Quyết định số 329/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 329/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 329/QĐ về việc ban hành Quy định về mục tiêu và kế hoạch đào tạo của trường phổ thông trung học do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 329/QĐ

 1. B GIÁO D C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 329/Q Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 1990 QUY T NNH C A B GIÁO D C S 329/Q NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1990 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V M C TIÊU VÀ K HO CH ÀO T O C A TRƯ NG PH THÔNG TRUNG H C B TRƯ NG B GIÁO D C Căn c Ngh nh s 87-H BT, ngày 9/6/1987 c a H i ng B trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy giáo d c; Căn c Quy t nh s 440-Q , ngày 2/4/1979 c a B Giáo d c ban hành i u l trư ng ph thông. Theo ngh c a các ông Vi n trư ng Vi n khoa h c giáo d c Vi t Nam, V trư ng V t ch c và cán b , V trư ng V k ho ch và tài v , V trư ng V giáo d c ph thông. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành "Quy nh v m c tiêu và k ho ch ào t o c a trư ng ph thông Trung h c" kèm theo Quy t nh này. i u 2: B n quy nh này áp d ng cho t t c các trư ng ph thông Trung h c trong c nư c k t năm h c 1990 - 1991. i u 3: Các ng chí Ch t ch UBND t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v t ch c thu c B Giáo d c, Giám c S Giáo d c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Minh H c ( ã ký) QUY NNH V M C TIÊU VÀ K HO CH ÀO T O C A TRƯ NG PH THÔNG TRUNG H C (Ban hành theo Quy t nh s 329/Q , ngày 31 tháng 3 năm 1990 c a B trư ng B Giáo d c)
 2. qu n lý Trư ng ph thông Trung h c (PTTH) theo yêu c u i u ch nh c i cách giáo d c. B giáo d c ban hành "Quy nh v m c tiêu k ho ch cho ào t o c a trư ng ph thông trung h c" (g i t t là K ho ch ào t o). K ho ch ào t i xác nh v trí, tính ch t, nhi m v c a các lo i hình trư ng PTTH; c th hoá m c tiêu ào t o, phương pháp ào t o PTTH; quy nh k ho ch d y và h c, nguyên t c ánh giá trình ư c ào t o c a h c sinh, vi c xây d ng i ngũ giáo viên và cán b qu n lý, có cơ s v t ch t - kĩ thu t giáo d c và thi chính c a trư ng PTTH; xác nh m i quan h gi a trư ng PTTH v i các t ch c xã h i trong vi c giáo d c h c sinh và xây d ng trư ng; nh ra m c tiêu, nguyên t c... qu n lý; xác nh trách nhi m lãnh o c a ng b , chính quy n a phương và cơ s iv i trư ng. K ho ch ào t o là văn b n pháp quy, ư c dùng làm cơ s xây d ng các văn b n nh m qu n lý th ng nh t toàn b ho t ng c a các lo i hình trư ng PTTH trong c nư c. Hi u trư ng và cán b , giáo viên PTTH có trách nhi m t ch c th c hi n k ho ch ào t o dư i s ch o c a các c p qu n lý giáo d c; Trư c h t c a Giám c S Giáo d c (t nh, thành, c khu). Dư i s lãnh o c a ng B , tuỳ theo ch c năng c a mình, các c p chính quy n, các ngành, các oàn th , các t ch c xã h i a phương và cơ s có trách nhi m ch o, ph i h p, t o i u ki n trư ng PTTH th c hi n k ho ch ào t o này. I. VN TRÍ, TÍNH CH T, NHI M V 1. V trí PTTH là b c cu i cùng c a h th ng giáo d c ph thông, g m 3 năm h c, dành cho h c sinh t t nghi p ph thông cơ s , ư c tuy n ch n. ây là b c h c t o ngu n ph c v cho yêu c u ào t o sau trung h c c a xã h i, chuNn b cho th h tr i vào cu c s ng xã h i, lao ng s n xu t, th c hành nghĩa v công dân và có i u ki n ti p t c h c thêm. ng th i b c h c này cũng góp ph n nâng cao dân trí. 2. Tính ch t Trư ng PTTH xã h i ch nghĩa Vi t nam có tính ch t: Ph thông, lao ng, kĩ thu t t ng h p, hư ng nghi p và chuNn b ngh (nơi nào có i u ki n thì d y ngh ). Tính ch t c a trư ng PTTH th hi n trong cơ c u t ch c, trong toàn b ho t ng gi ng d y, giáo d c, h c t p và các m t công tác khác c a trư ng. 3. Nhi m v - Hoàn ch nh h c v n ph thông nh m phát tri n nhân cách ngư i lao ng m i năng ng, sáng t o, tích c c chuNn b cho h c sinh bư c vào cu c s ng xã h i, lao ng s n xu t, làm nghĩa v công dân, xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. B o m s lư ng, ch t lư ng và hi u qu ào t o h c sinh PTTH c p nh t và d n u nhu c u và kh năng phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và c nư c.
 3. - T ch c hư ng nghi p và chuNn b ngh cho h c sinh, nơi có i u ki n thì t ch c d y ngh , t ch c s n xu t ra c a c i v t ch t. - ChuNn b cho m t b ph n ti p t c h c lên b c h c cao hơn, áp ng yêu c u t o ngu n ào t o i ngũ cán b , công nhân kĩ thu t và trí th c xã h i ch nghĩa. - Ti p t c phát hi n, b i dư ng h c sinh có năng khi u nh m góp ph n ào t o nhân tài cho t nư c. - Phát huy tác d ng v m t văn hoá, tư tư ng, khoa h c-k thu t a phương. 4. Lo i hình Nh m áp ng yêu c u a d ng c a vi c s d ng h c sinh ra trư ng ph c v các m c tiêu kinh t xã h i c a c nư c và c a a phương, có các lo i hình PTTH; trư ng PTTH, trư ng PTTH chuyên (năng khi u), trư ng PTTH phân ban, trư ng PTTH kĩ thu t, trư ng PTTH v a h c v a làm. N i dung ào t o c a các lo i hình PTTH u có ph n n n cơ b n chung b o m trình chuNn b c h c PTTH. Các lo i hình PTTH u có th là: ho c qu c l p; ho c bán công , dân l p (h B). II. M C TIÊU ÀO T O Phát huy thành qu giáo d c PTCS, b c PTTH ti p t c ào t o phát tri n nhân cách xã h i ch nghĩa hài hoà h c sinh. Có th gi i quan khoa h c, lí tư ng và o c xã h i ch nghĩa, có lòng yêu nư c và tinh th n qu c t chân chính, có nhân ái, có ý th c trách nhi m v i gia ình, s ng và làm vi c theo pháp lu t; có h c v n ph thông k thu t t ng h p, có kĩ năng lao ng và tâm th s n sàng lao ng, có s c kho , có th hi u thNm mĩ lành m nh, ham h c h i, bi t cách t h c và t rèn luy n nh m phát tri n năng l c và s trư ng cá nhân bư c vào cu c s ng t l p c a ngư i lao ng năng ng sáng t o, áp ng yêu c u ào t o, nhu c u cu c s ng c a b n thân và gia ình, yêu c u phát tri n kinh t xã h i c a a phương và t nư c, góp ph n xây d ng và b o v T Qu c. M c tiêu ào t o PTTH ư c c th hoá như sau: 1. V th gi i quan, tư tư ng, chính tr , pháp lu t, o c và cư x có văn hoá. Ki n th c - Hi u b c tranh khoa h c c a th gi i, quy lu t phát tri n t nhiên, xã h i, con ngư i. - Hi u các v n qu c t c p thi t (hoà bình, môi sinh, dân s , lương th c, SIDA...) mà loài ngư i hi n nay ang h p tác gi i quy t. - Hi u úng n lí tư ng và các giá tr cơ b n c a ch nghĩa xã h i, xoá b áp b c, bóc l t, giai c p gi i phóng con ngư i lao ng, xã h i th c hi n c l p, dân ch , t do, nhân o, công b ng, hoà bình, h nh phúc phát tri n toàn di n và hài hoà nhân cách; .v.v..
 4. - Hi u nguyên lý c a Ch nghĩa Marx - Lenin, công cu c i m i t nư c ta, i m i xã h i, ư ng l i xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c trong giai o n hi n nay, các chính sách l n c a ng và Nhà nư c nh m phát tri n kinh t , xây d ng n n dân ch xã h i ch nghĩa, n n văn hoá khoa h c k thu t hi n i, n n qu c phòng toàn dân, con ngư i m i và l i s ng m i nư c ta. - Hi u b n ch t Nhà nư c dân ch và pháp ch xã h i ch nghĩa, n i dung cơ b n c a Hi n pháp và các o lu t làm n n t ng cho ch và l i s ng xã h i ch nghĩa nư c ta, quy n và nghĩa v công dân. - Hi u l ch s d ng nư c và gi nư c, b n s c văn hoá c a dân t c, truy n th ng t t p c a dân t c và c a cách m ng. - Hi u lý tư ng, nguyên t c ph m trù o c h c Macxít, phNm ch t o c nhân o và ti n b c a loài ngư i, c a dân t c, c a cách m ng và c a Bác H , chuNn m c o c trong quan h hôn nhân và gia ình, phong t c t t p c a dân t c, cách cư x văn minh, l ch s . Kĩ năng - Bi t phán oán m t s hi n tư ng xã h i theo tư duy bi n ch ng duy v t (mâu thu n phát tri n, giai c p, v.v..) bi t k t h p lý lu n và th c ti n trong h c t p, trong nh n th c. - Bi t phân bi t các giá tr chân chính c a xã h i, t p th , gia ình và con ngư i, lao ng và thiên nhiên. - Bi t v n d ng ư ng l i và chính sách c a ng và Nhà nư c phân tích m t s s ki n th i s (chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i) trong nư c và trên th gi i; bi t nh n xét m t s ch trương công tác c a a phương; bi t góp ý ki n xây d ng ch trương ư ng l i, chính sách. - Bi t và th c hi n t t nh ng i u cơ b n c a lu t l Nhà nư c có quan h n cu c s ng cá nhân. Bi t ánh giá vi c ch p hành pháp lu t c a các t ch c và cá nhân; bi t s d ng úng quy n t do cá nhân và th c hi n t t nghĩa v i v i xã h i. - Bi t v n d ng các nguyên t c và các ph m trù cơ b n c a o c h c trong vi c phân tích và x lý các tình hu ng o c, ánh giá các hành ng o c c a b n thân và c a ngư i chung quanh; bi t t phê bình và rèn luy n hoàn thi n nhân cách o c c a b n thân; bi t s ng và làm vi c trong quan h oàn k t, h p tác, tôn tr ng l n nhau và giúp nhau trong t p th , bi t th hi n m t cách t nhiên nh ng hành vi ng x có văn hoá. Thái - ng h cái m i, cái ti n b n y n và phát tri n trong th c ti n, trong tư duy khoa h c ; kh c ph c nh ng cách tư duy ph n khoa h c (duy tâm, siêu hình, th n bí...); th ng th n, trung th c, tôn tr ng s th t, u tranh cho s th t; ghét d i trá.
 5. - B o v và kh ng nh lý tư ng và các giá tr c a ch nghĩa xã h i trong th c ti n, m i lúc, m i nơi; bi n lí tư ng và các giá tr cao p ó thành m c ích và hoài bão c a cá nhân trong cu c s ng hàng ngày. - Quan tâm n th i cu c (chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i... c a th gi i, t nư c và a phương), ng h ti n b xã h i và cách m ng: tích c c tham gia các ho t ng xã h i, th hi n tinh th n yêu T Qu c, yêu ch nghĩa xã h i, oàn k t qu c t , lòng v tha, kh c ph c thái th ơ, vô trách nhi m i v i con ngư i, i v i dân t c và loài ngư i. - Tôn tr ng và t giác ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c, k lu t c a oàn th , tr t t c a xã h i, quy nh c a nhà trư ng và các t ch c khác; u tranh b o v và th c hi n quy n c a công dân; u tranh ch ng m i hi n tư ng ph m pháp, vô k lu t, tiêu c c trong xã h i. - Rèn luy n tinh th n yêu nư c, lòng t hào dân t c, tinh th n dân t c, b o v và phát huy các truy n th ng t t p c a dân t c và c a cách m ng, tôn tr ng b n s c văn hoá c a các dân t c. - Thư ng xuyên t phê bình; chăm lo rèn luy n o c ( nhân ái, trung th c, c n ki m liêm chính, chí công vô tư, trách nhi m, dũng c m, t tr ng, khiêm t n, v.v..) trong h c t p và lao ng, trong tình b n và tình yêu, gia ình, nhà trư ng và xã h i. - S ng có lí tư ng và hoài bão cao p, có m c ích và k ho ch, có ý chí, ngh l c và quy t tâm vươn lên, l c quan, lành m nh; có thói quen l i nói i ôi v i vi c làm, ng x văn minh, l ch s , ghét l i s ng ích k , buông th , ch y theo hư ng th th m thư ng, th p kém, m c vào các t n n xã h i, kh c ph c cách ng x thi u l ch s , kém văn hoá, l lăng, lai căng, thô b o, gây g . 2. V văn hoá khoa h c Ki n th c - Có h th ng ki n th c ph thông cơ b n, kĩ thu t t ng h p, hi n i, Vi t Nam v t nhiên, xã h i, tư duy. Có ki n th c ph thông v kinh t , kĩ thu t. - Hi u n i dung cơ b n c a công cu c xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa, m c tiêu trư c m t và lâu dài v kinh t - xã h i c a t nư c và c a a phương. - Hình thành ư c các y u t cơ b n v phương pháp nh n th c khoa h c v phương pháp khoa h c c a t ng môn h c, v kinh nghi m ho t ng tìm tòi, sáng t o. Kĩ năng - N m ư c các thao tác cơ b n c a tư duy khoa h c: có kĩ năng tư duy lôgích và di n t lôgích; có kĩ năng ghi nh , tái hi n, phân tích, so sánh, t ng h p, khái quát và v n d ng t ng h p ki n th c và phương pháp gi i quy t v n . - Có kĩ năng th c hành b môn
 6. - Bi t cách t h c, hoàn thi n t ng bư c v n hi u bi t. Thái - Tôn tr ng k lu t h c t p, h c t p m t cách khoa h c. Có ý th c kh c ph c khó khăn, chuyên c n, t giác h c t p. - Có ý th c v n d ng ki n th c vào th c ti n ho t ng có hi u qu . - Có nhu c u làm giàu v n hi u bi t, kiên trì t h c, vươn lên không ng ng. Có hoài bão s n sàng em hi u bi t ph c v xã h i. - i v i các l p phân ban thì yêu c u cao hơn v ki n th c và kĩ năng (quy nh c th trong chương trình môn h c). 3. V lao ng k thu t t ng h p, hư ng nghi p, chuNn b ngh (và d y ngh ) Ki n th c - Hi u vai trò c a n n s n xu t trong quá trình phát tri n xã h i, giá tr c a lao ng ngh nghi p trong sinh ho t xã h i và i s ng cá nhân. - Hi u sơ b v cơ c u c a n n kinh t qu c dân, cơ c u ngành ngh , nhi m v , phương hư ng, m c tiêu, k ho ch s n xu t và h th ng ngành ngh , s phân công lao ng theo các ngành ch y u: công nghi p, nông nghi p, giao thông, xây d ng, y t , giáo d c trong c nư c và c bi t là a phương - Bi t các quy trình công ngh ch y u c a m t s ngh ph bi n, nh t là các ngh truy n th ng a phương. - Hi u tính ch t cơ b n c a các lo i v t li u ph bi n, các lo i công c lao ng ơn gi n và m t s máy móc ch y u trong s n xu t và i s ng. - Có hi u bi t sơ b v qu n lý kinh t , h ch toán kinh t , tư duy kinh t . - Hi u bi t v v sinh lao ng ngh nghi p, v các quy t c b o h an toàn lao ng. Kĩ năng - Có thói quen s d ng úng, b o dư ng và b o qu n d ng c thư ng dùng trong gia ình và a phương. - Bi t s d ng h p lý v t li u thông thư ng. - Bi t cách th c hi n quy trình công ngh c a m t ngh ph thông s n xu t ra s n phNm có giá tr hàng hoá. - Bi t s a ch a công c lao ng ơn gi n thư ng dùng trong gia ình. - Bi t làm các vi c có kĩ thu t gi n ơn ph c v i s ng gia ình.
 7. - Bi t t ch c lao ng h p lý. - Có thói quen th c hi n v sinh và các quy t c an toàn lao ng - Bi t áp d ng ti n b khoa h c, kĩ thu t ơn gi n vào lao ng. Thái - Yêu lao ng, quý tr ng ngư i lao ng và s n phNm lao ng. - S n sàng lao ng, lao ng trung th c, c n cù, tích c c, t giác, sáng t o; tương tr h p tác trong lao ng theo phong cách lao ng công nghi p. Ghét thói i khái, tuỳ ti n, chây lư i, l i, lãng phí, tham ô. - Kh c ph c khó khăn trong lao ng, phát huy sáng ki n, c i ti n kĩ thu t và h p lý hoá lao ng t và vư t nh m c, nâng cao năng su t, ch t lư ng và hi u qu lao ng. - Có ý th c ti t ki m nguyên li u, v t li u, thì gi , s c ngư i, ti n c a... - Có ý th c t ch c, k lu t trong lao ng, có trách nhi m v i hi u qu lao ng và ch t lư ng s n phNm lao ng c a mình không làm d i, làm Nu. ( N u có d y ngh , thì có yêu c u riêng theo các k ho ch ào t o c a ngh ). 4. V th ch t, v sinh, qu c phòng Ki n th c: - Hi u các phương pháp t p luy n, nh m hình thành kĩ năng, kĩ x o v n ng và phát tri n các t ch t th l c( nhanh, m nh, b n ). - Hi u bi t k thu t cơ b n c a th d c, bi t các kĩ thu t sơ ng c a m t s môn th thao. - Có hi u bi t v v sinh thân th , gi i tính, k ho ch hoá gia ình, b o v môi trư ng phòng b nh và bi t s d ng m t s lo i thu c ch a b nh thông thư ng. - Hi u m t s ki n th c quân s ph thông, th thao qu c phòng, tác h i c a vũ khí h t nhân, hoá h c, vi trùng trong chi n tranh hi n i. Kĩ năng - Bi t rèn luy n thân th theo tiêu chuNn quy nh. - Bi t t theo dõi ki m tra s c kho trong t p luy n và thi u. - Bi t phòng và ch a m t s b nh thông thư ng, sơ c u các ch n thương trong h c t p, sinh ho t, lao ng và chi n u.
 8. - Có kh năng t i u ch nh phù h p v i s c kho các ho t ng sinh ho t, h c t p, lao ng, vui chơi. - Có kĩ năng, kĩ x o v n ng cơ b n c a th d c và m t s môn th thao. - Bi t t ch c t p luy n và thi u th d c th thao ( l p, trư ng, a phương). - Bi t i u l nh n i v quân s , bi t s d ng m t s vũ khí b binh. Thái . - Có ý th c b o v s c kho trong h c t p, lao ng, sinh ho t và chi n u. - Có nhu c u thư ng xuyên rèn luy n thân th , nhi t tình, sáng t o trong vi c t ch c, tham gia ng viên các ho t ng vui kho l p, trư ng, a phương. - Ch p hành lu t l và các quy nh trong t p luy n và thi u th d c th thao. Có tinh th n thư ng võ, ý th c t ch c, k lu t, tinh th n trách nhi m, trung th c, linh ho t, nhanh nh n, m nh d n, dũng c m. - Có ý th c b o v môi trư ng, công trình v sinh công c ng. - Có ý th c b o v vũ khí, s n sàng làm nghĩa v b o v T qu c, 5. V thNm m Ki n th c - Hi u cái p trong lao ng và i s ng, trong thiên nhiên và con ngư i, trong văn h c, ngh thu t. - Hi u bi t sơ ng v cái p th hi n trong tác phNm văn h c ngh thu t c a dân t c và th gi i thư ng ti p xúc nhà, trư ng ho c ngoài xã h i. - Hi u nh ng nét khái quát v giá tr tư tư ng ý nghĩa nhân văn và y u t dân t c c a các tác phNm văn h c ngh thu t t t. Hi u, bi t phân tích nh ng m t h n ch , không lành m nh ho c tiêu c c, ph n ng c a các tác phNm văn h c ngh thu t x u. Kĩ năng - Có kh năng c m th , rung ng trư c nh ng bi u hi n c a cái p trong lao ng và i s ng, trong thiên nhiên và con ngư i, trong văn h c và ngh thu t. - Có kh năng ng x , hành ng, t ch c cu c s ng, lao ng và h c t p theo quy lu t c a cái p, th hi n ư c chuNn m c c a l i s ng văn minh, xã h i ch nghĩa. - Có năng l c tích lu v n n tư ng và ki n th c a d ng, phong phú v cái p trong thiên nhiên, trong i s ng, trong văn h c ngh thu t. - Bi t ánh giá thư ng th c s v t, hi n tư ng có ý nghĩa thNm mĩ.
 9. - Có năng l c tham gia m t vài lo i hình ho t ng văn h c ngh thu t nghi p dư (vi t văn, làm thơ, v , óng k ch, hát, múa,...). Qua ó, trau d i các năng l c: tư ng tư ng, quan sát, tư duy không theo khuôn sáo, làm vi c t t, nói l i hay, c ch p. Thái - Tôn tr ng, yêu quý, gi gìn, b o v cái p chân chính, lành m nh, văn minh. - C g ng tìm hi u, thư ng th c và b o v di s n văn hoá ngh thu t c a dân t c và c a th gi i. - Có ý th c t b i dư ng cho b n thân năng l c thNm m , ni m say mê sáng t o, tình c m và o c thNm m , lí tư ng cao p và l i s ng văn minh. Có nhu c u ưa cái p vào m i lĩnh v c ho t ng c a b n thân cũng như vào môi trư ng s ng chung quanh. - Có ý th c trao d i xúc c m và th hi u ngh thu t lành m nh, rèn luy n kĩ năng hi u, ánh giá, thư ng th c các giá tr ngh thu t, và t b i dư ng năng l c ho t ng ngh thu t (bi u di n sáng t o). - Có thái không khoan như ng trư c m i bi u hi n: thi u văn hoá và ph n thNm m m i nơi, m i lúc, trư c m i hành ng tiêu c c trong cu c s ng c a con ngư i và xã h i. - Không ch p nh n và không s d ng nh ng s n phNm văn hoá ngh thu t tiêu c c, i tru , ph n ng. III- K HO CH D Y VÀ H C K ho ch d y và h c xác l p c u trúc môn h c, s phân b các môn h c theo l p, s lư ng gi trong tu n và trong năm dành cho t ng môn h c nh m th c hi n n i dung giáo d c trư ng PTTH, bao g m: d y h c và giáo d c trên l p, giáo d c lao ng, kĩ thu t t ng h p, hư ng nghi p chuNn b ngh (và d y ngh nơi có i u ki n) và các ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p, ti n hành trong ba năm h c các trư ng, l p không phân ban và phân ban. M c ích phân ban 1. ào t o nh hư ng h c sinh nh m th c hi n t t hơn vi c t o ngu n cho các trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh . 2. T o i u ki n có th phát huy t t hơn năng l c s trư ng cũng như lòng mong mu n vươn lên c a h c sinh. 3. T o i u ki n có th ng th i th c hi n các quan i m cơ b n, thi t th c và hi n i hoá chương trình các môn h c trư ng PTTH. 4. Kh c ph c tình tr ng quá t i trong h c t p i v i ph n l n h c sinh nh m góp ph n th c hi n có hi u qu và thi t th c hơn vi c nâng cao dân trí.
 10. Nguyên t c phân ban 1. B o m cơ s văn hoá ph thông chung cho t t c các ban. 2. Phù h p v i yêu c u t o ngu n. 3. Th c hi n t ng bư c phù h p v i nhu c u và i u ki n c a t ng a phương, t ng trư ng h c. 4. H m : cu i l p 10, h c sinh có th thi chuy n t ban này sang ban khác. 5. Dân ch ( theo nguy n v ng) công b ng: công khai (qua thi tuy n). 6. H c sinh t t nghi p ban nào cũng u ư c c p b ng PTTH. K HO CH TH I GIAN A. C P TRƯ NG, L P KHÔNG PHÂN BAN TT Môn h c L p 10 11 12 a/ Hàng tu n (ti t) 1 Văn 2 2 2 2 Ti ng Vi t 2 2 2 3 S 1 1 2 4 a lý 1 2 1 5 Giáo d c công dân 1 1,5 1,5 6 Toán 4 5 5 7 V t lý 3 3 3 8 Hoá 2 2 2 9 Sinh 1 1 2 10 Ti ng nư c ngoài 3 3 3 11 K thu t 2 2 2 12 Th d c qu c phòng 2 2 2 C ng 24 26,5 26,5 13 Sinh ho t t p th 1 1 1 14 Chào c u tu n 1 1 1 b/ Hàng tháng(bu i) 15 Lao ng công ích ho c
 11. lao ng s n xu t 3 3 3 16 Sinh ho t hư ng nghi p 1 1 1 17 Sinh ho t ch i m (quy ra ti t) 2 2 2 c/ Hàng năm (ngày) 18 Lao ng s n xu t ho c lao ng công ích 12 18 * M i bu i tính 4 ti t, 6 bu i thành 24 ti t B. CÁC TRƯ NG, L P PH THÔNG TRUNG H C PHÂN BAN Trư c m t có các ban: - Ban toán - lí (Ban A); - Ban khoa h c th c nghi m (Ban B) - Ban văn - s - a (Ban C) - Ban ti ng nư c ngoài (Ban D). K ho ch d y h c c a các ban Ban A (Toán-Lí) TT Môn h c L p 10 11 12 1 Văn 1,5 1,5 2 2 Ti ng Vi t 1,5 1,5 1 3 S 1 2 0 4 a lí 2 1 0 5 Giáo d c công dân 1 1,5 1,5 6 Toán 6 6 7 7 Tin h c 1 1 0 8 V t lý - thiên văn 4 4 5 9 Hoá 2 2 2 10 Sinh 1 1 1
 12. 11 Ti ng nư c ngoài 3 3 3 12 K thu t 2 2 2 13 Th d c qu c phòng 2 2 2 C ng 28 28,5 27,5 * Ch ghi k ho ch ho c th i gian lên l p các môn h c, các ho t ng giáo d c khác th c hi n như l p không phân ban Ban B (Khoa h c th c nghi m) 1 Văn 1,5 1,5 2 2 Ti ng Vi t 1,5 1,5 1 3 S 1 1 1 4 a lý 2 1 0 5 Giáo d c công dân 1 1,5 1,5 6 Toán 5 5 5 7 V t lý - thiên văn 4 4 3 8 Hoá 3 3 3 9 Sinh 1,5 2,5 3 10 Ti ng nư c ngoài 3 3 3 11 Kĩ thu t 2 2 2 12 Th d c qu c phòng 2 2 2 C ng 27,5 29 27,5 Ban C (Văn-s - a) 1 Văn 3 3 4 2 Ti ng Vi t 3 3 3 3 S 2 2 3 4 a lý 1 2 3 5 Giáo d c công dân 1 1,5 1,5 6 Toán 3 3 0 7 V t lý 2 2 0 8 Hoá 2 2 0
 13. 9 Sinh 1 1 1 10 Ti ng nư c ngoài 3 3 3 11 Kĩ thu t 2 2 2 12 Th d c qu c phòng 2 2 2 C ng 25 26,5 25,5 Ban D (Ti ng nư c ngoài) 1 Văn 2 2 4 2 Ti ng Vi t 2 2 2 3 S 1 1 2 4 a lý 1 2 1 5 Giáo d c công dân 1 1,5 1,5 6 Toán 3 3 3 7 V t lý 2 2 0 8 Hoá 2 2 0 9 Sinh 1 1 1 10 Ti ng nư c ngoài 1 4 4 6 11 Ti ng nư c ngoài 2 3 3 3 12 Kĩ thu t 2 2 2 13 Th d c qu c phòng 2 2 2 C ng 26 27,5 27,5 1. V k ho ch d y h c trên l p: a/ Năm h c c a PTTH l p 10 và l p 11 g m 34 tu n, l p 12 h c 33 tu n. Trư ng nào có lao ng s n xu t và d y ngh thêm 2 tu n l p 10 và 3 tu n l p 11. M i ti t h c (ho c ho t ng) dài 45 phút. b/ Môn giáo d c công dân bao g m ki n th c ph thông cơ b n v pháp lu t, o c, tri t h c Marx-Lenin, ư ng l i cách m ng c a ng. c/ Tin h c là môn h c ư c d y PTTH. l p 10 và l p 11 ban A d y 1 ti t/tu n. Các ban khác h c 15 ti t trong chương trình i s l p 10. Riêng Ban B, nơi có i u ki n thì th c hi n như ban A. d/ Kĩ thu t ư c th c hi n trong 2 ti t trên l p và ngoài gi lên l p, trong bu i lao ng và trong hè.
 14. c/ Vi c phân ban t ng trư ng do S giáo d c quy t nh căn c vào các i u ki n kh thi: giáo viên, h c sinh, cơ s v t ch t - kĩ thu t giáo d c, tài chính. v.v.. g/ Môn th d c qu c phòng ư c d y 2 ti t/tu n; riêng quân s có th d y t p trung trong 1 tu n. 2. Giáo d c lao ng, kĩ thu t t ng h p, hư ng nghi p và chuNn b ngh : a/ Ph i quán tri t nguyên t c giáo d c kĩ thu t t ng h p trong toàn b ho t ng d y và h c t t c các l p, trong ó môn kĩ thu t có vai trò ch công. b/ Công tác hư ng nghi p ư c th c hi n qua: d y và h c các môn văn hoá khoa h c; d y h c lao ng kĩ thu t; lao ng s n xu t sinh ho t hư ng nghi p; ho t ng ngo i khoá. c/ Lao ng s n xu t ư c x p thành bu i riêng th c hành kĩ thu t, rèn luy n tay ngh , làm ra s n phNm hàng hoá. d/ Lao ng công ích: xây d ng trư ng l p, sân bãi th d c th thao; tham gia ch ng bão và xây d ng các công trình thanh niên (giao thông, thu l i, văn hoá,..); v.v.. Lao ng s n xu t (ho c lao ng công ích) trong hè t p trung làm 1 - 2 t. e/ Sinh ho t hư ng nghi p: Tìm hi u tình hình ngành ngh và nhi m v kinh t - xã h i c a c nư c và a phương; tìm hi u các ho t ng ng d ng ti n b khoa h c kĩ thu t vào s n xu t và i s ng c a a phương; tham gia các cu c thi tay ngh ; tri n lãm thành tích khoa h c, kĩ thu t; v.v.. Các ho t ng trên c n ư c v n d ng sát c i m c a trư ng và a phương. g/ ChuNn b ngh và d y ngh ph thông trên cơ s : - D y sâu hơn ph n môn kĩ thu t tương ng b o m ph n lí thuy t. - Tăng cư ng th c hành kĩ thu t k t h p v i lao ng s n xu t hàng tu n, trong hè rèn tay ngh trư ng, gia ình, trung tâm KHTH - HN, trung tâm d y ngh ho c cơ s s n xu t. M i trư ng l p danh m c các ngh ph thông và k ho ch d y ngh ó tuỳ thu c vào nhu c u s d ng c a a phương và i u ki n th c hi n. 3. Công tác giáo d c ngoài gi lên l p ư c th c hi n thông qua các ho t ng c a h c sinh trong các lĩnh v c. a/ Xã h i chính tr : ph trách i TNTP H Chí Minh; tham gia ho t ng giáo d c tr em trư c tu i h c ch ng mù ch , d y b túc văn hoá cho nhân dân lao ng, tuy n truy n chính sách c a ng và Nhà nư c, xây d ng n p s ng văn hoá, bài tr mê tín d oan; chăm sóc thương binh, gia ình li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng, ho t ng k t nghĩa; v.v..
 15. b/ Văn hoá ngh thu t: tham quan công trình văn hoá, di tích l ch s , danh lam th ng c nh, tri n lãm ngh thu t; k t nghĩa v i các ơn v văn hoá ngh thu t chuyên nghi p (thư vi n, nhà hát, oàn văn công...); sinh ho t t ngo i khoá ngh thu t; tham gia thi sáng tác (văn, thơ, k ch, ho , nh c, báo tư ng,...) m i năm h c t ch c m t l n bi u di n ho c h i thi văn ngh . c/ Th d c th thao, qu c phòng: tham gia tu n tra b o v trư ng, tìm hi u ngành ngh thu c các lĩnh v c th d c th thao, an ninh qu c phòng tham gia chương trình luy n t p, bi u di n, thi u c a các i i n kinh, bóng, c u, i c u thương, ch a cháy phòng cháy, tu n tra dân phòng; k t nghĩa v i các ơn v công an, b i, v i các ơn v dân cư v công tác b o v tr t t và an ninh xã h i, luy n t p quân s . Công tác giáo d c ngoài gi lên l p ư c ti n hành: a/ Hàng ngày: vui chơi ca hát, th d c gi a các ti t h c (t ng c ng 30 phút) tr c nh t trư ng l p; lao ng giúp gia ình v.v.. b/ Hàng tu n: chào c u tu n, ho t ng tr c tu n. c/ Hàng tháng: t ch c phát ng, ánh giá, sơ k t thi ua, h i th o chuyên theo n i dung k ni m các ngày l l n, ho t ng ngày cao i m (lao ng công ích, công tác xã h i, h i di n văn ngh , th d c, c m tr i), t ch c theo quy mô thích h p v i i u ki n a phương. d/ Ho t ng hè (h c sinh l p 10, l p 11): sinh ho t câu l c b văn ngh , th d c th thao; tham quan c m tr i, lao ng công ích, lao ng s n xu t giúp gia ình; công tác xã h i, an ninh qu c phòng ; ôn t p. Khi ti n hành các ho t ng trên, ph i b o m gi gìn s c kho và an toàn cho t ng h c sinh. IV. PHƯƠNG PHÁP ÀO T O Phương pháp ào t i là h th ng phương pháp d y và h c, giáo d c và t giáo d c, bao g m các con ư ng, các cách th c, các bi n pháp t ch c ho t ng d y h c c a giáo viên và h c sinh trên l p và ngoài gi lên l p, g n ch t v i các hình th c và phương ti n ào t o thích h p, làm cho h c sinh lĩnh h i ư c n i dung ào t o, nh m tác ng m t cách t ng h p n s hình thành và phát tri n nhân cách c a h c sinh theo m c tiêu ào t o. Phương pháp ào t o quán tri t tinh th n dân ch hoá, quán tri t nguyên lí h c i ôi v i hành, giáo d c k t h p v i lao ng s n xu t, nhà trư ng g n li n v i xã h i. A - H TH NG PHƯƠNG PHÁP ÀO T O H th ng phương pháp d y và h c Tuỳ theo n i dung d y h c, ngư i giáo viên l a ch n và ph i h p các phương pháp: 1. Các phương pháp nghiên c u tài li u m i;
 16. 2. Các phương pháp v n d ng ki n th c, kĩ năng,...; 3. Các phương pháp ôn t p và luy n t p ki n th c; 4. Các phương pháp h th ng hoá, khái quát hoá; 5. Các phương pháp ki m tra, ánh giá. Khi v n d ng các phương pháp ào t o, ngư i giáo viên ph i hư ng cho h c sinh nâng d n tính c l p lĩnh h i n i dung ào t o; ph i coi tr ng các phương pháp tích c c, như tr c quan, luy n t p, th c hành, thí nghi m, công tác t l c c a h c sinh; c bi t lưu ý t i ki u t ch c d y h c nêu v n , hư ng h c sinh vào t l c tìm tòi và t p dư t nghiên c u khoa h c (cá nhân, nhóm, t p th ). Tích c c s d ng các dùng d y h c, thi t b thí nghi m, các phương ti n nghe - nhìn, máy tính i n t . v.v... Trong khi ti n hành d y và h c, c n tri t khai thác kh năng giáo d c c a t ng môn h c trong m t h th ng xác nh, như giáo d c th gi i quan nhân sinh quan, giáo d c thNm mĩ, giáo d c các phNm ch t c a ngư i lao ng, giáo d c kĩ thu t t ng h p, hư ng nghi p, chuNn b ngh , v.v.. H th ng phương pháp giáo d c l a tu i thanh niên, h c sinh PTTH có nhu c u và h ng thú hi u bi t nh ng quy lu t c a th gi i t nhiên, xã h i, tư duy, mu n t kh ng nh b n thân trong t p th , có nhi u suy nghĩ trong quá trình hình thành lí tư ng s ng, lí tư ng ngh nghi p. Vì v y, khi l a ch n phương pháp giáo d c, c n chú ý các phương pháp; 1. Các phương pháp tác ng n ý th c c a h c sinh, như nêu gương, khuy n khích...; 2. Các phương pháp rèn luy n qua ho t ng (lao ng, ho t ng xã h i, các ho t ng sáng t o khác); 3. Các phương pháp t qu n. Khi v n d ng các phương pháp trên c n chú tr ng hi u qu giáo d c i v i t p th h c sinh và t ng cá nhân h c sinh. B. CÁC YÊU C U CƠ B N 1. B o m s th ng nh t c a phương pháp ào t o v i m c tiêu ào t o và n i dung ào t o. Phương pháp ào t o ph i phù h p v i m c tiêu ào t o, n i dung ào t o, b o m th c hi n có ch t lư ng và hi u qu cao m c tiêu ào t o c a trư ng PTTH. Phương pháp ào t o ph i làm cho h c sinh t mình n m m t cách t giác, tích c c n i dung d y h c và giáo d c c a b c h c, trong t ng môn h c, trong t ng ho t ng giáo d c và trong toàn b ho t ng c a trư ng h c.
 17. 2. B o m s th ng nh t gi a ào t o và t ào t o ào t o và t ào t o là hai thành t c a m t quá trình th ng nh t. M c tiêu ào t o ch t ư c khi b o m s th ng nh t c a ho t ng d y và h c: d y h c và giáo d c, giáo d c và t giáo d c. i v i h c sinh PTTH, ph i c bi t coi tr ng v n t h c, t rèn luy n, t giáo d c. K t h p thư ng xuyên và có hi u qu tính ch oc a giáo viên và tính ch ng tích c c năng ng c a m i h c sinh, nh m giúp h t giác lĩnh h i các giá tr tinh th n và văn hoá c a loài ngư i. S th ng nh t gi a ào t o và t ào t o ch ư c m b o và có hi u qu khi ngư i giáo viên th c s gương m u, tôn tr ng và thương yêu h c sinh. 3. ào t o h c sinh trong và b ng ho t ng ào t o. Nhân cách h c sinh không th hình thành và phát tri n ch ơn thu n trong nh ng gi lên l p, mà còn ư c hình thành và phát tri n trong và b ng t h p các lo i hình ho t ng a d ng (nh n th c khoa h c, nh hư ng giá tr lao ng s n xu t, công tác xã h i, th d c th thao, văn hoá thNm mĩ, vui chơi gi i t rí, ...), có ý nghĩa xã h i tích c c, ư c ph i h p ch t ch và ư c t ch c úng n v m t sư ph m. 4. Giáo d c h c sinh trong t p th và thông qua t p th . Phương pháp ào t o ph i c bi t coi tr ng vi c xây d ng t p th h c sinh, trư c h t là xây d ng oàn TNCS H Chí Minh. Hi u oàn h c sinh trong trư ng thành m t t p th t qu n v ng m nh v tư tư ng và t ch c v i nh ng ho t ng a d ng, có hi u qu giáo d c cao. Ph i t ch c cho t t c h c sinh tham gia ho t ng t p th , nh m phát tri n m i năng l c và phNm ch t c a t ng cá nhân h c sinh và c a c t p th h c sinh, phát huy vai trò tích c c, ch ng, năng ng, sáng t o c a m i h c sinh và vai trò t qu n c a t p th h c sinh trong quá trình h c t p và rèn luy n. Phương pháp tác ng cá nhân c n s d ng song song và d a vào phương pháp giáo d c trong t p th và thông qua t p th . C n chú ý i tư ng tác ng giáo d c c a nhà sư ph m v a là t ng cá nhân h c sinh, v a là c t p th h c sinh, ng th i là ch th c a quá trình ào t o. Khi v n d ng các phương pháp giáo d c, m t m t ph i phát huy h t cá tính, năng khi u, khuynh hư ng phát tri n c a t ng h c sinh, m t khác, ph i b o m n n n p, k cương, k lu t c a nhà trư ng và xã h i, tránh tình tr ng buông l ng, né tránh, d n t i vô t ch c, vô k lu t. 5. Phù h p v i c i m sinh lí và tâm lý l a tu i và cá nhân Phương pháp ào t o ph i ph n ánh ư c c trưng c a lo i hình ho t ng ào t o và phù h p v i sinh lí và tâm lý c a l a tu i h c sinh PTTH cũng như các c i m hình thành và phát tri n nhân cách c a m i h c sinh. Tính t giác, tích c c, ch ng, sáng t o c a h c sinh thư ng b t ngu n t nhu c u và h ng thú c a b n thân. Giáo viên c n n m ư c c i m này ti n hành d y h c và giáo d c. Phương pháp ho t ng ph i phân hoá ho t ng c a h c sinh, k t h p s phát tri n c a t p th v i s ti n b c a t ng cá nhân, coi tr ng b i dư ng h c sinh gi i, h c sinh năng khi u và giúp h c sinh kém. S phân hoá, t o i u ki n thu n l i v hư ng nghi p và chuNn b ngh cho h c sinh. 6. L a ch n, ph i h p, tích h p t i ưu phương pháp ào t o
 18. Không có phương pháp v n năng. H th ng phương pháp d y h c và giáo d c c n ư c v n d ng t i ưu. Mu n l a ch n úng và ph i h p v i các phương pháp ào t o phát huy t i ưu tác d ng c a chúng trong ho t ng d y và h c, giáo d c và t giáo d c, ph i n m v ng: m c tiêu ào t o; n i dung ào t o; b n ch t t ng phương pháp, hình th c, t ch c, phương ti n d y h c, giáo d c, t giáo d c, chung và riêng t ng môn h c, t ng ho t ng giáo d c; c i m sinh lý và tâm lý c a t ng l a tu i và c a m i h c sinh; i u ki n và hoàn c nh d y h c, giáo d c;... coi tr ng tính v a s c trong d y h c và giáo d c, phát huy c g ng c a h c sinh, phòng quá t i trong lao ng c a h c sinh và giáo viên. Ngư i giáo viên ph i bi t l a ch n, ph i h p, tích h p t i ưu các phương pháp d y h c. 7. Lo i tr các phương pháp ào t o không phù h p Kiên quy t lo i tr các phương pháp d y h c và giáo d c trái v i m c tiêu ào t o như: phương pháp thuy t giáo "nh i s " h c sinh, lí thuy t vi n vông, xa r i th c ti n, h c không i ôi v i hành, trí d c tách r i c d c, luy n t p hành vi không g n v i nâng cao ý th c và xây d ng ng cơ. Khi g n vi c gi ng d y, giáo d c, h c t p và rèn luy n v i i s ng và lao ng s n xu t c n phòng nh ng sai l m, l ch l c mang tính th c d ng, bi u hi n ch coi nh vi c làm cho h c sinh n m khái ni m và quy lu t cơ b n ã ư c quy nh trong chương trình, coi nh vi c trau d i cho h c sinh kĩ năng, kĩ x o v n d ng các khái ni m và quy lu t vào th c ti n mà ch chú tr ng cung c p cho h c sinh hi u bi t và kĩ năng có tính kinh nghi m ch nghĩa, mang tính tình hu ng v n v t, r i r c, không k t h p ch t ch v i ki n th c lí lu n có h th ng, v i vi c th nghi m kinh nghi m c th trong cu c s ng. C m các hành ng do n t, ánh m ng, trù d p... xâm ph m n cơ th và xúc ph m n nhân phNm h c sinh. C. NÂNG CAO HI U QU C A VI C S D NG PHƯƠNG PBÁP 1. C i ti n các hình th c t ch c d y h c và giáo d c: Ti p t c c i ti n và hoàn thi n bài lên l p (theo nghĩa r ng) v i tư cách là hình thái t ch c cơ b n c a quá trình d y h c. Cũng ph i c i ti n các hình th c t ch c d y h c và giáo d c khác như: hư ng d n t h c l p, nhà, thư vi n, t tìm tòi, t p dư t nghiên c u khoa h c qua sách báo, trong phòng thí nghi m, trong th c t ... b i dư ng h c sinh kém, h c sinh gi i; tham quan di tích l ch s , danh lam th ng c nh, b o tàng, nghe báo cáo v ngư i t t, vi c t t; sinh ho t t ngo i khoá, câu l c b ; hành quân c m tr i; bi u di n ngh thu t minh ho m t s tác phNm ã h c; v.v.. 2. Ph i h p các hình th c làm vi c cá nhân, nhóm, t , l p, toàn trư ng, trong gi lên l p và ngoài gi lên l p, i trà và có phân hoá; trong ó c bi t coi tr ng hình th c làm vi c cá nhân và nhóm t nguy n (cùng chung h ng thú...). 3. T ng bư c trang b phương ti n kĩ thu t hi n i và t n d ng phương ti n hi n có nâng hi u qu ào t o, gi m nh y u t n ng nh c và ơn i u trong d y, h c, phát tri n năng l c sáng t o c a giáo viên và h c sinh. T ng bư c xây d ng cơ s v t ch t - kĩ thu t giáo d c th c hi n d y và h c theo phòng b môn và b o m hi u qu c a các ho t ng giáo d c s c kho , quân s , hư ng nghi p, thNm m , truy n th ng,
 19. v.v.. Tăng cư ng cơ s v t ch t - kĩ thu t, các phương ti n nghe - nhìn hi n i, c bi t là kĩ thu t tin h c, và s d ng b o qu n t t các thi t b d y h c này. 4. Ph i h p ch t ch các l c lư ng giáo d c nhà trư ng, gia ình và xã h i trên cơ s th ng nh t v m c tiêu, n i dung, phương pháp ào t o nh m t o nên m t quá trình giáo d c th ng nh t, liên t c, hài hoà và toàn v n. V. ÁNH GIÁ TRÌNH Ư C ÀO T O C A H C SINH ánh giá t rình ư c ào t o c a h c sinh (g i t t là ánh giá) là xác nh m c k t qu h c t p và rèn luy n mà h c sinh t ư c theo m c tiêu và chuNn ào t o. ây là khâu quan tr ng b o m th c hi n k ho ch ào t o, có ý nghĩa to l n v sư ph m và xã h i. A. NGUYÊN T C 1. Toàn di n. ánh giá trình ô ki n th c, k năng, thái mà h c sinh t ư c v hai m t cơ b n c a nhân cách h c sinh theo m c tiêu và k ho ch ào t o. T ng bư c ánh giá k t qu h c t p t t c các môn h c trong k ho ch ào t o ư c th c hi n. 2. Phát tri n, l ch s . ánh giá thư ng xuyên và nh kì, ánh giá trong quá trình nh m ph n ánh y và úng n trình phát tri n c a h c sinh v m i m t, ánh giá úng phNm ch t, năng l c, t c ti n b và tri n v ng c a h c sinh, ánh giá sát i tư ng, sát i u ki n d y và h c. 3. Th ng nh t. K t h p ánh giá t ng m t và t ng th theo chuNn và thang ánh giá i v i t ng môn h c, t ng m t giáo d c và ánh giá chung t ng h p v t ng h c sinh. Chuy n d n vi c ánh giá theo các môn h c. 4. Khách quan, công khai, dân ch . Có ho t ng d y và h c m i ánh giá; giáo viên ánh giá là chính, có ph i h p v i t ánh giá c a h c sinh và s ánh giá c a các l c lư ng giáo d c khác, ánh giá công khai, công b ng, chính xác. B- N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. ánh giá t p trung vào hai m t cơ b n c a nhân cách h c sinh a/ PhNm ch t o c (h nh ki m....). ánh giá thông qua các bi u hi n c a nh n th c và hành vi trong xã h i, thái c a h c sinh trong h c t p, lao ng, ho t ng t p th , ho t ng xã h i, văn ngh , quan h v i m i ngư i trong l p, trong trư ng, trong gia ình, trong xã h i và trong vi c ch p hành k lu t, pháp lu t, trong thái rèn luy n s c kho , quân s , v.v... b/ Năng l c văn hoá khoa h c kĩ thu t. ánh giá k t qu h c t p các môn văn hoá, khoa h c kĩ thu t: c lí thuy t và th c hành, có ki n th c, kĩ năng, kĩ x o, tay ngh và trình phát tri n tư duy khoa h c kĩ thu t c a h c sinh. 2. ChuNn và thang ánh giá
 20. Năng l c và phNm ch t c a t ng h c sinh ư c ánh giá theo m t h th ng chuNn. Các môn h c ư c ánh giá theo thang 11 i m, t 0 - 10, có s d ng h s b môn. PhNm ch t o c và k t qu h c t p ư c x p theo 5 lo i: kém, y u, trung bình, khá, gi i. C- HÌNH TH C VÀ T CH C TH C HI N 1. Thư ng xuyên. ánh giá k t qu h c t p và rèn luy n c a h c sinh trong t ng ti t h c, t ng ho t ng trong và ngoài trư ng. 2. nh kì. ánh giá t ng h p k t qu h c t p và rèn luy n c a h c sinh vào cu i m i h c kì, cu i năm h c, cu i b c h c. Vi c ánh giá thư ng xuyên và nh kì nh m xác nh k t qu h c t p và rèn luy n c a h c sinh m t cách úng n, ghi chép chính xác và k p th i k t qu ánh giá vi c ki m tra ánh giá, ghi i m thư ng xuyên ph n ánh trung th c k t qu c a quá trình h c t p và rèn luy n c a h c sinh là cơ s quan tr ng xem xét trong thi c . 3. Thi và xét t t nghi p cu i b c PTTH là cu c t ng ki m tra và ánh giá có tính ch t qu c gia i v i vi c ào t o c a m i trư ng h c, m i a phương, theo quy ch c a B giáo d c. 4. Thi tuy n. ánh giá phNm ch t và năng l c ngư i d tuy n vào l p 10 nh m ch n m t s lư ng h c sinh theo quy nh. 5. Thi ch n h c sinh gi i. ánh giá ch n h c sinh có năng khi u v t ng m t, t ng môn theo chuNn ch t lư ng cao. VI. I NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN B QU N LÍ TRƯ NG PTTH A- I NGŨ GIÁO VIÊN Vai trò và nhi m v i ngũ giáo viên - l c lư ng trung tâm trong s nghi p giáo d c - gi vai trò quy t nh vi c th c hi n m c tiêu và k ho ch ào t o. Giáo viên có nhi m v d y t t môn h c mình ph trách, t ch c hư ng d n h c sinh h c t p văn hoá khoa h c, kĩ thu t, lao ng, hư ng nghi p, h c ngh , ph thông và sinh ho t t p th nh m th c hi n m c tiêu ào t o c a b c h c. Yêu c u cơ b n i v i giáo viên i ngũ giáo viên trư ng PTTH là m t t p th sư ph m th ng nh t, th c hi n ư ng l i, quan i m giáo d c c a ng c ng s n Vi t Nam và nhà nư c CHXHCN Vi t nam, mà ch t lư ng và hi u qu giáo d c chung c a t p th này ư c quy t nh b i ch t lư ng t ng thành viên, s lư ng, cơ c u và ch t lư ng c a c i ngũ và các bi n pháp qu n lí i ngũ.
Đồng bộ tài khoản