõi và ch o 6 chương trình c a UNFPA là u m i c a B làm vi c v i U ban qu c gia dân s , UNDPA, UNICEF khi công vi c có liên quan n B . 2- Tham gia ch o các chương trình B o v bà m tr em khác như PAM, CTD, AIR, IODE. B- Ph n s c kho Bà m : 3- Nghiên c u xây d ng nh ng chính sách, ch b o h lao ng cho ph n (khi có kinh nguy t, thai s n, cho con bú...) trình B và Nhà nư c ban hành. 4- Ch o, nh hư ng công tác tuyên truy n, giáo d c v sinh ph n , giáo d c s c kho bà m và tr em cho phù h p v i yêu c u c a t ng i tư ng, t ng a phương.
  2. 5- T ng h p tình hình s c kho , b nh t t, tai bi n do sinh (m và con) và xu t nh ng bi n pháp ngăn ch n, h n ch nh ng tác h i nh m b o v và tăng cư ng s c kho cho ph n . 6- Tham mưu cho B trư ng ch ov n khoa h c k thu t c a công tác B o v s c kho bà m tr em. C- Ph n s c kho tr em 7- Nghiên c u nh ng chính sách ch , nhu c u cho tr em v dinh dư ng (ăn, m c, chơi, môi trư ng s ng...) xu t v i Nhà nư c, các ngành và các cơ quan có liên quan nh m t ng nư c nâng cao các ch s s c kho c a tr em Vi t Nam. 8- Xây d ng tiêu chuNn v v sinh, nhà c a, trang thi t b t i c n cho các nhà tr , nhóm tr gia ình nh m b o m s c kho và s phát triên th l c c a tr em trình B và Nhà nư c cho ban hành. 9- T ng h p tình hình s c kho và b nh t t c a tr em, tình hình tiêm ch ng phòng b nh, các ch s ánh giá v th l c c a tr em xu t v i B và Nhà nư c nh ng bi n pháp c th nh m tăng cư ng th l c cho tr em Vi t Nam. D- Ph n k ho ch hoá gia ình 10- Theo dõi, n m v ng các ch s và phát tri n dân s , phân tích ánh giá làm cơ s cho B tham gia ch o công tác dân s và k ho ch hoá gia ình xây d ng k ho ch hàng năm trung h n và dài h n v k ho ch hoá gia ình. 11- Nghiên c u xu t các ch s ánh giá, các bi n pháp ki m tra có th ánh giá khách quan công tác dân s và k ho ch hoá gia ình. 12- Ch o nh hư ng công tác tuyên truy n giáo d c k ho ch hoá gia ình cho t ng i tư ng trong xã h i. 13- Xây d ng k ho ch l ng ghép, và ph i h p v i các chương trình y t qu c gia b o m th c hi n t t các nhi m v b o v s c kho bà m , tr em, công tác dân s và k ho ch hoá gia ình. i u 3. Phòng b o v s c kho bà m , tr em và k ho ch hoá gia ình do m t Phó v trư ng V qu n lý s c kho c trách làm trư ng phòng và có t 1-2 phó trư ng phòng giúp vi c - Biên ch lao ng c a Phòng do V trư ng V qu n lý s c kho quy nh và ngh B trư ng xét duy t l y ch y u trong biên ch hi n có c a B và các ơn v tr c thu c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành và thay th Quy t nh s 513/BYT-Q ngày 8-9-1989. i u 5. Các ng chí Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Lao ng, V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Qu n lý s c kho , V trư ng V V sinh môi trư ng và các V , Ban có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản