Quyết định số 326-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 326-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 326-CP về việc phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 326-CP

  1. H I NG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 326-CP Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1978 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I CÁC HUY N VÀ THN XÃ THU C T NH MINH H I H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Minh H i và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay phê chuNn vi c phân v ch a gi i hành chính các huy n và th xã thu c t nh Minh H i t 6 huy n, 2 th xã, 66 xã, 17 phư ng cũ thành 12 huy n, 2 th xã, 260 xã, 16 phư ng và 14 th tr n m i như sau: 1. Huy n Vĩnh L i có 22 xã, 1 th tr n huy n l . Phía B c giáp t nh H u Giang, phía ông giáp th xã Minh H i, phía tây giáp kênh Cái Cùng và qu c l 4, phía nam giáp bi n ông. 2. Huy n Gia Rai có 31 xã, 3 th tr n (th tr n huy n l , th tr n H Phòng và th tr n Gành Hào). Phía B c giáp xã Vĩnh Phú Tây, xã Phong Th nh Tây (huy n Phư c Long), phía ông giáp huy n Vĩnh L i, phía tây giáp xã Tân Thành, xã nh Thành (huy n Cà Mau), phía nam giáp sông Gành Hào và bi n ông. 3. Huy n H ng Dân có 16 xã, 1 th tr n huy n l . Phía b c và phía ông giáp t nh H u Giang, phía tây giáp t nh Kiên Giang, phía nam giáp huy n Phư c Long. 4. Huy n Th i Bình có 23 xã, 1 th tr n huy n l . Phía b c giáp t nh Kiên Giang, phía ông giáp huy n Phư c Long và huy n Giá Rai, phía tây giáp xã Nguy n Phích, xã Khánh An (huy n U Minh), phía nam giáp xã An Xuyên và xã Tân Thành (huy n Cà Mau). 5. Huy n Tr n Th i có 26 xã, 1 th tr n (th tr n sông Ông c). Phía b c giáp r ng U Minh, huy n U Minh, t ngã ba sông Cái Tàu c a xã Khánh An (huy n U Minh) i th ng phía tây ra V nh Thái Lan, phía ông giáp xã An Xuyên, xã Lý Văn Lâm, xã Lương Th Trân (huy n Cà Mau), phía tây giáp V nh Thái Lan, phía nam giáp xã Phú M A, xã Phú M B (huy n Phú Tân).
  2. 6. Huy n Ng c Hi n có 18 xã, 1 th tr n huy n l . Phía b c giáp xã nh Thành, xã Hòa Thành (huy n Cà Mau), phía ông giáp th tr n Gành Hào (huy n Giá Rai) và bi n ông, phía tây giáp xã Tr n Phán và xã Quách PhNm A (huy n Cái Nư c), phía nam giáp xã Quách PhNm B (huy n Năm Căn). 7. Huy n Cà Mau (m i thành l p) có 16 xã, 1 th tr n (th tr n T c Vân). Phía b c giáp xã H Th K , xã Tân L c (huy n Th i Bình), phía ông giáp xã An Tr ch (huy n Giá Rai), phía tây giáp xã Khánh Bình (huy n Tr n Th i) và xã Khánh An (huy n U Minh), phía nam giáp xã Phú Hưng, xã Tr n Văn Phán (huy n Cái Nư c) và xã T An Khương (huy n Ng c Hi n). 8. Huy n Phư c Long (m i thành l p) có 19 xã, 1 th tr n huy n l . Phía b c giáp xã Ninh Th nh L i, xã Ninh Qu i (huy n H ng Dân), phía ông giáp xã Vĩnh Hưng, xã Vinh M B (huy n Vĩnh L i), phía tây giáp xã Tân Phú (huy n Th i Bình), phía nam giáp xã Phong Th nh và xã Phong Th nh ông (huy n Giá Rai). 9. Huy n U Minh (m i thành l p) có 20 xã, 1 th tr n huy n l . Phía b c giáp t nh Kiên Giang, phía ông giáp huy n Th i Bình, phía tây giáp V nh Thái Lan, phía nam giáp huy n Tr n Th i. 10. Huy n Phú Tân (m i thành l p) có 16 xã, 1 th tr n huy n l . Phía b c giáp huy n Tr n Th i, phía ông giáp huy n Cái Nư c, phía tây và tây nam giáp V nh Thái Lan, phía nam giáp huy n Năm Căn. 11. Huy n Cái Nư c (m i thành l p) có 18 xã, 1 th tr n huy n l . Phía b c giáp xã Lương Th Trân (huy n Cà Mau), phía tây và tây b c giáp xã Phong L c (huy n Tr n Th i), xã Phú M A, xã Vi t Khái (huy n Phú Tân), phía ông giáp xã T An Khương, xã Tân Duy t (huy n Ng c Hi n), phía nam giáp huy n Năm Căn. 12. Huy n Năm Căn (m i thành l p) có 28 xã, 1 th tr n huy n l . Phía b c giáp xã Vi t Kh i (huy n Phú Tân), xã Tr n Th i, xã ông Th i, xã Quách PhNm A (huy n Cái Nư c), phía ông giáp xã Tân Ti n, xã Tân Duy t (huy n Ng c Hi n), phía tây giáp V nh Thái Lan, phía nam giáp bi n ông. 13. Th xã Cà Mau có 8 phư ng, a gi i gi nguyên như hi n nay. 14. Th xã Minh H i: t nh l , có 8 phư ng và 7 xã ngo i th . Phía b c giáp R ch Trà Kh a và p Cái Giá, phía ông giáp R ch C u Th ng, phía tây giáp R ch D n Xây, phía nam giáp bi n ông. i u 2. Căn c vào quy t nh này, y ban nhân dân t nh Minh H i nghiên c u vi c chia l i các xã và th tr n thu c huy n r i trình H i ng Chính ph xét và phê chuNn. i u 3. y ban nhân dân t nh Minh H i và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản