Quyết định số 3281/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định số 3281/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3281/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3281/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3281/Q -NHNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V LÃI SU T TI N G I VƯ T D TR B T BU C B NG NGO I T I V I T CH C TÍN D NG VÀ LÃI SU T TI N G I B NG NGO I T C A KHO B C NHÀ NƯ C T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. M c lãi su t áp d ng i v i ti n g i b ng ngo i t t i Ngân hàng Nhà nư c như sau: 1. i v i ti n g i vư t d tr b t bu c b ng ngo i t c a các t ch c tín d ng là 0,5%/năm. 2. i v i ti n g i b ng ngo i t c a Kho b c Nhà nư c là 0,5%/năm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Các quy nh h t hi u l c thi hành bao g m: Quy nh v lãi su t ti n g i vư t d tr b t bu c b ng ngo i t c a t ch c tín d ng t i Ngân hàng Nhà nư c t i i u 3 Quy t nh s 923/Q -NHNN ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v lãi su t ti n g i d tr b t bu c i v i t ch c tín d ng; quy nh v m c lãi su t ti n g i ô la M không kỳ h n t i Quy t nh s 667/2003/Q -NHNN ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v quy nh lãi su t ti n g i ô la M không kỳ h n c a các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c t i Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP, V CSTT. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản